Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA PRASOWA

Bruksela, 16 kwietnia 2014 r.

Główne kwietniowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.
Komisja przyjęła dziś 135 decyzji, w tym 31 uzasadnionych opinii i 4 decyzje dotyczące skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Poważne przypadki naruszeń ze strony państw członkowskich

 1. Jednolita europejska przestrzeń powietrzna: Komisja wzywa Niemcy, Belgię, Francję, Holandię i Luksemburg do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz utworzenia wspólnej przestrzeni powietrznej

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Niemcy, Belgię, Francję, Holandię i Luksemburg do udoskonalenia ich funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej (FAB) - wspólnej przestrzeni powietrznej zaaranżowanej zgodnie z przepływem ruchu lotniczego a nie granicami państw. Funkcjonalne bloki stanowią nieodzowny etap na drodze do utworzenia wydajniejszego, tańszego i czystszego systemu lotnictwa w Europie.

(Dodatkowe informacje: IP/14/446 - H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Efektywność energetyczna budynków: Komisja pozywa Belgię i Finlandię do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska pozywa Belgię i Finlandię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, stworzyć system certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają zapewnić, aby do 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do 9 lipca 2012 r. Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 19 178.25 euro w przypadku Finlandii i w wysokości 42 178.50 euro w przypadku Belgii. Przy określaniu wysokości tej kary wzięto pod uwagę czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, oba państwa będą musiały płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.

(Dodatkowe informacje: IP/14/447 - S. Berger - tel. +32 229 27 92 - tel. kom. +32 460 792 792)

 1. Środowisko: Komisja pozywa Austrię do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku ochrony jakości wody w rzece Schwarze Sulm

Komisja Europejska pozywa Austrię do Trybunału za niedopełnienie obowiązku zapewnienia odpowiedniej ochrony wód rzeki Schwarze Sulm w Styrii. W opinii Komisji proponowana budowa elektrowni spowoduje pogorszenie się jakości wód w rzece, która jest jedną z najdłuższych nienaruszonych działalnością człowieka rzek w regionie. Zdaniem Komisji władze regionu, wydając w 2007 r. zezwolenie na budowę elektrowni wodnej, nie przestrzegały wymogów dotyczących jakości wody zawartych w ramowej dyrektywie wodnej. W rzeczywistości, w 2009 r. zezwolenie zostało cofnięte przez austriackie Federalne Ministerstwo Środowiska, lecz Trybunał Konstytucyjny Austrii w 2012 r. unieważnił to cofnięcie z czysto formalnych powodów. Zezwolenie zatem ponownie nabrało ważności i nie może być kwestionowane przed sądem krajowym. Skłoniło to Komisję do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w 2013 r. z uwagi na fakt, że zezwolenie na budowę przedmiotowej elektrowni było niezgodne z wymogami ramowej dyrektywy wodnej. Komisja przekazuje obecnie sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE na wniosek komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika ze względu na rozpoczęcie prac budowlanych związanych z projektem.

(Dodatkowe informacje: IP/14/448 -- J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Zmiana klimatu: Komisja wnosi przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce z powodu niepowiadomienia Komisji o rodzajach sankcji wprowadzonych w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE przez przedsiębiorstwa i personel podejmujące działalność związaną z gazami fluorowanymi. Ponadto Polska nie zgłosiła jeszcze krajowych jednostek certyfikacyjnych, które powinny szkolić i certyfikować personel i firmy serwisowe.
Komisja przesłała władzom polskim uzasadnioną opinię w tej sprawie w listopadzie 2012 r. Od tego czasu do Komisji nie wpłynęły oczekiwane powiadomienia. Z tego powodu Komisja Europejska postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: IP/14/449 - I. Valero Ladron - tel. +32 229 64971 – tel. kom. +32 498 96 4971)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Kwalifikacje zawodowe: Komisja wzywa pięć państw członkowskich do pełnego wdrożenia przepisów UE

