Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 09 mars 2015

Updated version of first memo published on 15/04/2014

Bankunionen: återställd finansiell stabilitet i euro­området

1. Bankunionen i ett nötskal

Sedan krisens början 2008 har kommissionen arbetat hårt för att dra lärdomar av den och skapa en säkrare och sundare finanssektor. Kommissionen har föreslagit 28 nya regler för att bättre reglera, övervaka och styra finanssektorn så att skattebetalarna i framtiden slipper stå för notan när bankerna gör misstag. De flesta av reglerna har nu trätt i kraft eller håller på att slutföras.

Figur 1: Viktiga pusselbitar i den finansiella reformen

När finanskrisen övergick i en skuldkris i euroområdet 2010/11 stod det klart att mer måste göras i de länder som delar gemensam valuta – och som ju i än högre grad är beroende av varandra – främst för att bryta den onda cirkel som skapas genom en osund koppling mellan banker och statsfinanser. (Se ruta 1).

Detta är anledningen till att stats- och regeringscheferna i juni 2012 enades om att skapa en bankunion som fullbordar den ekonomiska och monetära unionen och gör det möjligt att på ett centraliserat sätt tillämpa EU:s regler för banker i euroområdet (och i övriga medlemsstater som vill ansluta sig).

Det nya bankregelverket som är gemensamt för alla 28 medlemsstater utgör grundvalen för bankunionen. Gemensamma regler hjälper till att förhindra framtida bankkriser (främst kapitalkravsdirektivet och kapitalkravsförordningen - se MEMO/13/690) och om banker ändå hamnar i svårigheter, finns en gemensam ram för att hantera detta, bl.a. hur banker kan avvecklas under ordnade former (direktivet om återhämtning och resolution av banker - se IP/14/2862 och MEMO/14/297). De gemensamma reglerna innebär också att alla EU:s sparare får en insättningsgaranti (upp till 100 000 euro per insättare och per bank) och är skyddade överallt i EU (direktivet om insättningsgarantisystem – se MEMO/14/296).

Bankunionen säkerställer en enhetlig tillämpning av dessa regler i euroområdet. För det första blev Europeiska centralbanken (ECB) i november 2014 tillsynsmyndighet för euroområdets samtliga 5 500 banker inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (MEMO/13/780). För att ECB redan från början skulle få en tydlig bild av situationen för de banker som den är satt att övervaka gjordes 2014 en heltäckande bedömning av bankernas "finansiella hälsotillstånd".

För det andra – i de sällsynta fall som banker trots utbyggd tillsyn fallerar – kommer resolutionsmekanismen (se MEMO/14/295) att göra det möjligt att hantera resolutionen av en bank på ett mer effektivt sätt genom denna mekanism som byggts upp kring en gemensam resolutionsnämnd och en gemensam resolutionsfond (se MEMO/14/2764). Fallerar en bank är resolutionsmekanismen med sina tydliga beslutsregler för gränsöverskridande banker och sin erfarna personal mycket bättre rustad att klara av en resolution än dagens lapptäcke av nationella resolutionsmyndigheter.

Ledamöterna i resolutionsnämnden (ordföranden, vice ordföranden och de fyra övriga ständiga ledamöterna) utsågs av rådet den 19 december 2014 och inledde sitt arbete i mars (se IP/14/2784).

Tillsammans med det nya EU-regelverket för finanssektorn är den fullbordade bankunionen ett stort steg framåt i den ekonomiska och monetära integrationen av EU (MEMO/14/244). Det innebär slutet på en era av massiva räddningsaktioner där skattebetalarna fått stå för notan och kommer att hjälpa till att återställa den finansiella stabiliteten. Detta i sin tur skapar de rätta förutsättningarna för finanssektorn att låna ut pengar till den reala ekonomin, driva på den ekonomiska återhämtningen och skapa nya arbetstillfällen (se ruta 2).

Ruta 1: En ond cirkel skapas genom kopplingen mellan banker och statsfinanser

Statsskuldskrisen inom euroområdet satte strålkastarljuset på den potentiellt onda cirkel som skapas genom kopplingen mellan bankerna och statsskulden.

Hur ser denna onda cirkel ut?

Bankunionen hjälper till att bryta kopplingen mellan banker och statsskulder:

  • Bankerna kommer att bli starkare och mer immuna mot chocker: Den gemensamma tillsynen medför att de striktare tillsynskraven för bankerna verkligen tillämpas, och tvingar dem att ha tillräcklig kapitalreserv och likviditet. Så blir EU:s banker solidare och får förstärkt förmåga att hantera risker kopplade till verksamheten och absorbera de förluster de drabbas av.

