Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL CS LV PL SL BG

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel, 23.1.2014

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – tammikuu

TYÖLLISYYS & SOSIAALIASIAT

ENERGIA

YMPÄRISTÖ

TERVEYS

TEOLLISUUS & YRITTÄJYYS

SISÄMARKKINAT & PALVELUT

OIKEUSASIAT

VEROTUS JA TULLIUNIONI

LIIKENNE

BE

1

1

BG

1

CY

1

CZ

1

DE

2

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

FI

1

FR

2

1

2

IE

1

IT

2

LV

1

PL

1

1

PT

1

2

2

SI

2

1

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään tehnyt 134 päätöstä, joista 22 koskee perusteltuja lausuntoja ja 7 kanteita unionin tuomioistuimeen. Tässä esitetään tiivistelmä tärkeimmistä päätöksistä. Lisätietoja rikkomusmenettelystä on saatavilla osoitteessa MEMO/12/12.

  1. Tärkeimmät jäsenvaltioita koskevat tapaukset

Eläinten hyvinvointi: komissio vaatii Belgiaa, Kreikkaa, Kyprosta, Ranskaa, Sloveniaa ja Suomea noudattamaan emakoiden ryhmäkarsinoita koskevaa vaatimusta

Sikojen hyvinvoinnin parantamiseksi neuvoston direktiivissä 2008/120/EY edellytetään, että kantavia emakoita pidetään osan aikaa ryhmäkarsinoissa yksittäiskarsinoiden sijaan. Tämä sääntö tuli voimaan 1. tammikuuta 2013, jolloin käynnistyi 12 vuoden siirtymäaika. Helmikuussa 2013 lähetettiin yhdeksälle jäsenvaltiolle virallinen pyyntö noudattaa mainittua sääntöä (ks. lehdistötiedote). Komissio on tänään lähettänyt perustellun lausunnon näistä jäsenvaltioista niille neljälle, jotka eivät edelleenkään näytä panneen täytäntöön direktiivissä säädettyä emakoiden ryhmäkarsinointivaatimusta. Nämä neljä jäsenvaltiota ovat Belgia, Kreikka, Kypros ja Ranska1. Jos nämä valtiot eivät noudata EU:n lainsäädäntöä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä ne Euroopan unionin tuomioistuimeen. Komissio on lähettänyt viralliset ilmoitukset kahdelle muulle jäsenvaltiolle – Slovenialle ja Suomelle – koska ne eivät ole panneet täysimääräisesti täytäntöön emakoiden karsinoita koskevaa vaatimusta. Jos nämä maat eivät noudata sääntöjä kahden kuukauden kuluessa, niille lähetetään perustellut lausunnot.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puhelin +32 2 2987166 - GSM +32 498 987166)

  1. Virallinen ilmoitus

Komissio vaatii Saksaa soveltamaan moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä annettua direktiiviä 2006/40/EY (asia 2013/2254)

Komissio etenee pyrkimyksissään varmistaa, että Saksa panee moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä koskevan direktiivin täytäntöön. Se pyytää Saksan viranomaisia soveltamaan direktiiviä kokonaisuudessaan yhden saksalaisen valmistajan valmistamiin ajoneuvoihin.

Saksalainen valmistaja saattoi EU:n markkinoille ajoneuvoja, jotka eivät ole EU:n lainsäädännön mukaisia. Hyväksynnästä vastaavat Saksan viranomaiset eivät kuitenkaan puuttuneet asiaan eivätkä vaatineet kyseiseltä valmistajalta riittäviä korjaavia toimenpiteitä. Lisäksi Saksan viranomaiset hyväksyivät toukokuussa 2013 yhden valmistajan pyynnön keskeyttää myönnettyjen hyväksyntien käyttö sellaisten ajoneuvojen osalta, joissa käytettiin uutta kylmäainetta ja joita jo valmistettiin ja saatettiin markkinoille. Viranomaiset suostuivat pidentämään kyseisten ajoneuvojen vanhojen hyväksyntien voimassaoloaikaa. Toimen vaikutus on sama kuin jos kyseiset ajoneuvot vapautettaisiin tilapäisesti moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteita koskevan direktiivin noudattamisesta 1.1.2017 saakka.

Komission mielestä on havaittavissa, että voimassaoloajan pidennyksiä pyydettiin ainoana tarkoituksena kiertää mainitun direktiivin soveltamista. Tämä estää saamasta aikaan direktiivin aiottuja vaikutuksia.