Komisja występuje dziś z formalnym wnioskiem do Cypru, Irlandii, Włoch, Luksemburga i Rumunii o pełne wdrożenie do prawa krajowego dyrektywy 2013/25/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE. Do dyrektyw zmienionych dyrektywą 2013/25/UE należą: dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, dyrektywa 77/249/EWG mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług oraz dyrektywa 74/557/EWG w sprawie osiągnięcia swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w odniesieniu do działalności osób pracujących na własny rachunek oraz pośredników zajmujących się handlem i dystrybucją produktów toksycznych. Państwa członkowskie miały przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zapewnienia zgodności z dyrektywą 2013/25/UE najpóźniej do dnia przystąpienia Chorwacji do Unii. Ponadto miały niezwłocznie przekazać Komisji tekst tych przepisów. Wyżej wymienione państwa członkowskie albo wcale nie wdrożyły tej dyrektywy do swojego prawa krajowego, albo wdrożyły ją w sposób niepełny. Wnioski Komisji mają formę uzasadnionych opinii i stanowią drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli ze strony powyższych pięciu państw członkowskich w ciągu dwóch miesięcy nie wpłyną satysfakcjonujące odpowiedzi, Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes - tel. +32 229 64450 – tel. kom. +32 498 96 4450)

 1. Prawa wyborcze obywateli UE: Komisja nadal prowadzi postępowanie przeciwko Czechom, Łotwie i Polsce

Komisja zadecydowała dziś o dalszym prowadzeniu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Czechom, Łotwie i Polsce w związku z ograniczaniem przez nie politycznych praw obywateli z innych państw UE. Łotwa zezwala na zakładanie partii jedynie obywatelom Łotwy, a Czechy i Polska przyznają prawo do wstąpienia do partii politycznej lub założenia takiej partii wyłącznie własnym obywatelom. Te ograniczenia sprawiają, że obywatele z innych państw członkowskich UE mieszkający w jednym z tych trzech państw nie mogą korzystać z przysługującego im prawa głosu ani kandydować w wyborach lokalnych lub europejskich na takich samych warunkach jak obywatele danego państwa. Obywatele UE mogą zatem znaleźć się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu do obywateli danego państwa w odniesieniu do kandydowania w wyborach, skoro nie mogą wstąpić do partii lub założyć własnej. Jest to sprzeczne z prawodawstwem UE (art. 22 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) i kłóci się z zasadą niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, zgodnie z którą obywatele UE powinni móc korzystać z przysługujących im praw na takich samych warunkach jak obywatele danego państwa. Był to jeden z problemów, które Komisja zobowiązała się rozwiązać w swoim sprawozdaniu na temat obywatelstwa Unii z 2013 r.(MEMO/13/409). Z niektórymi z państw członkowskich (Niemcami, Maltą, Bułgarią, Finlandią i Grecją) udało się wypracować pewne rozwiązanie, natomiast okazało się to niemożliwe w przypadku Czech, Łotwy i Polski. Z tego względu Komisja wystosowała do tych trzech państw uzasadnioną opinię.

(Dodatkowe informacje: M. Andreeva - tel. +32 229 91382- tel. kom. +32 498 99 1382)

 1. Bezpieczeństwo leków: Komisja wzywa cztery państwa członkowskie do zgłoszenia środków transpozycji przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Komisja wystąpiła dziś z formalnym wnioskiem do Danii, Włoch, Holandii i Słowenii o zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy dotyczącej nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (2012/26/UE). Dyrektywa ta określa wymogi w zakresie monitorowania bezpieczeństwa leków na rynku europejskim oraz w zakresie zapobiegania niepożądanym działaniom leków, a także wykrywania i oceny takich działań Przepisy te to przykład starań jakie UE podejmuje aby uczynić swój system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wszechstronnych na świecie, zapewniającym najwyższy poziom ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeństwa pacjenta.
Wyżej wymienione państwa członkowskie do chwili obecnej nie transponowały tej dyrektywy do prawa krajowego, pomimo że miały obowiązek to uczynić do 28 października 2013 r. Mają one dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych na rzecz pełnej transpozycji dyrektywy 2012/26/UE. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach może doprowadzić do skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent - tel. +32 229 87166 – tel. kom. +32 498 98 7166)

