Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 09. märts 2015

Updated version of first memo published on 15/04/2014

Pangandusliit: euroala finantsstabiilsuse taastamine

1. Pangandusliidust lühidalt

2008. aastal alanud kriisist alates on Euroopa Komisjon teinud suuri pingutusi, et õppida kriisist saadud kogemustest ning luua turvalisem ja tugevam finantssektor. Komisjon on esitanud 28 uut eeskirja, mille abil finantssektorit paremini reguleerida, selle üle järelevalvet teostada ja juhtida seda nii, et tulevikus ei kanna maksumaksjad pankade tehtavatest vigadest tulenevaid kulusid. Enamik neist eeskirjadest on jõus või jõustumas.

Joonis 1. Kogu ELi hõlmava finantsreformi pusle põhiosad

Kui finantskriis muutus 2010.–2011. aastal euroala võlakriisiks, sai selgeks, et nende riikide seisukohast, kes kasutavad ühisraha ja sõltuvad seetõttu üksteisest veelgi enam, tuleb rohkem ära teha, et eelkõige murda välja pankade ja riikide rahanduse vahelisest nõiaringist. (Vt selgitus 1)

Seepärast leppisid riigipead ja valitsusjuhid 2012. aasta juunis kokku luua pangandusliit, mis viiks lõpule majandus- ja rahaliidu rajamise ning võimaldaks euroala (ja pangandusliiduga ühineda soovivate euroalaväliste liikmesriikide) pankade suhtes tsentraliseeritult kohaldada ELi tasandi eeskirju.

Pangandusliidu alustala on uus reguleeriv raamistik, mis sisaldab ühtses reeglistikus sätestatud ühiseid eeskirju kõigi 28 liikmesriigi pankadele. Esiteks aitavad ühised eeskirjad (eelkõige kapitalinõuete direktiiv ja määrus, vt MEMO/13/690) hoida ära pangakriise, ja kui pangad peaksid siiski raskustesse sattuma, kohaldatakse nende suhtes kriisist väljumiseks ühist raamistikku, sealhulgas nõuetekohase lõpetamise vahendit (pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv, vt IP/14/2862 ja MEMO/14/297). Ühiste eeskirjadega tagatakse ka kõigi ELi hoiustajate kuni 100 000 euro suuruste hoiuste (hoiuse ja panga kohta) kaitse igal ajal ja igal pool ELis (hoiuste tagamise skeemi direktiiv, vt MEMO/14/296).

Pangandusliit tagab nende eeskirjade ühtse rakendamise euroalal. Alates 2014. aasta novembrist teostab Euroopa Keskpank (EKP) ühtse järelevalvemehhanismi raames järelevalvet 5 500 euroala panga üle (MEMO/13/780). Et Euroopa Keskpangal oleks algusest peale selge ülevaade tema järelevalve all olevate pankade olukorrast, viidi 2014. aastal läbi pankade finantsseisundi põhjalik hindamine.

Neil harvadel juhtudel, mil pank hoolimata suuremast järelevalvest makseraskustesse satub, saab panga kriisilahendust senisest tõhusamalt juhtida ühtsel kriisilahendusnõukogul ja ühtsel kriisilahendusfondil põhineva ühtse kriisilahenduskorra abil (vt MEMO/14/295 ja MEMO/14/2764). Panga maksejõuetuse korral saab ühtne kriisilahendusnõukogu, millel on piiriüleste pankade suhtes selged otsustamismenetlused ja suurte kogemustega töötajad, tegutseda kriisilahenduse läbiviimisel tõhusamalt kui praegused killustatud liikmesriikide kriisilahendusasutused.

Nõukogu määras 19. detsembril 2014 ametlikult ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu liikmed (esimees, aseesimees ja veel neli alalist liiget), kes asusid oma ametiülesandeid täitma 2015. aasta märtsis (vt IP/14/2784).

Uus kogu ELi hõlmav finantssektori regulatiivne raamistik ja lõpule viidud pangandusliit on suur samm ELi majandus- ja rahaalases integratsioonis (MEMO/14/244). Pangandusliidu loomine teeb lõpu massilisele päästeabile, mille maksid kinni maksumaksjad, ja aitab taastada finantsstabiilsust. See omakorda loob sobivad tingimused selleks, et finantssektor saaks anda laene reaalmajandusele, mis hoogustab majanduse elavnemist ja töökohtade loomist (vt selgitus 2).