Komissio on edelleen sitoutunut varmistamaan direktiivin ilmastotavoitteiden saavuttamisen ja sen, että lainsäädäntöä noudatetaan yhdenmukaisesti EU:n koko sisämarkkinoilla. Tarkoituksena on, että kaikille talouden toimijoille vallitsevat tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

EU:n rikkomusmenettelyissä Saksalla on tämänpäiväisestä toimesta alkaen kaksi kuukautta aikaa vastata komission asiasta laatimaan viralliseen ilmoitukseen.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puhelin +32 229 51752 - GSM +32 498 99 2862)

  1. Kanteet Euroopan unionin tuomioistuimeen

Uusiutuva energia: komissio vie tuomioistuimeen Irlannin, joka ei ole saattanut EU:n sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio vie Irlannin Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole saattanut uusiutuvaa energiaa koskevaa direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivillä pyritään varmistamaan uusiutuvien energialähteiden 20 prosentin osuus EU:ssa vuoteen 2020 mennessä. Se oli määrä sisällyttää jäsenvaltioiden lainsäädäntöön 5. joulukuuta 2010 mennessä.

Komissio esittää sakkoa, jonka suuruus olisi 25 447,5 euroa päivää kohti. Ehdotetussa sakossa on otettu huomioon rikkomuksen kesto ja vakavuusaste. Jos tuomioistuin vahvistaa sakon, se on maksettava jokaiselta päivältä tuomion antamispäivästä siihen päivään saakka, jona direktiivi on saatettu kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Päiväsakon lopullisen suuruuden määrää tuomioistuin.

(Lisätietoja: IP/14/44 - M. Holzner - Puhelin +32 229 60196 - GSM +32 498 98 2280)

Ympäristö: Euroopan komissio pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta määräämään rahamääräiset sakot Italialle

Euroopan komissio vie Italian unionin tuomioistuimeen, koska Italia ei ole ottanut osaksi kansallista lainsäädäntöään eläinkokeita koskevia uusia eurooppalaisia sääntöjä. Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annettu direktiivi oli määrä sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön 10 marraskuuta 2012 mennessä. Euroopan komissio pyytää ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta tuomioistuinta määräämään päiväsakot, joiden suuruus on 150 787 euroa.

(Llisätietoja: IP/14/46 - J. Hennon - Puhelin +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

Ympäristö: komissio vie Bulgarian unionin tuomioistuimeen laittomien kaatopaikkojen vuoksi

Euroopan komissio on huolissaan siitä, ettei Bulgaria suojele kansalaisiaan huonon jätehuollon vaikutuksilta. Komission aikaisemmista varoituksista huolimatta Bulgarian lukuisat kaatopaikat toimivat edelleen EU:n jäte- ja kaatopaikkalainsäädännön vastaisesti, mikä aiheuttaa suuren riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Painostaakseen Bulgariaa nopeuttamaan toimiaan tällä alalla komissio vie sen ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: IP/14/47 -- J. Hennon - Puhelin +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

Notaarien kansalaisuusvaatimukset: komissio vie Latvian tuomioistuimeen

Euroopan komissio on tänään päättänyt viedä Euroopan unionin tuomioistuimeen Latvian, joka sallii ainoastaan omien kansalaistensa ryhtyvän notaarin ammattiin ja harjoittavan sitä.

Tuomioistuin antoi jo toukokuussa 2011 tuomion, jonka mukaan tällaiset kansalaisuusvaatimukset ovat vastoin sijoittautumisvapauden periaatetta. Tuomion mukaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 51 artiklassa määrätty viranomaisten toimintoja koskeva poikkeus ei kata notaarin toimia.

(Lisätietoja:IP/14/48, C. Hughes - Puhelin +32 2 2964450 - GSM +32 498 964450)

Tieturvallisuus: komissio vie Portugalin tuomioistuimeen, koska se ei ole laatinut infrastruktuurin turvallisuusarviointeja koskevia ohjeita

Euroopan komissio on päättänyt viedä Portugalin Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska Portugali ei ole hyväksynyt pakollisia suuntaviivoja, jotka koskevat tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtamismenettelyjen soveltamista Euroopan laajuisella liikenneverkolla (TEN-T), eikä ilmoittanut niistä. Kyseisten suuntaviivojen laatiminen säästäisi ihmishenkilä Portugalin teillä ja vahvistaisi siten tieliikennekuolemien määrän alenevaa suuntausta Portugalissa.

