Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, 15 april 2014

Det reviderede åbenhedsregister: Flere oplysninger, flere incitamenter og skærpede konsekvenser for dem, der bryder reglerne

Åbenhedsregisteret over interesserepræsentanter blev etableret i 2011 og opererer på baggrund af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Denne aftale blev for nylig revideret af en højtstående gruppe under ledelse af Marcoš Šefčovič, næstformand for Kommissionen, og Rainer Wieland, næstformand for Europa-Parlamentet. Gruppens medlemmer omfattede parlamentsmedlemmer fra alle politiske grupper og en observatør fra Rådet. Gruppen afholdt ni møder mellem august og december 2013 og fremkom med en række anbefalinger til forbedring af registeret.

Resultatet blev en revideret interinstitutionel aftale, der blev vedtaget af Kommissionen den 9. april 2014 og godkendt af Europa-Parlamentet på plenarforsamlingen den 15. april 2014. Dagen efter fandt der en undertegnelsesceremoni sted med deltagelse af næstformand Šefčovič og parlamentsformand Martin Schulz. Der er fastsat en ny revision af åbenhedsregisteret i 2017.

Den reviderede aftale indeholder en række forbedringer og præciseringer, bl.a.:

  • afklaring af de forskellige kategorier, så det bliver lettere at vælge, i hvilken kategori man skal lade sig registrere (bilag 1 til aftalen)

  • revision af advarsels- og klageprocedurerne for at gøre overvågningen hurtigere og mere effektiv og øge datakvaliteten (punkt VII og bilag 4).

  • stærkere adfærdskodeks (bilag 3), idet der tilføjes to nye punkter (f og i)

  • løfte om at indføre flere incitamenter med henblik på at tilskynde flere til at lade sig registrere (punkt VI). For Kommissionen vil dette indebære rådgivning af alle tjenestegrene om, hvordan de kan tilskynde deres interessenter og ekspertgruppemedlemmer til at lade sig registrere. Desuden vil kommissærerne ikke længere være vært ved begivenheder, hvor arrangørerne burde være registreret men ikke er det

  • indførelse af lige vilkår for alle, der lader sig registrere, hvad angår økonomiske oplysninger (bilag 2)

  • tydeliggørelse af, hvilke aktiviteter der er omfattet, og dermed tilskynde advokatfirmaer til at lade sig registrere (aftalens punkt 10).

I øjeblikket skønnes det, at 75 % af alle relevante forretningsrelaterede enheder og omkring 60 % af de ngo'er, der opererer i Bruxelles, er registreret. Det samlede antal registrerede organisationer ligger i øjeblikket på 6 500. Ved et forsigtigt skøn tæller hver organisation i gennemsnit fem enkeltpersoner, hvilket betyder, at mindst 32 500 interesserepræsentanter nu er omfattet af registerets adfærdskodeks.

Indtil videre forbliver registeret frivilligt på grund af mangel på et klart retsgrundlag for et obligatorisk register og på grund af Kommissionens og Parlamentets ønske om at forblive i åben dialog med alle interessenter, uanset deres status.

Drøftelserne i den højtstående gruppe gjorde det klart, at det eneste retsgrundlag for et obligatorisk register er artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det ville rejse en del komplicerede juridiske spørgsmål at anvende denne artikel, især hvad angår registerets anvendelsesområde og overholdelse af andre artikler i traktaterne. Artikel 352 kræver enstemmighed i Rådet og parlamentsgodkendelse i adskillige medlemsstater. På nuværende tidspunkt deltager Rådet ikke i det fælles åbenhedsregister, men det sender en observatør til møderne i sekretariatet for det fælles åbenhedsregister.

Det nye register vil senest blive lanceret den 1. januar 2015, og sekretariatet for det fælles åbenhedsregister er allerede begyndt på arbejdet med at gennemføre forbedringerne.

Webstedet for åbenhedsregisteret:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=da#da

Den nye interinstitutionelle aftale:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/consult-egister/whatsNew.do?locale=da#da.


Side Bar