Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI EL CS LV PL SL BG

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 23. januar 2014

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (januar)

BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ENERGI

MILJØ

SUNDHED

ERHVERVSLIV OG IVÆRKSÆTTERI

INDRE MARKED OG TJENESTEYDELSER

RETLIGE ANLIGGENDER

BESKATNING OG TOLDUNION

TRANSPORT

BE

1

1

BG

1

CY

1

CZ

1

DE

2

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

FI

1

FR

2

1

2

IE

1

IT

2

LV

1

PL

1

1

PT

1

2

2

SI

2

1

Kommissionen træffer hver måned en række afgørelser på traktatbrudsområdet i form af retlige skridt over for medlemsstater, der ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Afgørelserne omfatter en række sektorer og har til formål at sikre korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgere og erhvervsliv.

Kommissionen har i dag truffet 134 afgørelser, herunder 22 begrundede udtalelser og 7 sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol. Her følger et resumé af de vigtigste afgørelser. Der er yderligere oplysninger om traktatbrudsprocedurer i MEMO/12/12.

  1. Større sager, som vedrører medlemsstaterne

Dyrevelfærd: Kommissionen anmoder Belgien, Cypern, Grækenland, Frankrig, Slovenien og Finland om at overholde kravet om flokopstaldning af søer

For at forbedre velfærden for søer kræver Rådets direktiv 2008/120/EU, at søer holdes i flok og ikke i individuelle båse under dele af deres drægtighedsperiode. Denne regel trådte i kraft den 1. januar 2013 efter en 12 år lang overgangsperiode. Som opfølgning på den formelle anmodning om overholdelse, som blev sendt til 9 medlemsstater i februar 2013 (se pressemeddelelse), har Kommissionen i dag udstedt begrundede udtalelser til fire lande, som tilsyneladende endnu ikke har håndhævet kravet om flokopstaldning af søer i henhold til direktivet fuldt ud: Belgien, Cypern, Grækenland og Frankrig1. Undlader disse lande at overholde EU-reglerne inden for to måneder, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod dem ved Den Europæiske Unions Domstol. Kommissionen har sendt åbningsskrivelser til to andre medlemslande – Slovenien og Finland, for utilstrækkelig håndhævelse af reglerne om opstaldning af søer. Hvis disse lande ikke overholder reglerne inden for to måneder, bliver næste skridt en begrundet udtalelse.

(Yderligere oplysninger: F. Vincent – tlf.: +322 2987166 – mobil: +32 498 987166)

  1. Åbningsskrivelse

Kommissionen anmoder Tyskland om at anvende direktiv 2006/40/EF om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer (sag 2013/2254)

Kommissionen har taget et nyt skridt i retning af at sikre, at Tyskland overholder direktivet om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer. Kommissionen anmoder de tyske myndigheder om at anvende dette direktiv fuldt ud for køretøjer produceret af en bestemt tysk fabrikant.

Den tyske bilfabrikant har markedsført køretøjer, som ikke overholder EU's regler. De tyske godkendelsesmyndigheder undlod imidlertid at skride ind og pålagde ikke den pågældende fabrikant korrigerende foranstaltninger. Derudover godkendte de tyske myndigheder i maj 2013 en fabrikants anmodning om at ophøre med at anvende godkendelser for de køretøjer, som brugte det nye kølemiddel, som allerede var i produktion og på markedet. Myndighederne godkendte en forlængelse af gamle køretøjsgodkendelser for disse køretøjer. Dette medførte en midlertidig undtagelse fra overholdelse af direktivet om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer indtil den 1.1.2017 for de berørte køretøjer.

Det er Kommissionens opfattelse, at der er grund til at tro, at der blev anmodet om forlængelse udelukkende med henblik på at omgå anvendelsen af direktivet om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer, så det således ikke får de tilsigtede virkninger.

Kommissionen ønsker fortsat at sikre, at direktivets klimamål efterleves, og at reglerne anvendes ensartet på hele EU's indre marked, så der kan garanteres rimelige konkurrencevilkår for alle erhvervsdrivende.

I henhold til EU’s traktatbrudsprocedurer, har Tyskland efter dagens tiltag to måneder til at svare på Kommissionens åbningsskrivelse om dette spørgsmål.