(Lisätietoja: IP/14/49 - H. Kearns - Puhelin +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

Verotus: komissio vie Portugalin tuomioistuimeen yksityishenkilöiden maastapoistumisverotuksen (exit taxation) vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt viedä Portugalin unionin tuomioistuimeen, koska se syrjii veronmaksajia, jotka siirtävät verotuksellisen kotipaikkansa maasta. Komissio katsoo, että tällaiset säännökset ovat ristiriidassa veronmaksajien vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden kanssa, josta määrätään perussopimuksissa.

(Lisätietoja: IP/14/50 - E. Traynor - Puhelin +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

Ympäristö: Euroopan komissio vie Slovenian tuomioistuimeen jätteiden loppukäsittelyyn liittyvien saasteongelmien vuoksi

Euroopan komissio vie Slovenian Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska Slovenia ei noudata EU:n jätehuoltolainsäädännön vaatimuksia. Komissio on huolissaan kahdesta laittomasta kaatopaikasta, jotka sisältävät vaarallista jätettä: yksi sijaitsee lähellä Celjen keskustaa ja toinen Bukovzlakin liepeillä. EU:n lainsäädännön vastaiset kaatopaikat voivat olla vakava riski ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Slovenia on luvannut ratkaista ongelman, mutta edistyminen on niin hidasta, että komissio vie asian oikeuteen.

(Lisätietoja: IP/14/51 -- J. Hennon - Puhelin +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

  1. Perustellut lausunnot

Verotus: komissio pyytää Belgiaa lopettamaan muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien luottolaitosten syrjinnän

Komissio on vaatinut Belgiaa muuttamaan tietyillä arvopapereilla suoritettuja transaktioita koskevaa lainsäädäntöään. Kyseisessä lainsäädännössä sallitaan ainoastaan Belgiassa sijaitsevien luottolaitosten käyttävän selvitysjärjestelmiä, joihin liittyy veroselvitys. Tällaisissa selvitysjärjestelmissä mahdollistetaan kiinteäkorkoisten arvopapereiden hallussapito ja siirtäminen.

Komission mukaan ei ole perusteltua evätä tätä mahdollisuutta muissa jäsenvaltioissa sijaitsevilta luottolaitoksilta. Belgia voisi asettaa niille samat vaatimukset kuin belgialaisille laitoksille ja turvautua verolakien noudattamisen varmistamiseksi käytettävissä oleviin, verohallintojen yhteistyötä helpottaviin yhteisön välineisiin.

Näin ollen komissio katsoo, että muissa EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien luottolaitosten sulkeminen tämän mahdollisuuden ulkopuolelle on vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklassa määrättyä palvelujen tarjoamisen vapautta.

Komission vaatimus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos Belgia ei anna asiassa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komisio voi viedä sen unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

Energiapalvelut: komissio pyytää Tšekkiä varmistamaan, että energian loppukuluttajat saavat käyttäjäkohtaiset kulutusmittarit

Komissio on tänään esittänyt Tšekille virallisen pyynnön saattaa kansallinen lainsäädäntönsä EU:n energiapalveludirektiivin (2006/32/EY) mukaiseksi. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että energian loppukuluttajat saavat kilpailukykyisin hinnoin tarjottavat käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat todellisen energiankulutuksen. Käyttäjäkohtaisilla mittareilla on ratkaiseva asema energiankäytön tehostamisessa, koska niiden avulla kuluttajien on mahdollista seurata sähkön, kaasun, lämmitys-/jäähdytysenergian ja vedenlämmityksen kulutustaan. Käyttäjäkohtaiset mittarit tarvitaan myös toteutuneen kulutuksen mukaiseen käyttäjäkohtaiseen laskutukseen. Direktiivi oli määrä sisällyttää kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön 17. toukokuuta 2008 mennessä. Komission pyyntö esitetään EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvana perusteltuna lausuntona. Jos Tšekki ei noudata oikeudellisia velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä sen tuomioistuimeen.

Lisätietoja energiapalveludirektiivistä: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm.

