Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 16 april 2014

Överträdelser i april: de viktigaste besluten

I sitt månatliga paket med överträdelsebeslut vidtar EU-kommissionen rättsliga åtgärder mot EU-länder som inte gör som de ska enligt EU-rätten. Besluten gäller många områden, och ska se till att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket både allmänhet och företag tjänar på.
EU-kommissionen fattar i dag
135 beslut, varav 31 motiverade yttranden och 4 beslut att gå vidare till EU-domstolen. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten. Mer information om överträdelseförfarandet: MEMO/12/12.

 1. Viktiga ärenden med EU-länderna

 1. Gemensamt europeiskt luftrum: EU-kommissionen säger åt TYSKLAND, BelgiEN, FranKRIKe, NEDERLÄNDERNA och Luxemburg att verka för ett gemensamt luftrum

I dag begär EU-kommissionen formellt att Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Luxemburg ska förbättra sina funktionella luftrumsblock, ett gemensamt luftrum som är ordnat kring trafikflöden och inte nationsgränser. Funktionella luftrumsblock är ett viktigt steg på vägen mot effektivare, billigare och renare luftfart i Europa.

(Mer information: IP/14/446 - H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Hänskjutna ärenden till domstolen

 1. Energisnåla byggnader: EU-kommissionen väcker talan mot BelgiEN och Finland i domstolen för underlåtenhet att införliva EU-regler

EU-kommissionen väcker talan mot Belgien och Finland i EU-domstolen för underlåtenhet att införliva direktivet om byggnaders energiprestanda. Enligt direktivet ska EU-länderna fastställa och tillämpa minimikrav på energiprestanda för alla byggnader, se till att byggnadernas energiprestanda certifieras och se till att uppvärmnings- och ventilationssystem inspekteras regelbundet. Enligt direktivet ska EU-länderna också se till att alla nya byggnader senast 2021 är nära-noll-energihus. Direktivet skulle ha införlivats i nationell rätt senast den 9 juli 2012.
Kommissionen yrkar på dagliga straffavgifter på
19 178.25 € för Finland och 42 178.50 € för Belgien. Staffavgifternas nivå sätts i förhållande till överträdelsens varaktighet och grad av allvar. Om domstolen går på kommissionens linje ska avgiften betalas från och med dagen för domslutet till dess att införlivandet är färdigt. Domstolen fastställer den dagliga straffavgiftens storlek.

(Mer information: IP/14/447 - S. Berger - Tfn +32 229 27 92 - Mobil +32 460 792 792)

 1. Miljö: EU-kommissionen väcker talan mot ÖSTERRIKE i domstolen för underlåtenhet att skydda vattnet i floden Schwarze Sulm

EU-kommissionen drar Österrike inför rätta för underlåtenhet att skydda floden Schwarze Sulm i Steiermark. Kommissionen anser att den planerade anläggningen av ett vattenkraftverk skulle skada miljön allvarligt i en av de längsta orörda floderna i regionen. Kommissionen anser att de regionala myndigheterna underlät att följa kraven på vattenkvalitet i vattenramdirektivet när man godkände vattenkraftsprojektet 2007. Godkännandet upphävdes dessutom mycket riktigt av det österrikiska federala miljöministeriet 2009, men Österrikes författningsdomstol ogiltigförklarade miljöministeriets beslut på rent formella grunder 2012. Godkännandet började alltså gälla igen, och kan inte längre överklagas nationellt. Det fick EU-kommissionen att inleda ett överträdelseärende 2013 eftersom godkännandet av vattenkraftverket inte följer kraven i vattenramdirektivet. Eftersom nu anläggningsarbetena förefaller ha börjat hänskjuter EU-kommissionen ärendet till EU-domstolen på inrådan av miljökommissionär Janez Potočnik.