 1. Rozszerzenie: Komisja wzywa Austrię do zmiany jej przepisów dotyczących prawa zatrudnienia i pobytu

Komisja Europejska wzywa Austrię do dokonania przeglądu niektórych przepisów dotyczących prawa zatrudnienia i pobytu, tak aby były one zgodne z prawami obywateli Turcji i ich rodzin określonymi w umowie stowarzyszeniowej Turcji z UE i jej klauzulach zawieszających. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane w listopadzie ubiegłego roku Austria poinformowała Komisję, że nie widzi potrzeby zmian przepisów krajowych, ponieważ ministerstwo spraw wewnętrznych przesłało do właściwych organów pierwszej instancji okólniki, w których zwróciło się z prośbą o niestosowanie tych przepisów dotyczących prawa zatrudnienia i pobytu obywateli Turcji, które spowodowały pogorszenie ich sytuacji prawnej od momentu przystąpienia Austrii do UE. Komisja uważa jednak to rozwiązanie za niewystarczające, ponieważ zainteresowani obywatele tureccy nie mogą pokładać zaufania w okólnikach, które nie zostały opublikowane i mogą zostać zmienione administracyjnie w każdej chwili. Jeżeli Austria nie podejmie działania w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: P. Stano – tel. +32 229 57484 – tel. kom. +32 460 75 7484)

 1. Komisja wzywa Belgię do doprowadzenia do zgodności z prawem UE przepisów w zakresie telekomunikacji

Komisja postanowiła dzisiaj zwrócić się z wnioskiem do Belgii o dostosowanie przepisów dotyczących niezawisłości belgijskiego instytutu usług pocztowych i telekomunikacyjnych (BIPT) – krajowego organu regulacyjnego – aby zapewnić ich zgodność z przepisami UE w zakresie telekomunikacji. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami belgijska rada ministrów może zawiesić lub zmienić decyzje BIPT. Ponadto trzyletni strategiczny plan prac BIPT musi zostać zatwierdzony przez belgijską radę ministrów. W opinii Komisji przepisy, zgodnie z którymi belgijska rada ministrów może ingerować w decyzje lub plany BIPT, są naruszeniem niezawisłości krajowego organu regulacyjnego, stanowiącej wymóg zgodnie z art. 3 ust. 3a i art. 4 dyrektywy ramowej chroniącej niezawisłość krajowych organów regulacyjnych odpowiedzialnych za regulację rynku i rozstrzyganie sporów dotyczących zadań w dziedzinie telekomunikacji, które na tych organach spoczywają.
Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Niezawisłość krajowego organu regulacyjnego leży u podstaw europejskich ram prawnych dotyczących komunikacji elektronicznej. Dzięki niej wzrasta korzystna dla konsumentów konkurencyjność rynków, ich stabilność i przewidywalność zapadających na nich decyzji w odniesieniu do całego sektora.

(Dodatkowe informacje: R. Heath – tel. +32 229 61716 – tel. kom. +32 460 75 0221)

 1. Transport: Komisja zwraca się do Belgii z wnioskiem o dostosowanie jej przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych

Komisja zwróciła się do Belgii z wnioskiem o dostosowanie jej przepisów krajowych dotyczących transportu lądowego towarów niebezpiecznych (takich jak chemikalia, gazy, produkty naftowe lub materiały wybuchowe). Belgia nie powiadomiła o wszystkich nowych przepisach jakie weszły w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Z tego względu Komisja kieruje dziś do Belgii uzasadnioną opinię. Dyrektywa w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (dyrektywa 2008/68/WE) została przyjęta w 2008 r. Jest ona poddawana przeglądowi co dwa lata w celu aktualizacji. Dyrektywa określa jednolite warunki bezpiecznego transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego towarów niebezpiecznych na terenie UE. Nieprzestrzeganie wspólnych przepisów może stwarzać zagrożenie podczas transportu tych towarów i utrudniać go na terenie UE.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Zmiana klimatu: Komisja zwraca się do Niemiec z wnioskiem o przestrzeganie przepisów UE dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

