Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 16. huhtikuuta 2014

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – huhtikuu

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään hyväksynyt 135 päätöstä, joista 31 koskee perusteltuja lausuntoja ja 4 kanteita Euroopan unionin tuomioistuimeen. Tässä esitetään tiivistelmä tärkeimmistä päätöksistä. Lisätietoja rikkomusmenettelyistä: MEMO/12/12.

 1. Tärkeimmät jäsenvaltioita koskevat tapaukset

 1. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Komissio kehottaa Saksaa, Belgiaa, Ranskaa, Alankomaita ja Luxemburgia etenemään määrätietoisesti kohti yhteisen ilmatilan toteuttamista.

Komissio on tänään kehottanut otsikossa mainittuja maita kehittämään yhteistä ilmatilaansa eli niin sanottua toiminnallista ilmatilalohkoaan (Functional Airspace Block, FAB), joka muodostetaan liikennevirtojen, ei valtioiden rajojen perusteella. Toiminnalliset ilmatilalohkot ovat ratkaiseva läpimurto Euroopan ilmailujärjestelmän kehittämisessä tehokkaammaksi, edullisemmaksi ja vähemmän saastuttavaksi.

(Lisätietoja: IP/14/446 - H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 GSM (+32498987 638)

 1. Kanne vireille unionin tuomioistuimessa

 1. Rakennusten energiatehokkuus: Komissio haastaa SUOMEN ja BELGIAN oikeuteen EU:n sääntöjen täytäntöönpanopuutteista

Euroopan komissio haastaa Suomen ja Belgian Euroopan unionin tuomioistuimeen siksi, että ne eivät ole panneet rakennusten energiatehokkuutta koskevaa direktiiviä täytäntöön. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava ja otettava käyttöön kaikkia rakennuksia koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset ja varmistettava rakennusten energiatehokkuuden sertifiointi. Lisäksi jäsenvaltioiden on vaadittava, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Niiden on myös varmistettava vuoteen 2021 mennessä, että kaikki uudet rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiarakennuksia. Direktiivi piti panna täytäntöön viimeistään 9. heinäkuuta 2012. Komissio esittää Suomelle 19 178.25 € ja Belgialle 42 178.50 € päiväsakkoa. Sakko määräytyy rikkomuksen keston ja vakavuuden mukaan. Jos tuomioistuin antaa esitetyn tuomion, päiväsakkoa on maksettava tuomion antamispäivästä siihen päivään asti, kun direktiivi on pantu kokonaan täytäntöön. Päiväsakon lopullisen määrän päättää tuomioistuin.

(Lisätietoja: IP/14/447 - S. Berger - Puhelin (+32-2) 292 792 - GSM (+32‑460) 792 792)

 1. Ympäristö: Komissio haastaa ITÄVALLAN oikeuteen Schwarzw Sulm ‑joen vedenlaadun suojelun puutteista

Euroopan komissio haastaa Itävallan oikeuteen, koska se ei ole varmistanut Schwarze Sulm ‑joen riittävää suojelua Steiermarkissa. Komissio katsoo, että ehdotetun voimalaitoksen rakentaminen heikentäisi merkittävästi joen laatua. Joki on yksi pisimmistä luonnontilaisista joista alueella. Komission mielestä alueviranomaiset eivät ole noudattaneet vesipolitiikan puitedirektiivissä säädettyjä veden laatuvaatimuksia antaessaan luvan vesivoimalaitoshankkeelle vuonna 2007.
Itävallan ympäristöministeriö peruutti luvan vuonna 2009, mutta Itävallan perustuslakituomioistuin hylkäsi peruutuksen muotoseikkojen vuoksi vuonna 2012. Näin ollen lupa tuli uudelleen voimaan, eikä sitä voida enää yrittää peruuttaa kansallisessa tuomioistuimessa. Tästä syystä komissio käynnisti rikkomismenettelyn vuonna 2013 sen perusteella, että voimalaitoksen toimilupa ei ole vesipolitiikan puitedirektiivin mukainen. Koska hankkeen rakennustyöt ovat ilmeisesti alkaneet, komissio vie asian EU:n tuomioistuimeen ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin suosituksesta.

