Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Pytania i odpowiedzi: program prac na 2015 r.

Strasburg, 16 grudzień 2014

Czym jest program prac Komisji?

Każdego roku Komisja Europejska przyjmuje plan działania na kolejne dwanaście miesięcy. W swoim programie prac Komisja wyjaśnia obywatelom UE, swoim partnerom instytucjonalnym oraz pracownikom, w jaki sposób zamierza przełożyć priorytety polityczne Unii na konkretne działania.

Program prac jest z reguły przyjmowany w październiku. Reguły tej nie stosuje się w latach, w których odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego, a więc w tym przypadku do roku 2014. Omawiany program jest pierwszym programem prac przedstawionym przez Komisję Jeana-Claude’a Junckera, która rozpoczęła urzędowanie w dniu 1 listopada 2014 r. Pozwala on przełożyć na konkretne działania wytyczne polityczne, na podstawie których przewodniczący Jean Claude Juncker został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji zdecydowaną większością głosów przez posłów do Parlamentu Europejskiego. Odzwierciedla on jednoznaczny komunikat skierowany do obywateli Europy, zgodnie z którym Komisja będzie angażować się bardziej w sprawy istotne, a mniej w sprawy nieistotne.

Sygnalizuje on zmiany w stosunku do przeszłości: oznacza zobowiązanie polityczne nowej Komisji do stosowania podejścia zakładającego większe skoncentrowanie na priorytetach i wynikach. Nowa Komisja będzie inwestować czas i energię w realizowanie tych wniosków, które będą miały największy wpływ na tworzenie miejsc pracy oraz na wzrost gospodarczy. W programie Komisja przedstawiła ponadto ograniczoną liczbę nowych wniosków, wykaz inicjatyw podjętych przez poprzednią Komisję, które proponuje wycofać, a także wykaz istniejących uregulowań prawnych, które zamierza poddać przeglądowi, by sprawdzić, czy odpowiadają one zakładanym celom.

By osiągnąć konsensus we wszystkich instytucjach UE, Komisja przygotowała swój program prac w porozumieniu z Parlamentem Europejskim – w kontekście porozumienia ramowego – i po raz pierwszy omówiła go z Radą.

Jakie są priorytety Komisji na 2015 r.?

Wytyczne polityczne, w których Komisja określiła swoje priorytety na najbliższe pięć lat, są podstawą uzyskania przez nią jednoznacznego mandatu od wybranego w bezpośrednich wyborach Parlamentu Europejskiego reprezentującego obywateli Europy. Wytyczne te są spójne ze strategicznym programem określonym przez Radę Europejską w czerwcu 2014 r.

W 2015 r., tj. w pierwszym roku swojego urzędowania, Komisja dokona wyboru inicjatyw, w przypadku których istnieje nagląca potrzeba podjęcia działań i możliwość szybkiego wypełnienia obietnic złożonych obywatelom Europy. Jest to nasza „lista zadań do wykonania” określająca zadania, które Komisja zrealizuje w 2015 r. W nadchodzących latach Komisja zaproponuje również inne działania, by osiągnąć nadrzędne cele określone w wytycznych politycznych, a w przypadku niektórych z nich prace przygotowawcze rozpoczną się już w przyszłym roku.

Główne plany na 2015 r. obejmują:

