Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 15. apríla 2014

Revidovaný register transparentnosti: viac informácií, viac stimulov, prísnejší pre tých, ktorí porušujú pravidlá

Register transparentnosti záujmových skupín bol zriadený v roku 2011 a je prevádzkovaný na základe medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Túto dohodu nedávno revidovala skupina na vysokej úrovni, ktorej predsedal podpredseda Komisie Maroš Šefčovič a podpredseda Parlamentu Rainer Wieland a do ktorej boli zapojení poslanci Európskeho parlamentu zo všetkých politických skupín, ako aj pozorovateľ z Rady. Skupina sa v období od augusta do decembra 2013 stretla na deviatich zasadnutiach a zostavila zoznam odporúčaní na zlepšenie registra.

Výsledkom je revidovaná medziinštitucionálna dohoda, ktorú 9. apríla 2014 prijala Komisia a 15. apríla 2014 na plenárnom zasadnutí schválil Európsky parlament. Jej slávnostný podpis za prítomnosti podpredsedu Komisie Šefčoviča a predsedu Parlamentu Martina Schulza sa uskutočnil nasledujúci deň. Nová revízia registra transparentnosti je naplánovaná na rok 2017.

Revidovaná dohoda zahŕňa niekoľko zlepšení a objasnení vrátane:

  • objasnenia jednotlivých sekcií, čo registrujúcim umožní ľahšie si zvoliť správnu kategóriu (príloha 1 k medziinštitucionálnej dohode),

  • generálnej revízie upozornení a postupu podávania sťažností s cieľom zvýšiť rýchlosť a účinnosť monitorovania a kvality údajov (bod VII a príloha 4),

  • posilnenia kódexu správania (príloha 3) pridaním dvoch nových bodov [písm. f) a i)],

  • záväzku zaviesť viac stimulov na podporu registrácie (bod VI). Pre Komisiu to v tejto súvislosti znamená, že vyzve všetky odbory, aby podporili svoje zainteresované strany a členov skupín expertov v tom, aby sa zaregistrovali. Rovnako komisári nebudú viac prijímať patronát nad podujatiami, organizátori ktorých nie sú zaregistrovaní, hoci by mali byť,

  • zavedenia rovnakých podmienok týkajúcich sa finančných informácií pre všetkých registrujúcich (príloha 2),

  • lepšieho vysvetlenia rozsahu zahrnutých činností, čím sa podporí registrácia advokátskych kancelárií (bod 10 medziinštitucionálnej dohody).

Podľa odhadu je v súčasnosti zaregistrovaných 75 % všetkých relevantných subjektov so vzťahom k podnikateľskej sfére a približne 60 % mimovládnych organizácií pôsobiacich v Bruseli. Celkový počet registrovaných organizácií dosahuje v súčasnosti približne 6 500. Podľa konzervatívneho odhadu zahŕňa každá organizácia v priemere päť osôb, čo znamená, že kódex správania registra sa v súčasnosti vzťahuje aspoň na 32 500 zástupcov záujmových skupín.

Nateraz zostane registrácia v registri dobrovoľná vzhľadom na absenciu jasného a jednoznačného právneho základu pre povinnú registráciu, ako aj na želanie Komisie a Parlamentu, aby bol otvorený dialógu so všetkými zainteresovanými stranami bez ohľadu na ich štatút.

Diskusie v skupine na vysokej úrovni ukázali, že jediným právnym základom pre povinnú registráciu je článok 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Použitie uvedeného článku by viedlo k veľkému počtu zložitých právnych problémov, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti registra a súlad s ďalšími článkami zmlúv. V článku 352 sa vyžaduje jednomyseľnosť v Rade, ako aj schválenie národnými parlamentmi vo viacerých členských štátoch. Rada sa v súčasnosti nepodieľa na spoločnom registri transparentnosti, hoci na zasadnutia sekretariátu spoločného registra transparentnosti vysiela pozorovateľa.

Nový register bude spustený najneskôr 1. januára 2015, pričom sekretariát spoločného registra transparentnosti už začal pracovať na zavádzaní uvedených zlepšení.

Webová stránka registra transparentnosti:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=en

Nová medziinštitucionálna dohoda:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/consult-register/whatsNew.do?locale=en


Side Bar