Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV PT FI EL CS HU

Europos Komisija

TEMINĖ APŽVALGA

Briuselis, 2014 m. kovo 28 d.

Kovo mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Pagrindiniai sprendimai

UŽIMTUMAS ir socialiniai reikalai

ENERGETIKA

APLINKA

VIDAUS RINKA

TEISINGUMAS

MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA

TRANSPORTAS

AT

2

CZ

1

EL

1

FI

1

FR

2

HU

1

IE

1

IT

1

1

1

LT

1

PT

1

SV

1

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiamais sprendimais dėl pažeidimų Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, kurios netinkamai vykdo pagal ES teisę nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir būtų naudinga piliečiams bei įmonėms.

Šiandien Komisija priėmė 139 sprendimus, įskaitant 11 pagrįstų nuomonių ir 3 sprendimus perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Toliau apžvelgiami pagrindiniai sprendimai. Daugiau informacijos apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrą pateikiama MEMO/12/12.

Sprendimai perduoti bylą Teisingumo Teismui

Geležinkelių sauga. Komisija kelia Austrijai bylą Teisingumo Teisme

Europos Komisija nusprendė Europos Sąjungos Teisingumo Teisme iškelti bylą Austrijai, kuri nesuderino nacionalinės teisės nuostatų su Europos Saugos geležinkeliuose direktyva. Direktyva 2004/49/EB siekiama pagerinti saugą Europos Sąjungos geležinkeliuose ir prieigą prie geležinkelių transporto paslaugų rinkos. Direktyvoje nustatyta, kad valstybės narės turi įsteigti saugos tarnybą, avarijų ir riktų tyrimo institucijas, taip pat nustatyti bendrus valdymo, reguliavimo ir saugos geležinkeliuose priežiūros principus. Į nacionalinę teisę neperkėlusi ir šios direktyvos neįgyvendindama Austrija neužtikrina saugos institucijos teisės pasikeitus teisinio reglamentavimo sistemai peržiūrėti jos saugos sertifikatus ar leidimus. Taigi Austrija neužtikrina, kad avarijos ir riktai, ypač tie, dėl kurių kiek kitokiomis aplinkybėmis galėtų įvykti didelė nelaimė, būtų tinkamai ištirti nepriklausomų tyrimo institucijų. Tai gali kelti pavojų geležinkelių keleiviams ir trukdo kurti sąžiningą konkurenciją šioje rinkoje.

(Daugiau informacijos: IP/14/323, H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

Aplinka. Komisija kelia bylą Graikijai, neužtikrinančiai simbolinę reikšmę turinčių rūšių gyvūnų apsaugos.

Europos Komisija kelia Teisingumo Teisme bylą Graikijai, tinkamai nesaugančiai jūros vėžlių, kuriems gresia išnykimas. Byla susijusi su situacija Peloponeso pusiasalio vakarinėje dalyje esančioje Kiparisijos įlankoje, kurioje yra vieni svarbiausių logerhedų vėžlių (Caretta caretta) perėjimo paplūdimių Viduržemio jūros pakrantėje – ši teritorija saugoma pagal ES teisę. Šioje srityje toleruojama daugybė įvairių projektų ir statybų, suteikiami leidimai juos vykdyti, o tai daro didelę žalą nykstantiems vėžliams. Remdamasi už aplinką atsakingo Komisijos nario Janezo Potočniko rekomendacija Komisija perduoda bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: IP/14/324, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593).

Geležinkelių keleivių teisės. Komisija Teisingumo Teisme kelia bylą Italijai, kuri nesilaiko ES teisės nuostatų

Europos Komisija ES Teisingumo Teisme kelia bylą Italijai, kuri iki galo nevykdo savo įsipareigojimo laikytis ES teisės nuostatų dėl geležinkelių keleivių teisių. Reglamentu (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų nustatyti teisiškai privalomi valstybių narių įsipareigojimai – nuo 2009 m. gruodžio 3 d. turėjo būti taikomos visos šio reglamento nuostatos.