  • Fallerande banker kommer att rekonstrueras eller avvecklas utan skattepengar, vilket begränsar de negativa effekterna på staternas finansiella ställning: resolutionen av bankerna ska finansieras av aktieägare och borgenärer, och av en resolutionsfond som finansieras av branschen. Bankerna bör inte räddas genom statliga aktioner och staternas finansiella ställning kommer inte att försvagas ytterligare.

  • Bankerna kommer inte längre vara "europeiska när de blomstrar, men nationella när de fallerar" eftersom de ska övervakas på europeisk nivå och ett eventuellt fallissemang också hanteras på EU-nivå.

Ruta 2:

Lättare för banker att låna ut pengar till företag och hushåll

Olika nationella insatser vid bankfallissemang utan koordination sinsemellan, som ibland handlar om att pytsa ut medel inom det egna landet, och ett stort ömsesidigt beroende mellan bankerna och de medlemsländer där de verkar, har lett till en allvarlig fragmentering av den inre låne- och finansieringsmarknaden. Denna fragmentering har varit särskilt skadlig i euroområdet där den lagt lock på utlåningen till den reala ekonomin och därmed hämmat tillväxten.

Siffror visar att 75 % av de tyska små och medelstora företag som ansöker om lån lyckas få hela den begärda summan. I Sydeuropa sjunker denna procentsats till 50 % och i Grekland till 25 %.

Bankunionen ser till att alla banker kontrolleras av samma tillsynsorgan och omfattas av samma resolutionsmekanism, vilket innebär att förtroendet för alla banker bör öka. Bankernas trovärdighet på marknaden kommer att vara avhängig deras egna specifika riskprofil och mindre den finansiella styrkan i det medlemsland där de är baserade. Detta bör göra det lättare för banker i alla medlemsländer att på lika villkor få tillgång till finansiering, vilket i sin tur gör det lättare för dem att återigen börja låna ut till hushåll och företag i hela EU.

2. Hur skapar bankunionen en tryggare banksektor i euroområdet?

Vi håller på att ta till oss krisens alla lärdomar och vi har nu en verktygslåda med åtgärder som kan användas för att handskas med banker på ett allsidigt sätt. Vi avser att

— göra alla banker säkrare från första början (krisförebyggande),

— se till att tillsynsmyndigheterna om problem uppstår tidigt kan ingripa i krishanteringen (tidigt ingripande)

— se till – i de värsta scenarierna – att vi har erforderliga verktyg för att hantera en kris (resolution av banker).

2.1 Skede 1: Krisförebyggande

Kommissionen har kommit med 28 lagförslag som innefattar alla finansiella aktörer och produkter för att bättre reglera, övervaka och styra finanssektorn. De utgör ett enda sammanhållet regelverk. Bankerna måste följa reglerna överallt inom den inre marknaden. Detta är av avgörande betydelse för att samma kraftfulla regler ska gälla överallt, utan kryphål, så att vi kan garantera lika villkor för bankerna och en verklig inre marknad för finansiella tjänster. Detta gynnar bankerna, hela den finansiella sektorn liksom medborgarna, konsumenterna och skattebetalarna.

2.1.1 En starkare, mer oberoende tillsynsyndighet som ser till att bankerna följer reglerna

Tillsynsmekanismen ger ECB ansvaret för tillsynen över bankerna i euroområdet (och i andra medlemsstater som väljer att delta i samarbetet).

ECB:s tillsyn är helt oberoende och sneglar inte på de nationella intressena. Den höga kvaliteten på tillsynsmekanismens arbete ska säkerställa soliditeten i det europeiska bankväsendet. ECB tog på sig sin nya roll som gemensam tillsynsmyndighet i november 2014. Den ser också till att det sammanhållna regelverket tillämpas konsekvent och enhetligt i euroområdet. ECB har gjort en bedömning av de mer betydande bankerna och deras balansräkningar och offentliggjorde slutresultaten i oktober 20141. Danièle Nouy utnämndes i december 2013 till den gemensamma tillsynsmekanismens första ordförande (MEMO/13/1155).

2.1.2 Striktare tillsynskrav för mer motståndskraftiga banker

Genom paketet för kapitalkrav för banker, det s.k. CRR/CRD IV-paketet (bestående av kapitalkravsdirektivet IV) och kapitalkravsförordningen) (se MEMO/13/690) genomförs de nya globala standarderna för bankkapital (vanligtvis kända som Basel III-regelverket) i EU:s rättsliga ram.

De nya reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014 ser till att bankerna nu har tillräcklig kapitalnivå, både kvantitativt and kvalitativt. Med dessa regler har unionen också uppfyllt sitt åtagande till G-20 om att genomföra Basel III-regelverket.

2.1.3 Planering för banker i kris

Den finansiella sektorn i hela EU kan nu räkna med att backas upp av ett starkt regelverk om en bank råkar i svårigheter. Denna bankkris- och resolutionsram (MEMO/14/297) innebär att bankerna måste utarbeta återhämtningsplaner med beskrivningar av de åtgärder som de skulle vidta för att försvara sin bärkraft om deras ekonomiska situation skulle försämras samt resolutionsplaner för en ordnad resolution om de inte längre är bärkraftiga.

