Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL LV PL SL BG

Evropská komise

MEMO

Brusel, 23 leden 2014

Hlavní rozhodnutí z lednového souboru případů porušení práva

ZAMĚSTNANOST a sociální věci

ENERGETIKA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZDRAVÍ

PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

VNITŘNÍ TRH A SLUŽBY

SPRAVEDLNOST

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE

DOPRAVA

BE

1

1

BG

1

CY

1

CZ

1

DE

2

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

FI

1

FR

2

1

2

IE

1

IT

2

LV

1

PL

1

1

PT

1

2

2

SI

2

1

Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které řádně nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí, která se týkají mnoha odvětví, usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU ku prospěchu občanů a podniků.

Komise dnes přijala 134 rozhodnutí, včetně 22 odůvodněných stanovisek7 postoupení případů Soudnímu dvoru Evropské unie. Níže je uveden přehled hlavních rozhodnutí. Další informace o řízeních pro porušení právních předpisů jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12.

 1. Nejdůležitější případy týkající se členských států

 1. Dobré životní podmínky zvířat: Komise žádá Belgii, Kypr, Řecko, Francii, SlovinskoFinsko, aby splnily požadavky na skupinové ustájení prasnic

Za účelem zlepšení životních podmínek prasat požaduje směrnice Rady 2008/120/ES, aby byly prasnice během části doby březosti ustájeny ve skupinách, nikoli v jednotlivých stáních. V návaznosti na dvanáctileté přechodné období vstoupilo toto pravidlo v platnost k 1. lednu 2013. Po oficiálně výzvě ke splnění povinností, která byla devíti členským státům zaslána v únoru 2013 (viz tisková zpráva), vydala dnes Komise odůvodněná stanoviska čtyřem členským státům, které dosud patrně zcela nesplnily požadavek na skupinové ustájení prasnic stanovený v uvedené směrnici. Jedná se o Belgii, Kypr, Řecko a Francii1. Neuvedou-li tyto země během dvou měsíců situaci do souladu s právem EU, může se Komise rozhodnout, že věc postoupí Soudnímu dvoru Evropské unie. Dalším dvěma státům – Slovinsku a Finsku – zaslala Komise výzvu, poněvadž pravidlo týkající se stání pro prasnice neprovedly úplným způsobem. Pokud tyto země situaci nenapraví během dvou měsíců, dalším krokem by bylo odůvodněné stanovisko.

(další informace: F. Vincent - tel.: +32 2 2987166 - mobilní tel.: +32 498987166)

 1. Výzva

 1. Komise žádá Německo, aby uplatňovalo směrnici 2006/40/ES o klimatizačních systémech motorových vozidel (věc 2013/2254)

Komise podnikla další krok k tomu, aby přiměla Německo k provedení směrnice o klimatizačních systémech motorových vozidel. Komise žádá, aby německé orgány směrnici plně uplatňovaly na vozidla vyráběná jedním německým výrobcem.

Německý výrobce uvedl na trh EU vozidla, která nejsou v souladu s právem EU. Německé schvalovací orgány se však rozhodly nejednat a dotčenému výrobci neuložily náležitá nápravná opatření. V květnu 2013 navíc německé orgány vyhověly žádosti jednoho výrobce, aby bylo ukončeno používání schválení udělených vozidlům, v nichž se používalo nové chladivo a která se již vyráběla a byla uvedena na trh. Orgány souhlasily s tím, že se na tato vozidla bude vztahovat rozšíření původních schválení typu. Toto opatření vedlo k tomu, že se na dotčená vozidla vztahuje dočasné vynětí z povinnosti dodržovat směrnici o klimatizačních systémech motorových vozidel, a to do 1.1.2017.

Podle Komise situace nasvědčuje tomu, že žádost o uvedená rozšíření byla motivována výlučně snahou vyhnout se uplatňování uvedené směrnice, a zbavit ji tak zamýšleného účelu.

Komise je nadále odhodlána zajistit, aby cíle směrnice v oblasti ochrany klimatu byly splněny a aby bylo právo v rámci vnitřního trhu EU uplatňováno jednotně a zajišťovalo spravedlivé podmínky hospodářské soutěže všem hospodářským subjektům.