(Mer information: IP/14/448 – J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Klimatförändringar: EU-kommissionen väcker talan mot PolEN för underlåtenhet att följa EU-rätten om fluorerade växthusgaser

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Polen i EU-domstolen för underlåtenhet att anmäla till kommissionen vilka påföljder som införts om någon inte iakttar EU-reglerna för företag och personal som hanterar fluorerade gaser. Polen har inte heller anmält de nationella certifieringsorgan som ska utbilda och godkänna servicepersonal och serviceföretag.
EU-kommissionen skickade ett motiverat yttrande till Polen i ärendet i november 2012. Sedan dess har ingen anmälan gjorts, så EU-kommissionen har beslutat att gå vidare med ärendet till domstolen.

(Mer information: IP/14/449 - I. Valero Ladron - Tfn +32 229 64971 - Mobil +32 498 96 4971)

 1. Motiverade yttranden

 1. Yrkeskvalifikationer: EU-kommissionen uppmanar fem länder att följa EU-reglerna

EU-kommissionen uppmanar i dag formellt Cypern, Irland, Italien, Luxemburg och Rumänien att införliva direktiv 2013/25/EU om anpassning av vissa direktiv om etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster till Kroatiens anslutning. De direktiv som ändrats är direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, direktiv 77/249/EEG om advokater samt direktiv 74/557/EEG om egenföretagare och agenter som handlar med giftiga ämnen. EU-länderna skulle senast den dag som Kroatien gick med i EU ha antagit och offentliggjort lagar och andra författningar för att följa direktiv 2013/25/EU. De skulle också överlämna lagarna till EU-kommissionen. De här fem länderna har inte alls eller inte fullständigt införlivat direktivet. Kommissionens uppmaning sker i form av motiverade yttranden, det andra steget i överträdelseförfarandet. Om de fem länderna inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

Se även: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Mer information: C. Hughes - Tfn +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Politiska rättigheter för EU-medborgare: EU-kommissionen griper in mot TJECKIEN, LETTLAND och POLEN

EU-kommissionen beslutar i dag att fortsätta överträdelseärendena mot Tjeckien, Lettland och Polen för att de begränsar de politiska rättigheterna för EU-medborgare från andra EU-länder. Lettland förbehåller rätten att grunda politiska partier för lettiska medborgare, medan Tjeckien och Polen bara låter sina egna medborgare gå med i eller grunda politiska partier. Dessa begränsningar innebär att medborgare från andra EU-länder som är bosatta i något av de här tre länderna inte kan utöva sin rätt att rösta och kandidera i lokala val och EU-val på samma villkor som lokalbefolkningen. EU-medborgarna missgynnas alltså jämfört med lokalbefolkningen vid val om de inte kan gå med i eller grunda politiska partier. Det strider mot EU-rätten (artikel 22 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och mot principen om likabehandling på grund av nationalitet, som säger att EU-medborgare ska kunna utöva sina rättigheter på samma sätt som lokalbefolkningen. Det här är en av de frågor som EU-kommissionen åtog sig att angripa i sin medborgarskapsrapport för 2013 (MEMO/13/409). En lösning kunde nås med ett antal EU-länder (Tyskland, Malta, Bulgarien, Finland och Grekland), men det gick alltså inte med Tjeckien, Lettland och Polen. EU-kommissionen skickar därför nu ett motiverat yttrande till de här tre länderna.

(Mer information: M. Andreeva - Tfn +32 229 91382- Mobil +32 498 99 1382)

 1. Säkra läkemedel: EU-kommissionen uppmanar fyra länder att anmäla om de har införlivat EU:s regler om säkerhetsövervakning av läkemedel

I dag skickar EU-kommissionen en formell begäran till Danmark, Italien, Nederländerna och Slovenien om att de ska införliva direktivet om säkerhetsövervakning av läkemedel (2012/26/EU). I direktivet finns krav på övervakning av läkemedel på den europeiska marknaden och förebyggande, spårning och bedömning av bieffekter av läkemedel. Direktivet är ett led i EU:s strävanden att göra dess övervakning av läkemedel till det modernaste och mest heltäckande i världen för att skydda folkhälsan och patienterna.
Än så länge har de här länderna inte införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning, trots att de skulle ha gjort det senast den 28 oktober 2013. Länderna har två månader på sig att underrätta kommissionen om vad de gjort för att helt införliva direktivet. Om de inte gör det kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: F. Vincent - Tfn +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 1. Utvidgning: EU-kommissionen ber ÖSTERRIKE ändra sin lagstiftning om inflyttning och bosättning

