Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMORANDUM

Bruselj, 5. maja 2014

Vprašanja in odgovori glede sporazumov o partnerstvu med Evropsko komisijo in državami članicami EU o naložbah v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020

Nov sklop zakonodaje in pravil za naslednji naložbeni krog EU za obdobje 2014–2020 je začel veljati 22. decembra 2013. Ta zakonodajni sveženj zdaj prvič določa skupna pravila za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI), s čimer bodo različni viri financiranja EU uporabljeni bolj strateško in se bodo med seboj dopolnjevali, njihovo združevanje in poenostavljena uporaba pa bosta izboljšala učinek na rast in delovna mesta.

1. Kateri skladi so evropski strukturni in investicijski skladi?

  • Evropski sklad za regionalni razvoj,

  • Evropski socialni sklad,

  • Kohezijski sklad,

  • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo,

  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

2. Kaj so sporazumi o partnerstvu?

V skladu z novimi pravili morajo države članice pripraviti in izvajati strateške načrte s prednostnimi naložbami, ki pokrivajo teh pet skladov ESI. Sporazumi o partnerstvu so bili sklenjeni v okviru pogajanj med Evropsko komisijo in nacionalnimi organi po posvetovanju z različnimi vladnimi ravnmi, predstavniki interesnih skupin, civilne družbe ter lokalnih in regionalnih skupnosti. Izhodiščna točka za te partnerske sporazume so bili dokumenti o stališčih, ki so jih službe Komisije pripravile leta 2012 za vsako državo članico in v njih določile, na kakšen način bi morale naložbe EU podpirati pametno, trajnostno in vključujočo rast z osredotočenjem na ključne prednosti in pomembne sektorje z visoko stopnjo rasti v regijah in državah članicah.

Predpisi določajo, da vsaka država članica Komisiji predloži svoj sporazum o partnerstvu v 4 mesecih od začetka veljavnosti uredbe, tj. do 22. aprila 2014.

Komisija svoje pripombe pošlje v 3 mesecih od datuma predložitve sporazuma o partnerstvu in ga sprejme najkasneje v roku 4 mesecev od njegove predložitve, če so države članice ustrezno upoštevale pripombe Komisije. Operativnih programov ni mogoče odobriti, dokler ni sprejet sporazum o partnerstvu.

3. Kaj so operativni programi?

Komisija sodeluje z državami članicami tudi pri pripravi operativnih programov (OP), pri čemer opredeli naložbene prednostne naloge in cilje, ki so navedeni v sporazumih o partnerstvu in jih prevede v konkretne ukrepe. Ti operativni programi lahko zajemajo celotne države članice in/ali regije, lahko pa potekajo v obliki programov sodelovanja in vključujejo več kot eno državo. Komisija se o končni vsebini teh naložbenih načrtov pogaja z nacionalnimi in regionalnimi organi. Pri načrtovanju in upravljanju operativnih programov bi morale sodelovati in biti vključene v posvetovanja vse vladne ravni, vključno z organizacijami civilne družbe.

V skladu z novimi pravili morajo države članice predložiti operativne programe najkasneje 3 mesece po predložitvi sporazuma o partnerstvu.

Komisija poda svoje pripombe v 3 mesecih in operativni program sprejme najpozneje 6 mesecev od datuma predložitve, če je država članica ustrezno upoštevala pripombe Komisije.

Operativne programe nato izvajajo države članice in njihove regije. To pomeni, da izbirajo, izvajajo, spremljajo in ocenjujejo posamezne projekte v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, o katerih so se za posamezni program dogovorile s Komisijo. To delo organizirajo organi upravljanja v vsaki državi in/ali regiji glede na načelo deljenega upravljanja in subsidiarnosti. Nova pravila zahtevajo večjo usmerjenost k rezultatom in ciljem, ki se jih da meriti, spremljati in objavljati v celotnem obdobju.

4. Kakšno je trenutno stanje v državah članicah na področju sporazumov o partnerstvu in operativnih programov?

Evropska komisija pregleduje uradne sporazume o partnerstvih in osnutke operativnih programov, ki jih je predložilo 28 držav članic, v katerih so začrtale svoje naložbene načrte za evropske strukturne in investicijske sklade v programskem obdobju 2014–2020.

Prvi sporazum o partnerstvu, ki bo sprejet, bo najverjetneje sporazum z Dansko 5. maja 2014. Na spodnji povezavi lahko spremljate posodobljen seznam sporazumov o partnerstvu in operativnih programov:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_sl.htm

Komisija je poudarila, da je pri uporabi sredstev iz skladov ključen strateški pristop, kakovost pa je pomembnejša od hitrosti.

Komisija bo še naprej temeljito pregledovala partnerske sporazume in državam članicam posredovala svoje pripombe.

5. Na koga se lahko obrnete v vaši državi, če želite več informacij o financiranju posameznih projektov?

- Organi upravljanja

- Europe Direct

- Evropska komisija – Predstavništva držav članic

Več informacij:

Regionalna politika EU:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_sl.cfm

Evropski socialni sklad:

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sl

Razvoj podeželja:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Pomorstvo in ribištvo EU:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_sl.htm


Side Bar