  • Wykonanie Planu inwestycyjnego dla Europy – wykonanie planu inwestycyjnego opiewającego na 315 mld euro, który został zapowiedziany przez przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera oraz wiceprzewodniczącego Jyrki Katainena w dniu 26 listopada i który ma na celu pobudzenie gospodarki realnej i stworzenie nowych miejsc pracy oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego.
  • Ambitny pakiet dotyczący jednolitego rynku cyfrowego – stworzenie warunków sprzyjających prężnemu rozwojowi gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego poprzez uzupełnienie regulacji prawnych w dziedzinie telekomunikacji, modernizację przepisów regulujących prawa autorskie, uproszczenie przepisów dotyczących konsumentów dokonujących zakupów w internecie oraz zakupów cyfrowych, zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego i uwzględnienie digitalizacji w poszczególnych dziedzinach polityki.
  • Utworzenie europejskiej unii energetycznej – podjęcie działań mających zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, integrację krajowych rynków energii, zmniejszenie zapotrzebowania na energię w Europie oraz promowanie zielonych technologii.
  • Bardziej sprawiedliwe podejście do opodatkowania – Plan działania zakładający walkę z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi, obejmujący m.in.: środki na poziomie UE mające na celu przejście na system, w ramach którego kraj, w którym wypracowywane są zyski, jest także krajem opodatkowania; automatyczną wymianę informacji na temat interpretacji indywidualnej prawa podatkowego oraz stabilizację podstaw opodatkowania osób prawnych.
  • Europejski plan działania w dziedzinie migracji – opracowanie globalnego podejścia do legalnej migracji, tak aby uczynić z Europy bardziej atrakcyjne miejsce dla wysoko wykwalifikowanych osób oraz dla przedsiębiorstw; podejście to jednocześnie pomoże poprawić zarządzanie migracją do UE poprzez szerszą współpracę z państwami trzecimi, solidarność państw członkowskich UE oraz zwalczanie handlu ludźmi.
  • Unia gospodarcza i walutowa: Wzmocnienie struktury unii gospodarczej i walutowej w celu podtrzymania zaufania wśród obywateli i na rynkach, poprawy zarządzania gospodarczego oraz ożywienia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach.

 

Komisja przedstawi także wnioski w sprawie wzmocnienia jednolitego rynku towarów i usług UE, by zapewnić korzyści obywatelom i poprawić konkurencyjność przemysłu, opracuje nową strategię w zakresie handlu i inwestycji, będzie kontynuować wspieranie stabilności na granicach Europy poprzez skuteczne działania zewnętrzne oraz politykę sąsiedztwa, a także nada stosunkom międzyinstytucjonalnym nowy impuls oraz zwiększy przejrzystość i odpowiedzialność przed obywatelami.

Komisja zastosuje zasadę braku kontynuacji politycznej, by zagwarantować, że całość podejmowanych przez nas prac będzie zgodna z naszymi priorytetami politycznymi.

Na czym polega zasada braku kontynuacji politycznej?

Zasada ta ma zastosowanie na początku obowiązywania nowego mandatu politycznego. Organ obejmujący urząd, w tym przypadku Komisja Europejska, dokonuje przeglądów wniosków, które zostały przedłożone prawodawcom przez jego poprzedników, lecz które do tej pory nie zostały przyjęte. Organ ten decyduje następnie, czy kontynuować prace w tych obszarach. Zasada ta została określona w pkt. 39 porozumienia ramowego zawartego między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Artykuł ten stanowi, że „Komisja przeprowadza przegląd wszystkich wniosków będących w toku na początku kadencji nowej Komisji w celu politycznego potwierdzenia lub wycofania tych wniosków, z należytym uwzględnieniem opinii wyrażonych przez Parlament”. Komisja dokonała przeglądu około 450 wniosków i zdecydowała się zalecić wycofanie znacznej ich liczby.

W jaki sposób Komisja decyduje, które wnioski wycofać?

Nowa Komisja ma na uwadze fakt, że obywatele Unii chcą, by skoncentrowała ona swój czas i wysiłki na inicjatywach, które będą miały największy wpływ na tworzenie miejsc pracy oraz na wzrost gospodarczy już w 2015 r., a także na inicjatywach, co do których istnieją duże szanse, że zostaną przyjęte w najbliższej przyszłości i pozwolą osiągnąć konkretne wyniki w terenie. Ponadto Komisja przywiązuje dużą wagę do tego, by uwzględniać mandat udzielony jej przez posłów Parlament Europejski głosujących za wytycznymi politycznymi przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera.