Komisja wezwała dziś Niemcy do pełnego transponowania dyrektywy 2003/87/WE dotyczącej unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). EU ETS jest kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji przemysłowych gazów cieplarnianych w sposób opłacalny. Do tej pory do niemieckich przepisów krajowych nie transponowano wymogów wspomnianej dyrektywy w odniesieniu do jej zakresu. W związku z tym Komisja wzywa to państwo członkowskie, w formie uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), do zapewnienia zgodności przepisów z prawem UE.

(Dodatkowe informacje: I. Valero Ladron - tel. +32 229 64971 – tel. kom. +32 498 96 4971)

 1. Dyskryminacja ze względu na wiek w zakresie praw do świadczeń emerytalnych: Komisja kontynuuje postępowanie prawne przeciwko Grecji

Komisja skierowała uzasadnioną opinię do Grecji, ponieważ uważa warunki dotyczące wieku emerytalnego mające zastosowanie w tym państwie w odniesieniu do członków korpusu dyplomatycznego za dyskryminujące ze względu na wiek, a zatem sprzeczne z przepisami dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (2000/78/EC). Zgodnie z prawodawstwem greckim dyplomaci są zmuszeni do przejścia na emeryturę w wieku 65 lat, nawet jeśli nie udało im się przepracować uprawniających do emerytury 35 lat. Jednak pracownicy greckiego ministerstwa spraw zagranicznych mogą kontynuować pracę do wieku 67 lat, co pozwala im przepracować uprawniający do pełnych praw emerytalnych okres 35 lat.

(Dodatkowe informacje: M. Andreeva - tel. +32 229 91382- tel. kom. +32 498 99 1382)

 1. Koszykówka: Komisja prosi Hiszpanię o zaprzestanie pośredniej dyskryminacji graczy z innych państw członkowskich

Komisja Europejska zwróciła się do Hiszpanii o zmianę zasad dotyczących tworzenia składu drużyn koszykówki, ponieważ obecnie obowiązujące kwoty zawodników wyszkolonych na poziomie lokalnym powodują pośrednią dyskryminację graczy z innych państw członkowskich. Hiszpański Związek Koszykówki (FEB) oraz hiszpański związek klubów koszykarskich (ACB) wymagają, aby w drużynach uczestniczących w ich zawodach znalazła się określona minimalna liczba wyszkolonych na poziomie lokalnym zawodników: graczy z UE, którzy między 13. a 19. rokiem życia przez co najmniej trzy sezony byli zarejestrowani w klubie należącym do FEB. Ponieważ warunek ten jest łatwiejszy do spełnienia dla zawodników hiszpańskich, stawia on w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji graczy z innych państw członkowskich. Prawo UE zakazuje pośredniej dyskryminacji, chyba że przedmiotowe środki służą zasadnemu celowi, są stosowne i nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. Komisja uznaje wprawdzie za słuszne cele, które Hiszpania przedstawiła, aby uzasadnić te przepisy (zachęcanie do rekrutacji i szkolenia młodych zawodników i zapewnienie równowagi w rozgrywkach), ale jest zdania, że Hiszpania nie udowodniła stosowności i proporcjonalności konkretnych kwot w przypadku poszczególnych zawodów. W rzeczywistości jedynie kwoty w przypadku drużyn złożonych z 11 zawodników w Liga Endesa i Liga Femenina (36 proc. łącznej liczby graczy) mogą być porównywalne pod względem skutków ograniczających ze stosowaną przez UEFA zasadą Home Grown Player (32 proc. miejsc każdej drużynie), co do której Komisja nie zgłosiła jak dotąd zastrzeżeń. Kwoty w przypadku innych rozgrywek i/lub konfiguracji zespołów powodują natomiast rezerwację 40–88 proc. miejsc w drużynach koszykarskich dla zawodników szkolonych lokalnie. Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Hiszpania ma teraz dwa miesiące na powiadomienie o środkach zastosowanych w celu naprawienia tej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd – tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Świadczenia emerytalno-rentowe: Komisja zwraca się do Finlandii o wprowadzenie ochrony emerytur pracowniczych w przypadku bankructwa pracodawcy