(Lisätietoja: IP/14/448- J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 – GSM (+32‑498) 953 593)

 1. Ilmastotoimet: komissio vie Puolan oikeuteen, koska se ei ole noudattanut fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevaa EU:n lainsäädäntöä

  Euroopan komissio haastaa Puolan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole ilmoittanut komissiolle, millaisia seuraamuksia se on ottanut käyttöön EU:n sääntöjä rikkovia yrityksiä ja niiden henkilöstöä vastaan. Puola ei myöskään ole ilmoittanut kansallisista sertifiointielimistä, jotka vastaavat asetuksen mukaisiin toimiin osallistuvan henkilöstön ja yritysten kouluttamisesta ja sertifioinnista.
  Komissio lähetti Puolalle perustellun lausunnon marraskuussa 2012. Puola ei kuitenkaan edelleenkään ole antanut vaadittua ilmoitusta. Sen vuoksi komissio on päättänyt viedä asian unionin tuomioistuime
  en.

  (Lisätietoja: IP/14/449 – I. Valero Ladron - Puhelin (+32-2) 296 49 71 GSM (+32‑498) 964 971)

 1. Perustellut lausunnot

 1. Ammatillinen pätevyys: komissio kehottaa viittä jäsenvaltiota panemaan EU:n säännöt kokonaisuudessaan täytäntöön

Komissio on tänään virallisesti kehottanut Irlantia, Italiaa, Kyprosta, Luxemburgia ja Romaniaa saattamaan täysimääräisesti kansalliseen lainsäädäntöönsä 13. toukokuuta 2013 annetun direktiivin 2013/25/EU tiettyjen sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta. Direktiivillä on muutettu ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua direktiiviä 2005/36/EY, asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta annettua direktiiviä 77/249/ETY sekä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta itsenäisten ammatinharjoittajien ja välittäjien toiminnassa myrkyllisten tuotteiden kaupassa ja jakelussa annettua direktiiviä 74/557/ETY.
Jäsenvaltioiden oli annettava ja julkaistava direktiivin 2013/25/EU noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Kroatian tasavalta liittyi unioniin. Lisäksi niiden oli toimitettava kyseiset säännökset komissiolle viipymättä kirjallisina. Edellä mainitut jäsenvaltiot eivät ole ottaneet direktiiviä huomioon omassa lainsäädännössään lainkaan tai ovat ottaneet sen huomioon vain osittain. Komissio esittää kehotuksensa perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos se ei saa jäsenvaltioilta tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm.

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin (+32-2) 296 44 50 – GSM (+32‑498) 964 450)

 1. EU:n kansalaisten vaalioikeudet: komissio jatkaa toimia LATVIAA, PUOLAA ja TŠEKKIÄ vastaan

Komissio on tänään päättänyt jatkaa rikkomusmenettelyjä Latviaa, Puolaa ja Tšekkiä vastaan, koska ne rajoittavat muiden EU-maiden kansalaisten mahdollisuuksia käyttää poliittisia oikeuksiaan. Latvia rajoittaa oikeuden perustaa poliittinen puolue koskemaan vain Latvian kansalaisia, ja Puola ja Tšekki rajoittavat oikeuden perustaa poliittinen puolue tai liittyä puolueeseen koskemaan ainoastaan niiden omia kansalaisia.
Näiden rajoitusten takia muiden EU-maiden kansalaiset, jotka asuvat jossakin näistä kolmesta maasta, eivät voi käyttää oikeuttaan äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa tai Euroopan parlamentin vaaleissa samoin edellytyksin kuin maiden omat kansalaiset. EU:n kansalaiset saattavat sen vuoksi olla epäedullisessa asemassa asuinmaan kansalaisiin verrattuna, kun on kyse asettumisesta ehdolle vaaleissa. Tämä on vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 22 artiklaa sekä kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämisen periaatetta, jonka mukaan EU:n kansalaisten olisi voitava käyttää oikeuksiaan samoin edellytyksin kuin maan omien kansalaisten.
Tämä oli yksi niistä kysymyksistä, jotka komissio sitoutui vuoden 2013 kansalaisuuskatsauksessaan ratkaisemaan (
MEMO/13/409). Asiassa on päästy ratkaisuun eräiden jäsenvaltioiden kanssa (Suomi, Bulgaria, Kreikka, Malta ja Saksa). Tämä ei kuitenkaan koske Latviaa, Puolaa ja Tšekkiä. Sen vuoksi komissio antaa niille perustellun lausunnon.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puhelin (+32-2) 299 13 82 - GSM (+32‑498) 991 382)

 1. Lääkkeiden turvallisuus: komissio kehottaa neljää jäsenvaltiota ilmoittamaan lääkevalvontaa koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpanosta

Euroopan komissio on tänään esittänyt Alankomaille, Italialle, Slovenialle ja Tanskalle virallisen kehotuksen, että ne saattaisivat lääketurvatoimintaa koskevan direktiivin (2012/26/EU) kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivissä säädetään vaatimuksista, jotka koskevat lääkkeiden turvallisuuden valvontaa Euroopan markkinoilla sekä lääkkeiden haittavaikutusten ehkäisemistä, havaitsemista ja arviointia. Direktiivi on osa EU:n toimia, joilla pyritään varmistamaan, että eurooppalainen lääketurvajärjestelmä on maailman kehittyneimpiä ja kattavimpia, sekä turvaamaan kansanterveyden suojelun ja potilasturvallisuuden korkea taso.
Nämä maat eivät ole toistaiseksi ottaneet direktiiviä huomioon omassa lainsäädännössään, vaikka direktiivissä oli asetettu määräajaksi 28. lokakuuta 2013. Niillä on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla direktiivi 2012/26/EU saatetaan kokonaisuudessaan niiden lainsäädäntöön. Jos ne eivät ilmoita riittävistä toimenpiteistä, komissio voi viedä asiat unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puhelin (+32-2) 298 71 66 - GSM (+32-498) 987 166)

 1. Laajentuminen: komissio kehottaa ITÄVALTAA muuttamaan sijoittautumista ja oleskelua koskevaa lainsäädäntöään

Euroopan komissio kehottaa Itävaltaa tarkistamaan eräitä sijoittautumista ja oleskelua koskevan lainsäädännön säännöksiä, jotta ne vastaisivat EU:n ja Turkin assosiaatiota koskevassa lainsäädännössä ja sen standstill-lausekkeissa määriteltyjä Turkin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia. Komissio antoi asiassa virallisen ilmoituksen viime marraskuussa.
Itävalta ilmoitti komissiolle antamassaan vastauksessa, että se ei katso tarpeelliseksi muuttaa kansallista lainsäädäntöään. Se perusteli kantaansa sillä, että sisäasiainministeriö on antanut toimivaltaisille viranomaisille ohjeet olla soveltamatta Turkin kansalaisiin niitä sijoittautumista ja oleskelua koskevan lainsäädännön säännöksiä, jotka ovat heikentäneet näiden oikeudellista asemaa Itävallan EU:hun liittymisen jälkeen. Komissio kuitenkin pitää tätä toimenpidettä riittämättömänä, koska Turkin kansalaiset eivät voi luottaa ohjeisiin, joita ei ole julkaistu ja joita hallintoviranomaiset voivat muuttaa milloin tahansa. Jos Itävalta ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: P. Stano - Puhelin (+32-2) 295 74 84 - GSM (+32-460) 757 484)

 1. Komissio kehottaa BELGIAA noudattamaan EU:n telelainsäädäntöä

Komissio on tänään päättänyt kehottaa Belgiaa muuttamaan sääntöjä, jotka koskevat maan sääntelyviranomaisen eli Belgian posti- ja viestintäpalvelulaitoksen (BIPT) riippumattomuutta, jotta ne vastaisivat EU:n telelainsäädäntöä. Voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Belgian hallitus voi lykätä tai muuttaa eräitä BIPT:n päätöksiä. Lisäksi BIPT:n on saatava hallituksen hyväksyntä kolmevuotiselle strategiselle työsuunnitelmalleen.
Komissio katsoo, että säännöt, joiden nojalla Belgian hallitus voi puuttua BIPT:n päätöksiin tai suunnitelmiin, ovat vastoin
puitedirektiivin 3 artiklan 3 kohtaa ja 4 artiklaa, joiden mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on oltava riippumattomia. Puitedirektiivi suojelee markkinoiden sääntelystä ja riitojen ratkaisemisesta vastaavien kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuutta kaikissa niissä tehtävissä, joita viranomaisille on uskottu televiestinnän alalla.
Komission kehotus annetaan perusteltuna lausuntona osana EU:n rikkomusmenettelyä. Kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus on eurooppalaisen sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän kulmakivi, jonka avulla varmistetaan kilpailu markkinoilla kuluttajien hyödyksi sekä sääntelyviranomaisten toimien vakaus ja päätösten ennakoitavuus koko alan kannalta.