Podle řízení EU o porušení práva má Německo po dnešním kroku dva měsíce na to, aby odpovědělo na výzvu, kterou mu Komise v dané záležitosti zaslala.

(další informace: C. Corazza - tel.: +32 22951752 - mobilní tel.: +32 498992862)

 1. Postoupení Soudnímu dvoru

 1. Obnovitelná energie: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Irska kvůli neprovedení pravidel EU

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru Evropské unie případ Irska, poněvadž bezezbytku neprovedlo směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Cílem této směrnice je do roku 2020 zajistit 20% podíl obnovitelných energií v EU. Tuto směrnici měly členské státy provést ve vnitrostátním právu do 5. prosince 2010.

Komise navrhuje penále ve výši 25 447,5 EUR denně. Navržené sankce berou v potaz trvání a závažnost porušení. V případě potvrzujícího rozhodnutí Soudního dvora se penále bude platit za každý den ode dne vydání rozhodnutí do té doby, než bude provedení ve vnitrostátním právu dokončeno. O konečné částce denního penále rozhodne Soudní dvůr.

(další informace: IP/14/44 - M. Holzner - tel.: +32 22960196 - mobilní tel.: +32 498982280)

 1. Životní prostředí: Evropská komise žádá Soud, aby uložil finanční postih Itálii

Evropská Komise podává Evropskému soudnímu dvoru žalobu na Itálii, poněvadž ve svém právním řádu neprovedla nová evropská pravidla o zkouškách na zvířatech. Směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely měla být do vnitrostátních právních předpisů provedena do 10. listopadu 2012. Na základě doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika Evropská komise žádá Soudní dvůr, aby uložil penále ve výši 150 787 EUR denně.

(další informace: IP/14/46 - J. Hennon - tel.: +32 22953593 - mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Životní prostředí: Komise předává Bulharsko k Soudu kvůli nelegálním skládkám

Evropská Komise se obává, že Bulharsko nedokáže své občany chránit před účinky špatného nakládání s odpady. Navzdory předchozím varováním Komise jsou v Bulharsku četné skládky v rozporu s právními předpisy EU o odpadech a skládkách, což představuje vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Na základě doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika předává Komise Bulharsko Soudnímu dvoru EU, aby je přiměla k urychlení opatření v této oblasti.

(další informace: IP/14/47 - J. Hennon - tel.: +32 22953593 - mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Požadavky na státní občanství notářů – Komise dává Lotyšsko k Soudu

Evropská komise dnes rozhodla, že podá žalobu k Evropskému soudnímu dvoru Evropské unie proti Lotyšsku z toho důvodu, že povolání notáře umožňuje vykonávat pouze lotyšským státním příslušníkům.

Soudní dvůr EU už v květnu 2011 rozhodl, že takové požadavky na státní příslušnost jsou v rozporu se zásadou svobody usazování a že na činnost notářů se nevztahuje výjimka podle čl. 51 Smlouvy o fungování EU týkající se činnosti související s veřejnou mocí.

(další informace: IP/14/48, C. Hughes – tel.: +32 22964450 – mobilní tel.: +32 498964450)

 1. Bezpečnost silnic: Komise podává žalobu k Soudnímu dvoru proti Portugalsku, poněvadž nezavedlo pokyny pro posuzování bezpečnosti infrastruktury

Evropská komise se rozhodla podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie na Portugalsko, které dosud nepřijalo a neoznámilo povinné pokyny pro uplatňování postupů řízení bezpečnosti silniční infrastruktury v transevropské síti (TEN-T). Přijetí těchto pokynů by na portugalských silnicích vedlo k záchraně většího počtu životů a upevnilo klesající trend počtu úmrtí na silnicích v této zemi.

(další informace: IP/14/49 - H. Kearns - tel.: +32 22987638 - mobilní tel.: +32 498987638)

 1. Daňový systém: Komise žaluje Portugalsko kvůli zdanění fyzických osob při přesídlení

Evropská komise se rozhodla zažalovat u Soudního dvora EU Portugalsko z toho důvodu, že diskriminuje daňové poplatníky, kteří v této zemi přestanou být daňovými rezidenty. Komise považuje taková ustanovení za neslučitelná s právem těchto osob na volný pohyb, jež je stanoveno ve Smlouvách.

