Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT FI EL CS HU LT

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

MEMO

Bryssel den 28 mars 2014

Överträdelser i mars: de viktigaste besluten

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

ENERGI

MILJÖ

INRE MARKNADEN

RÄTTVISA

SKATTER OCH TULLAR

TRANSPORTER

AT

2

CZ

1

EL

1

FI

1

FR

2

HU

1

IE

1

IT

1

1

1

LT

1

PT

1

SV

1

EU-kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot EU-länder som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många områden och syftar till att se till att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket gynnar både enskilda och företag.

Kommissionen fattade i dag 139 beslut, varav 11 motiverade yttranden. Tre ärenden överlämnades till EU-domstolen. De viktigaste besluten sammanfattas nedan. Närmare information om överträdelseförfarandet finns i MEMO/12/12.

Ärenden som gått vidare till EU-domstolen

Järnvägssäkerhet: Kommissionen väcker talan mot Österrike

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Österrike vid EU-domstolen för att landet inte anpassat sina nationella regler till EU-direktivet om järnvägssäkerhet. Direktiv 2004/49/EG ska förbättra säkerheten på järnvägarna i unionen och underlätta tillträdet till marknaden för spårbundna tjänster. Enligt direktivet ska EU-länderna inrätta en säkerhetsmyndighet och ett organ för utredning av olyckor och tillbud samt komma överens om gemensamma principer för hantering, reglering och tillsyn av järnvägssäkerheten. Eftersom Österrike inte har införlivat direktivet har säkerhetsmyndigheten inte rätt att omarbeta säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd till följd av ändringar i säkerhetslagstiftningen. Österrike ser inte heller till att det oberoende utredningsorganet gör en grundlig utredning av olyckor och tillbud, särskilt sådana som skulle ha kunnat leda till allvarliga olyckor. Detta kan innebära en risk för tågpassagerare och hindrar konkurrens på lika villkor på marknaden.

(Mer information: IP/14/323Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

Miljö: Kommissionen väcker talan mot Grekland för bristande skydd av arter med starkt symbolvärde

EU-kommissionen väcker talan mot Grekland för att landet inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda hotade havssköldpaddor. Kyparissiaviken på västra Peloponnesos är en av Medelhavsområdets viktigaste äggläggningsstränder för den oäkta karettsköldpaddan Caretta caretta. Området är också ett skyddat område enligt EU:s lagstiftning. Ett stort antal bygg- och utvecklingsprojekt har beviljats tillstånd i området, och dessa har en betydande negativ effekt på de hotade sköldpaddorna. På rekommendation av miljökommissionär Janez Potočnik går kommissionen vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: IP/14/324 – Joe Hennon – Tfn + 32 2 295 35 93 – Mobil + 32 498 95 35 93)

Tågresenärers rättigheter: Kommissionen väcker talan mot Italien för att landet inte följer EU:s regler

EU-kommissionen väcker talan mot Italien vid EU-domstolen för att EU:s regler om tågresenärers rättigheter inte följs. I förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer fastställs flera rättsligt bindande skyldigheter för EU-länderna. Förordningen skulle börja tillämpas senast den 3 december 2009.

Italien har ännu inte inrättat ett officiellt, behörigt organ som ansvarar för efterlevnaden av förordningen i landet och har inte heller föreskrivit några påföljder i fall lagstiftningen om tågresenärers rättigheter inte följs. Tills detta har gjorts kommer personer som reser med tåg i Italien eller från Italien till andra EU-länder inte att kunna hävda sina rättigheter om något går fel på resan.

(Mer information: IP/14/325Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

Motiverade yttranden

Kommissionen uppmanar Österrike och Portugal att tillämpa reglerna om busspassagerares rättigheter

EU-kommissionen har uppmanat Österrike och Portugal att anta de bestämmelser som är nödvändiga för att förordningen om passagerares rättigheter vid busstransport (förordning (EU) nr 181/2011) ska tillämpas korrekt. Varken Österrike eller Portugal har infört ett sanktionssystem för att se till att förordningen följs. Vidare har Österrike inte har utsett något nationellt tillsynsorgan som handlägger klagomål från passagerare, övervakar tillämpningen av förordningen och beslutar om sanktioner, och har inte heller skickat in någon förteckning över bussterminaler där passagerare med funktionsnedsättning kan få den assistans de behöver. Förordningen om busspassagerares rättigheter i EU trädde i kraft den 1 mars 2013. Senast den dagen var EU-länderna skyldiga att utföra uppgifterna ovan. Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande till Österrike och Portugal i enlighet med EU:s överträdelseförfarande. Länderna måste inom två månader meddela kommissionen vilka åtgärder de vidtagit för att tillämpa förordningen korrekt. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid EU-domstolen.