Italija dar neįsteigė oficialios įgaliotosios institucijos, kuri būtų atsakinga už reglamento taikymą šalies teritorijoje, ir nepriėmė nuostatų, pagal kurias būtų baudžiama už geležinkelių keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Be šių dviejų būtinų priemonių Italijoje arba iš Italijos į kitas ES šalis traukiniais keliaujantys keleiviai negalės pasinaudoti savo teisėmis, jei kelionėje jos būtų pažeistos.

(Daugiau informacijos: IP/14/325, H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

Pagrįstos nuomonės

Komisija ragina Austriją ir Portugaliją taikyti nuostatas dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių

Europos Komisija paprašė Austrijos ir Portugalijos imtis reikiamų priemonių, kad būtų tinkamai taikomas Reglamentas dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių (Reglamentas (ES) Nr. 181/2011). Nei Austrija, nei Portugalija nesukūrė sankcijų sistemos, reikalingos, kad būtų laikomasi reglamento. Be to, Austrijoje nepaskirta nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga, kuri nagrinėtų keleivių skundus, prižiūrėtų, kaip taikomas reglamentas, ir taikytų sankcijas; taip pat ji neatsiuntė autobusų stočių, kuriose neįgaliems ir riboto judumo keleiviams gali būti teikiama reikiama pagalba, sąrašo. Reglamentu nustatytos ES miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės. Jis pradėtas taikyti 2013 m. kovo 1 d. Nuo šios datos valstybėms narėms teisiškai privaloma įgyvendinti minėtas užduotis. Reikalavimai išdėstyti pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Per du mėnesius Austrija ir Portugalija turi pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi tinkamam reglamento įgyvendinimui užtikrinti; joms to nepadarius Komisija gali nuspręsti iškelti Austrijai ir Portugalijai bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

Europos Parlamento rinkimai. Komisija imasi veiksmų įtvirtinti ES piliečių teises Čekijoje

Šiandien Komisija ėmėsi tolesnių teisinių priemonių prieš Čekiją, neįgyvendinančią nuostatų, kuriomis ES piliečiams sudaromos geresnes sąlygos savo gyvenamojoje valstybėje narėje tapti kandidatais 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose. Europos Komisija išsiuntė Čekijai pagrįstą nuomonę, nes ji vis dar nepranešė Komisijai apie priemones, kuriomis ES direktyva įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu. Naujojoje Europos Direkyvoje 2013/1/ES, dėl kurios susitarta 2012 m. pabaigoje (žr. MEMO/12/1020), atnaujintos iki tol galiojusios taisyklės – supaprastinta procedūra, pagal kurią gyvenamosios valstybės narės pilietybės neturintys ES piliečiai gali tapti kandidatais į Europos Parlamentą.

Naująsias taisykles valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2014 m. sausio 28 d. (IP/14/87). Tačiau tik 14 valstybių narių (Airija, Estija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija) iki nustatyto termino oficialiai pranešė apie atitinkamus teisės aktus. Kitų 14 ES šalių atžvilgiu 2014 m. vasario 4 d. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kuri vykdoma supaprastinta tvarka, kad naujosios ES taisyklės įsigaliotų iki rinkimų 2014 m. gegužės 22–25 d. Atsakydamos į šį oficialų pranešimą 13 iš 14 valstybių narių (BE, BG, DK, EL, ES, FR, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK) pranešė apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Išnagrinėjusi priemones, apie kurias pranešta, Komisija nustatė, kad 12 iš šių valstybių narių (visos, išskyrus Graikiją) jau perkėlė direktyvą, ir todėl nusprendė užbaigti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą šių 12 ES šalių atžvilgiu.  Graikija apie savo perkėlimo į nacionalinę teisę priemones Komisijai pranešė tik visai neseniai, todėl Komisija dar neįvertino, ar visos taisyklės perkeltos.