EU-kommissionen ber Österrike se över en del av sin lagstiftning om inflyttning och bosättning så att den stämmer överens med rättigheterna för turkiska medborgare och deras familjer enligt associeringsavtalet mellan EU och Turkiet, särskilt frysningsklausulerna i det. I sitt svar på en formell underrättelse i november i fjol meddelade Österrike kommissionen att man inte såg något behov av att ändra sin lagstiftning, eftersom inrikesministeriet hade utfärdat ett cirkulär till de behöriga myndigheterna och instruerat dem att inte tillämpa de aktuella delarna av lagstiftningen om inflyttning och bosättning på turkiska medborgare, något som lett till ett försämrat rättsläge för dem sedan Österrike gått med i EU. EU-kommissionen anser dock att detta inte räcker, eftersom de turkiska medborgarna inte kan lita på cirkulär som inte offentliggörs och som myndigheterna kan ändra när som helst. Om Österrike underlåter att agera inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: P. Stano – Tfn +32 229 57484 – Mobil +32 460 75 7484)

 1. EU-kommissionen säger åt BelgiEN att följa EU:s telelagstiftning

EU-kommissionen skickar i dag ett motiverat yttrande till Belgien eftersom man anser att de belgiska reglerna om oberoende för den nationella regleringsmyndigheten BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie/Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications) inte är förenliga med EU:s telelagstiftning utan måste ändras. Enligt de gällande belgiska reglerna kan den belgiska regeringen upphäva och ändra vissa av BIPT:s beslut. Dessutom ska BIPT:s strategiska treåriga arbetsplan godkännas av regeringen. Kommissionen anser att de regler enligt vilka den belgiska regeringen får ingripa i BIPT:s beslut och planer strider mot kravet på regleringsmyndigheternas oberoende i artikel 3.3a och 3.4 i ramdirektivet. Där står att den myndighet som svarar för reglering av marknaden och tvistlösning ska vara oberoende i fråga om alla teleuppgifter den ansvarar för.

Begäran sker i form av ett motiverat yttrande inom överträdelseförfarandet. Regleringsmyndigheternas oberoende är en förutsättning för EU-regleringen av elektroniska kommunikationer, eftersom det leder till konkurrensutsatta marknader som gynnar konsumenterna och stabila, förutsägbara ingripanden som gynnar företagen.

(Mer information: R. Heath – Tfn +32 229 61716 - Mobil +32 460 75 0221)

 1. Transporter: EU-kommissionen ber BelgiEN ändra lagstiftningen om transporter av farligt gods

EU-kommissionen ber Belgien ändra sin nationella lagstiftning om transport till lands av farligt gods (t.ex. kemikalier, gas, petroleumprodukter och sprängämnen). Belgien har inte anmält alla nya regler som trädde i kraft den 1 juli 2013. Därför skickar EU-kommissionen ett motiverat yttrande till Belgien i dag. Direktivet om transport av farligt gods till lands (direktiv 2008/68/EG) antogs 2008. Det ses över vartannat år så att det hålls aktuellt. Direktivet har enhetliga krav på säker transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar i EU. Om man inte följer de gemensamma reglerna kan det leda till risker under transporterna och hindra transporter av farligt gods i EU.

(Mer information: H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Klimatförändringar: EU-kommissionen ber TYSKLAND att följa EU-rätten om systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

I dag ber EU-kommissionen Tyskland att helt och fullt införliva direktiv 2003/87/EG om EU:s system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.
Systemet är en hörnsten i EU:s politik mot klimatförändringar och det viktigaste verktyget för att på ett kostnadseffektivt sätt minska industrins utsläpp av växthusgaser.
Hittills har den tyska lagstiftningen inte införlivat alla direktivets krav i fråga om räckvidd. EU-kommissionen ber därför Tyskland att följa EU-rätten i ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet).