(Lisätietoja: R. Heath - Puhelin (+32-2) 296 17 16 - GSM (+32-460) 750 221)

 1. Liikenne: komissio kehottaa BELGIAA muuttamaan vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaa lainsäädäntöä

Komissio on kehottanut Belgiaa muuttamaan kansallista lainsäädäntöään, joka koskee vaarallisten aineiden (esim. kemikaalien, kaasujen, öljytuotteiden ja räjähdysaineiden) sisämaankuljetuksia. Belgia ei ole ilmoittanut kaikkien 1. heinäkuuta 2013 alkaen sovellettujen uusien sääntöjen osalta, miten se on ottanut ne huomioon omassa lainsäädännössään. Sen vuoksi komissio lähettää Belgialle tänään perustellun lausunnon. Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva direktiivi (direktiivi 2008/68/EY) annettiin vuonna 2008. Sitä tarkistetaan kahden vuoden välein, jotta se pysyisi ajan tasalla. Direktiivissä vahvistetaan vaarallisten aineiden turvallisen kuljettamisen yhdenmukaiset edellytykset maantie-, rautatie- ja sisävesiliikenteessä EU:ssa. Yhteisten säännösten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita kuljetuksen aikana ja haitata tällaisten aineiden kuljettamista EU:ssa.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Ilmastonmuutos: Komissio kehottaa Saksaa noudattamaan EU:n alueella tapahtuvan kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmää koskevaa EU:n lainsäädäntöä

Komissio on tänään kehottanut Saksaa saattamaan kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan direktiivin 2003/87/EY kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. EU:n päästökauppajärjestelmä on keskeinen osa Euroopan unionin toimintaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen keskeinen väline teollisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti. Saksan kansalliseen lainsäädäntöön ei ole vielä sisällytetty kaikkia direktiivin soveltamisalaa koskevia vaatimuksia. Komissio on sen vuoksi tänään kehottanut Saksaa perustellulla lausunnolla (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe) noudattamaan EU:n lainsäädäntöä.

(Lisätietoja: I. Valero Ladron - Puhelin (+32-2) 296 49 71 – GSM (+32‑498) 964 971)

 1. Eläkeoikeuksiin liittyvä ikäsyrjintä: komissio jatkaa oikeustoimia Kreikkaa vastaan

Komissio on lähettänyt Kreikalle perustellun lausunnon, koska se katsoo, että maan diplomaattikunnan eläkeikää koskeviin säännöksiin liittyy ikäsyrjintää, minkä vuoksi ne ovat vastoin yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevaa direktiiviä (2000/78/EY). Kreikan lainsäädännön mukaan diplomaattien on jäätävä eläkkeelle 65-vuotiaina, vaikka he eivät olisi vielä työskennelleet täyden eläkkeen saamiseksi vaadittuja 35 palvelusvuotta. Sen sijaan Kreikan ulkoministeriön työntekijät voivat jatkaa työskentelyä 67-vuotiaiksi saavuttaakseen vaaditut 35 palvelusvuotta.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puhelin (+32-2) 299 13 82 - GSM (+32-498) 991 382)

 1. Koripallo: Komissio kehottaa Espanjaa lopettamaan muiden jäsenvaltioiden pelaajiin kohdistuvan epäsuoran syrjinnän

Komissio on kehottanut Espanjaa muuttamaan koripallojoukkueiden kokoonpanoa koskevia sääntöjään, koska nykyisten sääntöjen mukaiset, paikallisesti koulutettuja pelaajia koskevat kiintiöt johtavat muista jäsenvaltioista tulevien pelaajien epäsuoraan syrjintään. Espanjan koripalloliitto (FEB) ja Espanjan koripalloseurojen yhdistys (ACB) vaativat, että niiden järjestämiin kilpailuihin osallistuvissa joukkueissa on oltava tietty määrä paikallisesti koulutettuja pelaajia eli EU:n pelaajia, jotka ovat 13–19-vuotiaina kuuluneet johonkin FEB:n jäsenseuraan vähintään kolmen pelikauden ajan. Koska espanjalaisten pelaajien on helpompi täyttää tämä ehto, vaatimus asettaa muista jäsenvaltioista tulevat pelaajat eriarvoiseen asemaan.
EU:n lainsäädännössä kielletään epäsuora syrjintä, paitsi jos toimenpiteillä on oikeutettu tavoite ja ne ovat asianmukaisia eivätkä mene pidemmälle kuin on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Komissio myöntää, että Espanjan näiden sääntöjen puolustukseksi esittämät tavoitteet (nuorten pelaajien rekrytoinnin ja kouluttamisen edistäminen ja kilpailujen tasapuolisuuden suojeleminen) ovat oikeutettuja. Se katsoo kuitenkin, että Espanja ei ole osoittanut kuhunkin kilpailuun sovellettavien konkreettisten kiintiövaatimusten asianmukaisuutta ja oikeasuhteisuutta. Vain Liga Endesan ja Femeninan 11 pelaajan joukkueisiin sovellettavat kiintiöt (36 % pelaajien kokonaismäärästä) ovat verrattavissa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn "omia kasvatteja" koskeviin sääntöihin (32 % kunkin joukkueen pelaajista), joita komissio ei toistaiseksi ole vastustanut. Sen sijaan muita kilpailuja ja/tai joukkuekokoonpanoja koskevat kiintiöt johtavat siihen, että koripallojoukkueiden työpaikoista 40–88 prosenttia varataan paikallisesti koulutetuille pelaajille.
Komission kehotus on esitetty perusteltuna lausuntona EU:n rikkomusmenettelyssä. Espanjalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd - Puhelin (+32-2) 299 41 07 - GSM (+32-498) 994 107)