(Yderligere oplysninger: C. Corazza - Tlf.: +32 2 295 17 52 – Mobil: +32 498 99 28 62)

  1. Indbringelse af sager for Domstolen

Vedvarende energi: Kommissionen anlægger sag mod Irland ved Domstolen for manglende gennemførelse af EU-regler

Europa-Kommissionen anlægger sag mod Irland ved Den Europæiske Unions domstol for ikke at have gennemført direktivet om vedvarende energi fuldt ud. Direktivet skal sikre en andel af energi fra vedvarende kilder på 20 % i EU inden 2020. Direktivet skulle have været gennemført af medlemsstaterne pr. 5. december 2010.

Kommissionen foreslår dagbøder på 25 447.5 EUR pr. dag. I forslagene til bødestraffenes størrelse er der taget hensyn overtrædelsens varighed og grovhed. Hvis Domstolen fastslår, at der er sket overtrædelse, skal de daglige tvangsbøder betales fra datoen for Domstolens dom, indtil EU-retten er fuldt gennemført. Domstolen vil træffe afgørelse om de daglige tvangsbøders endelige størrelse.

(Yderligere oplysninger: IP/14/44 - M. Holzner - Tlf.: +32 229 60196 - Mobil: +32 498 98 2280)

Miljø: Europa-Kommissionen beder Domstolen om at pålægge Italien økonomiske sanktioner

Europa-Kommissionen anlægger sag mod Italien ved EU-Domstolen for ikke at gennemføre EU's nye regler om dyreforsøg i sin nationale lovgivning. Direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, skulle have været gennemført i national ret inden 10. november 2012. Efter henstilling fra miljøkommissær Janez Potočnik anmoder Europa-Kommissionen Domstolen om at pålægge daglige tvangsbøder på 150 787 EUR.

(Yderligere oplysninger: IP/14/46 - J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

Miljø: Kommissionen anlægger sag mod Bulgarien for ulovlige lossepladser

Europa-Kommissionen er bekymret over, at Bulgarien ikke beskytter sine borgere mod følgerne af dårlig affaldsforvaltning. På trods af tidligere advarsler fra Kommissionen overtræder mange bulgarske lossepladser stadig EU's lovgivning om affald og lossepladser, hvilket er til fare for menneskers helbred og miljøet. For at få Bulgarien til at sætte hurtigt ind på dette område anlægger Kommissionen sag mod Bulgarien ved EU-Domstolen efter henstilling fra miljøkommissær Janez Potočnik.

(Yderligere oplysninger: IP/14/47 - J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

Krav om statsborgerskab for notarer. Kommissionen anlægger sag mod Letland ved Domstolen

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at anlægge sag mod Letland ved EU-Domstolen, fordi landet kun tillader sine egne statsborgere at optage og udføre erhvervet som notar.

EU-Domstolen fastslog allerede i maj 2011, at sådanne krav om statsborgerskab er i strid med princippet om etableringsfrihed, og at notarvirksomhed ikke er omfattet af en undtagelse i henhold til artikel 51 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om virksomhed forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

(yderligere oplysninger: IP/14/48 - C. Hughes - Tlf.: +32 2 2964450 - Mobil: +32 498 964450)

Trafiksikkerhed: Kommissionen anlægger sag mod Portugal for ikke at etablere retningslinjer for vurdering af vejinfrastrukturs sikkerhed

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Portugal ved EU-Domstolen, fordi Portugal ikke har vedtaget eller meddelt de obligatoriske retningslinjer for anvendelse af procedurer for forvaltning af sikkerheden for vejinfrastruktur i det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Vedtagelse af disse retningslinjer vil redde flere liv på de portugisiske veje og styrke tendensen i Portugal i retning af færre trafikdræbte.

(Yderligere oplysninger: IP/14/49 - H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

Beskatning: Kommissionen anlægger sag mod Portugal ved Domstolen på grund af exitbeskatning af personer

Europa-Kommissionen har besluttet at lægge sag an mod Portugal ved EU-Domstolen for forskelsbehandling af skatteydere, som ophører med at have skattemæssig bopæl i landet. Kommissionen finder, at sådanne bestemmelser er i strid med retten til fri bevægelighed fastsat i traktaterne.