(Daugiau informacijos: M. Andreeva, tel. +32 229 91382, mob. tel. +32 498 99 1382)

Geležinkelių transportas. Komisija prašo Suomijos užtikrinti geležinkelių sąveiką

Komisija prašo Suomijos suderinti nacionalinės teisės nuostatas su Direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sąveikos. Šiuo teisės aktu siekiama sukurti sąlygas sąveikai su Europos geležinkelių transporto sistema, t. y. užtikrinti techninį infrastruktūros, riedmenų, signalų ir kitų elementų suderinamumą. Be tokios sąveikos geležinkelių transportas negali veiksmingai konkuruoti su kitų rūšių transportu.

Šios nuostatos turėjo įsigalioti iki 2010 m. liepos 19 d. Suomijai nesiėmus reikiamų priemonių, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Spalio mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą Suomijos atžvilgiu, o dabar siunčia jai pagrįstą nuomonę (tai antrasis ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas). Nustatytas dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį Suomija turi atsakyti Komisijai.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

Darbo laikas. Komisija prašo Prancūzijos užtikrinti mokomąją praktiką atliekančių gydytojų teises dėl maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko

Europos Komisija paprašė Prancūzijos užtikrinti mokomąją praktiką atliekančių gydytojų teisę į minimalų poilsio laiką ir laikytis maksimalaus darbo laiko apribojimų, kaip nustatyta Darbo laiko direktyvoje (2003/88/EB). Kol kas Prancūzijos teisėje neužtikrinamos kelios svarbios šioje direktyvoje įtvirtintos teisės, kaip antai mokomąją praktiką atliekantiems gydytojams taikytinas 48 valandų vidutinis savaitės darbo laikas. Pagal Prancūzijos teisę taikant Darbo laiko direktyvoje nustatytą 48 valandų apribojimą neatsižvelgiama į visas mokomąją praktiką atliekančių gydytojų faktiškai dirbtas valandas. Neįskaitomi papildomi budėjimo laikotarpiai ir mokymosi universitete valandos, nors pagal direktyvą tai turi būti laikoma darbo laiku. Be to, Prancūzijos teisėje neužtikrinama tinkama darbo valandų stebėsena, todėl sunku patikrinti, ar ligoninės laikosi direktyvoje nustatytų taisyklių. Dėl to valstybinėse Prancūzijos ligoninėse mokomąją praktiką atliekantys gydytojai dažnai dirba per ilgai. Reikalavimas Prancūzijai išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Prancūzija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis nacionalinės teisės aktai suderinami su ES teise. To nepadarius, Komisija gali nuspręsti iškelti Prancūzijai bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

Pensijos. Komisija prašo Prancūzijos apsaugoti darbuotojų pensijas darbdavio bankroto atveju

Europos Komisija paprašė Prancūzijos užtikrinti darbuotojų pensijų, finansuojamų iš įmonių atidėjinių (t. y., pagal asignavimus iš įmonės balanso), apsaugą. Prancūzijos teisėje teisė į profesinę pensiją darbdavio nemokumo atveju apsaugota nepakankamai. Tai prieštarauja Direktyvai dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (2008/94/EB), pagal kurią valstybės narės privalo imtis reikiamų priemonių šioms pensijoms apsaugoti. ES Teisingumo Teismas nusprendė, kad sistema, kurioje garantuojama mažiau kaip pusė visos priklausančios pensijos, negali būti laikoma pakankamai apsaugančia darbuotojų pensijas, kaip reikalaujama direktyvoje. 2008 m. Komisijos ataskaitoje teigiama, kad vienintelės Prancūzijoje taikomos apsaugos priemonės – tai remiantis tarptautiniais standartais „Comité de la Réglementation Comptable“ priimtos apskaitos taisyklės, pagal kurias įmonės turėtų kaupti pensijoms skirtas lėšas. Tačiau tai tėra gairės, kurios nėra teisiškai privalomos. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Prancūzija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis nacionalinės teisės aktai suderinami su ES teise. To nepadarius, Komisija gali nuspręsti iškelti Prancūzijai bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

