Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 16. aprila 2014

Aprilski paket kršitev: glavne odločitve

Evropska komisija v mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti v skladu s pravom EU. Te odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno uporabo prava EU v korist državljanov in podjetij.
Komisija je danes sprejela
135 odločitev, od tega 31 obrazloženih mnenj, 4 zadeve pa je predložila Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve. Za več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/12.

 1. Večje zadeve, ki vključujejo države članice

 1. Enotno evropsko nebo: Komisija poziva NEMČIJO, BELGIJO, FRANCIJO, NIZOZEMSKO IN LUKSEMBURG k odločnemu ukrepanju za skupni zračni prostor

Komisija je danes Nemčijo, Belgijo, Francijo, Nizozemsko in Luksemburg uradno pozvala, naj izboljšajo svoj funkcionalni blok zračnega prostora (FAB), tj. skupni zračni prostor okoli prometnih poti in ne državnih meja. Funkcionalni bloki zračnega prostora so ključni korak na poti do učinkovitejšega, cenejšega in manj onesnažujočega letalskega sistema v Evropi.

(Več informacij: IP/14/446 – H. Kearns – telefon: +32 22987638 – mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Zadeve, predložene Sodišču

 1. Energetska učinkovitost stavb: Komisija proti BELGIJI in FINSKI začela postopek pred Sodiščem, ker nista v celoti prenesli predpisov EU

Evropska komisija je proti Belgiji in Finski začela postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker nista prenesli direktive o energetski učinkovitosti stavb. V skladu s to direktivo morajo države članice za vse stavbe določiti in uporabljati minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb, zagotoviti certificiranje energetske učinkovitosti stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg tega morajo države članice zagotoviti, da bodo do leta 2021 vse nove stavbe t. i. „skoraj nič-energijske stavbe“. Direktivo je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo do 9. julija 2012.
Komisija predlaga za Finsko dnevno kazen v višini 19 178.25 € in za Belgijo 42 178.50 €. Višina kazni je bila določena glede na trajanje in resnost kršitve. Če bo sodba Sodišča pritrdilna, bosta morali državi članici dnevno kazen plačati od dneva sodbe do dokončnega prenosa predpisov. O končnem znesku dnevne kazni bo odločilo Sodišče.

(Več informacij: IP/14/447 – S. Berger – telefon: +32 2292792 – mobilni telefon: +32 460792792)

 1. Okolje: Komisija proti AVSTRIJI začela postopek pred Sodiščem, ker ni zaščitila kakovosti vode na reki Schwarze Sulm

Evropska komisija je proti Avstriji začela postopek pred Sodiščem, ker ni zagotovila ustrezne zaščite za reko Schwarze Sulm na Štajerskem. Po mnenju Komisije bi izgradnja predlagane elektrarne povzročila resno poslabšanje kakovosti reke, ki je ena najdaljših neokrnjenih rek v regiji. Komisija meni, da regionalni organ pri odobritvi projekta hidroelektrarne leta 2007 ni upošteval zahtev glede kakovosti vode iz okvirne direktive o vodah. Avstrijsko zvezno ministrstvo za okolje je leta 2009 dejansko preklicalo zadevno dovoljenje, vendar je avstrijsko ustavno sodišče leta 2012 zavrnilo preklic iz povsem formalnih razlogov. Dovoljenje je zato spet začelo veljati in ga ni več mogoče izpodbijati pred nacionalnim sodiščem. Zato je Komisija leta 2013 začela postopek za ugotavljanje kršitev z utemeljitvijo, da dovoljenje za elektrarno ni v skladu z zahtevami okvirne direktive o vodah. Ker so se gradbena dela v okviru projekta zdaj že začela, bo Komisija na predlog komisarja za okolje Janeza Potočnika zadevo predložila Sodišču EU.