(Yderligere oplysninger: IP/14/50 - E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

Miljø: Europa-Kommissionen anlægger sag mod Slovenien ved Domstolen for problemer med forurening i forbindelse med bortskaffelse af affald

Europa-Kommissionen lægger sag an mod Slovenien ved Domstolen på grund af manglende overholdelse af kravene i EU's affaldslovgivning. Kommissionens betænkeligheder angår to ulovlige lossepladser med farligt affald; én i nærheden af Celje og en anden i nærheden af Bukovzlak. Lossepladser, som overtræder EU's affaldslovgivning, kan være en alvorlig trussel for menneskers helbred og miljøet. Slovenien havde lovet at gøre noget ved problemet, men på grund af det langsomme tempo lægger Kommissionen nu sag an mod Slovenien ved EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: IP/14/51 - J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

  1. Begrundede udtalelser

Beskatning: Kommissionen beder Belgien om at stoppe forskelsbehandling af kreditinstitutter med hjemsted i andre medlemsstater

Kommissionen har bedt Belgien om at ændre sine regler for transaktioner med visse værdipapirer. Ifølge disse regler er det kun kreditinstitutter med hjemsted i Belgien, som må drive afviklingssystemer med skatteclearing. Det drejer sig om afviklingssystemer, som tillader opbevaring og overførsel af fastforrentede værdipapirer.

Kommissionen ser ingen gyldig grund til at udelukke kreditinstitutter, som har hjemsted i en anden medlemsstat. Belgien kan underlægge dem samme krav som belgiske institutter og anvende de tilgængelige EU-instrumenter til administrativt samarbejde mellem skattemyndigheder for at sikre, at skattereglerne efterleves.

Kommissionen mener derfor, at udelukkelse af kreditinstitutter med hjemsted i andre medlemsstater er i strid med den frie udveksling af tjenesteydelser i henhold til artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Anmodningen har form af en begrundet udtalelse. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden to måneder, kan den anlægge sag mod Belgien ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

Energitjenester: Kommissionen beder Tjekkiet om at sørge for, at de endelige energiforbrugere får individuelle målere

Kommissionen har i dag formelt anmodet Tjekkiet om at bringe sin nationale lovgivning i overensstemmelse med EU's direktiv om energitjenester (2006/32/EC). Ifølge dette direktiv skal medlemsstaterne sikre, at de endelige energiforbrugere udstyres med individuelle målere til en konkurrencedygtig pris, som nøjagtigt afspejler deres faktiske energiforbrug. Individuelle målere er afgørende for at fremme en effektiv energianvendelse, da det giver energiforbrugerne mulighed for bedre at kontrollere deres eget forbrug af el, gas, varme/afkøling og varmt vand. Det er også nødvendigt med individuelle målere for at kunne foretage individuel afregning baseret på faktisk forbrug. Direktivet skulle være gennemført i national lovgivning senest den 17. maj 2008. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Hvis Tjekkiet ikke opfylder sine juridiske forpligtelser inden for to måneder, kan Kommissionen vælge at anlægge sag ved Domstolen.

Mere om direktivet om energitjenester: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm.

(Yderligere oplysninger: M. Holzner - Tlf. +32 229 60196 - Mobil: +32 498 98 2280)

ENTR: Kommissionen beder Tyskland om at fjerne handelshindringer for pyrotekniske artikler (sag 2012/2198)

Europa-Kommissionen har bedt Tyskland om at ændre sine regler for krav til pyrotekniske varer (herunder fyrværkeri), som i forvejen er afprøvet og CE-mærket i en anden medlemsstat. De tyske regler stiller yderligere krav end dem, der er fastsat i EU's direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler (2007/23/EU), og er derfor en hindring for handlen.

Den tyske lovgivning kræver, at producenter og importører meddeler CE-mærkede pyrotekniske artikler samt deres brugsanvisning til forbundsinstituttet for materialeforskning og -afprøvning (BAM), inden de markedsføres i Tyskland. Reglerne kræver også, at brugsanvisningen til artiklerne omfatter et identifikationsnummer tildelt af BAM i forbindelse med denne procedure. Det er Kommissionens opfattelse, Tyskland ved at stille disse yderligere krav til pyrotekniske artikler, som fremstilles og markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, ikke overholder reglerne om det indre marked.