(Lisätietoja: M. Holzner - Puhelin +32 229 60196 - GSM +32 498 98 2280)

ENTR: komissio vaatii Saksaa poistamaan pyroteknisten tuotteiden kaupan esteet (asia 2012/2198)

Euroopan komissio on vaatinut, että Saksa muuttaa sääntöjään, jotka koskevat toisessa EU-maassa aikaisemmin testatuille ja CE-merkityille pyroteknisille tuotteille (ilotulitteet mukaan luettuina) asetettuja vaatimuksia. Saksan säännöissä asetetaan EU:n direktiivin (2007/23/EY) vaatimusten lisäksi muita velvoitteita pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamiselle ja luodaan siten markkinaesteitä.

Saksan lainsäädännössä edellytetään, että valmistajat ja maahantuojat antavat CE-merkityistä tuotteista ja niiden käyttöohjeista ilmoituksen materiaalitutkimuksesta ja testauksesta vastaavalle liittovaltion instituutille (BAM) ennen niiden saattamista Saksan markkinoille. Laissa vaaditaan myös, että tuotteisiin liitetään BAMin niille antama tunnistenumero. Komission mielestä Saksa ei noudata sisämarkkinasääntöjä asettaessaan tällaiset lisävaatimukset toisessa EU:n jäsenvaltiossa lainmukaisesti valmistetuille ja myydyille tuotteille.

Tästä syystä komissio on antanut asiasta perustellun lausunnon, jolla se pyytää Saksaa tarkistamaan lainsäädäntöään tältä osin. Jos Saksa ei ilmoita kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty direktiivissä säädettyjen velvoitteiden noudattamiseksi kokonaisuudessaan, komissio voi viedä Saksan Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puhelin +32 229 51752 - GSM +32 498 99 2862)

Liikenne: komissio kehottaa Saksaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan Yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen ratifioimiseksi

Komissio kehottaa tänään Saksaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla Saksa ratifioi yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan Yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen. Komissio katsoo, että sopimus on merkittävä kahdenvälisten liikennemarkkinoiden vapauttamiselle, koska se varmistaa lentoliikenteen harjoittajille uusia toimintamahdollisuuksia ja uudistaa oikeudellista kehystä, jossa tällaisia mahdollisuuksia voi hyödyntää. Taustalla on merkittävä painoarvo, jonka sekä Euroopan unioni että Yhdysvallat antavat turvallisuudelle ja varmuudelle sekä sääntelyn toimivuudelle lentoliikenteen alalla.

Saksa on ainoa jäsenvaltio, joka ei ole vielä ratifioinut vuonna 2007 allekirjoitettua lentoliikennesopimusta. Jos Saksa ei ilmoita riittävistä toimenpiteistä, Euroopan komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

Rautatieliikenne: komissio pyytää Tanskaa saattamaan rautateiden turvallisuutta koskevan lainsäädännön kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä

Komissio pyytää Tanskaa saattamaan kaikki kansalliset sääntönsä rautateiden turvallisuutta koskevan direktiivin 2004/49/EY mukaisiksi. Erityisesti tämä koskee tutkinnan nykytilaa ja tutkintaelimen riippumattomuutta.

Lainsäädännön tarkoituksena on vahvistaa rautatiejärjestelmän turvallisuusvaatimukset, joihin sisältyy infrastruktuurin ja liikennöinnin turvallinen hallinnointi, rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden asema ja vastuut sekä niiden välinen vuorovaikutus. Siinä asetetaan yhteiset puitteet turvallisuuskysymysten sääntelylle ja säädetään turvallisuuden hallinnasta ja valvonnasta sekä onnettomuuksien tutkinnasta. Lainsäädännön olisi pitänyt olla voimassa 30. huhtikuuta 2006.

Jos Tanska ei reagoi pyyntöön tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen. Komissio käynnisti asiassa Tanskaa vastaan rikkomusmenettelyn helmikuussa 2013, ja nyt lähetetään perusteltu lausunto (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Tanskalla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

Eläkeoikeudet: komissio pyytää Kreikkaa hyväksymään toisissa jäsenvaltioissa laadittujen asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset

