Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI CS LV PL SL BG

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2014

Δέσμη παραβάσεων Ιανουαρίου: βασικές αποφάσεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & κοινωνικές υποθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΓΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

BE

1

1

BG

1

CY

1

CZ

1

DE

2

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

FI

1

FR

2

1

2

IE

1

IT

2

LV

1

PL

1

1

PT

1

2

2

SI

2

1

Στην παρούσα μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει την νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα τομέων και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 134 αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων 22 αιτιολογημένων γνωμών και 7 παραπομπών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραβάσεων, βλέπε MEMO/12/12.

 1. Σημαντικές υποθέσεις που αφορούν κράτη μέλη

 1. Καλή μεταχείριση των ζώων: Η Επιτροπή ζητεί από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία να συμμορφωθούν με την απαίτηση ομαδικής στέγασης για τις χοιρομητέρες

Προκειμένου να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των χοίρων, η οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου απαιτεί οι χοιρομητέρες να εκτρέφονται σε ομάδες και όχι σε ατομικά διαμερίσματα σταβλισμού κατά τη διάρκεια μέρους της εγκυμοσύνης τους. Ο κανόνας αυτός ξεκίνησε να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2013 ύστερα από μια 12ετή μεταβατική περίοδο. Κατόπιν επίσημου αιτήματος για συμμόρφωση που απεστάλη σε εννέα κράτη μέλη τον Φεβρουάριο του 2013 (βλ. δελτίο τύπου), η Επιτροπή σήμερα εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες για τέσσερα από αυτά, τα οποία φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει πλήρως την απαίτηση για ομαδικό σταβλισμό των χοιρομητέρων όπως απαιτεί η οδηγία: το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία1. Αν οι εν λόγω χώρες δεν συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε δύο άλλα κράτη μέλη – τη Σλοβενία και τη Φινλανδία, για μη πλήρη εφαρμογή του κανόνα για τον σταβλισμό των χοιρομητέρων. Το επόμενο βήμα για τις χώρες αυτές, αν δεν συμμορφωθούν εντός δύο μηνών, θα είναι η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης.

(για περισσότερες πληροφορίες: F. Vincent - Τηλ. +32 2 2987166 - Κινητό +32 498 98 987166)

 1. Προειδοποιητική επιστολή

 1. Η Επιτροπή ζητεί από τη Γερμανία να εφαρμόσει την οδηγία 2006/40/ΕΚ για τα κινητά κλιματιστικά συστήματα (υπόθεση 2013/2254)

Ένα νέο βήμα έγινε από την Επιτροπή στην πορεία προς τη διασφάλιση της επιβολής της εφαρμογής της οδηγίας MAC από τη Γερμανία. Η Επιτροπή καλεί τις γερμανικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως την εν λόγω οδηγία στα οχήματα που παράγονται από έναν γερμανό κατασκευαστή.

Ένας γερμανός κατασκευαστής διέθεσε στην αγορά της ΕΕ οχήματα που δεν είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές αρμόδιες για την έγκριση επέλεξαν να μην αναλάβουν δράση και δεν επέβαλαν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στον σχετικό κατασκευαστή. Επιπλέον, τον Μάιο του 2013 οι γερμανικές αρχές αποδέχτηκαν αίτημα ενός κατασκευαστή να σταματήσει η χρήση των εγκρίσεων που χορηγούνται για τα εν λόγω οχήματα που χρησιμοποιούν το νέο ψυκτικό μέσο και τα οποία ήδη παράγονταν και διατίθεντο στην αγορά. Οι αρχές συμφώνησαν να χορηγήσουν επεκτάσεις παλαιών εγκρίσεων για τα εν λόγω οχήματα. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή εξαίρεση των οικείων οχημάτων από τη συμμόρφωση με την οδηγία MAC έως την 1.1.2017.

Η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επεκτάσεις ζητήθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την καταστρατήγηση της εφαρμογής της οδηγίας MAC, αναιρώντας τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά της.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι κλιματικοί στόχοι της οδηγίας και ότι ο νόμος εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς.

Βάσει της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ, μετά τη σημερινή ενέργεια η Γερμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή που συντάχθηκε από την Επιτροπή σχετικά με το θέμα αυτό.