(Mer information: I. Valero Ladron - Tfn +32 229 64971 - Mobil +32 498 96 4971)

 1. Åldersdiskriminering och pensioner: EU-kommissionen fortsätter ärendet mot GreKLAND

EU-kommissionen har skickat ett motiverat yttrande till Grekland eftersom man anser att landets regler om pensionsålder för diplomater är åldersdiskriminerande och därigenom strider mot likabehandlingsdirektivet (2000/78/EG). Enligt grekisk lag tvångspensioneras diplomater så snart som de fyller 65, även om de inte kunnat fullgöra 35 års pensionsgrundande tjänst. Anställda vid det grekiska utrikesministeriet får däremot fortsätta arbeta upp till 67 års ålder så att de kommer upp i den period på 35 år som krävs för att tjäna in fullständiga pensionsrättigheter.

(Mer information: M. Andreeva - Tfn +32 229 91382- Mobil +32 498 99 1382)

 1. Basket: EU-kommissionen ber SpanIEN att sluta med indirekt diskriminering av spelare från andra EU-länder

EU-kommissionen uppmanar Spanien att ändra sina regler om sammansättningen av basketlag, eftersom de nuvarande kvoterna för lokala förmågor leder till indirekt diskriminering av spelare från andra EU-länder. De spanska basketförbunden FEB och ACB kräver att lag i deras tävlingar innehåller ett minsta antal lokalt tränade spelare: EU-spelare som när de var 13–19 år gamla var registrerade hos en FEB-ansluten klubb i minst tre säsonger. Eftersom det villkoret är lättare att uppfylla för spanska spelare missgynnas spelare från andra EU-länder. EU-rätten förbjuder åtgärder som utgör indirekt diskriminering, utom om åtgärden har ett legitimt mål, är ändamålsenlig och inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå målet. De mål som Spanien anför som skäl för reglerna (att uppmuntra rekrytering och träning av unga spelare och skapa balans i matcherna) är visserligen legitima, men EU-kommissionen anser att Spanien inte har bevisat att kvoterna för varje serie är lämpliga och proportionerliga. Det är bara kvoterna för lag med 11 spelare i Liga Endesa och Femenina (36 % av spelarna) som har en restriktiv effekt som är jämförbar med UEFA:s regel om hemmatränade spelare (32 % av spelarna i ett lag), som EU-kommissionen hittills inte har invänt mot. Kvoterna för andra serier eller laguppställningar leder däremot till att lokalt tränade spelare får ensamrätt till 40–88 % av jobben i basketlagen. EU-kommissionens uppmaning har formen av ett motiverat yttrande enligt överträdelseförfarandet. Spanien har nu två månader på sig att berätta vad man gör för att rätta till situationen. Annars kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - Tfn +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Pensioner: EU-kommissionen ber Finland skydda arbetstagarnas pensioner om arbetsgivaren går i konkurs

EU-kommissionen ber Finland garantera arbetstagarnas pensioner som finansieras genom avsättningar i företagets bokföring. Enligt direktiv 2008/94/EG om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens ska EU-länderna se till att skydda pensioner. I finsk lag finns det dock inga särskilda regler som kräver att tilläggspensioner ska betalas av arbetsgivaren. Det enda skyddet i finsk lag för denna typ av pensionssystem är lagstiftningen om garantilön, men det är inte säkert att finsk lag gäller för sådana pensionssystem. Det strider alltså mot direktivet. EU-kommissionens begäran sker i form av ett motiverat yttrande enligt överträdelseförfarandet. Finland har nu två månader på sig att meddela kommissionen om vad man gjort för att få finsk lag att följa EU-rätten. Annars kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - Tfn +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Konkurrens: EU-kommissionen ber UNGERN att följa konkurrensreglerna om jordbruksprodukter