 1. Eläkkeet: Komissio kehottaa Suomea turvaamaan työntekijöiden eläkkeet, jos työnantaja tekee konkurssin

Euroopan komissio on kehottanut Suomea turvaamaan työntekijöiden eläkkeet, jotka perustuvat kirjanpidollisiin varauksiin (yhtiön taseeseen kirjatut varaukset). Direktiivi 2008/94/EY työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa edellyttää, että jäsenvaltiot hyväksyvät tarvittavat toimenpiteet näiden eläkkeiden turvaamiseksi.
Suomen lainsäädännössä ei kuitenkaan ole säännöksiä, joilla työnantaja velvoitettaisiin maksamaan lisäeläkettä omista varoistaan. Ainoa Suomen lainsäädäntöön sisältyvä toimenpide tämäntyyppisten järjestelmien suojaamiseksi on palkkaturvalaki. Kansallisessa lainsäädännössä ei kuitenkaan taata, että kyseistä sääntelyä sovellettaisiin myös kirjanpidollisiin varauksiin perustuviin järjestelmiin. Lainsäädäntö on näin ollen ristiriidassa direktiivin kanssa
.
Komission kehotus on esitetty perusteltuna lausuntona EU:n rikkomusmenettelyssä. Suomella on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saadaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa Suomea vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puhelin (+32-2) 299 41 07 - GSM (+32-498) 994 107)

 1. Kilpailunrajoitukset: Komissio kehottaa Unkaria varmistamaan maataloustuotteita koskevan kilpailulainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon

Euroopan komissio on tänään kehottanut Unkaria noudattamaan EU-lainsäädännön mukaisia velvollisuuksiaan sen jälkeen, kun Unkari oli hyväksynyt lain, joka käytännössä estää Unkarin kilpailuviranomaista rankaisemasta maataloustuotteiden kartelleja.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklassa kielletään kartellit ja kilpailua rajoittavat liiketavat. SEUT-sopimuksen 101 artiklan tehokas täytäntöönpano edellyttää tehokkaiden ja varoittavien sakkojen määräämistä yrityksille, jotka osallistuvat
kilpailusääntöjen soveltamista koskevan asetuksen 1/2003 5 artiklassa tarkoitettuihin kartelleihin. Lisäksi yritysten on noudatettava perussopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa vahvistettua vilpittömän yhteistyön periaatetta sekä vastaavuutta koskevaa EU-lainsäädännön perusperiaatetta.
Komissio esittää tämän kehotuksen perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Unkarilla on nyt kaksi kuukautta aikaa saattaa lainsäädäntönsä EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.
Siitä lähtien kun kilpailusääntöjen soveltamista koskeva asetus tuli voimaan toukokuussa 2004, komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset ovat vastanneet yhdessä EU:n kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta. Ne tekevät yhteistyötä Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston puitteissa vaihtamalla tietoja ja tiedottamalla toisilleen päätösehdotuksista, joiden tarkoituksena on varmistaa EU:n kilpailusääntöjen tuloksellinen ja yhdenmukainen soveltaminen.

(Lisätietoja: A. Colombani – Puhelin (+32-2) 297 45 13 – GSM (+32-460) 752 063)

 1. Valmisteverot: Komissio kehottaa Unkaria soveltamaan alkoholijuomiin yhtenäistä verokantaa

Euroopan komissio on kehottanut Unkaria muuttamaan lainsäädäntöään, jonka mukaan alkoholijuomiin sovelletaan kahta eri valmisteverokantaa juoman koostumuksen ja valmistusmenetelmän mukaan. Toinen verokanta on huomattavasti suurempi kuin toinen. Alkoholin valmisteverokannat on yhdenmukaistettu EU:n direktiivillä alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on sovellettava kaikkiin alkoholijuomiin yhtä ainoaa valmisteverokantaa niiden alkoholipitoisuuden mukaan. Valmisteveroja koskevan EU:n lainsäädännön tavoitteena on estää kilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla.