Euroopan komissio on vaatinut Kreikkaa noudattamaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevia EU:n sääntöjä ja hyväksymään Kyproksen oikeaksi todistamat eläketiedot ja ottamaan huomioon vakuutusjaksot henkilön toisissa jäsenvaltioissa suorittaman työn osalta. Kyproksen kansalainen, joka oli työskennellyt sekä Kreikassa että Kyproksessa, teki komissiolle valituksen osaeläkeanomusta koskevassa asiassa. Koska valituksen tekijä asuu Kyproksella, Kyproksen viranomaiset käynnistivät hänen eläkelaskelmaansa koskevan menettelyn. Kreikan viranomaiset kuitenkin kieltäytyivät hyväksymästä Kyproksen viranomaisten oikeaksi todistamaa jäljennöstä Kreikassa saavutetuista eläkeoikeuksista todisteeksi henkilön työskentelystä Kreikassa. Valituksen tehnyttä henkilöä vaadittiin sen sijaan toimittamaan asian käsittelyä varten alkuperäiset asiakirjat. Komissio pitää tällaisia käytäntöjä esteenä työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle EU:ssa. Se katsoo niiden olevan myös sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa EY (N:o) 883/2004 säädetyn toissijaisuusperiaatteen vastaisia. Mainittu asetus kieltää asettamasta hakijoille suhteetonta taakkaa asiakirjojen käsittelyn aikana.  Komission pyyntö esitetään EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvana perusteltuna lausuntona. Kreikalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä tämän epäkohdan korjaamiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi viedä Kreikan Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd - Puhelin +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)

Työaika: komissio vaatii Espanjaa kunnioittamaan kansalliskaartin henkilöstön oikeuksia työaikarajoituksiin ja vähimmäislepoaikoihin

Euroopan komissio on vaatinut Espanjaa kunnioittamaan kansalliskaartilaisten oikeuksia vähimmäislepoaikoihin ja keskimääräisen viikkotyöajan 48 tunnin rajoitukseen työaikadirektiivin (2003/88/EY) mukaisesti. Espanjan nykyisen lainsäädännön mukaan näitä oikeuksia ei ole tietyillä kansalliskaartin työntekijöillä, erityisesti niillä, jotka työskentelevät komento-, johto-, koulutus- ja tutkintatehtävissä. Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat sulkea ylimmän johdon ja muita itsenäistä päätäntävaltaa käyttäviä henkilöstön jäseniä keskimääräisen viikkotyöajan 48 tunnin rajoituksen ja vähimmäislepoaikavaatimuksen ulkopuolelle. Tämä poikkeus koskee kuitenkin ainoastaan henkilöitä, joilla on aito ja tosiasiallinen autonomia sekä työaikansa määrän että sen järjestämisen suhteen. Tilanne ei ole tämä ainakaan suurimmalla osalla kyseessä olevia kansalliskaartin työntekijöitä. Direktiivi sallii jäsenvaltioiden poiketa vähimmäislepoaikavaatimuksista, kun on kyse toiminnasta, jossa tarvitaan jatkuvaa palvelua tai joka edellyttää jatkuvaa läsnäoloa omaisuuden tai henkilöiden suojelemiseksi. Silloin on kuitenkin edellytyksenä, että kyseisille työntekijöille taataan vastaavanlaiset korvaavat lepoajat, mitä Espanjan lainsäädännössä ei taata. Tästä seuraa, että Espanjan kansalliskaartin työntekijät joutuvat työskentelemään liian pitkiä aikoja ilman riittäviä lepoaikoja. Komissio on saanut tilanteesta useita valituksia. Komission vaatimus esitetään EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvana perusteltuna lausuntona. Espanjalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saadaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi viedä Espanjan Euroopan unionin tuomioistuimeen. Komissio on aikaisemmin päättänyt viedä Espanjan tuomioistuimeen EU:n terveys- ja turvallisuuslainsäädännön soveltamisesta kansalliskaartilaisiin (ks. IP/13/963).

(Lisätietoja: J. Todd - Puhelin +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)

ENTR: komissio vaatii Ranskaa poistamaan autoihin sijoitettavien alkoholitestilaitteiden kaupan esteet (asia 2012/4188)

Komissio on vaatinut Ranskaa muuttamaan autoissa pidettäviä ja poliisin käyttämiä alkoholitestilaitteita koskevia sääntöjään. Ranskan säännöt eivät tällä hetkellä salli muissa EU-maissa hyväksyttyjen laitteiden käyttöä, mikä haittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa.