  1. Aplinka. Komisija prašo Vengrijos imtis kovos su oro tarša priemonių

Europos Komisijai kelia susirūpinimą, kad Vengrija nesilaiko reikalavimų saugoti piliečius nuo taršos smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis (KD 10). Šios mažos dalelės susidaro dėl pramonės išmetamų teršalų, eismo ir patalpų šildymo; jos gali sukelti astmą, kraujagyslių ir širdies ligas, plaučių vėžį ir ankstyvą mirtį. Pagal ES teisę valstybės narės turi riboti šių kietųjų dalelių poveikį piliečiams. Piliečiai, gyvenantys Budapešto regione esančiame Šajo slėnyje (įskaitant Miškolco miestą) ir susivienijusių miestų regione (visų pirma Nyredhazos ir Segedo miestuose), kenksmingą PM 10s poveikį nuo 2005 m., kai pradėtos teikti ataskaitos, patyrė kasmet (t. y. bent jau iki 2012 m.). Jų poveikį patyrė ir piliečiai, gyvenantys Pečo regione, kuriam iki 2011 m. birželio mėn. buvo leista išimties tvarka nesilaikyti šio reikalavimo. Komisijos nuomone, Vengrija nesiėmė priemonių, kuriomis nuo 2005 m. turėjo būti saugoma piliečių sveikata, todėl ji prašo Vengrijos imtis tikslingų skubių ir veiksmingų priemonių, kad įsipareigojimų nesilaikymo laikotarpis būtų kiek galima trumpesnis. Šiandien raštas, formaliai – dar viena pagrįsta nuomonė, teikiamas po papildomo oficialaus pranešimo, kuris buvo išsiųstas 2013 m. vasario mėn. (žr. IP/13/47). Vengrijai nesiėmus priemonių, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

  1. Mokesčiai. Komisija prašo Airijos panaikinti diskriminacinį išeitinių išmokų apmokestinimą

Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Airiją, prašydama pakeisti savo teisės aktus dėl išeitinių išmokų, nes jais diskriminuojami asmenys, dirbantys įmonių grupėse kitose valstybėse narėse.

Išeitinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, įmonių mokama dirbti baigiantiems darbuotojams. Išeitinės išmokos apmokestinamos taikant skirtingus tarifus, kurie priklauso nuo darbuotojo amžiaus ir darbo stažo.

Pagal Airijos teisę apskaičiuojant šioms išmokoms taikytiną mokesčių lengvatą atsižvelgiama į darbo stažą Airijos įmonių grupėje, tačiau neatsižvelgiama į atitinkamą stažą įmonių grupėse kitose valstybėse narėse ar EEE šalyse (Norvegijoje, Lichtenšteine ir Islandijoje). Dėl to asmenys, dirbę įmonių grupėse kitose ES šalyse ar EEE valstybėse, patiria didesnę mokesčių naštą.

Komisija mano, kad tokios taisyklės prieštarauja darbuotojų judėjimo laisvei, kuri įtvirtinta Sutartyse ir Europos ekonominės erdvės susitarime.

Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Airijai per du mėnesius neužtikrinus atitikties Sąjungos teisei, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

  1. Autorių teisės. Komisija prašo Italijos laikytis ES teisės

Šiandien Europos Komisija paprašė Italijos laikytis ES taisyklių dėl autorių teisių apsaugos dizaino kūriniams, įtvirtintų Direktyvos 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos 17 straipsnyje. Pagal šią nuostatą dizaino teisės saugomas dizainas (pavyzdžiui, baldo dizainas) taip pat saugomas autorių teisių požiūriu. Šios nuostatos tikslas – užtikrinti dizaino teisių turėtojams išsamią ir kumuliacinę apsaugą. Tačiau pagal Italijos teisę dizainui, kuris sukurtas iki direktyvos įsigaliojimo Italijoje, 13 metų autorių teisių apsauga netaikoma. Todėl šių teisių turėtojai negali pasinaudoti autorių teisių apsauga savo dizaino kūrinių atžvilgiu. ES Teisingumo Teismas jau nusprendė, kad 10 metų pereinamasis laikotarpis neatitinka ES teisės. Nepaisant šio aiškaus Teisingumo Teismo sprendimo, Italija savo teisės aktų nepakeitė. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama antruoju pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapu. Per du mėnesius negavusi iš Italijos valdžios institucijų tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Daugiau informacijos galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/design/index_en.htm