Komissio esittää tämän kehotuksen perustellun lausunnon muodossa. Jos Unkari ei noudata sääntöjä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Verotus: Komissio kehottaa Unkaria lakkauttamaan toimenpiteet, joilla rajoitetaan tupakkatuotteiden kauppaa

Komissio on kehottanut Unkaria muuttamaan lainsäädäntöään, jonka nojalla jo kulutukseen luovutettujen tupakkatuotteiden myyntiin sovelletaan rajoituksia. Unkari perii tupakan valmisteveroja tuotteisiin kiinnitettyjen veromerkkien perusteella. Kun alv- tai valmisteverokanta muuttuu, tukkukauppiaat ja maahantuojat voivat myydä vanhalla veromerkillä varustettuja tupakkatuotteita vain 14 päivän ajan uuden verokannan voimaantulosta. Valmisteverokannat on yhdenmukaistettu EU:n direktiivillä. Direktiivin nojalla tupakkatuotteiden kauppaa ei saa rajoittaa sen jälkeen kun ne on luovutettu kulutukseen. Komissio esittää tämän kehotuksen perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos Unkarin lainsäädäntöä ei saateta EU-lainsäädännön mukaiseksi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Verotus: Komissio kehottaa Irlantia varmistamaan, että yksityisissä huviveneissä ei käytetä kevyemmin verotettua polttoainetta

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Irlantia muuttamaan lainsäädäntöään sen varmistamiseksi, että yksityisiin huviveneisiin ei enää voida ostaa kalastusaluksille tarkoitettua polttoainetta, johon sovelletaan alennettua verokantaa. EU:n säännöissä, jotka koskevat polttoaineiden merkitsemistä veron määräämiseksi, todetaan, että polttoaineet, joihin voidaan soveltaa alennettua verokantaa, on merkittävä väriaineella. Esimerkiksi kalastusaluksiin voidaan ostaa polttoainetta, johon sovelletaan alennettua verokantaa, mutta huviveneissä on käytettävä polttoainetta, johon sovelletaan tavanomaista verokantaa. Tällä hetkellä Irlanti rikkoo EU:n lainsäädäntöä, koska se sallii merkityn polttoaineen käytön yksityisissä huviveneissä. Tästä syystä yksityiset huviveneet voivat paitsi käyttää kalastusaluksille tarkoitettua polttoainetta, johon sovelletaan alennettua verokantaa, myös joutua vaikeuksiin matkatessaan toiseen jäsenvaltioon, jonka paikallisviranomaiset tarkastavat aluksen.
Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos Irlanti ei anna asiassa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa ITALIAA parantamaan Natura 2000 –alueen suojelua Lombardiassa

Euroopan komission kehottaa Italiaa parantamaan Natura 2000 –verkostoon kuuluvan laajan tammimetsän suojelua. Castina Tre Pinin metsäalue sijaitsee Lombardian Varesessa. Metsän huono tila on tiedossa, koska sen omistajalle myönnettiin korvauksia metsän heikkenemisestä vuonna 2008. Tämän jälkeen metsän tila on huonontunut edelleen. Metsä kuulu alueeseen, jonka suojelua Italia on jo luvannut parantaa ja luokitella erityisten suojelutoimien alueeksi. Asiaa koskeva rikkomismenettely käynnistettiin vuonna 2012. Vaikka Italia on toimittanut aluetta koskevan hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksen, ei ole hyväksytty suunnitelmia tai toimenpiteitä alueen suojeluntason parantamiseksi. Komissio ei ole vakuuttunut siitä, että suunnitelmaluonnoksessa ehdotetut toimet ovat riittäviä nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi tai tilanteen alkusyyn korjaamiseksi. Suurena ongelmana ovat erityisesti läheisen Milanon Malpensan lentokentän ilmansaasteet. Komissio lähettää Italialle nyt perustellun lausunnon jatkona vuonna 2012 lähetetylle viralliselle ilmoitukselle. Italialla on kaksi kuukautta aikaa vastata, ja jos se ei toteuta toimia, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Verotus: Komissio kehottaa Alankomaita lopettamaan EU:n ja ETA:n vakuutusyhtiöille Alankomaista maksettujen osinkojen syrjivän verotuksen

  Komissio on kehottanut Alankomaita lopettamaan syrjivän verotuksen, joka kohdistuu osinkoihin, joita toiseen EU-maahan tai ETA-maahan (Norja, Islanti, Liechtenstein) sijoittautuneet vakuutusyhtiöt saavat omistamistaan osakkeista.

