Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL CS LV PL SL

Европейска комисия

MEMO

Брюксел, 22 Януари 2014

Производства от месец януари за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ЕНЕРГЕТИКА

ОКОЛНА СРЕДА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРОМИШЛЕНОСТ И ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И УСЛУГИ

ПРАВОСЪДИЕ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

ТРАНСПОРТ

BE

1

1

BG

1

CY

1

CZ

1

DE

2

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

FI

1

FR

2

1

2

IE

1

IT

2

LV

1

PL

1

1

PT

1

2

2

SI

2

1

С ежемесечния пакет от решения във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС. Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилното прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Днес Комисията прие 134 решения, включително 22 мотивирани становища и 7 решения за сезиране на Съда на Европейския съюз. По-долу е представено обобщение на основните решения. За повече информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения вж. MEMO/12/12.

 1. Основни дела, засягащи държави членки

 1. Хуманно отношение към животните: Комисията иска от Белгия, Кипър, Гърция, Франция, Словения и Финландия да спазват изискването относно груповото отглеждане на свинете майки

С цел да се подобри хуманното отношение към свинете Директива 2008/120/EО на Съвета изисква свинете майки да съжителстват в група, а не в индивидуални боксове през част от бременността. Тази разпоредба влезе в сила на 1 януари 2013 г. след преходен период от 12 години. След официалното искане за спазване, изпратено на девет държави членки през февруари 2013 г. (вж. съобщението за медиите), днес Комисията излезе с мотивирани становища относно четири от тях, които, изглежда, все още не са приложили напълно установеното в Директивата изискване за групово отглеждане на свинете майки — Белгия, Кипър, Гърция и Франция1. Ако в срок от два месеца тези държави не изпълнят задължението си за спазване на законодателството на ЕС, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу тях. Комисията изпрати официални уведомителни писма на две други държави членки — Словения и Финландия, за това, че не се приложили цялостно правилото за боксовете на свинете майки. В случай че в срок от два месеца не изпълнят задължението си за спазване, следващата стъпка по отношение на тези държави ще бъде да се изпрати мотивирано становище.

(За повече информация: F. Vincent — тел. +32 2 2987166 — моб. тел. +32 498 987166)

 1. Официално уведомително писмо

 1. Комисията иска от Германия да прилага Директива 2006/40/ЕО относно климатичните системи в моторни превозни средства (дело 2013/2254)

Комисията предприе нова стъпка, за да се гарантира прилагането на Директивата относно климатичните системи в МПС от Германия. Комисията иска от германските органи да прилагат изцяло тази директива по отношение на превозните средства, произведени от един германски производител.

Германски производител е пуснал на пазара на ЕС превозни средства, които не са в съответствие със законодателството на ЕС. Въпреки това германските органи по одобряването са предпочели да не действат и не са наложили съответни коригиращи мерки на въпросния производител. Освен това през май 2013 г. германските органи са приели искането на производител да преустановят използването на одобренията, издадени за онези превозни средства, използващи новия хладилен агент, които вече са били произведени и пуснати на пазара. За тези превозни средства органите са приели да предоставят разширение на стари одобрения на превозни средства. В резултат на това въпросните превозни средства временно са били освободени до 1.1.2017 г. от задължението да съответстват на Директивата относно климатичните системи в МПС.

Комисията счита, че са налице данни разширенията да са поискани единствено с цел да се заобиколи прилагането на Директивата относно климатичните системи в МПС, при което тя се лишава от търсените с нея ефекти.

Комисията остава ангажирана с това да гарантира, че целите на Директивата по отношение на климата са изпълнени и че законът се прилага еднакво в целия вътрешен пазар на ЕС, така че да се гарантират условия на лоялна конкуренция за всички икономически оператори.

По реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения, след днешното действие, Германия разполага с два месеца, за да отговори на официалното уведомително писмо на Комисията по този въпрос.

(За повече информация: C. Corazza — тел. +32 229 51752 — моб. тел. +32 498 99 2862)

 1. Искове, предявени пред Съда

 1. Енергия от възобновяеми източници: Комисията предявява иск пред Съда срещу Ирландия за нетранспониране на разпоредби на ЕС

Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу Ирландия за неизпълнение на задължението за пълно транспониране на Директивата за енергия от възобновяеми източници. С Директивата се цели до 2020 г. делът на енергията от възобновяеми източници в ЕС да достигне 20 %. Тя трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 5 декември 2010 г.