Selgitus 1. Nõiaring pankade ja riigi rahanduse vahel

Euroala riikide võlakriis tõi esile, kuidas pankade ja valitsemissektori võla vahel võib tekkida nõiaring.

Kuidas nõiaring toimib?

Pangandusliit aitab murda pankade ja riikide vahelise seose:

  • Pangad on edaspidi tugevamad ja vapustuste eest paremini kaitstud. Ühise järelevalvega tagatakse pankade jaoks rangemad usaldatavusnõuded, mille kohaselt peavad pangad tagama piisavad kapitalireservid ja likviidsuse. See muudab ELi pangad tugevamaks, parandab nende võimet oma tegevusega seotud riske asjakohaselt juhtida ja katta kahjud, mida nad võivad tegevuse käigus kanda.

  • Maksejõuetuse ohus pankade kriisilahendus viiakse läbi ilma maksumaksja rahata, vähendades negatiivset mõju valitsemissektori eelarvepositsioonile: kriisilahendusega kaasnevad kulud kannavad panga aktsionärid ja võlausaldajad, samuti kaetakse neid kulusid pangandussektori rahastatavast kriisilahendusfondist. Pangad ei tohiks saada päästeabi ja valitsemissektori eelarvepositsiooni ei halvendata edaspidi enam selle andmisega.

  • Edaspidi ei ole pangad enam kogu Euroopa omad, kuni neil läheb hästi, ja riigi omad, kui neil tekib raskusi, kuna järelevalve nende üle ja ka nende maksejõuetusega tegelemine toimub tõelise Euroopa mehhanismi raames.

Selgitus 2.

Muuta äriühingutele ja majapidamistele laenamine pankadele lihtsamaks

Liikmesriikide koordineerimata tegevus pankade maksejõuetuse korral, mõnikord rahastamise piiramine kodumaise turuga ning pankade ja liikmesriikide suur vastastikune sõltuvus on põhjustanud ühtse laenu- ja rahastamisturu suure killustumise. Killustumine tekitas eriti suurt kahju euroalal, kus see takistas tõhusat laenamist reaalmajandusele ja seega majanduskasvu.

Andmed näitavad, et 75 %-l laenu taotlevatest Saksamaa VKEdest õnnestub saada kogu küsitav laenusumma. Kõnealune näitaja langeb 50 %-le Lõuna-Euroopa riikides ja 25 %-le Kreekas.

Kuna pangandusliidus on kõik pangad ühe järelevalveasutuse kontrolli all ja nende suhtes kehtib sama kriisilahenduskord, peaks usaldus suurenema kõikide pankades suhtes. Pankade usaldusväärsus turul sõltub nende konkreetsest riskiprofiilist ning üha vähem selle liikmesriigi majanduse seisust, kus nad paiknevad. Seega peaks kõikide liikmesriikide pankadel olema võrdsetel tingimustel lihtsam juurdepääs rahastamisele, mis omakorda lihtsustab pankade jaoks taas laenuandmist majapidamistele ja ettevõtjatele kogu ELis.

2. Kuidas pangandusliit loob euroalal turvalisema pangandussektori?

Kõik me oleme kriisist palju õppinud. Nüüd on pangandussektoriga terviklikult tegelemiseks olemas meetmepakett – pangandusliit. See toimib järgmiselt:

– muudab kõigepealt pangad turvalisemaks (kriisi ärahoidmine),

– tagab, et probleemide korral saavad järelvalveasutused probleemidega tegelemiseks varakult reageerida (varane sekkumine),

– kõige halvema stsenaariumi korral on meil olemas kriisi tõhusa juhtimise vahendid (kriisilahendus).

2.1. Etapp nr 1. Kriisiolukordade ärahoidmine

Euroopa Komisjon on esitanud 28 õigusakti ettepanekut, mis hõlmavad kõiki finantsjuhtimises osalejaid ja tooteid ning mille eesmärk on finantssektori parem reguleerimine, järelvalve ja juhtimine. Need õigusakti ettepanekud moodustavad ühtse reeglistiku. Pangad peavad neid kogu ühtse turu ulatuses täitma. See on oluline, et tagada kõikjal tugev ja lünkadeta reguleerimine, mis kindlustab pankadele võrdsed võimalused ja finantsteenuste tõelise ühtse turu. Sellest saavad kasu pangad, finantssektor laiemalt, samuti kodanikud, tarbijad ja maksumaksjad.