Kommissionen har derfor udstedt en begrundet udtalelse, hvor den beder Tyskland om at ændre sin lovgivning på dette område. Hvis Tyskland ikke inden to måneder giver Kommissionen meddelelse om, hvilke foranstaltninger landet har taget for fuldt ud at opfylde sine forpligtelser i henhold til direktivet, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Tyskland ved EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: C. Corazza - Tlf.: +32 2 295 17 52 – Mobil: +32 498 99 28 62)

Transport: Kommissionen opfordrer Tyskland til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at ratificere lufttransportaftalen (ATA) mellem EU og dets medlemsstater og USA

Kommissionen opfordrer i dag Tyskland til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at gå videre med ratificeringen af lufttransportaftalen (ATA) mellem EU og dets medlemsstater og USA.  Kommissionens finder aftalen afgørende for liberaliseringen af det bilaterale luftfartsmarked. Den vil sikre nye kommercielle frihedsrettigheder for luftfartsselskaberne og et nyt regelsæt, inden for hvilket disse friheder kan praktiseres, og således afspejle den betydning, Europa og USA tillægger sikker og effektiv lovgivning på området.

Tyskland er den eneste medlemsstat, som endnu ikke har ratificeret ATA, som blev undertegnet i 2007. Hvis landet ikke giver meddelelse om passende foranstaltninger, kan det medføre, at Kommissionen anlægger sag ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

Jernbanetransport: Kommissionen beder Danmark om at fuldføre gennemførelsen af EU's lovgivning om jernbanesikkerhed

Kommissionen beder Danmark om at bringe alle sine nationale regler i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EU om jernbanesikkerhed, særlig med hensyn til undersøgelsens status og undersøgelsesorganets uafhængighed.

Lovgivningen skal fastsætte sikkerhedskrav til jernbanesystemet, herunder sikker forvaltning af infrastruktur og trafikstyring, roller og ansvar for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere og samspillet mellem disse. Den fastsætter fælles sikkerhedsforskrifter og indeholder bestemmelser om forvaltning, tilsyn med sikkerheden og undersøgelse af ulykker. Lovgivningen skulle have været gennemført den 30. april 2006.

Hvis Danmark ikke reagerer tilfredsstillende, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol. Kommissionen indledte traktatbrudsproceduren mod Danmark i sagen i februar 2013 og fremsender nu en begrundet udtalelse (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure). Danmark har to måneder til at svare Kommissionen.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

Pensionsrettigheder: Kommissionen beder Grækenland om at acceptere bekræftede kopier af dokumenter fra andre medlemsstater

Europa-Kommissionen har bedt Grækenland om at overholde EU's regler om fri bevægelighed for arbejdstagere ved at acceptere kopier af pensionsoptegnelser bekræftet af Cypern og ved at tage hensyn til forsikringsperioder, der er tilbagelagt i andre medlemsstater, hvor en person har arbejdet. Kommissionen modtog en klage fra en cypriotisk borger, som havde arbejdet i både Grækenland og Cypern, om vedkommendes anmodning om delpension. Fordi klageren bor i Cypern, indledte de cypriotiske myndigheder proceduren for beregning af hendes pension. Men de græske myndigheder ville ikke acceptere en kopi af hendes græske pensionsoptegnelse, som var bekræftet af myndighederne i Cypern, som bevis for den tid, hun havde arbejdet i Grækenland. I stedet blev klageren bedt om at fremvise det originale dokument, for at de ville behandle sagen. Denne praksis er efter Kommissionens opfattelse en hindring for den frie bevægelighed i EU og i strid med proportionalitetsprincippet fastsat i forordningen om koordinering af de sociale sikringsordninger (EU/883/2004). Denne forordning forbyder procedurer, som pålægger ansøgere en uforholdsmæssig stor byrde i forbindelse med behandling af dokumenter. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse, der er en del af EU’s traktatbrudsprocedure. Grækenland har nu to måneder til at give Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, landet har truffet for at afhjælpe problemet. Ellers kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Grækenland ved EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107

Arbejdstid: Kommissionen beder Spanien om at respektere civilgardens ansattes ret til en øvre grænse for arbejdstider og mindstehvileperioder