(další informace: IP/14/50 - E. Traynor - tel.: +32 22921548 - mobilní tel.: +32 498983871)

 1. Životní prostředí: Evropská komise žaluje u Soudu Slovinsko kvůli problémům se znečištěním při odstraňování odpadu

Evropská komise dává Slovinsko k Soudu, protože neplní požadavky právních předpisů EU v oblasti odpadů. Obavy Komise se týkají dvou černých skládek obsahujících nebezpečný odpad, jedné v blízkosti centra Celje a druhé v nedalekém Bukovzlaku. Skládky, jejich provoz je v rozporu s právními předpisy EU o odpadech, mohou být vážnou hrozbou pro lidské zdraví a životní prostředí. Slovinsko souhlasilo, že bude problém řešit, ale pomalý pokrok v této věci vedl Komisi k tomu, aby Slovinsko zažalovala u Soudního dvora.

(další informace: IP/14/51 - J. Hennon - tel.: +32 22953593 - mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Odůvodněná stanoviska

 1. Daňový systém: Komise žádá Belgii, aby ukončila diskriminaci úvěrových institucí usazených v jiných členských státech

Komise požádala Belgii, aby změnila své právní předpisy týkající se transakcí s určitými druhy cenných papírů. Podle těchto předpisů mohou provozovat systémy vypořádání s daňovým zúčtováním pouze úvěrové instituce usazené v Belgii. V tomto případě se jedná o systémy vypořádání, které umožňují držbu a převod cenných papírů s pevným úročením.

Komise nevidí žádný přesvědčivý důvod, aby byly vyloučeny úvěrové instituce usazené v jiných členských státech. K zajištění dodržování daňových předpisů by je Belgie mohla podrobit týmž požadavkům, které klade na belgické instituce, a využít nástrojů Společenství o správní spolupráci mezi daňovými správami.

Komise se proto domnívá, vyloučení úvěrových institucí usazených v jiných členských státech EU je v rozporu s volným pohybem služeb podle čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Tato žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Komise neobdrží uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může případ Belgie předat Soudnímu dvoru EU.

(další informace: E. Traynor - tel.: +32 22921548 - mobilní tel. +32 498983871)

 1. Energetické služby: Komise žádá Českou republiku, aby zajistila, že konečným odběratelům energií budou dodány individuální měřiče

Komise dnes formálně požádala Českou republiku, aby své právní předpisy uvedla do souladu se směrnicí EU o energetických službách (2006/32/ES). Podle této směrnice musí členské státy zajistit, aby byly konečným odběratelům energií poskytnuty cenově konkurenceschopné individuální měřiče, které přesně ukazují skutečnou spotřebu. Individuální měřiče jsou velmi důležité k prosazení dobrého hospodaření s energií, neboť spotřebitelé díky nim mohou lépe sledovat svou vlastní spotřebu elektřiny, plynu, energie na topení a chlazení nebo ohřev teplé vody. Samostatné měření je rovněž zapotřebí k tomu, aby bylo možné poskytovat individuální vyúčtování založené na skutečné spotřebě. Směrnice měla být provedena ve vnitrostátním právu do 17. května 2008. V rámci řízení pro porušení právních předpisů EU má žádost Komise podobu odůvodněného stanoviska. Nesplní-li Česká republika své právní závazky do dvou měsíců, může se Komise rozhodnout, že se obrátí na Soudní dvůr.

Další informace ke směrnici o energetických službách: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm.

(další informace: M. Holzner - tel.: +32 22960196 - mobilní tel.: +32 498982280)

 1. PODNIKY A PRŮMYSL: Komise žádá Německo, aby odstranilo překážky obchodu s pyrotechnikou (věc 2012/2198)

Evropská komise požádala Německo, aby změnilo svá pravidla týkající se požadavků na pyrotechnické výrobky (včetně ohňostrojů), které byly předtím vyzkoušeny a opatřeny označením CE v jiném členském státě EU. Německé předpisy ukládají dodatečné povinnosti nad rámec požadavků směrnice EU o uvádění pyrotechnických výrobků na trh (2007/23/ES), a vytvářejí tak překážku obchodu.