W związku z tym Komisja kierowana przez Jeana Claude'a Junckera dokładnie przeanalizowała każdy z około 450 wniosków przedstawionych przez poprzednie Komisje i obecnie oczekujących na rozpatrzenie, by ocenić, czy należy je zachować, poprawić lub wycofać. W trakcie tej analizy Komisja sprawdziła:

  • czy oczekujące na rozpatrzenie wnioski odpowiadają dziesięciu priorytetom wyznaczonym przez nową Komisję i czy nadal są adekwatne do obecnych wyzwań;
  • jakie są szanse na ich przyjęcie w najbliższej przyszłości;
  • czy będzie można je z powodzeniem wdrożyć w terenie;
  • czy nadal odpowiadają pierwotnie założonym celom.

W wyniku dogłębnej analizy Komisja proponuje wycofać lub poprawić 80 wniosków.

W wielu przypadkach, w szczególności w kwestiach społecznych i tych dotyczących ochrony środowiska, Komisja pozostaje głęboko zaangażowana w osiąganie celów określonych we wnioskach oczekujących na rozpatrzenie, lecz chce przedstawić nowe i lepsze pomysły, jak te cele osiągnąć. Wnioski są bezużyteczne, jeśli nie nadążają za zmianą sytuacji, nie mają szans na przyjęcie w swym obecnym kształcie lub jeśli w wyniku długich negocjacji między Parlamentem i Radą ich efekt uległ osłabieniu do tego stopnia, że nie pozwalają one na osiągniecie ich pierwotnych założeń.

Niektóre wnioski zostaną wycofane, ponieważ nie są już aktualne, na przykład w sytuacji, gdy w międzyczasie przyjęto nowe środki. Z kolei inne wnioski zostaną wycofane, gdyż ich zawartość merytoryczna straciła na adekwatności w toku negocjacji w Radzie lub Parlamencie i nie odpowiada pierwotnym założeniom Komisji. Dotyczy to dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, w przypadku której państwa członkowskie nie są gotowe zaakceptować zaproponowanych przez nas zmian mających na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez uwzględnienie CO2 i realnej wartości energetycznej w poziomach opodatkowania. Inne podobne wnioski, które postanowiliśmy wycofać, obejmują planowaną dyrektywę w sprawie rozpowszechniania danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi oraz zalecenie w sprawie wspólnych norm europejskich w dziedzinie turystyki.

Niektóre wnioski wycofujemy dlatego, by zapewnić zainteresowanym stronom jasny ogląd sytuacji. Przykładowo wniosek w sprawie ACTA nadal znajduje się na liście wniosków oczekujących na rozpatrzenie, mimo iż został odrzucony przez Parlament Europejski i mimo iż pragniemy go oficjalnie wycofać. To samo dotyczy również wniosków w sprawie liberalizacji rynku usług w zakresie obsługi naziemnej w europejskich portach lotniczych.

W niektórych przypadkach Komisja proponuje wycofanie wniosków i zastąpienie ich bardziej ambitnymi projektami lub dostosowanie ich, tak by były bardziej adekwatne do priorytetów (proponuje na przykład przedstawienie nowego wniosku zakładającego szersze podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, by skuteczniej zrealizować nasze założenia). W innych przypadkach od momentu przedstawienia pierwotnego wniosku przez Komisję w społeczeństwie zaszły zmiany – na przykład w zdecydowanej większości państw członkowskich poprawiły się warunki korzystania z urlopu macierzyńskiego na poziomie krajowym, częściowo dzięki motywującemu wpływowi wniosku Komisji, tak że w rezultacie nie ma już tej samej potrzeby ustanawiania przepisów na szczeblu unijnym, lecz niezbędne są inne środki, by pomóc kobietom znaleźć i utrzymać pracę.

Zanim Komisja potwierdzi wycofanie takich wniosków, oczekuje na odnośne opinie Parlamentu Europejskiego i Rady w najbliższych miesiącach.

Jak obecny program prac przedstawia się na tle programów prac z poprzednich lat?