EU-kommissionen ber Ungern att fullgöra sina skyldigheter enligt EU-rätten. Ungern har antagit en lag som i princip gör det omöjligt för den ungerska konkurrensmyndigheten att bestraffa karteller för jordbruksprodukter. Enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är karteller och handelsbegränsande affärsverksamhet förbjudna. För en verkningsfull tillämpning av artikeln krävs att företag som deltar i karteller påförs effektiva och avskräckande påföljder enligt artikel 5 i konkurrensförordningen 1/2003. Dessutom är EU-länderna enligt artikel 4.3 i EU-fördraget skyldiga att samarbeta med varandra och ska följa den allmänna rättsprincipen om effektiv tillämpning av EU-rätten. Begäran sker i form av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet. Ungern har nu två månader på sig att anpassa sin lagstiftning till EU-rätten. Annars kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen. Sedan konkurrensförordningen trädde i kraft i maj 2004 är både EU-kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna gemensamt ansvariga för att tillämpa EU:s konkurrensregler. De samarbetar inom det europeiska konkurrensnätverket ECN genom att utbyta information och informera varandra om förslag till beslut så att konkurrensreglerna tillämpas enhetligt och effektivt.

(Mer information: A. Colombani – Tfn +32 229 74513 – Mobil +32 460 75 2063)

 1. Punktskatt: EU-kommissionen vill att UNGERN håller sig med en enda skattesats för alkohol

EU-kommissionen har bett Ungern att ändra sin lagstiftning om två olika punktskattesatser för alkoholdrycker. Ungern har två olika skattesatser för alkohol beroende på dryckens sammansättning och produktionssätt. Den ena skattesatsen är betydligt högre. Punktskatter på alkohol är harmoniserade enligt ett EU-direktiv. Där står att EU-länderna ska ha en enda punktskattesats på alla alkoholdrycker baserad på alkoholhalten. Målet med EU-reglerna om punktskatter är att hindra att konkurrensen snedvrids på den inre marknaden. EU-kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande. Om Ungern inte rättar sig efter yttrandet inom två månader kan EU-kommissionen gå vidare till EU-domstolen med ärendet.

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Skatt: EU-kommissionen ber UNGERN sluta med hinder mot försäljning av tobaksvaror

EU-kommissionen ber Ungern ändra sin lagstiftning om förbud att sälja tobaksvaror som redan släppts ut på marknaden. Ungern tar ut punktskatter på tobak genom skattemärken som fästs på produkterna. Om skattesatsen (moms och punktskatt) ändras får man bara sälja produkter med gamla skattemärken i 15 dagar efter att den nya skattesatsen trätt i kraft. Punktskatter är harmoniserade enligt ett EU-direktiv. Direktivet medger inte att försäljningen av tobaksvaror får begränsas när varorna väl har släppts ut på marknaden. EU-kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet). Om Ungern inte rättar sig efter yttrandet inom två månader kan EU-kommissionen gå vidare till EU-domstolen med ärendet.

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Skatt: EU-kommissionen ber Irland se till att fritidsbåtar inte använder lågskattat bränsle

EU-kommissionen ber formellt Irland ändra sin lagstiftning och se till att privata fritidsbåtar inte längre kan köpa lågskattat bränsle avsett för fiskefartyg. Enligt EU:s regler om skattemärkning av bränsle måste bränsle med en lägre skattesats märkas med ett färgämne. Fiskefartyg, för att ta ett exempel, får använda lågskattat bränsle, medan fritidsbåtar måste drivas med bränsle enligt den normala skattesatsen. För närvarande bryter Irland mot EU-rätten genom att låta fritidsbåtar köras med märkt bränsle. Det innebär att fritidsbåtar kan använda bränsle som egentligen är avsett för fiskerinäringen, men också att fritidsbåtägare riskerar dryga böter om de reser till andra EU-länder och bränsletanken kontrolleras av myndigheterna där. Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande. Om Irland inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Miljö: EU-kommissionen ber ITALIEN stärka skyddet för Natura 2000-område i Lombardiet