Německé právní předpisy po výrobcích a dovozcích požadují, aby pyrotechnické výrobky nesoucí označení CE i s návodem k použití oznamovali Spolkovému ústavu pro výzkum materiálů (dále jen „BAM“) ještě předtím, než tyto výrobky uvedou na německý trh. Dalším požadavkem je, aby návod k použití výrobku uváděl rovněž identifikační číslo, které mu BAM během tohoto procesu přidělil. Komise se domnívá, že zavedením těchto dodatečných požadavků na pyrotechnické výrobky zákonně vyrobené a prodávané v jiné zemi EU se Německo dostává do rozporu s pravidly vnitřního trhu.

Komise proto vydala odůvodněné stanovisko, ve kterém žádá Německo, aby přezkoumalo své právní předpisy týkající se této oblasti. V případě, že Německo neoznámí Komisi do dvou měsíců opatření přijatá za účelem zajištění plného souladu s jeho závazky vyplývajícími ze směrnice, může se Komise rozhodnout, že věc postoupí Soudnímu dvoru EU.

(další informace: C. Corazza - tel.: +32 22951752 - mobilní tel.: +32 498992862)

 1. Doprava: Komise žádá, aby Německo přijalo nezbytná opatření k ratifikaci dohody o letecké dopravě (ATA) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými

Komise dnes vyzvala Německo, aby přijalo nezbytná opatření a mohlo přistoupit k ratifikaci dohody o letecké dopravě (ATA) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými.  Komise je názoru, že dohoda má zásadní význam při liberalizaci dvoustranného trhu letecké dopravy, poněvadž hospodářským subjektům dává nové obchodní svobody a poskytuje nový regulační rámec, v němž lze tyto svobody realizovat, což odráží význam, který Evropa a Spojené státy přikládají bezpečné a účinné regulaci odvětví.

Německo je jediným členským státem, který dosud dohodu ATA podepsanou v roce 2007 neratifikoval. Neoznámí-li Německo příslušná opatření, může se Komise obrátit na Soudní dvůr Evropské unie.

(další informace: H. Kearns - tel.: +32 22987638 - mobilní tel.: +32 498987638)

 1. Železniční doprava: Komise žádá Dánsko, aby dokončilo provedení právních předpisů EU o bezpečnosti železnic

Komise žádá Dánsko, aby veškeré své předpisy uvedlo v soulad se směrnicí 2004/49/ES o bezpečnosti železnic, zejména pokud jde o status šetření a nezávislost vyšetřujícího orgánu.

Cílem směrnice je stanovit požadavky na bezpečnost železničního systému, včetně bezpečného řízení infrastruktury i provozu, vymezení kompetencí a oblastí odpovědnosti železničních podniků, jakož i správců infrastruktury a jejich vzájemné působení. Směrnice stanoví společný bezpečnostní regulační rámec týkající se řízení, dohledu nad bezpečností a vyšetřováním nehod. Tento právní předpis měl být uplatňován od 30. dubna 2006.

Jestliže Dánsko nezareaguje uspokojivým způsobem, Komise může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. Řízení pro porušení právních předpisů proti Dánsku zahájila Komise v této věci letos v březnu a nyní zasílá odůvodněné stanovisko (druhá fáze řízení pro porušení právních předpisů EU). Dánsko má Komisi odpovědět do dvou měsíců.

(další informace: H. Kearns - tel.: +32 22987638 - mobilní tel.: +32 498987638)