(Več informacij: IP/14/448 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Podnebne spremembe: Komisija proti POLJSKI začela postopek pred Sodiščem zaradi neupoštevanja zakonodaje EU o fluoriranih toplogrednih plinih

Evropska komisija se je odločila, da proti Poljski začne postopek pred Sodiščem EU, ker ni obvestila Komisije o tem, kakšne kazni se uporabljajo v primeru neupoštevanja predpisov EU za podjetja in osebje, ki izvajajo določene dejavnosti s fluoriranimi plini. Poljska prav tako še ni priglasila nacionalnih certifikacijskih organov, ki bi morali usposabljati in certificirati ustrezno servisno osebje in servisna podjetja.
Komisija je Poljski novembra 2012 poslala obrazloženo mnenje o tej zadevi. Od takrat Komisija še ni prejela pričakovanih priglasitev. Evropska komisija se je zato odločila, da bo zadevo predložila Sodišču.

(Več informacij: IP/14/449 – I. Valero Ladron – telefon: +32 22964971 – mobilni telefon: +32 498964971)

 1. Obrazložena mnenja

 1. Poklicne kvalifikacije: Komisija poziva pet držav članic, naj v celoti prenesejo predpise EU

Komisija je danes uradno pozvala Ciper, Irsko, Italijo, Luksemburg in Romunijo, naj v nacionalno zakonodajo v celoti prenesejo Direktivo 2013/25/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške. Z Direktivo 2013/25/EU so bile spremenjene naslednje direktive: Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, Direktiva 77/249/EGS o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov in Direktiva 74/557 EGS o doseganju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v zvezi z dejavnostmi samozaposlenih oseb in posrednikov, ki se ukvarjajo s trgovino in distribucijo strupenih proizvodov. Države članice so morale najpozneje do datuma pristopa Hrvaške k Uniji sprejeti in objaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z Direktivo 2013/25/EU. Poleg tega so morale Komisiji nemudoma sporočiti besedilo teh predpisov. Navedene države članice sploh niso ali niso v celoti prenesle te direktive v nacionalno zakonodajo. Zahteve Komisije so v obliki obrazloženih mnenj, ki so druga faza postopka za ugotavljanje kršitev. Če zadevnih pet držav članic v dveh mesecih ne bo zagotovilo zadovoljivega odgovora, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU.
Več informacij:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Volilne pravice državljanov EU: Komisija nadaljuje z ukrepi proti ČEŠKI, LATVIJI in POLJSKI

Komisija se je danes odločila, da bo nadaljevala s postopki za ugotavljanje kršitev proti Češki, Latviji in Poljski zaradi omejitev za državljane iz drugih držav EU, ki želijo uveljavljati svoje politične pravice. Medtem ko Latvija pravico do ustanavljanja strank omejuje na latvijske državljane, Češka in Poljska na svoje državljane omejujeta pravico do pridružitve politični stranki ali do njene ustanovitve. Te omejitve pomenijo, da državljani drugih držav članic EU, ki prebivajo v eni od navedenih treh držav, ne morejo uveljavljati svojih pravic do glasovanja in kandidiranja na lokalnih in evropskih volitvah na enaki podlagi kot državljani navedenih držav. Državljani EU so tako lahko pri kandidiranju na volitvah v slabšem položaju v primerjavi z državljani zadevnih držav, če se ne morejo pridružiti stranki ali ustanoviti svoje stranke. To je v nasprotju s pravom EU (člen 22 Pogodbe o delovanju Evropske unije) in načelom prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva, ki zahteva, da lahko državljani EU uveljavljajo svoje pravice pod enakimi pogoji kot državljani določene države. To je bilo eno od vprašanj, za katero se je Komisija v Poročilu o državljanstvu za leto 2013 zavezala, da ga bo rešila (MEMO/13/409). Medtem ko je bilo za nekatere države članice (Nemčijo, Malto, Bolgarijo, Finsko in Grčijo) mogoče najti rešitev, pa to ne velja za Češko, Latvijo in Poljsko. Komisija zato podaja obrazloženo mnenje za vse tri države.