Комисията предлага дневна санкция от 25 447,5 евро. Предложените санкции са съобразени с продължителността и тежестта на нарушението. В случай че Съдът постанови решение в полза на Комисията, дневната санкция се заплаща от датата на решението до завършването на транспонирането. Окончателният размер на дневните санкции ще бъде определен от Съда.

(За повече информация: IP/14/44— M. Holzner — тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Околна среда: Европейската комисия иска от Съда да наложи финансови санкции на Италия

Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу Италия поради неизпълнението от нейна страна на задължението да въведе в националното си законодателство новите европейски разпоредби относно изпитванията с използване на животни. Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели, следваше да бъде въведена в националното законодателство до 10 ноември 2012 г. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Европейската комисия иска от Съда да наложи финансови санкции в размер на 150 787 евро на ден.

(За повече информация: IP/14/46 — J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Околна среда: Комисията съди България заради незаконни депа за отпадъци

Европейската комисия изразява загриженост, че България не защитава своите граждани от последиците от лошото управление на отпадъците. Въпреки досегашните предупреждения от страна на Комисията, много български депа за отпадъци все още функционират в нарушение на законодателството на ЕС в областта на отпадъците и тяхното депониране, което представлява сериозен риск за здравето на хората и за околната среда. В стремежа си да подтикне България да ускори своите действия в тази област Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу България по препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник.

(За повече информация: IP/14/47 — J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Изискване за гражданство на нотариусите: Комисията предявява иск пред Съда срещу Латвия

Европейската комисия реши днес да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу Латвия, понеже страната допуска единствено латвийски граждани да заемат и да упражняват професията на нотариус.

Съдът на ЕС вече постанови през май 2011 г., че подобни изисквания относно гражданството са в противоречие с принципа за свобода на установяване и че дейността на нотариусите не попада в рамките на предвиденото в член 51 от Договора за функционирането на ЕС изключение за дейности, свързани с упражняването на публична власт.

(За повече информация: IP/14/48 — C. Hughes — тел.. +32 2 2964450 — моб. тел. +32 498 964450)

 1. Пътна безопасност: Комисията предявява иск пред Съда срещу Португалия поради неизпълнение на задължението да установи насоки за оценка на безопасността на инфраструктурата

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу Португалия, тъй като Португалия не е приела и нотифицирала задължителни насоки за прилагането на процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура в трансевропейската мрежа (TEN-T). Приемането на тези насоки би опазило живота на повече хора по португалските пътища, като затвърди тенденцията в Португалия за по-малко на брой смъртни случаи на пътя.

(За повече информация: IP/14/49 — H. Kearns — тел. +32 229 87638 — моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Данъчно облагане: Комисията предявява иск пред Съда срещу Португалия във връзка с данъчното облагане на изхода на физически лица

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу Португалия за дискриминация спрямо данъкоплатци, които престават да бъдат местно лице за данъчни цели. Комисията счита тези разпоредби за несъвместими с правото на тези лица на свободно движение, заложено в Договорите.

(За повече информация: IP/14/50 — E. Traynor — тел. +32 229 21548 — моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Околна среда: Комисията предявява иск пред Съда срещу Словения във връзка със замърсяването от изхвърляне на отпадъци

Европейската комисия предявява иск пред Съда срещу Словения за неспазване на изискванията на законодателството на ЕС относно отпадъците. Комисията е загрижена по отношение на две незаконни депа за отпадъци, съдържащи опасни отпадъци, едното в близост до центъра на Целие, а другото в близкия Буковзлак. Депата, които действат в нарушение на европейското законодателство в областта на отпадъците, могат да бъдат сериозна заплаха за човешкото здраве и околната среда. Словения се съгласи да се занимае с проблема, но бавният напредък накара Комисията да призове Словения пред Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: IP/14/51 — J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Мотивирани становища

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от Белгия да прекрати дискриминацията на кредитни институции, установени в други държави членки

Комисията поиска от Белгия да измени своя закон за трансакциите с някои ценни книжа. Този закон разрешава само на кредитни институции, установени в Белгия, да оперират със системи за сетълмент с данъчен клиринг. Въпросните системи за сетълмент позволяват притежаването и прехвърлянето на ценни книжа с фиксиран лихвен процент.