 1. Důchodová práva: Komise žádá Řecko, aby přijímalo ověřené kopie dokumentů z jiných členských států

Evropská komise požádala Řecko, aby uvedlo věci do souladu s právními předpisy EU o volném pohybu pracovníků, a sice tím, že bude akceptovat kopie důchodových záznamů osvědčených na Kypru a bude započítávat pojištění za dobu odpracovanou v jiném členském státě. Komise obdržela stížnost týkající se žádosti o částečný důchod kyperské občanky, která pracovala v Řecku i na Kypru. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka pracovala na Kypru, zahájily kyperské orgány postup pro výpočet jejího důchodu, avšak řecké orgány odmítly přijmout kopii jejího řeckého důchodového záznamu osvědčeného orgány Kypru jako důkaz doby odpracované v Řecku. Místo toho byla stěžovatelka vyzvána k předložení originálů dokumentů s tím, že jinak její spis nebude zpracován. Komise se domnívá, že takové postupy jsou překážkou volného pohybu pracovníků v EU a jsou v rozporu se zásadou proporcionality podle nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (ES/883/2004). Toto nařízení zakazuje postupy, jež při vyřizování dokumentů představují pro žadatele neúměrnou zátěž. V rámci řízení pro porušení právních předpisů EU má žádost Komise podobu odůvodněného stanoviska. Řecko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření, jež přijalo za účelem zjednání nápravy. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd – tel.: +32 22994107 – mobilní tel.: +32 498994107)

 1. Pracovní doba: Komise žádá Španělsko, aby dodržovalo právo příslušníků Guardia Civil na omezení pracovní doby a na minimální doby odpočinku

Evropská komise požádala Španělsko, aby respektovalo právo příslušníků policejního sboru Guardia Civil na minimální doby odpočinku a 48hodinový limit pro průměrnou délku týdenní pracovní doby, jak požaduje směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES). Podle stávajících španělských právních předpisů nemají některé kategorie zaměstnanců Guardia Civil na tato práva nárok, zejména osoby ve velících, řídicích, školicích a vyšetřovacích funkcích. Podle uvedené směrnice mohou členské státy ze 48hodinového limitu pro průměrnou týdenní pracovní dobu a minimálních dob odpočinku vyloučit vysoce postavené řídící pracovníky nebo jiné osoby s nezávislými rozhodovacími pravomocemi. Tato odchylka se však vztahuje výhradně na osoby, které mají opravdovou a účinnou svobodu rozhodování, pokud jde o rozsah i uspořádání jejich pracovní doby, což přinejmenším u většiny příslušníků Guardia Civil neplatí. Směrnice rovněž umožňuje členským státům vyjmout z působnosti ustanovení o minimálních dobách odpočinku činnosti, které vyžadují nepřetržitou službu nebo neustálou přítomnost za účelem ochrany majetku nebo osob – ovšem za podmínky, že se dotyčným pracovníkům poskytne rovnocenná doba náhradního odpočinku, kterou však španělské vnitrostátní právní předpisy nezaručují. V důsledku toho příslušníkům španělské Guardia Civil hrozí nadměrně dlouhá pracovní doba bez odpovídajícího odpočinku. Komise obdržela několik stížností ohledně této situace. Podle postupů EU při porušení práva má žádost podobu odůvodněného stanoviska. Španělsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření, jež přijalo, aby své vnitrostátní právní předpisy uvedlo do souladu s právem EU. V opačném případě se může Komise rozhodnout, že na Španělsko podá žalobu u Soudního dvora EU. Komise se již v minulosti rozhodla Španělsko zažalovat u Soudního dvora ve věci uplatňování evropských právních předpisů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti na příslušníky Guardia Civil (viz IP/13/963).

(další informace: J. Todd – tel.: +32 22994107 – mobilní tel.: +32 498994107)

 1. PODNIKY A PRŮMYSL: Komise žádá Francii, aby odstranila překážky obchodu s testy na alkohol určenými do automobilů (věc 2012/4188)

Evropská komise požádala Francii, aby změnila svá pravidla o používání testů na alkohol určených k umístění ve vozidlech i pro účely dechových zkoušek prováděných policií. Francouzská právní úprava v současné době nedovoluje použití zařízení schválených v jiných zemích EU, což brání volnému pohybu zboží v rámci EU.

Francouzské právní předpisy řidičům ukládají, aby ve vozidle měli testovací zařízení schválená výhradně podle francouzských norem (NF). Stejně tak policie má při dechových zkouškách řidičů používat tímto způsobem schválená zařízení. Komise míní, že francouzská snaha zabránit silničním nehodám způsobeným alkoholem je namístě, avšak měly by být akceptovány rovněž alkohol testy již schválené v jiných zemích EU – nebo takové, které splňují francouzskou nebo jinou rovnocennou normu. Komise zastává názor, že Francie v tomto případě nectí zásadu zákazu diskriminace a zásadu vzájemného uznávání výrobků zákonně vyrobených a uvedených na trh v jiném členském státě EU.