(Več informacij: M. Andreeva – telefon: +32 22991382 – mobilni telefon: +32 498991382)

 1. Varnost zdravil: Komisija poziva štiri države članice, naj priglasijo prenos predpisov EU o farmakovigilanci

Evropska komisija je danes Dansko, Italijo, Nizozemsko in Slovenijo uradno pozvala, naj zagotovijo popoln prenos direktive o farmakovigilanci (2012/26/EU). Ta direktiva določa zahteve za spremljanje varnosti zdravil na evropskem trgu ter preprečevanje, ugotavljanje in ocenjevanje neželenih učinkov zdravil. Ta zakonodaja je del prizadevanj EU, da njen sistem farmakovigilance postane eden najbolj naprednih in celovitih sistemov na svetu, ki bo zagotavljal najvišjo raven varovanja javnega zdravja in varnosti bolnikov.
Navedene države članice do zdaj še niso prenesle te direktive v nacionalno zakonodajo, čeprav bi morale to storiti do 28. oktobra 2013. Te države imajo na voljo dva meseca, da obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih za popoln prenos Direktive 2012/26/EU.
Če Komisije ne bodo obvestile o ustreznih ukrepih, se lahko Komisija odloči, da zadeve predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: F. Vincent – telefon: +32 22987166 – mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Širitev: Komisija poziva AVSTRIJO, naj spremeni svojo zakonodajo o ustanavljanju in prebivanju

Evropska komisija poziva Avstrijo k proučitvi nekaterih določb svoje zakonodaje o ustanavljanju in prebivanju, da bi jih uskladila s pravicami turških državljanov in njihovih družin na podlagi pridružitvene zakonodaje med EU in Turčijo ter njenih določb o mirovanju. Avstrija je v svojem odgovoru na uradni opomin, ki je bil poslan novembra lani, obvestila Komisijo, da se ji ne zdi potrebno spreminjati nacionalne zakonodaje, ker je Ministrstvo za notranje zadeve pristojnim organom prve stopnje poslalo okrožnice z zahtevo, naj za turške državljane ne uporabljajo tistih določb zakonodaje o ustanavljanju in prebivanju, ki so od pristopa Avstrije k EU privedle do poslabšanja njihovega pravnega položaja. Vendar Komisija meni, da to ni dovolj, saj se zadevni turški državljani ne morejo opirati na okrožnice, ki niso bile objavljene in jih lahko uprava kadar koli spremeni. Če Avstrija v dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: P. Stano – telefon: +32 22957484 – mobilni telefon: +32 460757484)

 1. Komisija poziva BELGIJO, naj upošteva zakonodajo EU o telekomunikacijah

Komisija se je danes odločila pozvati Belgijo, naj prilagodi svoje predpise v zvezi z neodvisnostjo belgijskega inštituta za poštne storitve in telekomunikacije (BIPT) – nacionalnega regulativnega organa (NRO) – in zagotovi njihovo skladnost z zakonodajo EU o telekomunikacijah. V skladu z veljavnimi belgijskimi predpisi ima belgijski svet ministrov pravico, da odloži in spremeni nekatere odločitve BIPT. Poleg tega mora triletni strateški delovni načrt BIPT odobriti belgijski svet ministrov. Po mnenju Komisije predpisi, na podlagi katerih lahko belgijski svet ministrov posreduje pri odločitvah ali načrtih BIPT, kršijo neodvisnost NRO, kot jo zahtevata člena 3(3)a in 4 okvirne direktive, ki ščiti neodvisnost NRO, odgovornih za urejanje trga in reševanje sporov glede vseh nalog na področju telekomunikacij, ki so jim zaupane.
Zahteva ima obliko obrazloženega mnenja v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Neodvisnost nacionalnih regulativnih organov je temelj ureditvenega okvira evropskih elektronskih komunikacij, ki vodi do konkurenčnih trgov v korist potrošnikov ter zagotavlja stabilnost njihovih ukrepov in predvidljivost njihovih odločitev za preostali sektor.