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Komisja proponowała średnio ponad 130 nowych inicjatyw w każdym z rocznych programów prac. Nowa Komisja przyjmuje radykalnie inne podejście: przedstawi tylko 23 nowe inicjatywy, które zobowiązuje się przyjąć w 2015 r.

W ciągu minionych pięciu lat Komisja proponowała wycofanie średnio około 30 wniosków rocznie. Nowa Komisja obiera bardziej rygorystyczne podejście i dopilnowuje, by przedkładać tylko te wnioski ustawodawcze, które mają duże szanse na przyjęcie. W naszym programie prac na 2015 r. proponujemy wycofać 80 aktów prawnych oczekujących na rozpatrzenie.

Ponadto zwiększamy wysiłki w zakresie analizy istniejących przepisów prawnych. Chcemy sprawdzić, co już znajduje się w obowiązującym ustawodawstwie, co musimy poprawić, a co wycofać, w zależności od tego, w jaki sposób wpływa ono na życie obywateli. W ciągu ostatnich pięciu lat Komisja dokonywała co roku przeglądu średnio około 30 istniejących aktów prawnych. My natomiast zamierzamy w 2015 r. poddać przeglądowi 79 aktów prawnych.

Kiedy nowa Komisja wdroży wnioski omówione w programie prac?

Program prac obejmuje wszystkie kluczowe inicjatywy polityczne, które Komisja zobowiązała się przedstawić w 2015 r. Dla każdego z 23 nowych wniosków Komisja opublikuje plan działania. Zapewni to dalsze szczegóły dotyczące harmonogramu.

Czy omawiany program prac stanowi kompletną listę zadań, które Komisja zrealizuje w 2015 r.?

W dużej mierze zadaniem Komisji jest zagwarantowanie, by istniejące ustawodawstwo lub programy były prawidłowo wprowadzane w życie i przynosiły konkretne wyniki w terenie.

Dla przykładu, w 2015 r. Komisja przeprowadzi europejski semestr, przygotuje prawodawstwo wtórne w obszarze usług finansowych w następstwie przeprowadzonych niedawno istotnych reform oraz wdroży nowe programy związane z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. Priorytetem będzie również reforma wspólnej polityki rolnej.

Będziemy w dalszym ciągu prowadzić dochodzenia w sprawach, w których istnieje podejrzenie naruszenia prawa europejskiego, zapewniając praworządność i stojąc na straży praw obywateli w obrębie rynku wewnętrznego i ich praw podstawowych.

Zdajemy sobie sprawę, że sceptyczne nastawienie obywateli do naszej pracy niejednokrotnie wynika z obecnych przepisów unijnych, z którymi muszą się mierzyć, dlatego też priorytetem politycznym obecnej Komisji jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych. W trakcie realizowania tych działań będziemy naturalnie chronić nasze wysokie normy społeczne, środowiskowe oraz normy w zakresie zdrowia, a także prawo konsumenta do wyboru.

Tam, gdzie istniejące przepisy są sensowne i służą osiąganiu naszych celów, Komisja będzie aktywnie działać, by zapewnić ich prawidłowe stosowanie, wdrażanie i egzekwowanie, tak by przynosiły one obywatelom realne korzyści.

Zasadniczą kwestią programu prac są lepsze uregulowania prawne: Komisja dokona przeglądu wszelkich przepisów, które powodują niepotrzebną biurokrację lub stanowią obciążenie administracyjne. Ulepszymy przepisy, które są nieaktualne lub nie odpowiadają naszym priorytetom. Ukrócimy nadmierną biurokrację.

Komisja może również podejmować nieplanowane inicjatywy w odpowiedzi na wydarzenia mogące mieć miejsce w ciągu roku, które wymagają natychmiastowych działań w celu rozwiązania problemów, tam gdzie działania na poziomie Europy są bardziej skuteczne niż działania podejmowane wyłącznie na poziomie krajowym.

Jak od strony technicznej wygląda program prac Komisji?