Ranskan lain mukaan autoissa on tällä hetkellä oltava Ranskan standardien ("normes françaises", NF) mukaiset testilaitteet ja poliisi saa käyttää ainoastaan NF-hyväksyttyjä laitteita tehdessään alkoholitestejä kuljettajille. Komissio pitää Ranskan tavoitetta välttää alkoholista johtuvia auto-onnettomuuksia perusteltuna mutta katsoo, että myös muissa EU-maissa hyväksyttyjen (NF- tai vastaavien standardien mukaisten) laitteiden käyttö pitäisi sallia. Komissio katsoo, ettei Ranska tässä tapauksessa noudata syrjimättömyyden periaatetta eikä periaatetta laillisesti muissa EU:n jäsenvaltioissa valmistettujen ja myytyjen tuotteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Komissio on tästä syystä laatinut perustellun lausunnon, jolla vaaditaan Ranskaa muuttamaan lainsäädäntönsä asiaa koskevan EU:n lainsäädännön eli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaiseksi. Jos Ranska ei ilmoita kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty EU:n lainsäädännössä määrättyjen velvoitteiden noudattamiseksi kokonaisuudessaan, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puhelin +32 229 51752 - GSM +32 498 99 2862)

Ympäristö: komissio pyytää Ranskaa parantamaan pienten taajamien jätevesien käsittelyä

Komissio pyytää Ranskaa parantamaan eri puolilla maata sijaitsevien pienten taajamien jätevesien käsittelyä. EU:n lainsäädännön mukaan pienten ja suurten kaupunkien on kerättävä ja käsiteltävä jätevetensä, koska käsittelemättömässä jätevedessä voi olla haitallisia bakteereja ja viruksia, joista aiheutuu riskejä kansanterveydelle. EU:n lainsäädännön mukaan kaikkien pienten taajamien (joiden asukasvastineluku on 10 000 – 15 000) kaikkien jätevesien biologinen käsittely oli taattava vuoteen 2005 mennessä. Rikkomusmenettelyt käynnistettiin Ranskaan vastaan vuonna 2009, jolloin 551 pientä taajamaa jätti noudattamatta EU:n standardeja. Asiassa edistyttiin hyvin, mutta vielä kahdeksan vuotta alkuperäisen määräajan jälkeen on 54 pientä taajamaa, joissa EU:n standardeja ei edelleenkään noudateta. Näin ollen Ranskalle on lähetetty perusteltu lausunto. Jos Ranska ei ala noudattaa direktiiviä, asia voidaan viedä Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

Ympäristö: komissio pyytää Ranskaa muuttamaan ympäristövaikutusten arviointia koskevaa lainsäädäntöään

Euroopan komissio on pyytänyt Ranskaa varmistamaan, että sen lainsäädäntö on ympäristövaikutusten arviointia koskevien EU:n sääntöjen mukainen. Ympäristövaikutusten arviointien tarkoituksena on varmistaa, että ympäristöön todennäköisesti vaikuttavat suuret hankkeet arvioidaan ennen kuin niille annetaan lupa, jotta ihmiset saisivat tietoa mahdollisista vaikutuksista. Ranskan lainsäädäntö näyttää kiertävän velvoitetta tehdä tällaiset arvioinnit ns. tilapäisten lupien myöntämisen tapauksessa. Viranomaiset voivat myöntää tilapäisiä lupia varsinaisen luvan puuttuessa tietyntyypisiin hankkeisiin, esimerkiksi kaivosalalla. Vastauksessaan viime vuoden tammikuussa lähetettyyn viralliseen ilmoitukseen Ranska ilmoitti komissiolle, ettei sillä ollut aikomusta muuttaa kansallista lainsäädäntöään. Komissio pysyy kannassaan, jonka mukaan Ranskan lainsäädäntö ei noudata ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sen tulkinnut. Näin ollen Ranskalle lähetetään perusteltu lausunto. Jos Ranska ei ala noudattaa direktiiviä, asia voidaan viedä Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

Ympäristö : komissio pyytää Italiaa muuttamaan vesilainsäädäntöään

Euroopan komissio pyytää Italiaa saattamaan vesilainsäädäntönsä EU-standardien mukaiseksi. Italian lainsäädännön puutteet liittyvät vesialan puitedirektiivin, unionin vesipolitiikan kehyksen, saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio tarkasti vuonna 2009, oliko Italian lainsäädäntö EU-lainsäädännön mukaista, ja havaitsi useita puutteita. Toukokuussa 2010 komissio lähetti niistä virallisen ilmoituksen ja maaliskuussa 2012 perustellun lausunnon. Monet alkuperäisistä puutteista on jo korjattu, mutta nyt lähetetään täydentävä perusteltu lausunto, joka koskee veden pilaantumista aiheuttavia hajakuormituslähteitä käsitteleville ohjelmille asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja toimenpiteitä pilaavien aineiden veteen pääsyn estämiseksi ja valvomiseksi. Jos Italia ei ala noudattaa direktiiviä, asia voidaan viedä Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