Europa-Kommissionen har bedt Spanien om at respektere civilgardens ret til mindstehvileperioder og en øvre grænse på 48 timers arbejde om ugen, som foreskrevet i arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EU). Efter den gældende spanske lovgivning har visse kategorier af civilgardens ansatte ikke disse rettigheder, særligt ansatte med opgaver inden for styring, ledelse, undervisning og efterforskning. Ifølge direktivet kan medlemsstaterne undtage personale med ledelsesfunktioner eller andre personer med selvstændige beslutningsbeføjelser fra grænsen for en 48 timers gennemsnitlig arbejdsuge og mindstehvileperioder. Denne undtagelse gælder dog kun for personer med reel og faktisk selvbestemmelse over både omfanget og tilrettelæggelsen af deres arbejdstid, hvilket ikke er tilfældet for størstedelen af de berørte ansatte i civilgarden. Direktivet giver også medlemsstaterne lov til at undtage aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller ved nødvendigheden af at beskytte goder og personer, men under forudsætning af, at de pågældende arbejdstagere ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder, hvilket de spanske regler ikke garanterer. De pågældende ansatte i den spanske civilgarde udsættes derfor for lang arbejdstid uden passende hvileperioder. Kommissionen har modtaget adskillige klager over denne situation. Opfordringen har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Spanien har nu to måneder til at oplyse Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at bringe den nationale lovgivning i overensstemmelse med EU-reglerne. Ellers kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Spanien ved EU-Domstolen. Kommissionen har tidligere besluttet at anlægge sag mod Spanien ved Domstolen vedrørende anvendelsen af EU's lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for ansatte i civilgarden (se IP/13/963).

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107

ENTR: Kommissionen beder Frankrig om at fjerne handelshindringer for alkoholtests i køretøjer (sag 2012/4188)

Europa-Kommissionen har bedt Frankrig om at ændre sine regler om brug af alkoholtests i biler og af politiet. De franske regler tillader i øjeblikket ikke brug af tests, som er godkendt i andre medlemsstater, og hindrer således varers frie bevægelighed i EU.

Franske bilister skal i øjeblikket have test med det franske certificeringsmærke "normes françaises (NF)" i deres biler og politiet skal desuden også udelukkende anvende NF-certificerede alkoholtests, når de kontrollerer bilister. Kommissionen mener, at de franske myndigheders mål om at undgå ulykker, som skyldes alkohol, er relevant, men at alkoholtests, som tidligere er blevet certificeret i en anden medlemsstat - eller som overholder NF eller en tilsvarende standard – også bør accepteres. Frankrig overholder efter Kommissionens opfattelse ikke principperne om ikke-diskriminering og gensidig anerkendelse af produkter, som fremstillet og markedsføres lovligt i et andet EU-land.

Kommissionen har derfor udstedt en begrundet udtalelse, hvor den beder Frankrig om at ændre sin lovgivning og overholde de relevante EU-regler: artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Hvis Frankrig ikke inden to måneder giver Kommissionen meddelelse om, hvilke foranstaltninger landet har taget for fuldt ud at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Frankrig ved EU-Domstolen.

(Yderligere oplysninger: C. Corazza - Tlf.: +32 2 295 17 52 – Mobil: +32 498 99 28 62)

Miljø: Kommissionen beder Frankrig om at forbedre behandlingen af spildevand fra mindre byområder

Europa-Kommissionen beder Frankrig om at opgradere behandlingen af spildevand fra en række mindre byområder rundt om i landet. Ifølge EU-lovgivningen skal byer indsamle og behandle deres byspildevand, da ubehandlet spildevand kan være forurenet med skadelige bakterier og vira og således udgøre en risiko for folkesundheden. EU-reglerne fastslår, at der skal indføres sekundær rensning af alt spildevand fra mindre byområder (dvs. med en personækvivalent på mellem 10 000 og 15 000 indbyggere) inden 2005. I 2009 blev der indledt traktatbrudsprocedure mod Frankrig, da 551 mindre byområder ikke overholdte de europæiske normer. Derefter fulgte et godt fremskridt, men her godt 8 år efter den første frist overholder 54 mindre byområder stadig ikke EU-standarden. Derfor er der sendt en begrundet udtalelse. Hvis Frankrig fortsat ikke overholder direktivet, kan sagen indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

Miljø: Kommissionen beder Frankrig om at ændre sine love om miljøkonsekvensvurderinger