(Mer information: Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

Europaparlamentsvalet: Kommissionen stärker EU-medborgarnas rättigheter i Tjeckien

EU-kommissionen går i dag vidare med rättsliga åtgärder mot Tjeckien, som inte genomfört de bestämmelser som ska göra det lättare för EU-medborgare att ställa upp i 2014 års val till Europaparlamentet i det EU-land där de är bosatta. Kommissionen skickade tidigare ett motiverat yttrande till Tjeckien, men landet har fortfarande inte meddelat kommissionen vilka nationella åtgärder som vidtagits för att genomföra EU:s direktiv. Direktiv 2013/1/EU antogs i slutet av 2012 (se MEMO/12/1020) och är en uppdatering av tidigare bestämmelser. Syftet är att göra det lättare för EU-medborgare att ställa upp i Europaparlamentsvalet utanför sitt hemland.

EU-länderna skulle ha genomfört de uppdaterade bestämmelserna senast den 28 januari 2014 (IP/14/87). Endast 14 länder (Sverige, Finland, Cypern, Estland, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Storbritannien, Tyskland och Ungern) har dock anmält sin lagstiftning inom tidsfristen. Den 4 februari 2014 inledde kommissionen påskyndade överträdelseförfaranden mot de övriga 14 EU-länderna för att se till att de nya EU-reglerna införs före valet den 22–25 maj 2014. Av de 14 EU-länderna har 13 (Belgien, Bulgarien, Danmark, Grekland, Frankrike, Italien, Lettland, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien och Spanien) svarat på den formella underrättelsen och anmält sina genomförandeåtgärder. Kommissionen har granskat de anmälda åtgärderna och konstaterat att direktivet nu har genomförts i 12 av länderna (alla utom Grekland). Överträdelseförfarandena mot dessa länder kommer därför att avslutas. Eftersom kommissionen först nyligen fått den formella anmälan om genomförandeåtgärderna i Grekland har bedömningen av om landet har genomfört alla bestämmelser inte slutförts.

(Mer information: Mina Andreeva – Tfn + 32 2 299 13 82 – Mobil + 32 498 99 13 82)

Järnvägstransporter: Kommissionen uppmanar Finland att trygga järnvägarnas driftskompatibilitet

Kommissionen uppmanar Finland att anpassa sina nationella bestämmelser så att de överensstämmer med direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet. Syftet med lagstiftningen är att skapa förutsättningar för driftskompatibilitet inom det europeiska järnvägssystemet, dvs. teknisk kompatibilitet hos infrastruktur, lok och vagnar, signalering m.m. Om järnvägssystemet inte är driftskompatibelt kan det inte konkurrera med andra transportmedel.

Lagstiftningen skulle ha varit införd senast den 19 juli 2010. Om Finland inte vidtar tillräckliga åtgärder kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen. Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Finland om detta i oktober 2013, och ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) sänds nu. Finland har två månader på sig att svara kommissionen.

(Mer information: Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

Arbetstid: Kommissionen uppmanar Frankrike att respektera läkares rätt till vila och begränsad arbetstid

EU-kommissionen har uppmanat Frankrike att se till att läkare under utbildning har rätt till minimiperioder av vila och till begränsning av arbetstiden i enlighet med arbetstidsdirektivet (2003/88/EG). Flera viktiga rättigheter enligt detta direktiv, bl.a. en genomsnittlig veckoarbetstid på högst 48 timmar, tryggas inte för läkare under utbildning i den nuvarande franska lagstiftningen. Alla de timmar som läkare under utbildning faktiskt arbetar beaktas enligt den franska lagstiftningen inte vid tillämpning av 48-timmarsgränsen enligt arbetstidsdirektivet. Kompletterande jourtjänstgöring och utbildningstimmar vid universitetet räknas inte, även om de enligt direktivet ska anses som arbetstid. Den franska lagstiftningen föreskriver inte heller vederbörlig övervakning av arbetstid, vilket gör det svårt att kontrollera om sjukhusen följer direktivet. Till följd av detta har läkare under utbildning ofta för långa arbetsdagar på allmänna sjukhus i Frankrike. Ett motiverat yttrande har därför skickats till Frankrike inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Frankrike måste inom två månader meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att se till att den nationella lagstiftningen överensstämmer med EU:s lagstiftning. I annat fall kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Jonathan Todd – Tfn +32 2 299 41 07 – Mobil +32 498 99 41 07)