(για περισσότερες πληροφορίες: C. Corazza - Τηλ. +32 229 51752 - Κινητό +32 498 99 2862)

 1. Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: Η Επιτροπή παραπέμπει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη μεταφοράς ενωσιακών κανόνων στο εσωτερικό της δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν μετέφερε στο εσωτερικό της δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι, έως το 2020, το 20% της ενέργειας της ΕΕ θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί από τα κράτη μέλη έως τις 5 Δεκεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή προτείνει την επιβολή ημερήσιου προστίμου ύψους 25.447,5 ευρώ. Για την πρόταση χρηματικών ποινών λαμβάνονται υπόψη η διάρκεια και η σοβαρότητα της παράβασης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης του Δικαστηρίου, η ημερήσια χρηματική ποινή πρέπει να καταβληθεί από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έως την ολοκλήρωση της μεταφοράς των κανόνων. Το τελικό ποσό της ημερήσιας χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο.

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/44 - M. Holzner - Τηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)

 1. Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από το Δικαστήριο να επιβάλει χρηματικά πρόστιμα στην Ιταλία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη μεταφορά στην εθνική της νομοθεσία νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τις δοκιμές σε ζώα. Η οδηγία 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς έπρεπε να έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 10 Νοεμβρίου 2012. Μετά από σύσταση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από το Δικαστήριο να επιβάλει χρηματικές ποινές ύψους 150 787 ευρώ ανά ημέρα.

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/46 -- J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή παραπέμπει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο για το θέμα των παράνομων χωματερών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί επειδή η Βουλγαρία δεν προστατεύει τους πολίτες της από τις επιπτώσεις της κακής διαχείρισης των αποβλήτων. Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις της Επιτροπής, στη Βουλγαρία συνεχίζουν να λειτουργούν αρκετές χωματερές κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Σε μια προσπάθεια να παροτρύνει τη Βουλγαρία να επιταχύνει τις ενέργειες της στον τομέα αυτόν, η Επιτροπή παραπέμπει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ, κατόπιν σύστασης του αρμόδιου για το περιβάλλον επιτρόπου κ. Janez Potočnik.

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/47 -- J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Προϋπόθεση εθνικότητας για τους συμβολαιογράφους: Η Επιτροπή παραπέμπει τη Λετονία στο Δικαστήριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προσφύγει κατά της Λετονίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή επιτρέπει μόνο σε λετονούς υπηκόους να ασκούν το επάγγελμα του συμβολαιογράφου.

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ήδη τον Μάιο του 2011 ότι οι εν λόγω απαιτήσεις ιθαγένειας είναι αντίθετες προς την αρχή της ελευθερίας εγκατάστασης και ότι οι συμβολαιογραφικές δραστηριότητες δεν καλύπτονται από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 51 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/48, C. Hughes - Τηλ. +32 2 2964450 - Κινητό +32 498 964450)

 1. Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή παραπέμπει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο για μη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση της ασφάλειας των υποδομών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή η Πορτογαλία δεν έχει θεσπίσει και κοινοποιήσει υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας των οδικών υποδομών του διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ). Η έγκριση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών θα σώσει περισσότερες ζωές στο πορτογαλικό οδικό δίκτυο, ενισχύοντας την τάση στην Πορτογαλία για λιγότερους θανάτους στο οδικό δίκτυο.

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/49- H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο για τον φόρο κατά την έξοδο από μια χώρα για φυσικά πρόσωπα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για διακρίσεις σε βάρος των φορολογουμένων που παύουν να φορολογούνται εκεί. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιες διατάξεις είναι ασυμβίβαστες με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας που καθορίζεται στις συνθήκες.