Europa-Kommissionen har bedt Frankrig om at sørge for, at dets lovgivning er i overensstemmelse med EU's regler om miljøkonsekvensvurderinger. Disse vurderinger skal sikre, at projekter, der kan have en betydelig indvirkning på miljøet, vurderes, inden de godkendes, så man bliver bekendt med de mulige konsekvenser. Den franske lovgivning synes at tilsidesætte forpligtelsen til at gennemføre sådanne vurderinger i forbindelse med "foreløbige godkendelser", som myndighederne kan udstede i mangel på en almindelig godkendelse for visse former for arbejde, herunder minearbejde. I sit svar på åbningsskrivelsen fra januar sidste år meddelte Frankrig Kommissionen, at man ikke havde intentioner om at ændre sin nationale lovgivning. Kommissionen fastholder, at den franske lovgivning i øjeblikket ikke overholder VVM-direktivet som fortolket af EU-Domstolen, og har derfor sendt en begrundet udtalelse. Hvis Frankrig fortsat ikke overholder direktivet, kan sagen indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

Miljø : Kommissionen beder Italien om at ændre sin vandlovgivning

Europa-Kommissionen har anmodet Italien om bringe dets lovgivning vedrørende vandforsyning i overensstemmelse med EU-retten. Manglerne vedrører gennemførelsen af vandrammedirektivet, EU's ramme for vandpolitiske foranstaltninger, i den nationale lovgivning. Kommissionens overensstemmelseskontroller i 2009 fandt en række mangler, og i maj 2010 sendte Kommissionen en åbningsskrivelse efterfulgt af en begrundet udtalelse i marts 2012. Mange af de oprindelige problemer er nu løst, men der sendes nu endnu en begrundet udtalelse om mindstekravene til programmer til at afhjælpe diffuse forureningskilder for vand og foranstaltninger til at forebygge eller kontrollere tilførsel af forurenende stoffer. Hvis Italien fortsat ikke overholder direktivet, kan sagen indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

Faglige kvalifikationer: Kommissionen beder Polen om at overholde EU-reglerne for advokater

Europa-Kommissionen har i dag bedt Polen om at overholde EU's regler om anerkendelse af faglige kvalifikationer for advokater. Den polske lov om advokater, som fortolket af det polske justitsministerium, omhandler undtagelser fra pligten til at tage den polske statseksamen for at kunne udøve advokatvirksomhed. Lovgivningen forhindrer de kompetente myndigheder i at tage højde for erfaring, som kan have givet relevant faglig viden og færdigheder (herunder inden for polsk lovgivning), hvis denne erfaring ikke er opnået gennem en kontrakt med en advokatvirksomhed etableret i henhold til polsk lovgivning. Ifølge Kommissionens fortolkning af artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør vurderingskriteriet kun vedrøre den viden og erfaring, som en kandidat har opnået i forbindelse med et praktikophold. Ansøgerens retlige forhold til den advokatvirksomhed, hvor erfaringerne er indhentet og denne virksomheds etableringsland synes ikke at have væsentlig betydning for niveauet og typen af faglig viden, der kræves. I henhold til anden fase af EU's traktatbrudsprocedure har Kommissionens opfordring form af en begrundet udtalelse. Hvis Polen ikke handler inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/other_directives/lawyers/index_en.htm.

(Yderligere oplysninger: C. Hughes - Tlf.: +32 2 2964450 - Mobil: +32 498 964450)

Kommissionen opfordrer Polen til at overholde EU-reglerne om regnskabsmæssig adskillelse på jernbaneområdet

Europa-Kommissionen mener, at Polen bør sikre fuldstændig gennemsigtighed ved at adskille sine regnskaber mellem infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder (direktiv 2012/34/EU). Ét af de vigtigste formål er at sikre åbenhed med hensyn til anvendelsen af offentlige midler og en mere rationel allokering, så leverandører af transporttjenester kan konkurrere på lige vilkår til gavn for slutbrugerne.

Polen har endnu ikke gennemført regnskabsreglerne fuldt ud, blandt andet reglerne om regnskabsmæssig adskillelse mellem jernbanetransportydelser og jernbaneinfrastrukturforvaltning. Regnskaberne skal også afspejle forbuddet mod at overføre offentlige midler fra én af disse to sektorer til den anden for at undgå krydssubsidiering.

Kun ved at have gennemsigtige regnskaber kan man spore, hvordan offentlige midler bruges, og om de anvendes til andre formål end de tilsigtede. De nuværende regler i Polen udelukker ikke, at offentlige midler, som er bestemt til infrastruktur eller specifikke kategorier af transportvirksomhed, anvendes til at krydssubsidiere andre transportydelser.

Det kan fordreje konkurrencen og potentielt give urimelige konkurrencefordele til modtagerne af den offentlige støtte.