2.1.1. Tugevam ja sõltumatu järelevalveasutus, mille abil tagada, et pangad eeskirju kohaldavad

Ühtse järelevalvemehhanismiga antakse Euroopa Keskpangale (EK) vastutus euroala (ja teiste selles mehhanismis osalevate liikmesriikide) pankade järelevalve eest.

Euroopa Keskpank tagab tõeliselt sõltumatu järelevalvemehhanismi, mille eesmärk ei ole kaitsta riiklikke huve. Ühtse järelevalvemehhanismiga tagatakse kõrgetasemeline järelevalve, mille eesmärk on kindlustada Euroopa pangandussüsteemi usaldusväärsus. Euroopa Keskpank asus 2014. aasta novembris täitma uut rolli ühtse järelevalveasutusena. Euroopa Keskpank jälgib ka seda, et ühtset reeglistikku kohaldatakse euroalal järjekindlalt ja ühtselt. Ta viis läbi oluliste pankade ja nende bilansi ulatusliku hindamise ning avaldas 2014. aasta oktoobris selle lõplikud tulemused1. 2013. aasta detsembris määrati ühtse järelevalvemehhanismi nõukogu esimeseks esimeheks Danièle Nouy (MEMO/13/1155).

2.1.2. Rangemad usaldatavusnõuded, mis muudavad pangad vastupidavamaks

Pankade kapitalinõuete paketiga, nn CRD IV pakett (mis koosneb neljandast kapitalinõuete direktiivist ja kapitalinõuete määrusest) (vt MEMO/13/690), rakendatakse pankade kapitali käsitlevad uued rahvusvahelised standardid (tuntud Basel III raamistikuna) ELi õigusraamistikku.

Alates 1. jaanuarist 2014 jõus olevate uute eeskirjadega on pankadel kohustus tagada, et nende kapital on nii piisava mahu kui ka piisava kvaliteediga. Nende eeskirjadega on EL täitnud G20 raames võetud kohustuse rakendada Basel III raamistik õigeaegselt.

2.1.3. Meetmete õigeaegne kavandamine kriitilises olukorras olevatele pankade

Kui pangad satuvad raskustesse, saab finantssektor nüüd kogu liidus toetuda tugevale raamistikule. Pankade kriisilahenduse raamistikus (MEMO/14/297) on pankadel kohustus koostada finantsseisundi taastamise kavad, milles esitatakse elujõulisuse säilitamise eesmärgil võetavad meetmed, kui nende finantsolukord peaks halvenema. Samuti peavad nad koostama kriisilahenduse kavad pangakriisi nõuetekohaseks lahendamiseks, kui nad ei ole enam elujõulised.

Selle valdkonna pädevaks asutuseks on pangandusliidus ühtne kriisilahendusnõukogu. Muudes ELi riikides luuakse sõltumatud kriisilahendusasutused. Kriisilahenduskavades tuleks näha ette võimalused kriisilahendusvahendite kohaldamiseks (näiteks varade ülekandmine sildpankadele ning kapitaliinstrumentide või kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahendiga hõlmatud muude kohustuste allahindamine) ja viisid, et tagada oluliste funktsioonide jätkumine.

2.2. Etapp nr 2. Probleemide tekkimise korral õigeaegsed parandusmeetmed – varane sekkumine

Nüüdsest on meil olemas eeskirjad, mis võimaldavad varast sekkumist, kui pank satub raskustesse. Pankade järelevalveasutustele antakse suuremad volitused, mis võimaldavad neil sekkuda, kui pangal tekivad finantsprobleemid (st kui ta rikub regulatiivseid kapitalinõudeid või on nende rikkumise äärel), ja seda enne, kui probleemid muutuvad kriitiliseks ja panga finantsolukord parandamatult halveneb. Need volitused esitatakse pankade finantsseisundi taastamise kavades ning need hõlmavad võimalust juhtkond ametist vabastada ja määrata ametisse ajutine haldur, kutsuda kiireloomuliste reformide vastuvõtmiseks kokku aktsionäride koosolek ja keelata ära dividendide või preemiate maksmine. Samuti võib asjaomane järelvalveasutus kehtestada muid meetmeid, näiteks nõuda, et pank vähendaks teatavaid riskipositsioone, suurendaks omakapitali või muudaks oma õiguslikku või tegevusstruktuuri.

Kui panga elujõulisus arvatakse olevat ohus, teostab varase sekkumise üle järelevalvet ühtse järelevalveasutusena Euroopa Keskpank koostöös asjaomaste kriisilahendusasutustega.