Komisja Europejska zwróciła się do Finlandii o zagwarantowanie ochrony emerytur pracowniczych finansowanej z rezerw księgowych (tj. ze środków wydzielonych w bilansie przedsiębiorstwa). Przepisy dyrektywy 2008/94/WE w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy wymagają od państw członkowskich przyjęcia niezbędnych środków w celu ochrony tych emerytur. Żadne przepisy fińskiego prawa nie wymagają jednak od pracodawcy wypłacania dodatkowych świadczeń emerytalnych z jego własnych środków. Jedynym środkiem przewidzianym w fińskim prawie w celu ochrony tego rodzaju systemów są przepisy dotyczące gwarancji płacowych. Prawo krajowe nie gwarantuje jednak, że przepisy te mają zastosowanie do systemów rezerw księgowych. Stanowi to zatem naruszenie przepisów dyrektywy. Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Finlandia ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu dostosowania prawodawstwa krajowego do prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd – tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Ochrona konkurencji: Komisja wzywa Węgry do zapewnienia skutecznego egzekwowania prawa konkurencji w odniesieniu do produktów rolnych

Komisja Europejska oficjalnie zwróciła się do Węgier, by wywiązały się z obowiązków wynikających z prawa UE, po tym, jak Węgry przyjęły ustawę, która zasadniczo uniemożliwia węgierskiemu organowi ochrony konkurencji karanie karteli działających na rynku produktów rolnych. Artykuł 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zakazuje karteli i ograniczających konkurencję praktyk handlowych. Skuteczne stosowanie art. 101 TFUE wymaga nakładania skutecznych i odstraszających kar na przedsiębiorstwa uczestniczące w kartelach na podstawie art. 5 rozporządzenia 1/2003, obowiązku współpracy zgodnie z art. 4 ust. 3 Traktatu o UE oraz przestrzegania ogólnej zasady skuteczności prawa UE. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii, stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Węgry mają dwa miesiące na dostosowanie swoich przepisów do prawa UE – w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Od czasu wejścia w życie rozporządzenia 1/2003 w maju 2004 r. Komisja i krajowe organy ds. ochrony konkurencji mają podobne kompetencje w zakresie stosowania prawa konkurencji UE. Współpracują w ramach europejskiej sieci konkurencji w celu wymiany informacji i powiadamiają się nawzajem o proponowanych decyzjach w celu zapewnienia skutecznego i spójnego stosowania unijnych zasad konkurencji.

(Dodatkowe informacje: A. Colombani – tel. +32 229 74513 – tel. kom. +32 460 75 2063)

 1. Podatki akcyzowe: Komisja wzywa Węgry do stosowania jednolitej stawki w przypadku napojów spirytusowych

Komisja Europejska zwróciła się do Węgier o zmianę przepisów, które przewidują dwie odrębne stawki podatku akcyzowego od napojów spirytusowych. Węgry stosują dwie różne stawki podatku akcyzowego od napojów spirytusowych w zależności od składu produktu i metody produkcji. Jedna z tych stawek jest znacznie wyższa niż druga. Stawki podatku akcyzowego od alkoholu są zharmonizowane na mocy dyrektywy UE w sprawie struktury podatku akcyzowego. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą stosować tę samą stawkę podatku akcyzowego do wszystkich napojów spirytusowych na podstawie ich zawartości alkoholu. Celem przepisów UE dotyczących podatku akcyzowego jest zapobieganie zakłóceniom konkurencji na jednolitym rynku. Prośba Komisji ma formę tzw. uzasadnionej opinii. Jeżeli Węgry nie dostosują swoich przepisów do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Podatki: Komisja wzywa Węgry do wycofania środków, które ograniczają handel wyrobami tytoniowymi