  Alankomaalaisia vakuutusyhtiöitä ei veroteta osingoista, joita ne saavat sijoitussidonnaisten vakuutuksien kautta omistamistaan osakkeista. Ne voivat vähentää saamistaan osingoista lisäosingot, joita niiden on maksettava edelleen vakuutuksenottajille. Kun mahdollinen lähdeverokin vähennetään, yhtiöveropohja näiden osinkojen osalta on nolla. Sen sijaan Alankomaat verottaa osinkoja, joita toiseen EU-maahan tai ETA-maahan sijoittautuneet vakuutusyhtiöt saavat sijoitussidonnaisten vakuutuksien kautta omistamistaan osakkeista, bruttoarvon mukaan ilman vähennyksiä.

  Komissio katsoo samoin perustein kuin asiassa C-342/10, komissio v. Suomi, että muualle EU:n tai ETA:n alueelle sijoittautuneiden vakuutusyhtiöiden korkeampi verotus on ristiriidassa pääomien vapaan liikkuvuuden kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 40 artiklan nojalla. Komission vaatimus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Alankomaita vastaan.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15  48 - GSM (+32‑498) 983 871)

 1. Ilmastotoimet: Komissio kehottaa Puolaa huolehtimaan siitä, että hiilidioksidin geologinen varastointi on ympäristölle täysin turvallista

  Komissio on tänään kehottanut Puolaa hyväksymään tarvittavat toimenpiteet hiilidioksidin geologista varastointia koskevan direktiivin 2009/31/EY (ns. CCS-direktiivi) siirtämiseksi täysimääräisesti sen kansalliseen lainsäädäntöön. Puola ei ole vielä tähän mennessä ilmoittanut täytäntöönpanotoimenpiteistään. Siksi komissio on tänään antanut perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), jossa kehotetaan Puolaa noudattamaan EU:n lainsäädäntöä.
  CCS-direktiivi hyväksyttiin vuonna 2009 osana ilmasto- ja energiapakettia. Direktiivissä vahvistetaan ympäristön kannalta turvallista hiilidioksidin geologista varastointia koskeva oikeudellinen kehys, poistetaan hiilidioksidin geologisen varastoinnin oikeudellisia esteitä ja säädetään varastoalueen koko elinkaaren kattavista vaatimuksista. Jos hiilen talteenotto- ja varastointiteknologia kaupallistetaan, siitä tulee yksi merkittävimmistä keinoista, joiden avulla EU voi siirtyä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

  (Lisätietoja: I. Valero Ladron - Puhelin (+32-2) 296 49 71 - GSM (+32­498) 964 971)

 2. Ilmastotoimet: Komissio kehottaa Puolaa noudattamaan polttoaineiden laatua koskevaa EU:n lainsäädäntöä

  Direktiivissä 2009/30/ECY edellytetään, että jäsenvaltiot asettavat polttoaineille terveys- ja ympäristönäkökohtiin perustuvat laatuvaatimukset ja vähentävät niiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan lisäksi vähentää ilmaa pilaavia ajoneuvojen päästöjä optimaalisesti, kehittää polttoaineiden sisämarkkinoita ja huolehtia siitä, että ajoneuvot toimivat moitteettomasti kaikkialla EU:n alueella. Toistaiseksi Puola ei ole saattanut näitä sääntöjä kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi komissio on tänään antanut perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), jossa kehotetaan Puolaa noudattamaan sääntöjä.

  (Lisätietoja: I. Valero Ladron - Puhelin (+32-2) 296 49 71 - GSM (+32­498) 964 971)

 1. Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa Ruotsia noudattamaan EU:n sääntöjä kaikilta osin

  Komissio on tänään kehottanut Ruotsia säätämään tehokkaista muutoksenhakumenettelyistä lainvastaisesti tehtyihin julkisia palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin. Komissio katsoo erityisesti, että Ruotsin oikeusjärjestelmässä ei ole keinoja tällaisten sopimuksentekomenettelyjen avoimuuden palauttamiseksi ja tarvittaessa uuden menettelyn käynnistämiseksi. Niin kauan kuin tehokkaita muutoksenhakumenettelyjä ei ole käytettävissä, Ruotsi rikkoo sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevia EU:n sääntöjä sekä unionin oikeuteen perustuvaa yksilön oikeuksien tehokkaan suojan periaatetta.