Komise proto vydala odůvodněné stanovisko, v němž Francii žádá, aby své právní předpisy uvedla do souladu s příslušnými právními předpisy EU – článkem 34 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jestliže Francie do dvou měsíců Komisi neoznámí opatření přijatá k zajištění plného souladu s jejími závazky danými právními předpisy EU, může Komise rozhodnout o tom, že věc postoupí Soudnímu dvoru EU.

(další informace: C. Corazza - tel.: +32 22951752 - mobilní tel.: +32 498992862)

 1. Životní prostředí: Komise žádá Francii, aby zlepšila nakládání s odpadními vodami z malých aglomerací

Evropská komise žádá Francii, aby zvýšila kvalitu čištění odpadních vod pocházejících z řady malých aglomerací po celé zemi. Podle právních předpisů EU mají obce a města povinnost sbírat a čistit městské odpadní vody, neboť nezpracované odpadní vody mohou být kontaminovány škodlivými bakteriemi a viry nesoucími riziko pro veřejné zdraví. Evropské právní předpisy stanoví, že do roku 2005 musí druhotným čištěním procházet veškeré odpadní vody z malých aglomerací (tj. o velikosti 10 000 až 15 000 obyvatel). V roce 2009 bylo proti Francii zahájeno řízení pro porušení práva, poněvadž přibližně 551 malých aglomerací nesplňovalo evropské normy. Následně došlo k značnému pokroku, avšak více než 8 let po původním termínu se 54 malým aglomeracím stále nedaří normu EU splnit. Bylo proto zasláno odůvodněné stanovisko. Bude-li Francie nadále v rozporu s uvedenou směrnicí, může být případ předán Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel.: +32 22953593 – mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Francii, aby změnila své právní předpisy týkající se posuzování vlivů na životní prostředí

Evropská komise vyzvala Francii, aby zajistila soulad svých právních předpisů s pravidly EU pro posuzování vlivů na životní prostředí. Tato posouzení mají zajistit, aby byly projekty, které mohou mít výrazný vliv na životní prostředí, posouzeny ještě před povolením, aby si lidé byli vědomi případných vlivů. Francouzské právní předpisy patrně obcházejí povinnost tato posouzení provádět v případě tzv. dočasných povolení, která mohou orgány vydat některým druhům děl, včetně těžby, v případě, že nebylo vydáno plnohodnotné povolení. Ve své odpovědi na výzvu zaslanou v lednu loňského roku Francie informovala Komisi, že své právní předpisy nehodlá změnit. Komise trvá na tom, že francouzské právní předpisy v současnosti nejsou v souladu se směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí, tak jak ji vykládá Soudní dvůr, a bylo proto zasláno odůvodněné stanovisko. Bude-li Francie nadále v rozporu s uvedenou směrnicí, může být případ předán Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel.: +32 22953593 – mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Itálii, aby změnila právní předpisy týkající se vody

Evropská komise žádá Itálii, aby své právní předpisy týkající se vody uvedla do souladu s normami EU. Nedostatky se týkají provedení rámcové směrnice o vodě ve vnitrostátním právu; tato směrnice je rámcem pro činnost Unie v oblasti vodní politiky. Při kontrolách souladu v roce 2009 Komise konstatovala řadu problémů, v květnu 2010 zaslala výzvu a v březnu 2012 pak odůvodněné stanovisko. Mnohé z původních problémů se již sice podařilo vyřešit, nicméně dodatečné odůvodněné stanovisko se zasílá kvůli minimálním požadavkům na programy týkající se rozptýlených zdrojů, které mohou způsobit znečištění vody, a dále kvůli opatřením, jimiž lze zabránit vnosu znečišťujících látek nebo jej regulovat. Bude-li Itálie nadále v rozporu s uvedenou směrnicí, může být případ předán Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel.: +32 22953593 – mobilní tel.: +32 498953593)