Da denne praksis er i strid med eksisterende EU-regler, som skal etablere et effektivt og konkurrencedygtigt indre marked for jernbanetransport uden forvridning, har Kommissionen sendt en begrundet udtalelse til Polen. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den anlægge sag mod Polen ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

Portugal: Manglende ratificering af konventionen om ansvar for skader forårsaget af olieudslip

Kommissionen har i dag udstedt en begrundet udtalelse til Portugal i anden fase af traktatbrudsproceduren, efter at landet ikke har ratificeret en international konvention om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkerolie (bunkeroliekonventionen). Ifølge EU-reglerne (Rådets beslutning 2002/762/EF) og artikel 4 i TEUF) skal EU's medlemsstater ratificere konventionen, som skal sikre korrekt erstatning til personer, som lider skade som følge af olieudslip, hvis olien medføres som brændsel i et skibs bunker. Ifølge samme konvention har en registreret ejer af et skib pligt til at tegne en obligatorisk forsikring mod forureningsskader. Portugals manglende overholdelse betyder, at ofre for olieforurening ikke er tilstrækkeligt beskyttede, hvis udslippet finder sted i portugisiske farvande. Konventionen blev vedtaget i 2001 og er siden blevet ratificeret af 74 lande, herunder alle de 27 andre medlemsstater i EU. Portugal har endnu ikke gennemført den relevante parlamentariske procedure, som er nødvendig for ratificering, hvilket vil sige, at landet ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.

(Yderligere oplysninger: M. Andreeva - Tlf.: +32 229 91382 - Mobil: +32 498 99 1382)

Transport: Kommissionen beder Portugal om at ændre nationale foranstaltninger for sikker transport af farligt gods

Kommissionen har bedt Portugal om at ændre sin nationale lovgivning om transport af farligt gods (som industrikemikalier, olieprodukter og sprængstoffer) ad landevej og jernbane. Portugal har ikke meddelt gennemførslen af reglerne, som trådte i kraft den 1. juli 2013. Derfor sender Kommissionen i dag en begrundet udtalelsen til Portugal om dette anliggende.

Direktivet om indlandstransport af farligt gods blev vedtaget i 2008. Direktivet revideres hvert andet år for at holde det ajour med den tekniske udvikling og bevare overensstemmelse med relaterede internationale aftaler. Kommissionen vedtog seneste ajourføring i december 2012. Direktivet fastlægger ensartede betingelser for sikker transport af farligt gods ad landevej, jernbane eller indre vandveje i EU. Manglende overholdelse af de fælles bestemmelser kan føre til unødvendige risici under transport og hæmme transport af sådanne stoffer og artikler i EU.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

Beskatning: Kommissionen beder Portugal tage hensyn til den reelle depreciering i forbindelse med beskatning af brugte køretøjer

Kommissionen har formelt bedt Portugal om at ændre sin lovgivning om beskatning af importerede brugte køretøjer. Beregningen af den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer, som importeres til Portugal fra en anden medlemsstat, tager ikke højde for køretøjets reelle værdi. Der tages ikke højde for depreciering, før køretøjet er et år gammelt, og der tages ikke højde for yderligere depreciering, når køretøjet er over fem år gammelt. Det kan resultere i højere beskatning end af biler, som købes i landet. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse (anden fase i traktatbrudsproceduren). Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden to måneder, kan den anlægge sag mod Portugal ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

Miljø: Kommissionen beder SLOVENIEN om at offentliggøre en liste over forladte mineområder

Europa-Kommissionen beder Slovenien om at udarbejde en liste over forladte mineområder, som potentielt kan være til skade for mennesker og miljøet. Ifølge direktivet om mineaffald havde medlemsstaterne indtil maj 2012 til at offentliggøre lister over sådanne steder i deres område, som potentielt kan være til alvorlig skade for miljøet. Slovenien overskred fristen, og Kommissionen indledte traktatbrudsprocedure i oktober 2012. De slovenske myndigheder har jævnligt indberettet deres fremskridt, men opgaven er endnu ikke gennemført, og Slovenien er bagud i forhold til den tidsplan, der er aftalt med Kommissionen. Der sendes en begrundet udtalelse, og hvis Slovenien ikke handler inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

1 :

Der blev ikke sendt begrundede udtalelser til de resterende fem medlemsstater, hvor Kommissionen af hensyn til et oprigtigt samarbejde i øjeblikket vurderer, hvor langt de er nået med overholdelsen.


Side Bar