Pensioner: Kommissionen uppmanar Frankrike att skydda arbetstagarnas pensioner om arbetsgivaren går i konkurs

EU-kommissionen uppmanar Frankrike att vidta åtgärder för att skydda arbetstagares pensioner som finansieras genom avsättningar i bokföringen (dvs. genom allokering i ett företags balansräkning). Den franska lagstiftningen är inte tillräcklig för att skydda tjänstepensionsrättigheterna om arbetsgivaren blir insolvent. Detta är inte förenligt med direktivet om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (2008/94/EG), enligt vilket EU-länderna måste vidta nödvändiga åtgärder för att skydda dessa pensioner. EU-domstolen har slagit fast att ett system som garanterar mindre än hälften av pensionsrättigheterna inte kan anses vara tillräckligt för att skydda arbetstagarnas pensioner i enlighet med direktivet. Enligt en rapport från kommissionen 2008 är de enda skyddsåtgärderna som tillämpas i Frankrike de bokföringsregler som utfärdats av Comité de la Réglementation Comptable på grundval av den internationella redovisningsstandarden, där det fastställs att företagen bör bevara tillgångar avsedda för pensioner. Dessa är emellertid endast riktlinjer, som inte är bindande. Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Frankrike har två månader på sig att underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att se till att den nationella lagstiftningen överensstämmer med EU:s lagstiftning. I annat fall kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Jonathan Todd – Tfn +32 2 299 41 07 – Mobil +32 498 99 41 07)

  1. Miljö: Kommissionen uppmanar Ungern till åtgärder mot luftföroreningar

EU-kommissionen befarar att Ungern inte skyddar medborgarna från små partiklar (PM10). Sådana små partiklar uppstår vid utsläpp från industri, trafik och uppvärmning av hus, och kan orsaka astma, hjärt- och kärlproblem, lungcancer och förtida död. Enligt EU-lagstiftningen måste EU-länderna begränsa invånarnas exponering mot dessa partiklar. Invånarna i Budapestregionen, Sajódalen (inklusive staden Miskolc) och i regionerna kring städerna Nyíregyháza och Szeged har exponerats för ohälsosamma nivåer av PM10 varje år som rapporterats sedan 2005 (dvs. åtminstone fram till 2012). Invånarna i Pécsregionen, som var undantagen från kraven i EU-lagstiftningen fram till juni 2011, har också drabbats. Kommissionen anser att Ungern fortfarande inte har vidtagit åtgärder som borde ha införts redan 2005 i syfte att skydda människors hälsa, och uppmanar nu Ungern att vidta framsynta, snabba och verkningsfulla åtgärder så att perioden av bristande efterlevnad blir så kort som möjligt. Kommissionen har därför i dag sänt ett nytt motiverat yttrande, efter den ytterligare formella underrättelse som sändes i februari 2013 (se IP/13/47). Om Ungern inte vidtar åtgärder kan kommissionen föra ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Joe Hennon – Tfn + 32 2 295 35 93 – Mobil + 32 498 95 35 93)

  1. Skatter: Kommissionen uppmanar Irland att upphöra med diskriminerande beskattning av avgångsvederlag

EU-kommissionen har officiellt bett Irland att ändra sin lagstiftning om avgångsvederlag, eftersom den diskriminerar personer som arbetar i koncernföretag i andra EU-länder.

Ett avgångsvederlag är ett engångsbelopp som företag betalar till arbetstagare som slutar arbeta för dem. Avgångsvederlag beskattas olika beroende på arbetstagarens ålder och anställningstid.

För att beräkna skattelättnaderna för sådana betalningar tas det i irländsk lag hänsyn till anställningstiden i koncernföretag i Irland, men inte till anställningstiden i koncernföretag i andra EU-länder eller i EES-länderna (Norge, Liechtenstein och Island). Detta leder till att personer som arbetat i koncernföretag i ett annat EU/EES-land måste betala högre skatt.