(Več informacij: R. Heath – telefon: +32 22961716 – mobilni telefon: +32 460750221)

 1. Promet: Komisija poziva BELGIJO k spremembi zakonodaje o prevozu nevarnega blaga

Komisija je pozvala Belgijo, naj spremeni nacionalno zakonodajo o notranjem prevozu nevarnega blaga (kot so kemikalije, plini, naftni proizvodi ali eksplozivi). Belgija ni priglasila vseh novih predpisov, ki so se začeli uporabljati 1. julija 2013. Zato Komisija danes Belgiji pošilja obrazloženo mnenje. Direktiva o notranjem prevozu nevarnega blaga (Direktiva 2008/68/ES) je bila sprejeta leta 2008. Zaradi rednega posodabljanja se revidira vsako drugo leto. Direktiva določa enotne pogoje za varen prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh v EU. Neupoštevanje skupnih določb lahko povzroči tveganja med prevozom in ovira prevoz takega blaga v EU.

(Več informacij: H. Kearns – telefon: +32 22987638 – mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Podnebne spremembe: Komisija poziva NEMČIJO, naj zagotovi skladnost z zakonodajo EU o sistemu za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v EU

Komisija je danes pozvala Nemčijo, naj v celoti prenese Direktivo 2003/87/ES o sistemu EU za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (EU ETS). EU ETS je temelj politike Evropske unije za boj proti podnebnim spremembam in njeno glavno orodje za zmanjšanje industrijskih emisij toplogrednih plinov na stroškovno učinkovit način. Do zdaj v nemško nacionalno zakonodajo še niso bile prenesene vse zahteve Direktive glede področja njene uporabe. Komisija zato danes z obrazloženim mnenjem (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev) poziva to državo članico, naj zagotovi skladnost s pravom EU.

(Več informacij: I. Valero Ladron – telefon: +32 22964971 – mobilni telefon: +32 498964971)

 1. Diskriminacija na podlagi starosti pri pokojninskih pravicah: Komisija nadaljuje postopke proti GRČIJI

Komisija je Grčiji poslala obrazloženo mnenje, saj meni, da so pogoji države glede upokojitvene starosti za člane diplomatskega zbora diskriminatorni na podlagi starosti in tako v nasprotju z direktivo o enakosti pri zaposlovanju (2000/78/ES). V skladu z grškim pravom se morajo diplomati obvezno upokojiti pri 65 letih, četudi ne dopolnijo 35 let pokojninske dobe. Vendar pa lahko zaposleni na grškem zunanjem ministrstvu delajo do 67. leta, da dosežejo 35 let delovne dobe in izkoristijo pravice do polne pokojnine.

(Več informacij: M. Andreeva – telefon: +32 22991382 – mobilni telefon: +32 498991382)

 1. Košarka: Komisija poziva ŠPANIJO, naj odpravi posredno diskriminacijo igralcev iz drugih držav članic

Evropska komisija je pozvala Španijo, naj spremeni pravila o sestavi košarkarskih moštev, saj trenutne kvote za igralce, ki trenirajo na lokalni ravni, vodijo do posredne diskriminacije igralcev iz drugih držav članic. Španska košarkarska zveza (FEB) in špansko združenje košarkarskih klubov (ACB) zahtevata, da je v moštva, ki se udeležujejo njunih tekmovanj, vključeno minimalno število igralcev, ki trenirajo na lokalni ravni: igralcev EU, ki so stari od 13 do 19 let in so tri sezone registrirani kot člani kluba FEB. Ker ta pogoj lažje izpolnijo španski igralci, so lahko igralci iz drugih držav v posebej neugodnem položaju. Pravo EU prepoveduje posredno diskriminacijo, razen če so ukrepi namenjeni uresničitvi zakonitega cilja, so sorazmerni in ne presegajo tistega, kar je potrebno za uresničitev cilja. Čeprav Komisija priznava zakonitost ciljev, ki jih je Španija navedla za utemeljitev teh pravil (spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja mladih igralcev ter ohranjanje uravnoteženosti tekmovanj), pa meni, da Španija ni dokazala ustreznosti in sorazmernosti konkretnih kvot za vsako tekmovanje. Dejansko so le kvote za moštva z 11 igralci v ligah Endesa in Femenina (36 % vseh igralcev) v smislu omejevalnih učinkov lahko primerljive s pravilom UEFA glede domačih igralcev (32 % mest v vsakem moštvu), ki mu Komisija doslej še ni oporekala V nasprotju s tem pa kvote za druga tekmovanja in/ali sestavo moštev pomenijo, da je za igralce, ki trenirajo na lokalni ravni, rezerviranih med 40 % in 88 % mest, ki so na voljo v košarkarskih moštvih. Poziv Komisije je bil poslan kot „obrazloženo mnenje“ v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Španija mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za izboljšanje tega stanja. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da proti Španiji začne postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Pokojnine: Komisija poziva FINSKO, naj zaščiti pokojnine delavcev v primeru stečaja delodajalca