Ammattipätevyys: komissio vaatii Puolaa noudattamaan asianajajia koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään pyytänyt Puolaa noudattamaan asianajajien ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskevia EU:n sääntöjä. Puolan asianajolaissa, sellaisena kuin Puolan oikeusministeriö sen tulkitsee, on poikkeuksia velvoitteesta suorittaa asianajajana toimimista koskeva Puolan valtion tutkinto. Tämä estää toimivaltaisia viranomaisia ottamasta huomioon kokemusta, joka on voinut johtaa asiaankuuluvan ammattiosaamisen ja taidon saamiseen (Puolan lainsäädännön tuntemus mukaan luettuna), niiltä osin kun kyseistä kokemusta ei ole hankittu Puolan lainsäädännön mukaisesti perustetun yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

Komissio tulkitsee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklaa siten, että arviointiperusteen tulisi koskea ainoastaan kokelaan työharjoittelussa hankkimaa osaamista ja kokemusta. Hakijan ja yrityksen, jossa kokemus on hankittu, välisellä oikeudellisella suhteella ja kyseisen yrityksen perustamisjäsenvaltiolla ei näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta sen ammattikokemuksen tasoon ja tyyppiin, joka on tarpeen hankkia. Komission pyyntö esitetään rikkomusmenettelyn toisen vaiheen mukaisesti perusteltuna lausuntona. Jos Puola ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/other_directives/lawyers/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin +32 2 2964450 - GSM +32 498 964450)

Komissio vaatii Puolaa noudattamaan tilien eriyttämistä rautateillä koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio haluaa, että Puola varmistaa täydellisen avoimuuden erottamalla rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten tilit kokonaan toisistaan (direktiivi 2012/34/EU). Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa julkisten varojen käytön avoimuus ja järkiperäinen kohdentaminen, jotta liikenteenharjoittajat voivat kilpailla tasavertaisina ja tuottaa sitä kautta hyötyä loppukäyttäjille.

Puola ei tähän päivään mennessä ole saattanut rautatieliikennepalvelujen ja rataverkon hallinnan tilien eriyttämistä koskevaa lainsäädäntöä kokonaisuudessaan kansalliseen lainsäädäntöön. Tilien on oltava linjassa julkisten varojen sektorienvälisen siirtämiskiellon kanssa. Näin estetään ristiintukemisen mahdollisuus.

Avoin tilinpito on ainut tapa seurata, mihin julkisia varoja käytetään ja käytetäänkö niitä siten kuin oli tarkoitus. Puolan nykyiset järjestelyt eivät sulje pois sitä mahdollisuutta, että infrastruktuuriin tarkoitettuja tai tietyntyyppisiin liikennepalveluihin kohdennettuja varoja käytetään toisenlaisten liikennepalvelujen ristiintukemiseen.

Tällainen toiminta voisi vääristää kilpailua, koska se saattaa luoda epätervettä kilpailuetua julkisen tuen saajille.

Koska tilanne on tehokkaiden, vääristymättömien ja kilpailuun perustuvien EU:n rautatiemarkkinoiden luomiseen pyrkivien EU:n nykyisten sääntöjen vastainen, komissio on lähettänyt Puolalle perustellun lausunnon. Jos Puola ei anna asiassa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä sen unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

Portugali: öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen korvaamista koskeva yleissopimus ratifioimatta