I bankunionen är det den gemensamma resolutionsnämnden som är tillsynsmyndighet, och i övriga EU-länder inrättas oberoende nationella resolutionsmyndigheter. resolutionsplaner bör innehålla olika alternativa tillämpningar av resolutionsverktygen (till exempel överföring av tillgångar till ett "broinstitut", nedskrivning av kapitalinstrument eller andra skulder i en s.k. bail-in (skuldnedskrivning)) och metoder som ser till att vitala funktioner kan upprätthållas.

2.2 Skede 2: Korrigerande åtgärder när problem uppstår – tidigt ingripande

Vi har nu regler som tillåter ett tidigt ingripande om en bank drabbas av problem. Banktillsynsmyndigheterna ges utökade befogenheter för att kunna ingripa om en bank drabbas av finansiella problem (t.ex. när en bank inte uppfyller, eller är på väg att inte längre uppfylla lagstadgade kapitalkrav), men innan problemen blir kritiska och bankens finansiella situation hunnit försämras bortom all hjälp. Åtgärderna ska ingå i bankernas återhämtningsplaner och innefattar möjligheten att avsätta ledningen och att utse en tillfällig förvaltare, att kalla till bolagsstämma för att anta brådskande reformer samt att förbjuda aktieutdelning eller bonusar. Andra åtgärder som tillsynsmyndigheten kan vidta är att kräva att banken ska minska sin exponering mot vissa risker, utöka sitt kapital eller ändra sina rättsliga strukturer eller bolagsstrukturer.

I bankunionen kommer ECB, om en banks bärkraft bedöms vara i farozonen, som enda tillsynsmyndighet att övervaka tidiga ingripanden i samordning med behöriga resolutionsmyndigheter.

2.3 Skede 3: Vid fallissemang skyddas insättare och skattebetalare

2.3.1 Skydd av skattebetalarna

Upprepade aktioner för att rädda banker har ökat de offentliga skulderna och lagt en mycket tung börda på skattebetalarna. De godkända statliga stöden i form av rekapitalisering och åtgärder för övertagande av värdeminskade tillgångar mellan oktober 2008 och december 2012 uppgick till 591,9 miljarder euro eller 4,6 % av BNP i EU år 2012 (kommissionen). Om vi inkluderar garantier, skulle denna siffra uppgå till 1,6 miljarder euro eller 13 % av EU:s BNP (kommissionen) under perioden 2008–2010. Se IP/13/1301.

Om en banks finansiella situation blir ohjälplig ser direktivet om återhämtning och resolution av banker till att bankernas aktieägare och borgenärer måste betala sin del av kostnaderna genom en skuldnedskrivningsmekanism (bail-in mechanism) (se ruta 3).

Den gemensamma resolutionsmekanismen borgar för att dessa regler tillämpas centraliserat och effektivt i bankunionen. Den säkerställer att de komplicerade beslut som måste fattas vid en resolution, särskilt för banker med verksamheter i flera länder, kan genomföras snabbt med bindande verkan för alla bankunionens medlemsländer.

resolutionsmekanismen är uppbyggd kring en stark gemensam resolutionsnämnd med permanenta ledamöter samt företrädare för kommissionen, rådet, ECB och de nationella resolutionsmyndigheterna. I flertalet fall där en bank i euroområdet eller i ett medlemsland som deltar i bankunionen måste rekonstrueras eller avvecklas kommer ECB att anmäla ärendet till nämnden, kommissionen och relevant nationell resolutionsmyndighet. Beslutsförfarandet har avvägts noga för att det ska gå att fatta beslut om en resolution också under helger (se figur 2).

Figur 2:

För att skattebetalarna inte ska tvingas stå för notan måste alla banker i EU göra inbetalningar i en fond som är avsedd att stödja smidiga resolutioner. I bankunionen förs dessa medel stegvis samman. Och om extra resurser behövs för att ställa medelfristig finansiering till förfogande för banken så att den kan fortsätta att fungera medan den omstruktureras, tas dessa från den gemensamma resolutionsfonden. Alla banker i bankunionens länder kommer att bidra till den gemensamma resolutionsfonden från och med 2016 och år 2024 den kommer att innehålla 55 miljarder euro.

Ruta 3: Skuldnedskrivning i praktiken

Skuldnedskrivning (bail-in). Rekapitalisering via en nedskrivning av skulderna och/eller en omvandling av dem till eget kapital skulle tillåta banken att fortsätta sin verksamhet. På så sätt undviks störningar i det finansiella systemet som följer av stopp eller avbrott i vitala tjänster, och myndigheterna får tid att omorganisera eller avveckla delar av bankens verksamheter på ett ordnat sätt.