Комисията не вижда никакво валидно основание за изключването на кредитни институции, установени в други държави членки. Белгия може да ги подложи на същите изисквания, които се прилагат спрямо белгийските институции, и да използва наличните инструменти на Общността за административно сътрудничество между данъчните администрации, за да се гарантира спазването на данъчното законодателство.

Поради това Комисията счита, че изключването на кредитни институции, установени в други държави — членки на ЕС, е в противоречие със свободното предоставяне на услуги съгласно член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Искането е под формата на мотивирано становище. Ако в срок от два месеца не получи задоволителен отговор, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Белгия.

(За повече информация: E. Traynor — тел. +32 229 21548 — моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Енергийни услуги: Комисията иска от Чешката република да гарантира, че на крайните потребители на енергия са осигурени индивидуални измервателни уреди

Днес Комисията поиска официално от Чешката република да приведе националното си законодателство в съответствие с Директивата на ЕС за енергийните услуги (2006/32/ЕО). Съгласно посочената директива държавите членки трябва да гарантират, че на крайните потребители на енергия се осигуряват индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени, които точно отчитат реално консумираното от потребителите количество енергия. Индивидуалното измерване играе решаваща роля за насърчаване на ефективното използване на енергията, тъй като позволява на потребителите на енергия да следят по-добре своето индивидуално потребление на електроенергия, газ, отопление/охлаждане или топла вода. Индивидуалното измерване е необходимо също и за осигуряването на индивидуални сметки въз основа на реално консумираното количество енергия. Директивата трябваше да бъде изцяло транспонирана в националното законодателство до 17 май 2008 г. Искането на Комисията е отправено под формата на мотивирано становище по реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в срок от два месеца Чешката република не изпълни своето правно задължение, Комисията може да предяви пред Съда иск срещу нея.

Повече информация за Директивата за енергийните услуги: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm.

(За повече информация: M. Holzner — тел. +32 229 60196 — моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Предприятия и промишленост: Комисията иска от Германия да премахне пречките пред търговията с пиротехника (дело 2012/2198)

Европейската комисия поиска от Германия да промени своите разпоредби по отношение на изискванията за пиротехнически стоки (включително фойерверки), които преди това са били изпитвани и получили маркировка CE в друга държава — членка на ЕС. Германските разпоредби налагат задължения в допълнение към изискванията по Директивата на ЕС относно пускането на пазара на пиротехнически изделия (2007/23/ЕО), като по този начин създават пречка за търговията.

Германското законодателство изисква производителите и вносителите да уведомяват Федералния институт за научни изследвания и изпитвания (BAM) за пиротехническите изделия с маркировка СЕ, както и за техните инструкции за употреба, преди пускането им на германския пазар. То изисква също инструкциите за изделията да включват идентификационен номер, предоставен от BAM по време на тази процедура. Комисията счита, че чрез налагане на тези допълнителни задължения относно пиротехническите изделия, законно произведени и предлагани на пазара в друга държава от ЕС, Германия не спазва правилата на вътрешния пазар.

Ето защо Комисията излезе с мотивирано становище с искане към Германия да преразгледа националното си законодателство в тази област. Ако в срок от два месеца Германия не нотифицира Комисията за мерки, предприети с цел да спази изцяло задълженията си съгласно Директивата, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: C. Corazza — тел. +32 229 51752 — моб. тел. +32 498 99 2862)

 1. Транспорт: Комисията призовава настоятелно Германия да предприеме необходимите мерки за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт (СВТ) между Европейската общност и нейните държави членки и Съединените американски щати

Днес Европейската комисия призова настоятелно Германия да предприеме необходимите мерки, за да ратифицира Споразумението за въздушен транспорт (СВТ) между Европейската общност и нейните държави членки и Съединените американски щати.  Комисията счита, че това споразумение способства за либерализацията на двустранния пазар за въздушен транспорт, като гарантира нови търговски свободи за операторите и нова регулаторна рамка, в която тези свободи могат да бъдат упражнявани, и отразява значението, което Европа и Съединените щати придават на безопасното, сигурно и ефективно регулиране на сектора.