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/50 - E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη Σλοβενία στο Δικαστήριο για προβλήματα ρύπανσης από τη διάθεση αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη Σλοβενία στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Οι ανησυχίες της Επιτροπής αφορούν δύο παράνομες χωματερές που περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα, μία κοντά στο κέντρο του Celje, και μια άλλη στο παρακείμενο Bukovzlak. Οι χώροι υγειονομικής ταφής που λειτουργούν κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Σλοβενία είχε συμφωνήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά η αργή πρόοδος οδήγησε την Επιτροπή να παραπέμψει τη Σλοβενία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/51 -- J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Αιτιολογημένες γνώμες

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο να θέσει τέλος στις διακρίσεις μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη

Η Επιτροπή ζήτησε από το Βέλγιο να τροποποιήσει τη νομοθεσία του όσον αφορά τις συναλλαγές ορισμένων κινητών αξιών. Ο νόμος αυτός επιτρέπει μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στο Βέλγιο να λειτουργούν συστήματα διακανονισμού με εκκαθάριση φόρου. Τα εν λόγω συστήματα διακανονισμού είναι εκείνα που επιτρέπουν την εκμετάλλευση και μεταφορά τίτλων σταθερού επιτοκίου.

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπάρχει έγκυρη αιτιολόγηση για την εξαίρεση των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη. Το Βέλγιο θα μπορούσε να τα υποβάλει στις ίδιες απαιτήσεις με τα βελγικά ιδρύματα και να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα κοινοτικά μέσα διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων για να εξασφαλιστεί η φορολογική συμμόρφωση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξαίρεση των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ αντίκειται στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - κινητό +32 498 98 3871)

 1. Υπηρεσίες ενέργειας: η Επιτροπή ζητά από την Τσεχική Δημοκρατία να εξασφαλίσει ότι προσφέρονται ατομικοί μετρητές στους τελικούς καταναλωτές ενέργειας

Η Επιτροπή ζήτησε σήμερα επίσημα από την Τσεχική Δημοκρατία να εναρμονίσει το εθνικό της δίκαιο με την οδηγία της ΕΕ για τις ενεργειακές υπηρεσίες (2006/32/EK). Δυνάμει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι στους τελικούς καταναλωτές ενέργειας προσφέρονται ατομικοί μετρητές σε ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίοι απεικονίζουν με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση. Τα ατομικά συστήματα μέτρησης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας, καθώς επιτρέπουν στους καταναλωτές ενέργειας να παρακολουθούν καλύτερα την ατομική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, θέρμανσης/ψύξης και θερμού ύδατος. Τα ατομικά συστήματα μέτρησης απαιτούνται επίσης για την παροχή ατομικής τιμολόγησης με βάση την πραγματική κατανάλωση. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 17 Μαΐου 2008. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας παράβασης. Αν η Τσεχική Δημοκρατία δεν συμμορφωθεί με τη νομική της υποχρέωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για την οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm.

(για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner - Τηλ. +32 229 60196 - κινητό +32 498 98 2280)

 1. ENTR: Η Επιτροπή καλεί τη Γερμανία να άρει τους φραγμούς στο εμπόριο πυροτεχνικών προϊόντων (υπόθεση 2012/2198)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Γερμανία να αλλάξει τους κανόνες της σχετικά με τις απαιτήσεις για τα πυροτεχνικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων) που είχαν προηγουμένως δοκιμαστεί και είχαν λάβει τη σήμανση CE σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Οι γερμανικοί κανόνες επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις πέραν αυτών που απαιτούνται από την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (2007/23/ΕΚ) και, κατά συνέπεια, δημιουργούν εμπόδιο στις συναλλαγές.

Η γερμανική νομοθεσία ορίζει ότι οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς κοινοποιούν τα είδη πυροτεχνίας που φέρουν σήμανση CE, μαζί με τις οδηγίες χρήσης τους, στο ομοσπονδιακό ινστιτούτο έρευνας και δοκιμών υλικών (BAM) πριν από τη διάθεσή τους στη γερμανική αγορά. Απαιτούν, επίσης, οι οδηγίες για τα προϊόντα να περιλαμβάνουν έναν αναγνωριστικό αριθμό που χορηγείται από το BAM κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Η Επιτροπή πιστεύει ότι, με την επιβολή των εν λόγω πρόσθετων υποχρεώσεων στα είδη πυροτεχνίας που παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ, η Γερμανία δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη ζητώντας από τη Γερμανία να επανεξετάσει την εθνική της νομοθεσία στον εν λόγω τομέα. Αν η Γερμανία δεν ενημερώσει εντός δύο μηνών την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της συγκεκριμένης οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη χώρα αυτή στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: C. Corazza - Τηλ. +32 229 51752 - Κινητό +32 498 99 2862)

