Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2014

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις «συμφωνίες εταιρικής σχέσης» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά τις επενδύσεις των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020

Στις 22 Δεκεμβρίου 2013 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες και νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο των επενδύσεων της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Για πρώτη φορά, το νομοθετικό πακέτο καθορίζει κοινούς κανόνες για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμείο (ΕΔΕΤ), για να εξασφαλιστεί ένας πιο στρατηγικός και συμπληρωματικός χαρακτήρας στην αξιοποίηση των διάφορων πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ και να συνδυαστεί και απλουστευτεί η αξιοποίηση αυτών των πηγών ώστε να βελτιωθεί η συμβολή τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

1. Ποια είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία;

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

  • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  • Το Ταμείο Συνοχής

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

  • Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

2. Τι είναι οι «συμφωνίες εταιρικής σχέσης«;

Στο πλαίσιο των νέων κανόνων, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίζουν και να υλοποιούν στρατηγικά σχέδια επενδυτικών προτεραιοτήτων που να καλύπτουν αυτά τα πέντε ταμεία. Αυτές οι «συμφωνίες εταιρικής σχέσης» (ΣΕΣ) υποβάλλονται σε διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές, ύστερα από διαβούλευση σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, με εκπροσώπους ενδιαφερόμενων ομάδων, της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η αφετηρία γι’ αυτές τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης είναι τα έγγραφα θέσης που συνέταξαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής το 2012 για κάθε κράτος μέλος, στα οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι επενδύσεις της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζουν την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με εστίαση στα κύρια πλεονεκτήματα και στους τομείς σημαντικής ανάπτυξης στις περιφέρειες και τα κράτη μέλη.

Οι κανονισμοί ορίζουν ότι κάθε κράτος μέλος υποβάλλει τη δική του συμφωνία εταιρικής σχέσης στην Επιτροπή εντός 4 μηνών από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού – δηλαδή έως τις 22 Απριλίου 2014.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, κάνει παρατηρήσεις επί της ΣΕΣ, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της, και εγκρίνει τη συμφωνία εντός 4 μηνών, το αργότερο, από την υποβολή της, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος έχει λάβει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν μπορούν να εγκριθούν έως ότου εγκριθεί η συμφωνία εταιρικής σχέσης.

3. Τι είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα;

Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με τα κράτη μέλη για την κατάρτιση των «επιχειρησιακών προγραμμάτων» (ΕΠ) με τα οποία οι επενδυτικές προτεραιότητες και οι στόχοι των συμφωνιών εταιρικής σχέσης μετατρέπονται σε συγκεκριμένες δράσεις. Αυτά τα ΕΠ μπορεί να καλύπτουν το σύνολο ενός κράτους μέλους και/ή περιφέρειες ή να αποτελούν προγράμματα συνεργασίας με τη συμμετοχή περισσότερων χωρών. Η Επιτροπή διαπραγματεύεται με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές για το τελικό περιεχόμενο αυτών των επενδυτικών σχεδίων. Στον προγραμματισμό και στη διαχείριση των ΕΠ πρέπει να γνωμοδοτούν και να συμμετέχουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα ΟΠ πρέπει να υποβάλλονται από τα κράτη μέλη το αργότερο 3 μήνες ύστερα από την υποβολή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Η Επιτροπή κάνει παρατηρήσεις εντός 3 μηνών και εγκρίνει το ΕΠ εντός 6 μηνών, το αργότερο, από την ημερομηνία υποβολής του, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος έχει λάβει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής.

Στη συνέχεια, τα ΕΠ υλοποιούνται από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των μεμονωμένων έργων γίνεται σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί για τα προγράμματα με την Επιτροπή. Οι εργασίες αυτές οργανώνονται από τις «αρχές διαχείρισης» σε κάθε χώρα και/ή περιφέρεια σύμφωνα με την αρχή της κοινής διαχείρισης και της επικουρικότητας. Οι νέοι κανόνες απαιτούν μεγαλύτερη εστίαση στη μέτρηση, την παρακολούθηση και τη δημοσίευση, σε όλη τη διάρκεια της περιόδους, των αποτελεσμάτων και των στόχων.

4. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα όσον αφορά τις ΣΕΣ και τα ΕΠ των κρατών μελών;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο ανάλυσης των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των σχεδίων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που της υπέβαλαν τα 28 κράτη μέλη, όπου περιγράφονται τα επενδυτικά σχέδια για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Η πρώτη συμφωνία εταιρικής σχέσης που πρόκειται να εγκριθεί είναι αυτή της Δανίας στις 5 Μαΐου 2014. Κατάλογος με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα, που ανανεώνεται τακτικά, είναι διαθέσιμος στις ακόλουθες διευθύνσεις:

www.ec.europa.eu/esif

Η Επιτροπή έχει επισημάνει ότι πολύ μεγάλη σημασία έχει η στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την αξιοποίηση των Ταμείων και ότι η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναλύει ενδελεχώς τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και να στέλνει παρατηρήσεις στα κράτη μέλη.

5. Σημεία επαφής στη χώρα σας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση μεμονωμένων έργων

- Αρχές διαχείρισης

- Europe Direct

- Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη

Περισσότερες πληροφορίες:

Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

http://ec.europa.eu/esf/

Ευρωπαϊκή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm

Πολιτικές της ΕΕ για τη θάλασσα και την αλιεία:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm


Side Bar