2.3. Etapp nr 3. Kui panga finantsolukord halveneb pöördumatult: hoiustajaid ja maksumaksjaid kaitsev kriisiohjamine

2.3.1. Maksumaksjate kaitse

Pankade korduv päästmine on suurendanud valitsemissektori võlga ja pannud maksumaksjatele suure koormuse. 2008. aasta oktoobrist kuni 2012. aasta detsembrini kiideti heaks 591,9 miljardi euro (ehk 4,6 % ELi 2012. aasta SKPst, allikas: komisjon) ulatuses riigiabi meetmeid rekapitaliseerimise ja varade toetusmeetmete vormis. Kui siia hulka arvestada tagatised, ulatuks kõnealune näitaja üksnes ajavahemikul 2008–2010 1,6 triljoni euroni (ehk 13 %-ni ELi SKPst, allikas: komisjon). Vt IP/13/1301.

Kui panga finantsolukord peaks pöördumatult halvenema, tagatakse pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiviga, et panga aktsionäridel ja võlausaldajatel tuleb kanda oma osa kuludest kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise mehhanismi raames (vt selgitus 3).

Ühtse kriisilahenduskorraga kindlustatakse pangandusliidus nende eeskirjade tsentraliseeritud ja tõhus kohaldamine. Sellega kindlustatakse, et keerulisi otsuseid, mis tuleb teha kriisilahenduse, eelkõige piiriülese kriisilahenduse korral, saab teha kiiresti ja need on kohustuslikud kõigile pangandusliidu liikmesriikidele.

Ühtne kriisilahenduskord toetub tugevale ühtsele kriisilahendusnõukogule ja sellesse kuuluvad alalised liikmed, komisjon, nõukogu, Euroopa Keskpank ja riiklikud kriisilahendusasutused. Enamikul juhtudel, kui euroala pank või pangandusliidus osalevas liikmesriigis tegutsev pank vajab kriisilahendust, teatab Euroopa Keskpank sellest kriisilahendusnõukogule, komisjonile ja asjaomastele riiklikele kriisilahendusasutustele. Otsustamismenetlust on hoolikalt kavandatud selliselt, et kriisilahenduse kohta on võimalik teha otsus nädalavahetuse jooksul (vt joonis 2).

Joonis 2.

Selleks et vältida maksumaksjate kaasamist, peavad kõik ELi pangad maksma fondile osamaksu, et kriisilahendus toimuks sujuvalt. Pangandusliidus need fondid järk-järgult ühendatakse. See tähendab seda, et kui pangale on restruktureerimise ajal toimimise jätkamiseks keskpika tähtajaga rahastamise eesmärgil vaja leida täiendavaid vahendeid, võetakse need vahendid ühtsest kriisilahendusfondist, millele kõik pangandusliidu pangad tasuvad osamaksusid alates 2016. aastast ja mille suurus on 2024. aastaks 55 miljardit eurot.

Selgitus 3. Kuidas toimib kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise mehhanism praktikas?

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamine: rekapitaliseerimine kohustuste allahindamise ja/või nende muutmise kaudu omakapitaliks võimaldab pangal jätkata tegevust. See võimaldab ära hoida finantssüsteemi häiret, mille põhjustaks kriitilise tähtsusega teenuste lõpetamine või katkestamine, ning jätab asutustele aega selle restruktureerimiseks või osa tegevuste nõuetekohaseks lõpetamiseks.

Lühidalt: kui pangal tuleb kohustusi ja nõudeõigusi teisendada, hindavad kriisilahendusasutused kõigepealt alla kõikide aktsionäride nõuded ja järgivad seejärel eelnevalt kindlaksmääratud järjekorda muude kohustuste ja nõudeõiguste teisendamisel. Kõigepealt kannavad kahju aktsionärid ja teised selliste instrumentide omanikud nagu vahetusvõlakirjad ja allutatud võlakirjad.

Alla 100 000 euro suuruseid hoiuseid ei puudutata: need on igal ajal täielikult kaitstud.

Võimalikult suures ulatuses jääb vastutus panga kahjude kandmise eest pankade erainvestoritele ja pangandussektorile tervikuna, aga mitte maksumaksjatele.

2.3.2. Hoiustajate kaitse

Pangahoiused on tagatud igas liikmesriigis kuni 100 000 euroni hoiustaja ja panga kohta isegi panga maksejõuetuse korral. Selle tagatisega pakutakse hoiustajatele finantsstabiilsust, mis omakorda tähendab, et nad ei torma raha ülemäärastes kogustes pangast välja võtma, ning sellega välditakse raskeid tagajärgi majandusele.