 1. Μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη Γερμανια να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την κύρωση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών (ΑΤΑ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφετέρου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει στη Γερμανία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να προβεί στην κύρωση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών (ATA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφετέρου. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η συμφωνία κατέχει καθοριστικό ρόλο στην ελευθέρωση της διμερούς αγοράς αεροπορικών μεταφορών, διασφαλίζοντας νέες εμπορικές ελευθερίες στις επιχειρήσεις και νέο κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου οι ελευθερίες αυτές μπορούν να ασκηθούν, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδουν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ασφαλή, απαλλαγμένη κινδύνων και αποτελεσματική κανονιστική ρύθμιση του τομέα.

Η Γερμανία είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει ακόμη κυρώσει τη συμφωνία ATA, η οποία υπογράφηκε το 2007. Η μη ανακοίνωση επαρκών μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει την Επιτροπή στην παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns — Τηλ. +32 229 87638 — Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή ζητεί από τη Δανια να ολοκληρώσει τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Η Επιτροπή ζητεί από τη Δανία να προσαρμόσει όλους τους εθνικούς της κανόνες σύμφωνα με την οδηγία 2004/49/EΚ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς της διερεύνησης και την ανεξαρτησία του φορέα διερεύνησης.

Η νομοθεσία αποσκοπεί στην καθιέρωση απαιτήσεων ασφάλειας του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της ασφαλούς διαχείρισης της υποδομής και της εκμετάλλευσης της κυκλοφορίας, των ρόλων και των ευθυνών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, καθώς και των διαχειριστών υποδομής και της αλληλεπίδρασής τους. Ορίζει ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας και προβλέπει τη διαχείριση, την εποπτεία της ασφάλειας και τη διερεύνηση των ατυχημάτων. Η νομοθεσία έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ από τις 30 Απριλίου 2006.

Εάν η Δανία δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Δανίας σχετικά με το θέμα αυτό τον Φεβρουάριο του 2013, και τώρα της αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ) Η Δανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή.

(για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns — Τηλ. +32 229 87638 — Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα: Η Επιτροπή ζητά από την Ελλαδα να δέχεται επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων με την αποδοχή αντιγράφων συνταξιοδοτικών μητρώων που είχαν επικυρωθεί από την Κύπρο και λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους ασφαλίσεως που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη όπου ένα άτομο έχει εργαστεί. Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία από Κύπρια πολίτη, η οποία είχε εργαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, σχετικά με την αίτησή της για μερική σύνταξη. Δεδομένου ότι η καταγγέλλουσα διαμένει στην Κύπρο, οι κυπριακές αρχές ανέλαβαν τη διαδικασία υπολογισμού της σύνταξής της αλλά οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να δεχθούν αντίγραφο του ελληνικού συνταξιοδοτικού της μητρώου που είχε επικυρωθεί από τις αρχές της Κύπρου ως απόδειξη του χρόνου εργασίας της στην Ελλάδα. Αντίθετα, η καταγγέλλουσα καλείται να προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα, ως προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης. Η Επιτροπή θεωρεί τις πρακτικές αυτές ως εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και αντίθετες προς την αρχή της αναλογικότητας που ορίζεται κανονισμό για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (EΚ/883/2004). Ο εν λόγω κανονισμός απαγορεύει διαδικασίες που συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τους αιτούντες κατά τη διάρκεια επεξεργασίας εγγράφων. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας παράβασης. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που θα λάβει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Todd — Τηλ. +32 229 94107 — Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Χρόνος εργασίας: Η Επιτροπή ζητεί από την Ισπανια να σέβεται τα δικαιώματα του προσωπικού της Χωροφυλακής όσον αφορά το όριο ωρών εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ισπανία να σέβεται τα δικαιώματα των χωροφυλάκων όσον αφορά τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης και το όριο των 48 ωρών όσον αφορά τον μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, όπως απαιτείται από την οδηγία για το χρόνο εργασίας (οδηγία 2003/88/EΚ). Σύμφωνα με το ισχύον ισπανικό εθνικό δίκαιο, ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων στη Χωροφυλακή δεν έχουν τα δικαιώματα αυτά, ιδιαίτερα εκείνοι με καθήκοντα διοίκησης, διαχείρισης, διδασκαλίας και έρευνας. Βάσει της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν διευθυντικά στελέχη ή άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα από το όριο των 48 ωρών όσον αφορά τον μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης. Ωστόσο, η παρέκκλιση εφαρμόζεται μόνο σε άτομα με γνήσια και αποτελεσματική αυτονομία τόσο σχετικά με την ποσότητα όσο και την οργάνωση του χρόνου εργασίας τους, πράγμα που δεν συμβαίνει για τουλάχιστον την πλειονότητα των εν λόγω εργαζομένων στη Χωροφυλακή. Η οδηγία επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να εξαιρούν από τις διατάξεις για τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη εξασφάλισης της συνέχειας της υπηρεσίας ή διαρκούς παρουσίας για την προστασία αγαθών και προσώπων, αλλά αυτό υπό τον όρο ότι στους οικείους εργαζομένους χορηγούνται ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης, που, όμως, το ισπανικό εθνικό δίκαιο δεν εγγυάται. Ως αποτέλεσμα τούτου, οι θιγόμενοι Ισπανοί εργαζόμενοι στην Χωροφυλακή είναι ευάλωτοι σε υπερβολικές ώρες εργασίας χωρίς επαρκείς περιόδους ανάπαυσης. Η Επιτροπή έλαβε πολλές καταγγελίες σχετικά με την κατάσταση αυτή. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» σύμφωνα με τη διαδικασία της ΕΕ για παράβαση. Η Ισπανία διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την ευθυγράμμιση της εθνικής της νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Προηγουμένως η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά της Ισπανίας σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια σε χωροφύλακες (βλ. IP/13/963).