Program prac Komisji składa się z komunikatu politycznego oraz czterech załączników. Nowe inicjatywy zawarte w załączniku I koncentrują się na konkretnych działaniach, których celem jest realizacja dziesięciu priorytetów określonych w wytycznych politycznych Komisji Jeana Claude'a Junckera. Istotne jest, byśmy na nowo pobudzili zatrudnienie, wzrost i inwestycje, w tym podjęli również działania w związku z planem inwestycyjnym. Załącznik II zawiera wykaz inicjatyw, które proponujemy wycofać w myśl zasady braku kontynuacji politycznej. W załączniku III Komisja proponuje kontrole sprawności i oceny istniejących przepisów prawnych, co wiąże się z realizacją jej programu dotyczącego lepszych uregulowań prawnych. Załącznik IV stanowi wykaz przepisów prawnych, które już zostały przyjęte i zaczną obowiązywać w 2015 r. w celu zwrócenia większej uwagi na zbliżające się zmiany dotyczące obywateli i przedsiębiorstw.

W jaki sposób opracowano i przyjęto program prac?

Nowa Komisja została wybrana przez Parlament Europejski na podstawie jasnych wytycznych politycznych. Od momentu objęcia urzędu w dniu 1 listopada kolegium składające się z 28 komisarzy intensywnie pracuje nad przekształceniem programu politycznego w konkretny program prac.

Kolegium odbyło ponadto szereg spotkań z posłami do Parlamentu Europejskiego, z przedstawicielami państw członkowskich w Radzie, a także z pozostałymi instytucjami UE oraz partnerami społecznymi w celu zasięgnięcia ich opinii. Wymiana opinii ze współustawodawcami UE (Parlamentem Europejskim i Radą) pomogła nam zrozumieć, które wnioski mają ich polityczne poparcie, a które pomysły ich zdaniem nigdy nie doprowadzą do osiągnięcia porozumienia. W 2015 r. będziemy przedkładać tylko te wnioski, które w naszej opinii mogą zostać zrealizowane w kolejnym roku.

Czy program prac musi zostać zatwierdzony przez Radę i Parlament Europejski?

Program prac jest omawiany z Parlamentem Europejskim i Radą zarówno przed jego przyjęciem, jak i po jego przyjęciu. W trakcie określania swoich priorytetów na nadchodzący rok Komisja bierze pod uwagę opinie pozostałych instytucji. Odpowiedzialność polityczna za przedkładane wnioski spoczywa jednak na samej Komisji zgodnie z przysługującym jej prawem inicjatywy zapisanym w Traktatach.

Komisja nie chce proponować projektów przepisów, które nigdy nie zostaną przyjęte przez Parlament i Radę. Nie chce także, by instytucje te omawiały wnioski, które czekają na rozpatrzenie od wielu lat i nie mają szansy na przyjęcie. Nasze podejście jest pragmatyczne, a nie biurokratyczne.

By ulepszyć naszą współpracę z pozostałymi instytucjami i poprawić programowanie międzyinstytucjonalne, Komisja przedstawi w 2015 r. wniosek w spawie nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa. Wniosek ten ma określić wspólny kierunek działań, przy poszanowaniu roli poszczególnych instytucji zapisanej w Traktatach.

Czy mniej pracy oznacza, że potrzebny jest mniejszy personel?

„Odchudzony” program prac nie oznacza mniej pracy. W przyszłości Komisja musi zapewnić lepsze uregulowania prawne, a to oznacza lepsze wykorzystanie naszych zasobów w celu osiągnięcia priorytetów politycznych.

Sporządzanie projektów nowych inicjatyw to tylko część prac Komisji. Gros naszej pracy polega na przeprowadzaniu przedłożonych wniosków przez procedurę ustawodawczą, zapewnieniu prawidłowego wdrożenia i egzekwowania istniejących przepisów prawnych, ocenie ich wpływu oraz analizie, jak ewentualnie możemy ulepszyć życie obywateli i warunki działania przedsiębiorstw poprzez ograniczenie istniejącej biurokracji.

IP/14/2703

MEMO/14/2704

Zapytania od obywateli:

Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

Side Bar