EU-kommissionen ber Italien stärka skyddet för en stor ekskog som ingår i ett Natura 2000-område, det EU-omfattande nätverket av skyddade naturområden. Skogen i området Cascina Tre Pini i Varese i Lombardiet är i dåligt skick, eftersom ägaren fick kompensation för försämringen av det redan 2008, och sedan dess har det blivit ännu värre. Skogen ligger dessutom i ett område som Italien har åtagit sig att skydda mer och klassificera som ett särskilt reservat. Ett överträdelseärende inleddes 2012, och även om Italien har lämnat in en preliminär förvaltningsplan för området har ännu inga åtgärder för att uppgradera skyddsstatusen antagits. EU-kommissionen är därför inte säker på att åtgärderna i den preliminära planen är tillräckliga för att lösa problemen i grunden, särskilt luftföroreningarna från den näraliggande flygplatsen Milano Malpensa. Det steg som tas i dag, ett motiverat yttrande, följer på den formella underrättelse som skickades 2012. Italien har nu två månader på sig att svara, och om man inte agerar kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Skatt: EU-kommissionen ber NeDERLÄNDERNA sluta med diskriminerande beskattning av nederländska aktieutdelningar till försäkringsbolag i EU/EES

EU-kommissionen ber Nederländerna sluta med diskriminerande beskattning av utdelningar på aktier som ägs av försäkringsbolag som är etablerade i något annat EU-land eller EES-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som består av Norge, Liechtenstein och Island).

Nederländska försäkringsbolag slipper i praktiken betala skatt på utdelningar från aktier som ägs inom ramen för fondförsäkringar. De kan dra av den ökade skyldigheten att betala ut utdelning till försäkringstagarna från de inkomna utdelningarna. Detta minskar företagsskattebasen för utdelningarna till noll, och eventuell källskatt kan kvittas. Däremot beskattar Nederländerna försäkringsbolag som är etablerade i andra EU- eller EES-länder efter bruttoutdelningen från nederländska aktier i fondförsäkringar, utan möjlighet till kvittning. I enlighet med mål C-342/10, kommissionen mot Finland, anser EU-kommissionen att högre skatt på försäkringsbolag som är etablerade i andra EU- eller EES-länder är oförenlig med den fria rörligheten för kapital enligt artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 40 i EES-avtalet. Begäran har formen av ett motiverat yttrande. Om Nederländerna inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871).

 1. Klimatförändringar: EU-kommissionen ber PolEN garantera miljösäker geologisk lagring av koldioxid

I dag ber EU-kommissionen Polen vidta åtgärder för att införliva direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid. Hittills har Polen inte anmält ett fullständigt genomförande. EU-kommissionen ber därför Polen i ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) att följa EU-rätten.

Direktivet antogs 2009 som en del av klimat- och energipaketet. Det innehåller regler om miljösäker lagring av koldioxid så att det blir lagligt att lagra koldioxid i berggrunden. Dessutom föreskrivs krav för en lagerplats hela livslängd. Teknik för infångning och lagring av koldioxid kan, om den når kommersiell skala, vara en viktig faktor för övergången till en koldioxidsnål ekonomi i EU.

(Mer information: I. Valero Ladron - Tfn +32 229 64971 - Mobil +32 498 96 4971)

 1. Klimatförändringar: EU-kommissionen ber PolEN följa EU-reglerna om bränslekvalitet

Enligt direktiv 2009/30/EG ska EU-länderna fastställa tekniska krav på bränslen för att skydda hälsa och miljö och minska bränslenas växthusverkan med så mycket som 10 % fram till 2020. Dessutom ska föroreningar från fordon minska, och det ska inrättas en inre marknad för bränsle så att fordon kan köras utan problem i hela EU. Hittills har Polen inte införlivat reglerna helt. EU-kommissionen ber därför i dag Polen i ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) att följa reglerna.