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Todd — Τηλ. +32 229 94107 — Κινητό +32 498 99 4107)

 1. ENTR: Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλια να άρει τα εμπόδια στο εμπόριο διατάξεων αλκοτέστ για χρήση σε αυτοκίνητα (υπόθεση 2012/4188)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλία αλλαγές στους κανόνες της που αφορούν την χρήση συσκευασιών δοκιμασίας περιεκτικότητας αλκοόλ (αλκοτέστ) από οδηγούς αυτοκινήτων και από την αστυνομία. Οι γαλλικοί κανόνες, επί του παρόντος δεν επιτρέπουν, τη χρήση συσκευασιών δοκιμασίας περιεκτικότητας αλκοόλ εγκεκριμένων από άλλες χώρες της ΕΕ, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη διακίνηση των αγαθών εντός της ΕΕ.

Η γαλλική νομοθεσία υποχρεώνει, τη στιγμή αυτή, τους οδηγούς αυτοκινήτων να έχουν μόνο συσκευασίες δοκιμασίας περιεκτικότητας αλκοόλ «normes françaises» (το γαλλικό συλλογικό σήμα πιστοποίησης — NF) στα αυτοκίνητά τους. Επίσης, η αστυνομία χρησιμοποιεί μόνο συσκευασίες δοκιμασίας περιεκτικότητας αλκοόλ πιστοποιημένες NF κατά τη διενέργεια ελέγχων σε οδηγούς. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο γαλλικός στόχος να αποφευχθούν τα τροχαία ατυχήματα που οφείλονται στην κατανάλωση οινοπνεύματος, είναι έγκυρος, αλλά συσκευασίες δοκιμασίας περιεκτικότητας αλκοόλ πιστοποιημένες σε άλλες χώρες της ΕΕ — ή εκείνες που πληρούν τις «NF» ή ισοδύναμο πρότυπο — θα πρέπει, επίσης, να είναι αποδεκτές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι σε αυτή την περίπτωση η Γαλλία δεν τηρεί τις αρχές της μη διάκρισης και της αμοιβαίας αναγνώρισης προϊόντων που νόμιμα παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη ζητώντας από τη Γαλλία να αλλάξει τη νομοθεσία της ώστε να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ: Άρθρο 34 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η Γαλλία δεν κοινοποιήσει στην Επιτροπή εντός δύο μηνών τα μέτρα που έλαβε για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: c. CORAZZA — Τηλ. +32 229 51752 — Κινητό +32 498 99 2862)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλια να βελτιώσει την επεξεργασία των λυμάτων από μικρούς οικισμούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τη Γαλλία να αναβαθμίσει την επεξεργασία των λυμάτων από ορισμένους μικρούς οικισμούς ανά τη χώρα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, για κωμοπόλεις και πόλεις είναι υποχρεωτική η συλλογή και η επεξεργασία των αστικών λυμάτων, καθώς τα μη επεξεργασμένα λύματα είναι δυνατόν να έχουν μολυνθεί με επιβλαβή βακτηρίδια και ιούς που παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει ότι μια δευτεροβάθμια επεξεργασία θα έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή για όλα τα λύματα από μικρούς οικισμούς (δηλαδή με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 10 000 και 15 000 κατοίκων) έως το 2005. Το 2009, αναλήφθηκε διαδικασία παράβασης κατά της Γαλλίας, καθώς περίπου 551 μικροί οικισμοί δεν είχαν συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ακολούθησε ικανοποιητική πρόοδος, αλλά περισσότερα από 8 έτη μετά την αρχική προθεσμία, 54 μικροί οικισμοί εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με το πρότυπο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, εστάλη μια αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Γαλλία δεν συμμορφωθεί με την οδηγία, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon — Τηλ. +32 229 53593 — Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλια να τροποποιήσει τη νομοθεσία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλία να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι αξιολογήσεις αυτές στόχο έχουν να εξασφαλίσουν ότι τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αξιολογούνται πριν από την έγκρισή τους, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τις πιθανές