Komisja Europejska wezwała Węgry do zmiany przepisów, które mają zastosowanie do ograniczeń sprzedaży wyrobów tytoniowych dopuszczonych już do konsumpcji. Węgry pobierają podatki akcyzowe od wyrobów tytoniowych za pomocą znaków akcyzowych umieszczanych na produktach. Kiedy stawka podatku (VAT, podatku akcyzowego) ulega zmianie, wyroby tytoniowe noszące znaki akcyzowe ze starymi stawkami podatkowymi nie mogą być sprzedawane przez hurtowników i importerów po upływie 15 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek podatkowych. Podatki akcyzowe są zharmonizowane na mocy dyrektywy unijnej. Dyrektywa ta nie zezwala na ograniczenie handlu wyrobami tytoniowymi po tym, jak zostały one dopuszczone do konsumpcji. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Węgry nie dostosują przepisów do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Podatki: Komisja zwraca się do Irlandii o dopilnowanie, aby na prywatnych statkach nie stosowano nisko opodatkowanego paliwa

Komisja zwróciła się do Irlandii z formalnym wnioskiem o zmianę jej przepisów w celu uniemożliwienia właścicielom prywatnych statków rekreacyjnych zakupu nisko opodatkowanego paliwa przeznaczonego dla statków rybackich. Na mocy przepisów UE dotyczących banderolowania paliwa, na które przysługuje obniżona stawka opodatkowania, paliwo takie musi być oznaczone odpowiednim barwnikiem. Prawo do korzystania z paliwa o obniżonej stawce opodatkowania mają na przykład statki rybackie, ale prywatne statki muszą stosować paliwo objęte normalną stawką opodatkowania. Obecnie Irlandia narusza przepisy UE, pozwalając na stosowanie banderolowanego paliwa do napędzania prywatnych statków rekreacyjnych. W związku z tym prywatne statki rekreacyjne nie tylko mogą stosować paliwo przeznaczone dla statków rybackich, podlegające obniżonej stawce opodatkowania, ale też ponoszą ryzyko zapłacenia wysokich kar, w przypadku gdy podróżują do innych państw członkowskich, gdzie władze lokalne mogą przeprowadzić kontrolę statku. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Irlandię zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Środowisko: Komisja wzywa WŁOCHY do poprawy ochrony obszarów Natura 2000 w Lombardii

Komisja zwraca się do Włoch z wnioskiem o poprawę jakości ochrony rozległego lasu dębowego stanowiących część ogólnoeuropejskiej sieci Natura 2000, która obejmuje chronione obszary przyrodnicze. Las ten, położony w obszarze Cascina Tre Pini w prowincji Varese w Lombardii, jest w złym stanie, ponieważ właściciel otrzymał odszkodowanie za jego degradację w 2008 r. i od tego czasu stan lasu uległ dalszemu pogorszeniu. Las znajduje się ponadto na obszarze, któremu Włochy zgodziły się zapewnić większą ochronę i jest sklasyfikowany jako specjalny obszar ochrony. W tej sprawie w 2012 r. wszczęto postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i – choć Włochy przedłożyły projekt planu zagospodarowania dla tego terenu – nie przyjęto planu ani środków mających na celu poprawę jego stanu ochrony, a Komisja nie jest przekonana, że środki zaproponowane w projekcie planu są odpowiednie do zaradzenia obecnym problemom i ich podstawowym przyczynom – w szczególności emisjom z pobliskiego portu lotniczego Milan Malpensa. Podjęte dziś działanie, które pod względem technicznym stanowi uzasadnioną opinię, jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego w 2012 r., a Włochy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli Włochy nie prześlą odpowiedzi, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Podatki: Komisja wzywa Holandię do zaprzestania dyskryminacyjnego opodatkowywania holenderskich dywidend wypłacanych towarzystwom ubezpieczeniowym z UE/EOG