Komissio on tänään laatinut rikkomusmenettelyn toisessa vaiheessa perustellun lausunnon Portugalille, joka ei ole ratifioinut aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (bunkkeriyleissopimus). EU:n lainsäädännön (neuvoston päätös 2002/762/EY ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artikla) mukaan EU:n jäsenvaltiot ovat velvollisia ratifioimaan tämän yleissopimuksen, jonka tavoitteena on varmistaa öljyvuodoista vahinkoa kärsineille asianmukaiset korvaukset, kun öljy on kuljetettu polttoaineena alusten bunkkereissa. Yleissopimuksen mukaan aluksen rekisteröity omistaja on velvollinen ylläpitämään pakollista vakuutussuojaa pilaantumisvahinkojen varalta. Koska Portugali ei noudata yleissopimusta, sen vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen haitoista kärsiviä osapuolia ei suojella. Yleissopimus hyväksyttiin vuonna 2001, ja sen on sen jälkeen ratifioinut 74 maata, mukaan luettuina kaikki 27 muuta EU:n jäsenvaltiota. Portugali ei toistaiseksi ole saanut päätökseen ratifiointiin vaadittavia parlamentaarisia menettelyjä, joten se ei noudata EU:n lainsäädännössä sille asetettuja velvoitteita.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puhelin +32 229 91382 - GSM +32 498 99 1382)

Liikenne: komissio pyytää Portugalia muuttamaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä kansallisia toimenpiteitä

Komissio on vaatinut Portugalia muuttamaan kansallista lainsäädäntöään, joka koskee vaarallisten aineiden (kuten teollisten kemikaalien, öljytuotteiden ja räjähtävien aineiden) maantie- ja rautatiekuljetuksia. Portugali ei ole ilmoittanut 1. heinäkuuta 2013 alkaen sovellettujen sääntöjen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tästä syystä komissio lähettää tänään Portugalille asiasta perustellun lausunnon.

Vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksia koskeva direktiivi hyväksyttiin vuonna 2008. Sitä tarkistetaan kahden vuoden välein, jotta se pysyisi teknisen kehityksen mukana ja asiaan liittyvien kansainvälisten sopimusten suhteen johdonmukaisena. Komissio saattoi direktiivin ajan tasalle viimeksi joulukuussa 2012. Direktiivissä täsmennetään vaarallisten aineiden turvallisen kuljettamisen edellytykset maantie-, rautatie- ja sisävesiliikenteessä EU:ssa. Yhteisten säännösten noudattamatta jättäminen luo tarpeettomia riskejä kuljetuksen aikana ja haittaa tällaisten aineiden ja tuotteiden kuljettamista EU:ssa.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

Verotus: komissio vaatii Portugalia ottamaan todellisen arvon alenemisen huomioon käytettyjen ajoneuvojen verotuksessa

Komissio on virallisesti pyytänyt Portugalia muuttamaan maahantuotujen käytettyjen ajoneuvojen verotusta koskevaa lainsäädäntöään. Toisesta jäsenvaltioista käytettynä Portugaliin tuodun ajoneuvon todellista arvoa ei oteta huomioon ajoneuvon verotusarvoa laskettaessa. Arvon alenemista ei huomioida lainkaan ennen kuin ajoneuvo on vuoden vanha, ja viittä vuotta vanhempien ajoneuvojen arvon alenemisen jatkumista ei oteta lukuun. Tämä voi johtaa kotimaassa ostettujen ajoneuvojen verotusta korkeampaan verotukseen. Komission vaatimus esitetään perusteltuna lausuntona (rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Jos Portugali ei anna asiassa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

Ympäristö: komissio pyytää SLOVENIAA julkaisemaan luettelon hylätyistä kaivosalueista

Euroopan komissio pyytää Sloveniaa laatimaan luettelon hylätyistä kaivosalueista, joista voi mahdollisesti aiheutua haittaa ihmisille tai ympäristölle. Jäsenvaltioilla oli kaivosjätedirektiivin mukaan toukokuuhun 2012 saakka aikaa julkaista luettelo tällaisista alueellaan olevista kohteista, joista voi mahdollisesti aiheutua vakavia ympäristöhaittoja. Slovenia myöhästyi mainitusta määräajasta, joten komissio käynnisti rikkomusmenettelyn lokakuussa 2012. Slovenian viranomaiset ovat ilmoittaneet edistyksestä säännöllisesti, mutta tehtävää ei ole vielä hoidettu loppuun, ja Slovenia on jäljessä komission kanssa sovitusta aikataulusta. Nyt lähetetään perusteltu lausunto, ja jos Slovenia ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

1 :

Muille viidelle jäsenvaltiolle ei lähetetty perusteltuja lausuntoja, koska ne tekevät komission kanssa hyvässä hengessä yhteistyötä. Komissio arvioi parhaillaan tasoa, jolla ne direktiiviä noudattavat.


Side Bar