επιπτώσεις. Το γαλλικό δίκαιο φαίνεται να παρακάμπτει την υποχρέωση να πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις αυτές για «προσωρινές άδειες», οι οποίες μπορούν να χορηγούνται από τις αρχές σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονική άδεια για ορισμένους τύπους εργασιών, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εξόρυξης. Στην απάντησή της στην προειδοποιητική επιστολή που στάλθηκε τον Ιανουάριο το περασμένο έτος, η Γαλλία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι δεν είχε την πρόθεση να τροποποιήσει την εθνική της νομοθεσία. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το γαλλικό δίκαιο δεν συμμορφώνεται σήμερα με την οδηγία ΕΠΕ όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο και εστάλη αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Γαλλία δεν συμμορφωθεί με την οδηγία, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon — Τηλ. +32 229 53593 — Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή ζητεί από την Ιταλια να τροποποιήσει τη νομοθεσία για τα ύδατα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ιταλία να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της για το νερό με τα πρότυπα της ΕΕ. Οι αδυναμίες αφορούν τη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, του πλαισίου δράσης της Ένωσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Έλεγχοι συμμόρφωσης που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή το 2009 ανέδειξαν μια σειρά ζητημάτων και, τον Μάιο του 2010, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, την οποία ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη τον Μάρτιο του 2012. Ενώ πολλά από τα αρχικά θέματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, αποστέλλεται μια συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των προγραμμάτων για την κάλυψη διάχυτων πηγών ικανών να προκαλέσουν ρύπανση στα ύδατα, καθώς και μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο της διοχέτευσης ρύπων. Εφόσον η Ιταλία δεν συμμορφωθεί με την οδηγία, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon — Τηλ. +32 229 53593 — Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Επαγγελματικά προσόντα: Η Επιτροπή καλεί την Πολωνια να τηρεί τους κανόνες της ΕΕ για τους δικηγόρους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Πολωνία να τηρεί τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των δικηγόρων. Ο πολωνικός νόμος περί δικηγόρων, όπως ερμηνεύεται από το πολωνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ασχολείται με τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση συμμετοχής στις πολωνικές κρατικές εξετάσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου. Αυτό εμποδίζει την αρμόδια αρχή να λάβει υπόψη την πείρα που ενδέχεται να έχει οδηγήσει στην απόκτηση των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με το πολωνικό δίκαιο), εφόσον η πείρα αυτή δεν έχει αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης με μια εταιρεία εγκατεστημένη βάσει της πολωνικής νομοθεσίας. Κατά την ερμηνεία του άρθρου 49 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μέρους της Επιτροπής, τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφορούν μόνο τις γνώσεις και την πείρα που έχει αποκτήσει ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια περιόδου πρακτικής άσκησης. Η νομική σχέση του αιτούντος με το δικηγορικό γραφείο όπου αποκτήθηκε πείρα και η χώρα εγκατάστασης της δικηγορικής εταιρείας δεν φαίνεται να έχουν σημαντική επίπτωση στο επίπεδο και το είδος των επαγγελματικών γνώσεων που θα πρέπει να απαιτείται. Σύμφωνα με το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ, το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Εάν η Πολωνία δεν ενεργήσει εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/other_directives/lawyers/index_en.htm.