Германия е единствената държава членка, която все още не е ратифицирала СВТ, подписано през 2007 г. Ако съответните мерки не бъдат нотифицирани, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: H. Kearns — тел. +32 229 87638 — моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Железопътен транспорт: Комисията иска от Дания да завърши транспонирането на законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт

Комисията иска от Дания да приведе всичките си национални разпоредби в съответствие с Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт, по-специално по отношение на статута на разследването и на независимостта на разследващия орган.

Законодателството цели да се определят изисквания за безопасност на железопътната система, включително по отношение на безопасното управление на инфраструктурата и на трафика, функциите и отговорностите на операторите на железопътни предприятия, както и на управителите на инфраструктура, и взаимодействието между тях. То създава обща регулаторна рамка за безопасността и предвижда управление, надзор на безопасността и разследване на произшествията. Необходимите законодателни актове трябваше да бъдат приети до 30 април 2006 г.

Ако Дания не предприеме задоволителни действия, Комисията може да сезира по този повод Съда на Европейския съюз. По този въпрос през февруари 2013 г. Комисията започна срещу Дания производство за установяване на неизпълнение на задължения, а сега изпраща мотивирано становище (което е вторият етап в това производство). Дания разполага с два месеца, за да даде отговор на Комисията.

(За повече информация: H. Kearns — тел. +32 229 87638 — моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Пенсионни права: Комисията иска от Гърция да приема заверени копия на документи от други държави членки

Европейската комисия поиска от Гърция да спазва разпоредбите на ЕС за свободното движение на работници, като приема копия на пенсионни досиета, заверени от Кипър, и като взема предвид осигурителните периоди, преминали в други държави членки, в които дадено лице е работило. Комисията получи жалба от кипърска гражданка, работила в Гърция и Кипър, във връзка с нейното искане за частична пенсия. Тъй като жалбоподателката живее в Кипър, кипърските органи са започнали процедурата по изчисляване на нейната пенсия, но гръцките органи са отказали да приемат копие на гръцкото ѝ пенсионно досие, заверено от компетентните органи в Кипър, където пребивава, като доказателство за отработеното време в Гърция. Вместо това от жалбоподателката е поискано да представи оригиналните документи като условие за обработка на досието. Комисията счита, че подобни практики са пречка за свободното движение на работници в рамките на ЕС и противоречат на принципа на пропорционалност, установен в Регламента за координация на системите за социално осигуряване (ЕО) № 883/2004). Този регламент забранява процедурите, които налагат на кандидатите несъразмерна тежест при обработката на документи.  Искането на Комисията е отправено под формата на мотивирано становище по реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Гърция разполага сега с два месеца, за да нотифицира Комисията за мерките, предприети за решаването на проблема. В противен случай Комисията може предяви пред Съда на ЕС иск срещу Гърция.

(За повече информация: J. Todd — тел. +32 229 94107 — моб. тел. +32 498 99 4107

 1. Работно време: Комисията иска от Испания да зачита правата на състава на Гражданската гвардия по отношение на ограничаването на работното време и по отношение на минималната продължителност на почивката

Европейската комисия поиска от Испания да зачита правата на служителите на Гражданската гвардия по отношение на минималната продължителност на почивката и на 48-часовото ограничение на средната продължителност на седмичното работно време, както се изисква от Директивата за работното време (Директива 2003/88/EО). Съгласно действащото испанско национално законодателство тези права не се полагат на някои категории работещи в Гражданската гвардия, особено онези с командни, управленчески, преподавателски и разследващи функции. Съгласно Директивата държавите членки могат да изключат ръководни кадри или други лица с правомощия за самостоятелно вземане на решения от 48-часовото ограничение на средната продължителност на седмичното работно време и от минималната продължителност на почивката. Тази дерогация обаче се прилага само за лица, разполагащи с истинска и ефективна самостоятелност както по отношение на продължителността, така и организацията на работното си време, което не е така поне при мнозинството от работещите в Гражданската гвардия. Директивата също така позволява на държавите членки да изключат от разпоредбите относно минималната продължителност на почивката дейности, които са свързани с непрекъснато обслужване или които изискват постоянно присъствие с цел опазване на имущество и лица, но при условие че съответните работници се компенсират с равностойни периоди на почивка, което испанското национално законодателство не гарантира. В резултат на това може да се окаже, че съответните работещи в испанската Гражданска гвардия се трудят прекалено много часове без почивка с достатъчна продължителност. Комисията получи няколко жалби във връзка с тази ситуация. Искането е отправено под формата на мотивирано становище по реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Испания разполага сега с два месеца, за да нотифицира Комисията за взетите мерки за привеждане на националното законодателство в съответствие със законодателството на ЕС. В противен случай Комисията може предяви пред Съда на ЕС иск срещу Испания. Комисията вече реши да сезира Съда относно прилагането от Испания на европейското законодателство в областта на здравеопазването и безопасността спрямо служителите в Гражданската гвардия (вж. IP/13/963).