(Mer information: I. Valero Ladron - Tfn +32 229 64971 - Mobil +32 498 96 4971)

 1. Offentlig upphandling: EU-kommissionen säger åt sverige att följa EU:s regler

EU-kommissionen uppmanar i dag Sverige att se till att det finns möjlighet att verkningsfullt överklaga olagliga tilldelningar av koncessioner för allmänna tjänster. EU-kommissionen anser särskilt att den svenska rättsordningen inte uppfyller kravet att tillhandahålla medel för att återställa insynen i tilldelning av koncessioner, vilket kan omfatta en ny tilldelning om det krävs. Så länge som verkningsfulla möjligheter till överklagande saknas, bryter Sverige mot EU:s regler om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt principen om ett verkningsfullt rättsligt skydd för den enskildes rättigheter enligt EU-rätten. EU-kommissionen noterar att även om överträdelsen slutligen kan lösas genom en korrekt tillämpning av det nya koncessionsdirektivet som ska införlivas i svensk rätt senast den 18 april 2016, är denna avlägsna tidpunkt inte tillräcklig för att snabbt och effektivt råda bot på överträdelsen. Kommissionens begäran tar formen av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet. Om de svenska myndigheterna inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

Se även: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm

(Mer information: C. Hughes - Tfn +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Arbetsrätt: ny begäran till SVERIGE att förebygga missbruk av visstidsanställningar

EU-kommissionen skickar en kompletterande begäran till Sverige om att se till att direktivet om visstidsarbete (1999/70/EG) följs. Begäran kompletterar en tidigare begäran från februari 2013 (MEMO/13/122). I den kompletterande begäran tas hänsyn till ett omfattande material som lämnats in av den svenska regeringen och andra parter som de svenska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. EU-domstolen har också avkunnat domar som har betydelse för ärendet. Svensk lag tillåter att avtal om visstidsanställning ingås och förlängs i vissa fall, t.ex. för vikarier, säsongsarbetare och arbetstagare som är 67 år eller äldre. EU-kommissionen håller med Sverige om att sådana avtal är förenliga med direktivet och domstolens tolkning av det, eftersom det finns objektiva skäl för sådana avtal. Sverige tillåter dock även generella visstidsavtal, som inte kräver några objektiva skäl. I så fall kräver direktivet att EU-länderna ska skydda arbetstagarna mot missbruk genom förlängningar av visstidsavtal genom att antingen begränsa antalet förlängningar eller föreskriva en total längsta varaktighet för anställningsavtal som får följa efter varandra. Svensk lag gör varken det ena eller det andra, och ger heller inget skydd som är likvärdigt med direktivet. Det får till följd att arbetstagare kan hamna i en ändlös rad av visstidsanställningar utan objektiva skäl. Som svar på den nya begäran i form av ett kompletterande motiverat yttrande har nu Sverige två månader på sig att meddela kommissionen om vad man gjort för att helt införliva direktivet. Annars kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - Tfn +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. EU-kommissionen ber SloveniEN öka insynen i järnvägsfinansieringen

EU-kommissionen misstänker att Slovenien inte följer EU-reglerna om separat redovisning för infrastrukturförvaltare och operatörer i järnvägssektorn (direktiv 2012/34/EU). Ett av de viktigaste målen för reglerna är att skapa insyn i hur offentliga medel används, så att trafikföretag kan konkurrera på lika villkor till förmån för slutanvändarna. Tydlig bokföring är det enda sättet att visa hur skattemedel används och visa om det används för andra ändamål än vad EU-reglerna medger. På grund av den bristande insynen i Slovenien i dag kan det inte uteslutas att skattemedel missbrukas för att ge offentligfinansierade tåg en orättvis konkurrensfördel. EU-kommissionen har skickat ett motiverat yttrande till Slovenien, eftersom det strider mot EU-reglerna och målet att skapa en effektiv, icke snedvriden och konkurrenskraftig järnvägsmarknad i EU. Om Sloveninen inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)


Side Bar