(για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes — Τηλ. +32 2 2964450 — Κινητό +32 498 964450)

 1. Η Επιτροπή καλεί την Πολωνια να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον διαχωρισμό των λογαριασμών στις σιδηροδρομικές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για το γεγονός ότι η Πολωνία θα πρέπει να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια μέσω του διαχωρισμού των λογαριασμών της μεταξύ των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (οδηγία 2012/34/EΕ). Ένας από τους κύριους στόχους είναι να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στη χρήση των δημόσιων κεφαλαίων και η ορθολογικότερη κατανομή, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε ισότιμη βάση προς όφελος των τελικών χρηστών.

Μέχρι σήμερα η Πολωνία δεν έχει ακόμη μεταφέρει πλήρως στην εθνική της νομοθεσία λογιστικούς κανόνες όπως η υποχρέωση να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών και τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής. Οι λογαριασμοί πρέπει, επίσης, να αντικατοπτρίζουν την απαγόρευση μεταφοράς δημόσιων πόρων από τον ένα εξ αυτών των δύο τομέων στον άλλο, προκειμένου να αποφευχθούν οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις.

Η τήρηση διαφανών λογαριασμών είναι ο μόνος τρόπος για να προσδιοριστεί το πώς δαπανάται το δημόσιο χρήμα και κατά πόσον χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, διαφορετικούς των προβλεπομένων. Πράγματι, οι ισχύουσες ρυθμίσεις στην Πολωνία δεν αποκλείουν την περίπτωση κατά την οποία τα δημόσια κονδύλια που προορίζονται για τις υποδομές ή ειδικά για συγκεκριμένες κατηγορίες μεταφορικών υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τη διασταυρούμενη επιδότηση άλλων μεταφορικών υπηρεσιών.

Αυτό θα μπορούσε να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό, παρέχοντας πιθανώς αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εκείνους που λαμβάνουν τις δημόσιες επιδοτήσεις.

Δεδομένου ότι αυτό είναι αντίθετο προς τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι έχουν ως στόχο τη σύσταση μιας αποτελεσματικής, ανόθευτης και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns — Τηλ. +32 229 87638 — Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Πορτογαλια: Μη κύρωση σύμβασης περί αποζημίωσης για ζημία από πετρελαιοκηλίδες

Σήμερα, η Επιτροπή απεύθυνε αιτιολογημένη γνώμη προς την Πορτογαλία κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης, μετά την μη κύρωση από μέρους της χώρας μιας διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη σε περίπτωση ζημίας από πετρελαϊκή ρύπανση (σύμβαση δεξαμενής καυσίμων πλοίων). Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (απόφαση του Συμβουλίου 2002/762/EΚ και άρθρο 4 της ΣΕΕ), τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να κυρώσουν τη σύμβαση, η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση κατάλληλης αποζημίωσης για όσους υφίστανται ζημίες που προκαλούνται από τις πετρελαιοκηλίδες όταν το πετρέλαιο μεταφέρεται ως καύσιμο σε δεξαμενές πλοίων. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ο καταχωρισμένος ιδιοκτήτης πλοίου είναι υποχρεωμένος να διαθέτει υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών λόγω ρύπανσης. Η μη συμμόρφωση της Πορτογαλίας σημαίνει την έλλειψη προστασίας των θυμάτων ρύπανσης από πετρέλαιο, σε περίπτωση πρόκλησης πετρελαιοκηλίδας στα πορτογαλικά ύδατα. Η σύμβαση εγκρίθηκε το 2001 και έκτοτε έχει κυρωθεί από 74 χώρες, μεταξύ των οποίων και τα 27 λοιπά κράτη μέλη της ΕΕ. Μέχρι τώρα, η Πορτογαλία δεν έχει ολοκληρώσει τη σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία που απαιτείται για την κύρωση, όπερ σημαίνει ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του δικαίου της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: M. Andreeva — Τηλ. +32 229 91382 — Κινητό +32 498 99 1382)