(За повече информация: J. Todd — тел. +32 229 94107 — моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Предприятия и промишленост: Комисията иска от Франция да премахне пречките пред търговията с комплекти за алкохолен тест в автомобили (дело 2012/4188)

Европейската комисия поиска от Франция да измени своите разпоредби относно използването на комплекти за алкохолен тест в автомобили и от полицията. Френските разпоредби понастоящем не допускат използването на тестове, одобрени от други държави от ЕС, като по този начин възпрепятстват свободното движение на стоки в рамките на ЕС.

Френското законодателство понастоящем задължава водачите на автомобили да имат в автомобилите си само тестове normes françaises (френската колективна сертификатна марка — NF), а също така и полицията да използва само сертифицирани с NF комплекти за алкохолен тест, когато извършва проверки на водачите. Комисията не поставя под въпрос целта на Франция да се избегнат пътнотранспортни произшествия, дължащи се на алкохол, но алкохолните тестове, сертифицирани вече в други страни от ЕС — или онези, които съответстват на стандарта NF или еквивалентен стандарт – следва също да бъдат приети. Комисията смята, че в този случай Франция не съблюдава принципите за недискриминация и за взаимно признаване на продукти, законно произведени и предлагани на пазара в друга държава — членка на ЕС.

Ето защо Комисията излиза с мотивирано становище с искане Франция да измени законовите си разпоредби, така че да бъде спазено съответното законодателство на ЕС — член 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Ако в срок от два месеца Франция не нотифицира Комисията за мерки, предприети с цел да спази изцяло задълженията си съгласно законодателството на ЕС, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: C. Corazza — тел. +32 229 51752 — моб. тел. +32 498 99 2862)

 1. Околна среда: Комисията иска от Франция да подобри пречистването на отпадъчните води от малки агломерации

Европейската комисия иска от Франция да модернизира пречистването на отпадъчните води от определен брой малки агломерации в страната. Съгласно законодателството на ЕС градовете са длъжни да събират и пречистват своите градски отпадъчни води, тъй като непречистените отпадъчни води могат да бъдат замърсени с вредни бактерии и вируси, представляващи риск за общественото здраве. Законодателството на ЕС постановява, че до 2005 г. трябва да бъде осигурено вторично пречистване на всички отпадъчни води от малки агломерации (т.е. с население между 10 000 и 15 000 жители). През 2009 г. започна производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Франция, тъй като около 551 малки агломерации не спазваха европейските норми. Впоследствие бе отбелязан добър напредък, но повече от 8 години след изтичането на първоначалния срок 54 малки агломерации все още не отговарят на стандарта на ЕС. Поради това бе изпратено мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Франция не изпълни задължението за спазване на Директивата, може да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Околна среда: Комисията иска от Франция да измени своя закон за оценките на въздействието върху околната среда

Европейската комисия поиска от Франция да гарантира, че нейното законодателство е в съответствие с разпоредбите на ЕС относно оценките на въздействието върху околната среда. Тези оценки имат за цел да се гарантира, че преди да бъдат разрешени, проекти, които е вероятно да имат значително въздействие върху околната среда, се подлагат на оценка, така че хората да са информирани за възможните последици. Изглежда френското законодателство заобикаля задължението за извършване на тези оценки, по-специално в случая на временните разрешителни, които могат да бъдат предоставени от органите при липсата на редовно разрешително за някои видове дейности, включително в областта на минното дело. В своя отговор на официалното уведомително писмо, изпратено през януари миналата година, Франция уведоми Комисията, че не планира да промени своето национално законодателство. Комисията поддържа становището, че френското законодателство понастоящем не спазва Директивата за ОВОС, както тя се тълкува от Съда, и изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Франция не изпълни задължението за спазване на Директивата, може да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Околна среда: Комисията иска от Италия да измени законодателството си в областта на водите