Evropska komisija je Finsko pozvala, naj zagotovi zaščito pokojnin delavcev, ki se financirajo s knjigovodskimi rezervacijami (tj. sredstvi v bilanci stanja podjetja). Direktiva 2008/94/ES o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca zahteva, da države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zaščito teh pokojnin. Vendar v finskem pravu nobene posebne določbe ne zahtevajo, da delodajalec izplača dopolnilne pokojnine iz lastnih sredstev. Edini ukrep za zaščito tovrstnih sistemov, določen v finskem pravu, je zakonodaja o jamstvu za izplačilo plač. Vendar pa nacionalno pravo ne zagotavlja, da se ta zakonodaja uporablja za sisteme knjigovodskih rezervacij. Zato to predstavlja kršitev Direktive. Poziv Komisije je bil poslan kot „obrazloženo mnenje“ v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Finska ima na voljo dva meseca, da obvesti Komisijo o ukrepih, sprejetih za uskladitev nacionalne zakonodaje s pravom EU. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da proti Finski začne postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Protimonopolna politika: Komisija poziva MADŽARSKO k učinkovitemu izvrševanju konkurenčnega prava na področju kmetijskih proizvodov

Evropska komisija je Madžarsko uradno pozvala, naj izpolni svoje obveznosti na podlagi prava EU, potem ko je ta država članica sprejela zakon, ki državnemu organu, pristojnemu za konkurenco, dejansko preprečuje, da bi kaznoval kartele na področju kmetijskih proizvodov. Člen 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) prepoveduje kartele in omejevalna poslovna ravnanja. Za učinkovito izvrševanje člena 101 PDEU je v skladu s členom 5 Uredbe 1/2003 o izvajanju pravil konkurence potrebna uvedba učinkovitih in odvračilnih kazni za podjetja, ki sodelujejo v kartelih, člen 4(3) Pogodbe EU določa dolžnost sodelovanja, pravo EU pa splošno načelo uspešnosti. Poziv je bil poslan v obliki obrazloženega mnenja, ki predstavlja drugo stopnjo postopka EU za ugotavljanje kršitev. Madžarska mora nacionalne predpise v dveh mesecih uskladiti s pravom EU, drugače se lahko Komisija odloči sprožiti postopek pred Sodiščem EU. Od začetka veljavnosti uredbe o izvajanju pravil konkurence maja 2004 imajo Komisija in nacionalni organi, pristojni za konkurenco, deljene vzporedne pristojnosti za izvrševanje konkurenčnega prava EU. Za učinkovito in usklajeno uporabo konkurenčnih pravil EU si poleg tega v okviru Evropske mreže za konkurenco izmenjujejo informacije in se medsebojno obveščajo o predlaganih odločitvah.

(Več informacij: A. Colombani – telefon: +32 22974513 – mobilni telefon: +32 460752063)

 1. Trošarine: Komisija poziva MADŽARSKO, naj za žgane pijače uporablja enotno stopnjo

Evropska komisija je pozvala Madžarsko, naj spremeni svojo zakonodajo, ki določa dve ločeni trošarinski stopnji za žgane pijače. Madžarska uporablja dve različni trošarinski stopnji za žgane pijače glede na sestavo izdelka in način proizvodnje. Ena od teh stopenj je precej višja od druge. Trošarine za alkohol so usklajene z direktivo EU o strukturi trošarin. V skladu s to direktivo morajo države članice uporabljati enotno trošarinsko stopnjo za vse žgane pijače na podlagi njihove vsebnosti alkohola. Cilj zakonodaje EU o trošarinah je preprečiti izkrivljanje konkurence na enotnem trgu. Poziv je bil poslan kot obrazloženo mnenje. Če zakonodaja v dveh mesecih ne bo usklajena s pravom EU, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva MADŽARSKO, naj odpravi ukrepe, ki omejujejo trgovino s tobačnimi izdelki