 1. Odborné kvalifikace: Komise žádá Polsko, aby dodržovalo pravidla EU týkající se právníků

Evropská komise dnes požádala Polsko, aby dodržovalo pravidla EU o uznávání odborné kvalifikace právníků. Podle výkladu polského ministerstva spravedlnosti upravuje polský zákon o právnících výjimky z povinnosti složit polskou státní zkoušku jako předpoklad pro výkon právnické profese. V tomto důsledku nemůže příslušný orgán přihlédnout k odborné praxi, díky níž mohla osoba nabýt příslušné odborné znalosti a dovednosti (včetně znalosti polského práva), nebyla-li tato praxe nabyta na základě pracovní smlouvy s firmou zřízenou podle polského práva. Komise článku 49 Smlouvy o fungování Evropské unie rozumí tak, že hodnotící kritéria by se měla týkat výlučně znalostí a zkušeností, které uchazeč nabyl při stáži. Zákonný vztah uchazeče vůči právnické firmě, v níž byla praxe získána, a země, v níž je tato firma usazena podle všeho nemají výraznější vliv na úroveň a povahu odborných znalostí, které by se měly vyžadovat. V souladu s druhou fází řízení EU o porušení práva má žádost Komise podobu odůvodněného stanoviska. Nepřijme-li Polsko do dvou měsíců nápravná opatření, může se Komise rozhodnout, že případ předá Soudnímu dvoru Evropské unie.

Podrobnější informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/other_directives/lawyers/index_en.htm

(další informace: C. Hughes - tel.: +32 22964450 – mobilní tel.: +32 498964450)

 1. Komise vyzývá Polsko, aby zajistilo soulad s pravidly EU o odděleném účetnictví v železniční dopravě

Podle názoru Evropské komise by Polsko mělo zajistit dokonalou transparentnost tím, že oddělí účetnictví správců infrastruktury a provozovatelů železniční dopravy (směrnice 2012/34/EU). Smyslem odděleného účetnictví je především zajištění transparentnosti při využívání veřejných finančních prostředků a jejich racionálnější přidělování, aby poskytovatelé dopravních služeb mohli soutěžit za spravedlivých podmínek ku prospěchu konečných uživatelů.

Polsko dosud v plném rozsahu neprovedlo účetní pravidla, například povinnost vést oddělené účetnictví pro železniční dopravní služby a správu železniční infrastruktury. Účetnictví musí rovněž odrážet zákaz převodu veřejných prostředků mezi těmito dvěma odvětvími, aby nedocházelo ke křížovému subvencování.

Transparentní účetnictví je jediný způsob, jak evidovat, jakým způsobem se vynakládají veřejné finanční prostředky a nepoužívají-li se k jiným než zamýšleným účelům. Za stávající situace skutečně nelze vyloučit, že se v Polsku veřejné prostředky určené na infrastrukturu nebo na konkrétní kategorie dopravních služeb nepoužívají ke křížovému subvencování jiných dopravních služeb.

Mohlo by tak dojít k narušení hospodářské soutěže a potenciálnímu nespravedlivému zvýhodnění subjektů, které dostávají subvence z veřejných prostředků.

Komise zasílá Polsku odůvodněné stanovisko, neboť tato situace je v rozporu se stávajícími právními předpisy EU, jejichž cílem je vytvořit fungující, nezkreslený a konkurenceschopný vnitřní trh EU pro železniční dopravu. Pokud Komise do dvou měsíců neobdrží uspokojivou odpověď, může věc postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: H. Kearns - tel.: +32 22987638 - mobilní tel.: +32 498987638)