Европейската комисия иска от Италия да приведе законодателството си в областта на водите в съответствие със стандартите на ЕС. Недостатъците се отнасят до въвеждането в националното право на Рамковата директива за водите — уредбата на Съюза за действие в областта на политиката за водите. При проверките на съответствието, проведени от Комисията през 2009 г., бяха установени редица нерешени въпроси и през май 2010 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо, последвано от мотивирано становище през март 2012 г. Въпреки че много от първоначалните въпроси вече са решени, се изпраща допълнително мотивирано становище относно минималните изисквания за програми за обхващане на дифузните източници, които е възможно да предизвикат замърсяване на водите, и за мерки за предотвратяване или контролиране на изпускането на замърсители. Ако Италия не изпълни задължението за спазване на Директивата, може да бъде сезиран Съдът на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Професионални квалификации:: Комисията иска Полша да зачита разпоредбите на ЕС относно адвокатите

Днес Европейската комисия поиска от Полша да зачита разпоредбите на ЕС относно признаването на професионалните квалификации по отношение на адвокатите. Полският закон за адвокатурата, както се тълкува от полското министерство на правосъдието, се занимава с освобождаването от задължението за полагане на полски държавен изпит за упражняване на дейност като адвокат. Той не позволява на компетентния орган да вземе предвид опит, който може да е довел до придобиването на съответни професионални знания и умения (включително относно полското законодателство), доколкото този опит не е придобит в рамките на договор с дружество, регистрирано съгласно полското право. Тълкуването на Комисията на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз е, че критериите за оценка следва да се отнасят само до знанията и опита на кандидата, придобити по време на стаж. Правната връзка на заявителя с адвокатската кантора, в която е придобит опитът, и държавата на установяване на адвокатското кантора не изглежда да имат особено значение за равнището и вида на професионални знания, които следва да се изискват. В съответствие с втория етап на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения, искането на Комисията е отправено под формата на мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Полша не предприеме действия, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

Повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/other_directives/lawyers/index_en.htm.

(За повече информация: C. Hughes — тел. +32 2 2964450 — моб. тел. +32 498 964450)

 1. Комисията настоява Полша да спазва разпоредбите на ЕС относно воденето на разделно счетоводство в областта на железопътния транспорт

Европейската комисия е загрижена поради факта, че Полша не гарантира пълна прозрачност чрез водене на разделно счетоводство от страна на управителите на инфраструктура и операторите в сектора на железопътния транспорт (Директива 2012/34/EС). Една от основните цели на разпоредбите е да гарантират прозрачност при използването на публични средства и по-рационално разпределение, така че доставчиците на транспортни услуги да могат да се конкурират на равни начала в полза на крайните потребители.

Към днешна дата Полша все още не е транспонирала изцяло счетоводни правила, като например задължението за разделно счетоводство за железопътните транспортни услуги и управлението на железопътна инфраструктура. Счетоводството трябва да отразява също така и забраната за прехвърляне на публични средства от един от тези два сектора на другия, за да се избегне кръстосано субсидиране.

Воденето на прозрачно счетоводство е единственият начин да се установи как се изразходват публичните финанси и дали са използвани за други цели, вместо за предвидените. Настоящите правила в Полша не изключват възможността публични средства, които са предназначени за инфраструктурата или са заделени за специфични категории транспортни услуги, да се използват за кръстосано субсидиране на други транспортни услуги.

Това би могло да наруши конкуренцията, като даде нелоялно конкурентно предимство на получателите на публични субсидии.