Evropska komisija je pozvala Madžarsko, naj spremeni svojo zakonodajo, ki določa omejitve za prodajo tobačnih izdelkov, ki so že dani v promet. Madžarska zaračunava trošarine na tobak s pomočjo davčnih oznak na izdelku. Če se davčna stopnja (DDV, trošarina) spremeni, trgovci na debelo in uvozniki po preteku 15 dni od začetka veljavnosti nove davčne stopnje ne smejo več prodajati tobačnih izdelkov, opremljenih z davčnimi oznakami, na katerih je navedena stara davčna stopnja. Trošarine so usklajene z direktivo EU. Ta direktiva ne omogoča omejitve trgovine s tobačnimi izdelki po tem, ko so dani v promet. Poziv je bil poslan kot obrazloženo mnenje (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Če zakonodaja v dveh mesecih ne bo usklajena s pravom EU, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva IRSKO, naj zagotovi, da zasebna plovila ne bodo uporabljala goriva, obdavčenega po nižji stopnji

Evropska komisija je uradno pozvala Irsko, naj spremeni svojo zakonodajo in tako zagotovi, da za zasebna plovila za prosti čas ni več dovoljeno kupovati goriva, obdavčenega po nižji stopnji, ki je namenjeno za ribiške čolne. V skladu s predpisi EU o davčnem označevanju goriva mora biti gorivo, za katerega se lahko uporablja znižana davčna stopnja, barvno označeno. Ribiška plovila lahko na primer uporabljajo gorivo, za katero velja nižja davčna stopnja, zasebna plovila pa morajo uporabljati gorivo, za katerega velja splošna stopnja. Irska trenutno krši pravo EU z omogočanjem uporabe označenega goriva za poganjanje zasebnih plovil za prosti čas. Posledično lahko zasebna plovila za prosti čas uporabljajo gorivo, namenjeno za ribiška plovila, ki je manj obdavčeno, vendar pa jim v primeru, če potujejo v drugo državo članico in če plovilo pregledajo lokalni organi, grozijo visoke kazni. Poziv Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje. Če Komisija v dveh mesecih ne bo prejela zadovoljivega odgovora, lahko proti Irski začne postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva ITALIJO k izboljšanju varstva območja Natura 2000 v Lombardiji

Evropska komisija poziva Italijo, naj izboljša varstvo obsežnega hrastovega gozda, ki je del Nature 2000, tj. vseevropskega omrežja zavarovanih naravnih območij. Za gozd na območju Cascina Tre Pini v kraju Varese v Lombardiji je znano, da je v slabem stanju, saj je lastnik leta 2008 prejel nadomestilo za slabšanje njegovega stanja, od takrat pa se stanje še naprej poslabšuje. Poleg tega je gozd na območju, za katero se je Italija strinjala, da bo zagotovila boljše varstvo in ga opredelila kot posebno ohranitveno območje. Leta 2012 se je v zvezi z zadevo začel postopek za ugotavljanje kršitev in čeprav je Italija predložila osnutek načrta upravljanja za območje, ni bil sprejet noben načrt ali ukrep za nadgradnjo statusa zavarovanega območja. Poleg tega Komisija ni prepričana, da so ukrepi, predlagani v osnutku načrta, ustrezni za obravnavanje obstoječih težav ali njihovega prvotnega vzroka – zlasti emisij v zrak iz bližnjega milanskega letališča Malpensa. Današnji ukrep, ki je v tehničnem smislu obrazloženo mnenje, temelji na uradnem opominu, ki je bil poslan leta 2012, Italija pa se mora nanj odzvati v dveh mesecih. Če Italija ne bo ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva NIZOZEMSKO, naj odpravi diskriminatorno obdavčitev nizozemskih dividend, izplačanih zavarovalnicam iz EU/EGP