  Komissio toteaa, että vaikka ongelma ratkeaakin ajan mittaan, kun uusi käyttöoikeussopimusdirektiivi saatetaan asianmukaisesti osaksi Ruotsin lainsäädäntöä 18. huhtikuuta 2016 mennessä, tähän määräaikaan pitäytyminen ei olisi riittävän nopea ja tehokas ratkaisu tämänhetkiseen sääntörikkomukseen. Komissio esittää kehotuksensa perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos Ruotsin viranomaiset eivät vastaa tyydyttävästi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.

  Lisätietoja: : http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin (+32-2) 296 44 50 - GSM (+32-498) 964 450)

 1. Työlainsäädäntö: Ruotsille uusi kehotus estää määräaikaisten työsuhteiden väärinkäyttö

  Komissio on viime aikoina saamiensa uusien tietojen perusteella toistamiseen kehottanut Ruotsia noudattamaan määräaikaista työtä koskevaa direktiiviä (1999/70/EY). Kehotus täydentää helmikuussa 2013 esitettyä ensimmäistä kehotusta (MEMO/13/122). Uudessa kehotuksessa otetaan huomioon Ruotsin hallituksen ja eri sidosryhmien (muun muassa työmarkkinaosapuolten) tällä välin toimittama laaja aineisto. Myös unionin tuomioistuin on antanut useita asiaan liittyviä päätöksiä. Ruotsin lainsäädännössä sallitaan määräaikaisten sopimusten tekeminen ja uusiminen erilaisissa tapauksissa, muun muassa sijaisjärjestelyissä, kausityötä varten ja 67-vuotiaiden tai sitä vanhempien työntekijöiden osalta. Komissio on Ruotsin kanssa samaa mieltä siitä, että tällaiset sopimukset ovat yhteensopivia direktiivin kanssa, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, koska sopimusten tekemiselle on "perustellut syyt". Sen sijaan Ruotsissa sallitaan myös niin sanotut yleiset määräaikaiset sopimukset, joiden tekemiseen ei edellytetä perusteltuja syitä. Tällaisessa tilanteessa direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot suojelevat työntekijöitä väärinkäytöksiltä sopimuksen uusimisen yhteydessä joko rajoittamalla uusimiskertoja tai säätämällä "perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden enimmäiskokonaiskestosta".
  Koska Ruotsin lainsäädännössä ei säädetä kummastakaan vaihtoehdosta eikä myöskään vastaavan tasoisesta suojasta, työntekijät voivat joutua ilman perusteltuja syitä loputtomaan määräaikaisten työsuhteiden kierteeseen. Ruotsilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata uuteen kehotukseen (täydentävä perusteltu lausunto) ja ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt pannakseen direktiivin täytäntöön kaikilta osin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Ruotsia vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puhelin (+32-2) 299 41 07 - GSM (+32-498) 99 41 07)

 1. Komissio kehottaa Sloveniaa suurempaan avoimuuteen rautateiden rahoituksessa

Komissio on huolissaan siitä, että Slovenia ei ole soveltanut asianmukaisesti EU:n sääntöjä rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten tilien eriyttämisestä (direktiivi 2012/34/EU). Yksi näiden sääntöjen tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa julkisten varojen käytön avoimuus, jotta liikenteenharjoittajat voivat kilpailla tasavertaisina ja tuottaa sitä kautta hyötyä loppukäyttäjille. Avoin tilinpito on ainoa tapa seurata, mihin julkisia varoja käytetään ja käytetäänkö niitä muihin kuin EU:n sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin.
Avoimuuden puutteen vuoksi Slovenian nykyiset järjestelyt eivät sulje pois sitä mahdollisuutta, että julkisia varoja käytetään väärin ja
julkisten tukien saajille annetaan kohtuutonta kilpailuetua. Voimassa olevilla EU:n säännöillä pyritään luomaan tehokkaat, vääristymättömät ja kilpailuun perustuvat rautatieliikenteen sisämarkkinat. Koska Slovenian tilanne on näiden sääntöjen vastainen, komissio on lähettänyt Slovenialle perustellun lausunnon. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi nostaa kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2)298 76 38 - GSM (+32‑498) 987 638)


Side Bar