Тъй като това е в противоречие с разпоредбите на ЕС, които целят изграждането на ефективен, недеформиран и конкурентен вътрешен пазар на ЕС за железопътен транспорт, Комисията изпрати мотивирано становище на Полша. Ако в срок от два месеца не получи задоволителен отговор, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: H. Kearns — тел. +32 229 87638 — моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Португалия: неизпълнение на задължение за ратифициране на Конвенцията за компенсация за щети от петролни разливи

Днес Комисията излезе с мотивирано становище до Португалия през втория етап на производството за установяване на неизпълнение на задължения, след като страната не изпълни задължението си за ратифициране на международната конвенция за гражданска отговорност за щетите от петролно замърсяване (Конвенцията за бункерите). Съгласно правото на ЕС (Решение 2002/762/ЕО на Съвета и член 4 от ДЕС), държавите — членки на ЕС, са длъжни да ратифицират Конвенцията, която има за цел да осигури адекватна компенсация на пострадалите от разливи на петрол, превозван като гориво в корабни бункери. Съгласно Конвенцията регистрираните собственици на кораби трябва да имат задължителна застраховка, покриваща щетите от замърсяване. Неизпълнението на задължението за ратификация от страна на Португалия означава, че не са защитени жертвите на замърсяване с петрол в случай на разлив в португалски води. Конвенцията бе приета през 2001 г. и оттогава вече е ратифицирана от 74 държави, включително всички 27 други държави — членки на ЕС. Досега Португалия не е приключила съответната парламентарна процедура, необходими за ратификацията, което означава, че тя не изпълнява задълженията си съгласно законодателството на ЕС.

(За повече информация: M. Андреева — тел. +32 229 91382 — моб. тел. +32 498 99 1382)

 1. Транспорт: Комисията иска от Португалия да измени националните мерки за безопасен превоз на опасни товари

Комисията поиска от Португалия да измени националното си законодателство по отношение на превоза на опасни товари (като например промишлени химикали, нефтени продукти или взривни вещества) по пътната и железопътната мрежа. Португалия не е нотифицирала за транспониране на разпоредбите, които влязоха в сила на 1 юли 2013 г. Поради това Комисията изпраща днес на Португалия мотивирано становище по този въпрос.

Директивата относно вътрешния превоз на опасни товари бе приета през 2008 г. Тя се преразглежда на всеки две години с цел да бъде актуализирана в съответствие с напредъка на техниката и да се поддържа съгласуваност със съответните международни споразумения. Комисията прие последната актуализация през декември 2012 г. Директивата определя еднакви условия за безопасен превоз на опасни товари с автомобилен, железопътен или по вътрешните водни пътища транспорт в ЕС. Неспазването на общите разпоредби може да създаде ненужни рискове по време на транспортиране и да попречи на транспортирането на тези вещества и изделия в ЕС.

(За повече информация: H. Kearns — тел. +32 229 87638 — моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от Португалия да взема предвид реалната амортизация при данъчното облагане на употребявани превозни средства

Комисията поиска официално от Португалия да измени законодателството си относно данъчното облагане на внесени употребявани превозни средства. Изчисляването на облагаемата стойност на употребяваните превозни средства, внесени в Португалия от друга държава членка, не взема предвид реалната стойност на транспортното средство. Никаква амортизация не се взема предвид, преди превозното средство да бъде на една година, както и никаква допълнителна амортизация не се отчита в случай на превозни средства, които са произведени преди повече от пет години. Това може да доведе до данъци, по-високи от прилаганите към закупените на вътрешния пазар превозни средства. Искането на Европейската комисия е под формата на мотивирано становище и представлява вторият етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в срок от два месеца не получи задоволителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Португалия.

(За повече информация: E. Traynor — тел. +32 229 21548 — моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Околна среда: Комисията иска от Словения да публикува списък на изоставените минни обекти

Европейската комисия иска от Словения да изготви списък на изоставените минни обекти, които потенциално могат да причинят щети на гражданите и околната среда. Съгласно Директивата за отпадъците от миннодобивните индустрии държавите членки трябваше до май 2012 г. да публикуват списък на тези обекти на тяхна територия, които имат потенциал да причинят сериозни щети на околната среда. Словения пропусна срока и през октомври 2012 г. Комисията започна производство за установяване на неизпълнение на задължения. Словенските органи докладват редовно относно постигнатия напредък, но задачата не е приключила и Словения изостава от графика, съгласуван с Комисията. Изпратено е мотивирано становище и ако в срок от два месеца Словения не предприеме действия, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

1 :

Не бяха изпратени мотивирани становища на останалите пет държави членки, в които в дух на искрено сътрудничество Комисията понастоящем оценява постигнатото от тях равнище на спазване.


Side Bar