Komisija je pozvala Nizozemsko, naj odpravi diskriminatorno obdavčitev dividend za delnice v lasti zavarovalnic s sedežem v drugi državi članici ali v državi EGP (Norveška, Lihtenštajn in Islandija).
Dividende nizozemskih zavarovalnic za delnice v okviru zavarovanj, vezanih na enoto, dejansko niso obdavčene. Povečanje obveznosti za izplačilo dividend lahko nosilcem zavarovanja odbijejo od prejetih dividend. S tem se osnova za davek od dohodkov pravnih oseb, ki se nanaša na te dividende, zniža na nič, vsak davčni odtegljaj pa se odbije. Vendar pa Nizozemska brez možnosti odbitka obdavči bruto dividende zavarovalnic s sedežem v EU ali EGP, ki prejemajo nizozemske dividende za delnice v okviru zavarovanj, vezanih na enoto. V skladu z zadevo C-342/10, Komisija proti Finski, Komisija meni, da višja obdavčitev zavarovalnic s sedežem drugje v EU/EGP ni združljiva s svobodo pretoka kapitala iz člena 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 40 Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru (Sporazuma EGP). Poziv je bil poslan kot obrazloženo mnenje. Če Komisija v dveh mesecih ne bo prejela zadovoljivega odgovora, lahko proti Nizozemski začne postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Podnebne spremembe: Komisija poziva POLJSKO, naj v celoti zagotovi okoljsko varno geološko shranjevanje ogljikovega dioksida

Komisija je danes pozvala Poljsko, naj sprejme potrebne ukrepe za popoln prenos Direktive 2009/31/ES o geološkem shranjevanju CO2 (tako imenovane „direktive CCS“). Poljska do zdaj še ni obvestila Komisije o ukrepih za popoln prenos. Komisija zato danes z obrazloženim mnenjem (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev) poziva to državo članico, naj zagotovi skladnost s pravom EU.
Direktiva CCS je bila sprejeta leta 2009 kot del podnebno-energetskega svežnja. Direktiva vzpostavlja pravni okvir za okoljsko varno shranjevanje CO
2, odpravlja pravne ovire za geološko shranjevanje CO2 in določa zahteve, ki zajemajo celotno življenjsko dobo območja shranjevanja. Tehnologija zajemanja in shranjevanja ogljika se, če se uporablja za komercialne namene, obravnava kot eden glavnih dejavnikov za prehod na nizke emisije ogljika v EU.

(Več informacij: I. Valero Ladron – telefon: +32 22964971 – mobilni telefon: +32 498964971)

 1. Podnebne spremembe: Komisija poziva POLJSKO, naj zagotovi skladnost z zakonodajo EU o kakovosti goriv

Direktiva 2009/30/ES zahteva, da države članice iz zdravstvenih in okoljskih razlogov določijo tehnične specifikacije za goriva in do leta 2020 zmanjšajo emisijsko intenzivnost toplogrednih plinov teh goriv za do 10 %. Ti ukrepi zagotavljajo tudi kar največje zmanjšanje emisij onesnaževal zraka iz vozil, vzpostavitev enotnega trga goriv in pravilno delovanje vozil povsod v EU. Poljska do zdaj ni v celoti prenesla teh predpisov. Komisija zato danes z obrazloženim mnenjem (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev) poziva Poljsko, naj zagotovi skladnost s temi predpisi.

(Več informacij: I. Valero Ladron – telefon: +32 22964971 – mobilni telefon: +32 498964971)