Komisja wezwała Holandię do zaprzestania dyskryminacyjnego opodatkowywania holenderskich dywidend otrzymywanych z tytułu udziałów posiadanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe mające siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie EOG (Norwegia, Lichtenstein i Islandia).
W rzeczywistości holenderskie zakłady ubezpieczeń nie są opodatkowane od otrzymanych dywidend z udziałów posiadanych w ramach ubezpieczeń związanych z funduszem kapitałowym. Mogą one odliczać wzrost zobowiązania do płacenia dywidend swoim ubezpieczającym od otrzymanych dywidend. Powoduje to zmniejszenie do zera podstawy opodatkowania osób prawnych dotyczącej tych dywidend, natomiast jakikolwiek podatek u źródła jest kredytowany. Holandia opodatkowuje jednak kwoty brutto dywidend towarzystw ubezpieczeniowych mających siedzibę na terenie UE lub EOG otrzymujących holenderskie dywidendy z tytułu udziałów posiadanych w ramach ubezpieczeń związanych z funduszem kapitałowym, bez możliwości kredytu. Zgodnie z treścią wyroku w sprawie C-342/10 Komisja przeciwko Finlandii, Komisja uważa, że wyższe opodatkowanie towarzystw ubezpieczeniowych z siedzibą w innym kraju UE/EOG jest niezgodne ze swobodą przepływu kapitału na podstawie art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 40 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Holandię zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Zmiana klimatu: Komisja wzywa Polskę do zapewnienia w pełnym zakresie bezpiecznego dla środowiska geologicznego składowania dwutlenku węgla

Komisja zwróciła się dzisiaj do Polski o przyjęcie niezbędnych środków mających na celu pełną transpozycję dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (tzw. „dyrektywy CCS”). Do tej pory Polska nie zgłosiła kompletnych środków transpozycji. W związku z tym Komisja wzywa to państwo członkowskie, w formie uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), do zapewnienia zgodności przepisów z prawem UE.
Dyrektywa CCS została przyjęta w 2009 r. jako część pakietu klimatyczno-energetycznego. Dyrektywa ta ustanawia ramy prawne dotyczące bezpiecznego dla środowiska geologicznego składowania dwutlenku węgla, usuwa przeszkody prawne dla geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz ustanawia wymogi dotyczące całego cyklu życia składowiska. Jeżeli uda się wdrożyć technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na warunkach komercyjnych, może ona stać się jednym z głównych czynników umożliwiających przejście na gospodarkę niskoemisyjną w UE.

(Dodatkowe informacje: I. Valero Ladron - tel. +32 229 64971 - tel. kom. +32 498 96 4971)

 1. Zmiana klimatu: Komisja zwraca się do Polski o dostosowanie się do przepisów UE w sprawie jakości paliwa

Dyrektywa 2009/30/WE zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia specyfikacji technicznych z powodów związanych ze zdrowiem i środowiskiem, mających zastosowanie do paliw i do ograniczenia natężenia emisji gazów cieplarnianych z paliw o 10 proc. do 2020 r. Środki te służą również zagwarantowaniu optymalnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów i utworzenia jednolitego rynku paliwowego oraz zapewnieniu prawidłowego działania pojazdów na terenie całej UE. Do tej pory Polska nie dokonała pełnej transpozycji tych przepisów. W związku z tym Komisja wzywa Polskę, w formie uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), do zapewnienia zgodności z tymi przepisami.