Samuti kindlustatakse hoiustajatele raha kiirem väljamaksmine (20 tööpäeva asemel seitsme tööpäeva jooksul) ning paraneb riiklike hoiuste tagamise skeemide rahastamine, eelkõige suurema eelrahastamise kaudu: 10 aasta jooksul kogutakse pankadelt 0,8 % tagatud hoiustest. Kui eelrahastatud vahendid osutuvad ebapiisavaks, kogutakse hoiuste tagamise skeemi raames pangandussektorilt koheselt tagantjärele makstavaid osamakse ning viimase võimalusena on hoiuste tagamise skeemi raames võimalik juurdepääs sellistele alternatiivsetele rahastamisvõimalustele nagu laenud avaliku või erasektori kolmandatelt isikutelt. Samuti on ette nähtud vabatahtlik vastastikune laenuandmise mehhanism ELi eri liikmesriikide hoiuste tagamise skeemide vahel (vt MEMO/13/1176).

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi raames kohaldatakse üle 100 000 euro suuruseid hoiuseid omavate üksikisikute ja väikeste äriühingute suhtes eeliskohtlemist (nn hoiustajate eelisõigus). Kuna nimetatud hoiustajad paiknevad kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise hierarhias kõige all, on nad tagatiseta võlausaldajate hulgas viimased, kes kahjusid kannavad. Liikmesriikidel on ka teatav vabadus nad täielikult kahju kandmisest vabastada.

2.3.4 Kaitsemeetmed

Kui kõik eespool esitatu toimib, ei ole enamikul juhtudel vaja maksumaksjate vahenditest tulevat riiklikku finantsabi. Erakorralistel asjaoludel võivad täiendavad vahendid siiski vajalikuks osutada. Sellisteks juhtudeks tuleb kehtestada selge ja asjakohane kaitsemeetmeid reguleeriv kord. Kaitsemeetmed peavad olema keskpikas perspektiivis eelarvele neutraalse mõjuga ja need tuleb aja jooksul pangandussektorilt võetavatest maksudest tagasi maksta.

Ühtse kriisilahenduskorra määruses nähakse ette, et kriisilahendusnõukogu peaks koostöös liikmesriikidega sõlmima krediidiliini lepingu, et suurendada kriisilahendusfondi laenuvõtmissuutlikkust kõnealuse määruse kohaldamise ajaks. Kriisilahenduskorra määruses praegu fondi ühine kaitsemeede veel puudub, kuid selle kehtestamist on vastavalt nõukogu 2013. aasta detsembri deklaratsioonile2 kavas lähiaastatel arutada.

3. Mis juhtub, kui probleem tekib enne, kui kogu süsteem toimib?

Üldreeglina peavad pangad turgudel või muude eraallikate kaudu oma kapitali suurendama. Kui sellest ei piisa, võib eraldada riigi tasandil rangetel tingimustel ja riigiabi eeskirjade kohaselt (vt selgitus 4) riiklikke vahendeid. Kui riiklikud kaitsemeetmed ei osutu piisavaks, võib teise etapina kasutada Euroopa tasandi vahendeid, sealhulgas Euroopa stabiilsusmehhanismi3. Kui pangad ei ole enam elujõulised, võib vastavalt liikmesriigis kehtivale korrale algatada panga kriisilahenduse.

Selgitus 4. Riigiabi eeskirjad

Kriisi ajal kohandas Euroopa Komisjon ajutisi riigiabi eeskirju seoses finantsasutustele antava riikliku abiga. Euroopa Komisjoni teatises esitati pankadele kriisi ajal antavat riigiabi käsitlevad ajakohastatud ELi kriisieeskirjad alates 1. augustist 2013.

Peamiselt suurendati nendes koormuse jagamise kohustust. Pankadel on kohustus koostada põhjalik kava, mis käsitleb nende restruktureerimist või tegevuse nõuetekohast lõpetamist, kui neil on võimalus saada rekapitaliseerimis- või varade kaitsmise vahendeid. Peale selle on suurendatud koormuse jagamise nõudeid: kui pankadel esinevad kapitali puudujäägid, tuleb nende aktsionäridel ja madalamat nõudeõiguse järku omavatel võlausaldajatel nüüdsest enne riikliku abi saamist kõigepealt osaleda kahjude kandmises.

Vt IP/13/672 ja MEMO/13/886.

1 :

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html


Side Bar