 1. Javna naročila: Komisija poziva ŠVEDSKO, naj zagotovi popolno skladnost s predpisi EU

Evropska komisija je danes pozvala Švedsko, naj zagotovi učinkovite revizijske postopke za nezakonito podeljene koncesije za javne storitve. Komisija zlasti meni, da švedski pravni sistem ne zagotavlja potrebnih sredstev za obnovitev preglednosti takih postopkov podeljevanja, ki se lahko po potrebi razširijo na nov postopek podelitve. Ker niso na voljo učinkoviti revizijski postopki, Švedska krši predpise EU o pravici do ustanavljanja in svobodi opravljanja storitev ter načelo učinkovitega sodnega varstva posameznikovih pravic na podlagi prava EU. Komisija ugotavlja, da vztrajanje pri tem roku, čeprav bi bila kršitev sčasoma odpravljena s pravilnim izvajanjem nove direktive o podeljevanju koncesij, ki mora biti v švedsko zakonodajo prenesena do 18. aprila 2016, ne bi zagotovilo dovolj hitre in učinkovite rešitve za obstoječo kršitev. Zahteva Komisije ima obliko obrazloženega mnenja, ki je druga faza postopka za ugotavljanje kršitev. Če švedski organi v dveh mesecih ne bodo poslali zadovoljivega odgovora, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.
Več informacij:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Delovno pravo: Komisija ponovno poziva ŠVEDSKO k odpravi zlorab zaposlitev za določen čas

Evropska komisija se je na podlagi nedavno prejetih informacij odločila Švedsko ponovno pozvati k uskladitvi z direktivo o delu za določen čas (1999/70/ES). Prvi zahtevek je bil Švedski poslan že februarja 2013 (MEMO/13/122), novi zahtevek pa upošteva obsežno dokumentacijo, ki so jo med tem predložili vlada in razni deležniki, med drugimi tudi švedski sindikati in organizacije delodajalcev. Tudi Sodišče EU je v zvezi s tem sprejelo nekaj relevantnih sodb. Švedski zakon dovoljuje sklepanje in obnovitev pogodb za določen čas v vrsti primerov, na primer zaradi nadomeščanja, sezonskega dela in za delavce v starosti 67 let in več. Komisija se sicer strinja s Švedsko, da so take pogodbe v skladu z direktivo, kot jo razlaga Sodišče, saj zanje obstajajo „objektivni razlogi“. Vendar Švedska dopušča tudi tako imenovane splošne pogodbe za določen čas, za katere pa se objektivni razlogi ne zahtevajo. V takšnih okoliščinah morajo države članice v skladu z direktivo delavce zavarovati pred zlorabo obnovitev pogodb, bodisi z omejitvijo števila obnovitev bodisi določitvijo „najdaljšega skupnega trajanja zaporednih pogodb za določen čas“. Švedski zakon dejansko ne določa ne enega ne drugega, kakor tudi ne enakovrednega varstva. Zato so lahko delavci brez objektivnih razlogov izpostavljeni neskončni verigi zaposlitev za določen čas. Komisija je Švedski novi zahtevek poslala v obliki „dodatnega obrazloženega mnenja“, Švedska pa jo mora v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejela za polno izvajanje direktive. Komisija se v nasprotnem primeru lahko odloči sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Komisija poziva SLOVENIJO k večji preglednosti pri financiranju na področju železnic

Komisija je zaskrbljena, da Slovenija ne uporablja pravilno evropskih predpisov o ločevanju poslovnih računov upravljavcev infrastrukture in železniških operaterjev (Direktiva 2012/34/EU). Eden od njihovih glavnih namenov je zagotoviti preglednost pri uporabi javnih sredstev, da se lahko izvajalcem prevoznih storitev omogočijo enaki konkurenčni pogoji v korist končnih uporabnikov. Samo z vodenjem preglednih računov je mogoče ugotoviti, kako se porabljajo javna sredstva in ali se porabljajo za druge namene od predvidenih z določbami EU. Zaradi pomanjkanja preglednosti sedanja ureditev v Sloveniji ne izključuje možnosti zlorabe javnih sredstev z dajanjem neupravičene konkurenčne prednosti tistim, ki prejemajo državne subvencije. Ker je to v nasprotju z veljavnimi predpisi EU, katerih cilj je vzpostavitev učinkovitega, neizkrivljenega in konkurenčnega notranjega trga EU za železniški promet, je Komisija tej državi poslala obrazloženo mnenje. Če Komisija v dveh mesecih ne bo prejela zadovoljivega odgovora, lahko proti njej začne postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns – telefon: +32 22987638 – mobilni telefon: +32 498987638)


Side Bar