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 2964450, mob. tel.+32 498 964450)

  1. Aplinka. Komisija prašo Italijos patobulinti savo teisės aktus dėl poveikio aplinkai vertinimo

Europos Komisija prašo Italijos užtikrinti, kad jos teisės aktai atitiktų ES teisės nuostatas dėl poveikio aplinkai vertinimo. Šiais vertinimais siekiama užtikrinti, kad projektai, galintys daryti didelį poveikį aplinkai, prieš suteikiant leidimą juos vykdyti, būtų įvertinami, kad visuomenė žinotų apie galimą jų poveikį. Komisijai susirūpinimą kelia sąvokos „projektas“ apibrėžtis Italijos teisės aktuose, nuostatos dėl visuomenės dalyvavimo atliekant poveikio aplinkai vertinimą ir tam tikrų kategorijų projektų aprėptis. 2009 m. balandžio mėn. išsiųstas oficialus pranešimas, o 2012 m. vasario mėn. – dar vienas oficialus pranešimas. Nors keli klausimai jau išspręsti, dauguma Europos Komisijos nurodytų problemų dar neišspręstos – kol kas Italijos pateikti projektai yra nepakankami pažeidimui panaikinti arba dar tik rengiami. Todėl Komisija teikia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Italijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

  1. Energetinės paslaugos. Komisija prašo Lietuvos užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens vartotojams būtų įrengti individualūs skaitikliai

Šiandien Komisija oficialiai kreipėsi į Lietuvą, prašydama suderinti nacionalinę teisę su ES energetinių paslaugų direktyvos (2006/32/EB) nuostatomis dėl šilumos ir karšto vandens apskaitos ir sąskaitų išrašymo. Pagal šią direktyvą valstybės narės turi užtikrinti, kad galutiniams energijos vartotojams konkurencingomis kainomis būtų įrengiami individualūs skaitikliai, kurie tiksliai parodo faktinį šilumos suvartojimą. Individualūs skaitikliai yra labai svarbūs skatinant veiksmingai vartoti energiją, nes leidžia vartotojams lengviau sekti savo suvartojamos elektros energijos, dujų, šildymo ir (arba) vėsinimo ar karšto vandens kiekį. Individualūs skaitikliai taip pat reikalingi išrašant individualias sąskaitas, grindžiamas faktiniu suvartojimu. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti visiškai perkelta iki 2008 m. gegužės 17 d. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Lietuvai per du mėnesius neįgyvendinus savo teisinių įsipareigojimų, Komisija gali nuspręsti perduoti bylą Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos apie Energetinių paslaugų direktyvą galima rasti adresu http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm

(Daugiau informacijos: S. Berger, tel. +32 229 2792, mob. tel. +32 460 792 792)

  1. Aplinka. Komisija prašo Švedijos įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl pramoninių išmetamųjų teršalų

Europos Komisija prašo Švedijos pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip nacionalinėje teisėje įgyvendinami ES teisės aktai dėl pramoninių išmetamųjų teršalų. Naująja Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva pakeistos ir atnaujintos ankstesnės nuostatos, kuriomis siekiama išvengti pramoninės veiklos sukeliamos taršos, ją sumažinti ir kiek įmanoma pašalinti – ji turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2013 m. sausio 7 d. Švedijai praleidus šį terminą, 2013 m. kovo 21 d. jai išsiųstas oficialus pranešimas. Komisija mano, kad direktyva nėra visiškai įgyvendinta, nes tam tikros nuostatos, inter alia, dėl leidimų suteikimo sąlygų ir aplinkosaugos patikrų, dar nėra visiškai perkeltos į Švedijos teisę. Todėl Komisija siunčia Švedijai pagrįstą nuomonę, ir, jai per du mėnesius nesiėmus reikiamų priemonių, gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui, kuris gali skirti pinigines baudas.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)


Side Bar