 1. Portugalsko dosud neratifikovalo úmluvu o náhradách za škody způsobené únikem ropy

V rámci druhé fáze řízení pro porušení Smlouvy dnes Komise zaslala odůvodněné stanovisko Portugalsku, které dosud neratifikovalo mezinárodní úmluvu o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené ropným znečištěním (úmluva o ropných palivech). Podle práva EU (rozhodnutí Rady 2002/762/ES a článku 4 Smlouvy o EU) jsou členské státy EU povinny ratifikovat úmluvu, jež má zajistit náležitou náhradu osobám, které utrpěly škodu v důsledku úniku ropy, která se v nádržích lodí převáží jako palivo. Podle úmluvy musí mít registrovaný vlastník plavidla sjednáno povinné pojištění za škody způsobené znečištěním. Skutečnost, že je Portugalsko v rozporu s předpisy znamená, že obětem znečištění ropou se nedostane ochrany, dojde-li ke znečištění v portugalských vodách. Úmluva byla přijata v roce 2001 a od té doby ji ratifikovalo 74 zemí, včetně ostatních 27 členských států EU. Portugalsko dosud nedokončilo příslušný parlamentní postup nezbytný pro ratifikaci, a země tudíž neplní své povinnosti dané právem EU.

(další informace: M. Andreeva - tel.: +32 22991382 - mobilní tel.: +32 498991382)

 1. Doprava: Komise žádá Portugalsko, aby změnilo svá vnitrostátní opatření týkající se bezpečné přepravy nebezpečného zboží

Komise požádala Portugalsko, aby změnilo své právní předpisy týkající se přepravy nebezpečného zboží (např. průmyslových chemických látek, ropných produktů nebo výbušných materiálů) po silnici a železnici. Portugalsko neoznámilo provedení pravidel, která vstoupila v platnost 1. července 2013. Komise dnes proto Portugalsku zasílá odůvodněné stanovisko v této věci.

Směrnice o pozemní přepravě nebezpečných věcí byla přijata v roce 2008. Směrnice se každé dva roky reviduje, aby odpovídala technickému pokroku a zachovávala soudržnost s příslušnými mezinárodními dohodami. Poslední aktualizaci Komise provedla v prosinci 2012. Směrnice stanoví jednotné podmínky pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách v EU. Nedodržení společných ustanovení může vést ke zbytečným rizikům a komplikovat přepravu těchto látek a předmětů v rámci EU.

(další informace: H. Kearns - tel.: +32 22987638 - mobilní tel.: +32 498987638)

 1. Daňový systém: Komise žádá Portugalsko, aby při zdanění ojetých vozidel zohledňovalo skutečnou amortizaci

Komise formálně požádala Portugalsko, aby změnilo své právní předpisy o zdanění dovezených ojetých vozidel. Výpočet zdanitelné hodnoty ojetých vozidel dovezených do Portugalska z jiného členského státu nebere v úvahu skutečnou hodnotu vozidla. U vozidel starých méně než jeden rok se v úvahu nebere žádný pokles hodnoty a již žádné další snížení hodnoty se nebere v úvahu u vozidel starších pěti let. To může mít za následek vyšší zdanění, než u vozidel pořízených na domácím trhu. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které představuje druhou fázi řízení EU o porušení práva. Pokud Komise neobdrží do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může případ Portugalska předat Soudnímu dvoru EU.

(další informace: E. Traynor - tel.: +32 22921548 - mobilní tel.: +32 498983871)

 1. Životní prostředí: Komise žádá Slovinsko, aby zveřejnilo seznam opuštěných těžebních lokalit

Evropská komise žádá Slovinsko, aby sestavilo seznam opuštěných těžebních lokalit, které by mohly způsobit újmu občanům nebo poškodit životní prostředí. Podle směrnice o odpadech z těžebního průmyslu měly členské státy do května 2012 zveřejnit seznam takovýchto míst na svém území, které mohou způsobit vážné škody na životním prostředí. Slovinsko termín nedodrželo a Komise v říjnu 2012 zahájila řízení pro porušení Smlouvy. Slovinské orgány pravidelně informují o dosaženém pokroku, nicméně úkol stále není splněn a Slovinsko zaostává za časovým harmonogramem, na němž se s Komisí dohodlo. Bylo zasláno odůvodněné stanovisko, a nepřijme-li Slovinsko do dvou měsíců nápravná opatření, může Komise věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon - tel.: +32 22953593 - mobilní tel.: +32 498953593)

1 :

Zbývajícím pěti členským státům odůvodněná stanoviska zaslána nebyla, v jejich případě Komise v duchu loajální spolupráce nyní posuzuje, do jaké míry dosáhly souladu.


Side Bar