 1. Μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλια να τροποποιήσει τα εθνικά μέτρα για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Η Επιτροπή ζήτησε από την Πορτογαλία να τροποποιήσει την εθνική νομοθεσία της σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (όπως βιομηχανικές χημικές ουσίες, προϊόντα πετρελαίου ή εκρηκτικές ύλες) οδικώς και σιδηροδρομικώς. Η Πορτογαλία δεν έχει κοινοποιήσει τη μεταφορά των κανόνων που άρχισαν να ισχύουν την 1 Ιουλίου 2013. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απευθύνει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία όσον αφορά το θέμα αυτό.

Η οδηγία σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εκδόθηκε το 2008. Η οδηγία αναθεωρείται κάθε δύο έτη ώστε να επικαιροποιείται σύμφωνα με την τεχνική πρόοδο και να διατηρείται η συνοχή της με συναφείς διεθνείς συμφωνίες. Η Επιτροπή ενέκρινε την τελευταία επικαιροποίηση τον Δεκέμβριο 2012. Η οδηγία θεσπίζει ενιαίες προϋποθέσεις για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, οδικώς, σιδηροδρομικώς και μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην ΕΕ. Η μη συμμόρφωση με τις κοινές διατάξεις μπορεί να δημιουργήσει περιττούς κινδύνους κατά τη μεταφορά και να παρεμποδίσει τη μεταφορά αυτών των ουσιών και αγαθών στην ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns — Τηλ. +32 229 87638 — Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλια να λαμβάνει υπόψη την πραγματική απομείωση κατά τη φορολόγηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Πορτογαλία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με τη φορολόγηση εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισάγονται στην Πορτογαλία από άλλο κράτος μέλος δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματική αξία του οχήματος. Καμία απομείωση δεν λαμβάνεται υπόψη πριν το όχημα φθάσει την ηλικία του ενός έτους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περαιτέρω απομείωση στην περίπτωση οχημάτων που είναι παλαιότερα των πέντε ετών. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη φορολόγηση από εκείνη που εφαρμόζεται στα εγχωρίως αγορασθέντα οχήματα. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης (δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης). Αν η Πορτογαλία δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: Ε. Traynor — Τηλ. +32 229 21548 — Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή ζητά από τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να δημοσιεύσει κατάλογο των εγκαταλελειμμένων χώρων εξόρυξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τη Σλοβενία να καταρτίσει κατάλογο των εγκαταλελειμμένων χώρων εξόρυξης που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν βλάβη σε πολίτες ή στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της οδηγίας για τα απόβλητα ορυχείων, τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία μέχρι τον Μάιο 2012, για να δημοσιεύσουν κατάλογο των εν λόγω τόπων στην επικράτειά τους, που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρές περιβαλλοντικές ζημίες. Η Σλοβενία δεν τήρησε την προθεσμία και η Επιτροπή ανέλαβε διαδικασίες παράβασης τον Οκτώβριο του 2012. Οι σλοβενικές αρχές έχουν υποβάλει τακτικά έκθεση σχετικά με την πρόοδο, αλλά το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και η Σλοβενία καθυστερεί ως προς το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με την Επιτροπή. Εστάλη αιτιολογημένη γνώμη και εάν η Σλοβενία δεν ενεργήσει εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon — Τηλ. +32 229 53593 — Κινητό +32 498 95 3593)

  1 :

  Δεν απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη στα υπόλοιπα πέντε κράτη μέλη όπου, στο πνεύμα της καλόπιστης συνεργασίας, η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος το επιτευχθέν επίπεδο συμμόρφωσης.


  Side Bar