Kommissionen anser att dessa bestämmelser strider mot den fria rörligheten för arbetstagare enligt fördragen och avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande till Irland. Om Irland inte inom två månader börjar följa EU-bestämmelserna kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

(Mer information: Emer Traynor – Tfn + 32 2 292 15 48 – Mobil + 32 498 98 38 71)

  1. Upphovsrätt: Kommissionen uppmanar Italien att följa EU:s bestämmelser

EU-kommissionen uppmanade i dag Italien att följa EU-bestämmelserna om upphovsrättsligt skydd för mönster i artikel 17 i direktiv 98/71/EG om mönsterskydd. Enligt artikel 17 ska ett mönster som är skyddat genom mönsterrätt (till exempel formgivningen av en möbel) även kunna skyddas enligt upphovsrättslagstiftningen. Syftet med bestämmelsen är att ge innehavaren av mönsterrätten ett brett dubbelt skydd. Enligt italiensk lag är dock mönster som registrerats innan direktivet genomfördes i Italien undantagna från upphovsrättsligt skydd i 13 års tid. Rättsinnehavarna har alltså inte upphovsrätt till sina mönster. EU-domstolen har redan slagit fast att en övergångsperiod på tio år strider mot EU-rätten. Trots detta har Italien inte ändrat sin nationella lagstiftning. Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande till Italien, som det andra steget i överträdelseförfarandet. Om de italienska myndigheterna inte lämnar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen.

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/design/index_en.htm

(Mer information: Chantal Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 96 44 50)

  1. Miljö: Kommissionen uppmanar Italien att förbättra lagstiftningen om miljökonsekvensbedömningar

EU-kommissionen uppmanar Italien att se till att dess lagstiftning överensstämmer med EU:s bestämmelser om miljökonsekvensbedömningar. Syftet med en miljökonsekvensbedömning är att se till att projekt som kan antas få en betydande miljöpåverkan ska bedömas innan de godkänns, så att man är medveten om de eventuella effekterna. Kommissionens farhågor gäller definitionen av ”projekt” i den italienska lagstiftningen, allmänhetens delaktighet i förfarandena vid miljökonsekvensbedömningar och tillämpningsområdet för vissa projektkategorier. En formell underrättelse sändes till Italien i april 2009, följt av en kompletterande formell underrättelse i februari 2012. Flera frågor har lösts, men de flesta brister som kommissionen påtalat är fortfarande inte åtgärdade, eftersom de förslag som Italien hittills lagt fram antingen är otillräckliga för att lösa problemet eller fortfarande bara är utkast Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande. Om Italien inte agerar inom två månader kan ärendet överlämnas till EU-domstolen.

(Mer information: Joe Hennon – Tfn + 32 2 295 35 93 – Mobil + 32 498 95 35 93)

  1. Energitjänster: Kommissionen uppmanar Litauen att se till att konsumenter får individuella mätare för värme och varmvatten

Idag har EU-kommissionen formellt uppmanat Litauen att anpassa sin nationella lagstiftning till EU:s bestämmelser om mätning och fakturering av värme och varmvatten. Dessa finns i direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster. Enligt det direktivet måste EU-länderna se till att slutförbrukare av energi har individuella mätare till ett konkurrenskraftigt pris, som korrekt visar den faktiska energiförbrukningen. Individuella mätare är viktiga när det gäller att främja effektiv energianvändning, eftersom de gör det möjligt för konsumenterna att bättre övervaka sin förbrukning av el, gas, värme, kyla och varmvatten. Individuella mätare behövs också för att individuella fakturor baserade på faktisk förbrukning ska vara möjliga. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 17 maj 2008. Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Om Litauen inte uppfyller sin rättsliga skyldighet inom två månader kan kommissionen besluta att föra ärendet vidare till EU-domstolen. Mer information om direktivet om energitjänster: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm

(Mer information: Sabine Berger – Tfn + 32 2 299 27 92 – Mobil + 32 460 792 792)

  1. Miljö: Kommissionen ber Sverige införliva EU-regler om industriutsläpp

EU-kommissionen uppmanar Sverige att redovisa hur EU:s lagstiftning om industriutsläpp har införlivats i nationell lagstiftning. Det nya direktivet om industriutsläpp ersätter och uppdaterar äldre regler som syftar till att förhindra, minska och så långt som möjligt eliminera föroreningar från industrin. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 7 januari 2013. Eftersom Sverige inte höll fristen skickades en formell underrättelse till landet den 21 mars 2013. Kommissionen anser att direktivet inte har införlivats helt och hållet, eftersom vissa bestämmelser om bl.a. tillståndsvillkor och miljötillsyn, ännu inte helt har inarbetats i svensk rätt. Ett motiverat yttrande sänds därför till Sverige. Om inga åtgärder vidtas inom två månader kan ärendet föras till EU-domstolen som kan besluta om ekonomiska sanktioner.

(Mer information: Joe Hennon – Tfn + 32 2 295 35 93 – Mobil + 32 498 95 35 93)


Side Bar