(Dodatkowe informacje: I. Valero Ladron - tel. +32 229 64971 - tel. kom. +32 498 96 4971)

 1. Zamówienia publiczne: Komisja zwraca się do SZWECJI o zapewnienie pełnego przestrzegania prawa UE

Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Szwecji o zapewnienie skutecznych procedur odwoławczych w przypadku nielegalnie udzielanych koncesji na świadczenie usług publicznych. Komisja uważa w szczególności, że szwedzki system prawny nie zapewnia środków niezbędnych do przywrócenia przejrzystości takich procedur udzielania zamówień, i rozszerzenia ich w razie konieczności na nową procedurę udzielenia zamówienia. Dopóki skuteczne procedury odwoławcze nie będą dostępne, Szwecja będzie naruszać przepisy UE dotyczące prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, jak również zasadę skutecznej ochrony sądowej praw jednostki wynikających z prawa Unii. Komisja zwraca uwagę, że mimo iż naruszenie może zostać ostatecznie usunięte w wyniku właściwego wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji, która ma zostać wdrożona do prawa szwedzkiego do dnia 18 kwietnia 2016 r., to dotrzymanie tego terminu nie zapewni wystarczająco szybkiego i skutecznego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieudzielenia przez władze szwedzkie zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 229 64450 – tel. kom. +32 498 96 4450)

 1. Prawo pracy: nowy wniosek do Szwecji o zapobieganie nadużywaniu umów o pracę na czas określony

Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Szwecji dodatkowego wniosku w celu zapewnienia zgodności z przepisami dyrektywy w sprawie pracy na czas określony (1999/70/WE), biorąc pod uwagę wszystkie nowe otrzymane niedawno informacje. Jest on uzupełnieniem poprzedniego wniosku z lutego 2013 r. (MEMO/13/122). W dodatkowym wniosku Komisji uwzględniono obszerne materiały przedstawione w międzyczasie przez rząd szwedzki i różne zainteresowane strony, w tym związki zawodowe i organizacje pracodawców. Wydane zostały również istotne dla tej sprawy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Prawo szwedzkie pozwala na zawieranie i przedłużanie umów na czas określony w różnych sytuacjach, takich jak do celów zastępstw, prac sezonowych i w przypadku pracowników w wieku przekraczającym 67 lat. Komisja zgadza się z władzami Szwecji, że wszystkie te umowy są zgodne z dyrektywą zgodnie z wykładnią Trybunału, ponieważ istnieją „obiektywne powody” zawierania tych umów. Szwecja zezwala jednak również na tzw. ogólne umowy na czas określony, dla których istnienie obiektywnych powodów nie jest wymagane. W tej sytuacji dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony pracowników przed nadużywaniem przedłużania umów albo w drodze ograniczenia liczby możliwych przedłużeń ustanowienia „maksymalnej łącznej długości kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy na czas określony”. Prawo szwedzkie w rzeczywistości nie przewiduje żadnego z tych środków, ani nie zapewnia równoważnej ochrony. W konsekwencji pracownicy mogą mieć do czynienia z nieprzerwanym ciągiem umów o pracę na czas określony, bez podania obiektywnych przyczyn. W odpowiedzi na nowy wniosek mający formę „uzasadnionej opinii”, Szwecja ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego wdrożenia dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd – tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Komisja pilnie wzywa Słowenię do zapewnienia większej przejrzystości w finansowaniu infrastruktury kolejowej

Komisja wyraża obawy, że Słowenia nie stosuje prawidłowo europejskich przepisów dotyczących rozdzielania rachunkowości zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych (Dyrektywa 2012/34/UE). Jednym z głównych celów jest zapewnienie przejrzystości w wykorzystywaniu środków publicznych, tak aby dostawcy usług transportowych mogli konkurować na równych warunkach z korzyścią dla użytkowników końcowych. Prowadzenie przejrzystych rachunków jest jedynym sposobem określania, na co wydawane są pieniądze publiczne i sprawdzania, czy nie są one wykorzystywane do innych celów niż te przewidziane w przepisach UE. Ze względu na brak przejrzystości obecne ustalenia w Słowenii nie wykluczają możliwości niewłaściwego wykorzystywania środków publicznych, ponieważ są źródłem nieuczciwej przewagi konkurencyjnej dla tych, którzy otrzymują dofinansowanie publiczne. Jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami UE, które mają na celu stworzenie skutecznego, niezakłóconego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego UE w sektorze transportu kolejowego, Komisja wysłała zatem do tego kraju uzasadnioną opinię. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)


Side Bar