Om en bank måste tillgripa skuldnedskrivningsalternativet ser myndigheterna till att denna först drabbar aktieägarna och därefter övriga borgenärer i en förutbestämd ordning. Aktieägare och andra innehavare av instrument, t.ex. konvertibla obligationer och särskilda riskobligationer s.k. junior bonds skulle först få stå för förlusterna.

Insättningar under 100 000 euro kommer aldrig att beröras: de är alltid helt skyddade.

Så långt det är möjligt läggs ansvaret för att täcka bankens förluster på privata investerare och banksektorn som helhet, och inte skattebetalarna.

2.3.2 Skydd för insättare

Bankinsättningar i alla medlemsstater på upp till 100 000 euro per insättare per bank kommer att omfattas av en garanti också om banken skulle fallera. Garantin ger spararna en känsla av finansiell stabilitet och innebär att de avhåller sig från att tömma sina bankkonton, något som skulle få allvarliga ekonomiska följder.

Dessutom kommer insättarna att få sina pengar snabbare, inom 7 arbetsdagar (från tidigare 20) och de nationella insättningsgarantisystemen kommer att vara mycket bättre finansierade för att backa upp sina garantier, bl.a. med betydande förhandsinsamlade resolutionsfondmedel: motsvarande 0,8 % av insättningar som omfattas av garantin kommer att samlas in från bankerna under en period av 10 år. Om de förhandsinsamlade resolutionsfondmedlen skulle visa sig vara otillräckliga tar insättningsgarantisystemet in omedelbara extraordinära avgifter från banksektorn, och, som en sista utväg, kommer insättningsgarantisystemet att ha tillgång till alternativa finansieringsmöjligheter såsom exempelvis lån både från offentliga och privata källor. Det kommer också att finnas en frivillig mekanism för ömsesidig inlåning mellan insättningsgarantisystem i olika EU-länder (se MEMO/13/1176).

Enligt direktivet om återhämtning och resolution av banker ska privatpersoner och småföretag med insättningar på över 100 000 euro åtnjuta förmånsbehandling ("insättarföreträde"). De placeras längst ned i skuldnedskrivningshierarkin, och kommer inte att göra förluster förrän övriga oskyddade borgenärer först har drabbats. Medlemsländerna kan även välja att använda sig av viss flexibilitet för att utesluta dem helt och hållet.

2.3.4 Säkerhetsmekanismer (backstops)

När alla ovanstående åtgärder vidtagits kommer det i de allra flesta fall inte att behövas något offentligt ekonomiskt stöd på skattebetalarnas bekostnad. Men i undantagsfall kan ytterligare resurser bli nödvändiga och för sådana fall måste det finnas tydliga regler om säkerhetsmekanismer (backstops). Alla säkerhetsmekanismer måste hållas skattemässigt neutrala på medellång sikt och återbetalas av banksektorn över tid genom branschavgifter.

Enligt förordningen om resolutionsmekanismen ska nämnden, i samarbete med medlemsstaterna, låna upp medel för att öka fondens lånekapacitet fram till förordningen träder i kraft. Förordningen om resolutionsmekanismen innehåller ännu inte några gemensamma säkerhetsmekanismer för fonden, men detta kommer att ses över under de närmaste åren i enlighet med ett uttalande från rådet i december 2013.2

3. Om problem uppstår innan hela systemet tagits i bruk

Som regel bör bankerna då skaffa kapital på marknaderna eller genom andra privata källor. Om detta inte räcker till kan offentliga medel tillskjutas på nationell nivå, men på strikta villkor och i linje med reglerna för statligt stöd (se ruta 4). Om de nationella säkerhetsmekanismerna inte är tillräckliga, kan i andra hand EU-instrumenten tillgripas, bl.a. stabilitetsmekanismen3. Om en bank inte längre är bärkraftig, kan den rekonstrueras eller avvecklas i enlighet med nationella ordningar.

Ruta 4: Regler om statligt stöd

Kommissionen har anpassat sina tillfälliga statstödsregler gällande stöd till finansinstitut under krisen. EU:s aktualiserade krisregler för statligt stöd till banker under krisen från och med den 1 augusti 2013 presenterades i ett meddelande från kommissionen.

Den viktigaste förändringen är att den ekonomiska bördan kommer att fördelas mycket bättre: Bankerna måste utarbeta sunda planer för omstrukturering eller ordnad avveckling innan de beviljas en rekapitalisering eller åtgärder som skyddar deras tillgångar. Dessutom har kraven skärpts på att bördan ska delas bättre. Om en bank drabbas av kapitalunderskott är det aktieägarna och oprioriterade borgenärer som nu i första hand ska rycka in, innan statliga medel beviljas.

Se IP/13/672 och MEMO/13/886

1 :

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html


Side Bar