Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV PT FI EL CS LT

Európai Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

Brüsszel, 2014. március 28.

Márciusi kötelezettségszegési eljárási csomag: a legfontosabb döntések

FOGLALKOZTATÁS és szociális ügyek

ENERGIAPOLITIKA

KÖRNYEZETVÉDELEM

BELSŐ PIAC

A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE

ADÓ- ÉS VÁMPOLITIKA

KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

AT

2

CZ

1

EL

1

FI

1

FR

2

HU

1

IE

1

IT

1

1

1

LT

1

PT

1

SV

1

A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó e havi döntései keretében az Európai Bizottság azon tagállamok ellen tesz jogi lépéseket, amelyek nem tettek maradéktalanul eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeknek. Ezek a több ágazatot érintő döntések arra irányulnak, hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását a polgárok és a vállalkozások érdekében.

A Bizottság a mai napon 139 határozatot hozott. Ezen belül 11 indokolással ellátott véleményt fogadott el, és 3 keresetet indított az Európai Unió Bíróságán. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb határozatokat. A kötelezettségszegési eljárásokról bővebben a MEMO/12/12 jelű sajtóközleményben olvashat.

Bírósági keresetek

Vasúti közlekedésbiztonság: a Bizottság keresetet indít az Európai Bíróság előtt Ausztriával szemben

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy keresetet indít Ausztriával szemben az EU Bíróságánál, amiért az nem hozta összhangba nemzeti szabályozását a vasúti közlekedésbiztonságról szóló uniós irányelvvel. A 2004/49/EK irányelv célja, hogy javítsa a vasúti közlekedésbiztonságot és megkönnyítse a vasúti szállítási szolgáltatások piacához való hozzáférést. A szóban forgó irányelv előírja a tagállamok számára, hogy hozzanak létre egy biztonsági hatóságot, valamint egy, a baleseteket és váratlan eseményeket vizsgáló testületet, illetve határozzanak meg közös elveket a vasútbiztonság irányítása, szabályozása és felügyelete érdekében. Ausztria – azáltal, hogy elmulasztotta átültetni és alkalmazni az említett irányelvet – nem biztosítja a biztonsági hatóság számára a biztonsági tanúsítványok és engedélyek felülvizsgálati jogát a keretszabályok módosítását követően. Ausztria emellett nem biztosítja azt a lehetőséget sem, hogy a független vizsgáló testület megfelelő módon kivizsgálhassa a baleseteket és váratlan eseményeket, különösen azon esetekben, amelyek kissé más körülmények között súlyos balesetekhez vezethettek volna. Mindez kockázatot jelenthet a vasúton utazók számára, és hátráltatja versenyegyenlőség megteremtését a piacon.

(További információk: IP/14/323 – H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

Környezetvédelem: a Bizottság keresetet indít Görögországgal szemben emblematikus fajok védelmének elmulasztásáért

A Bizottság keresetet indít Görögországgal szemben, amiért az nem biztosította megfelelő módon a veszélyeztetett tengeri teknősök védelmét. Az eset a nyugat-peloponészoszi Kyparissia-öbölben zajló fejlesztésekkel kapcsolatos, amely a caretta caretta álcserepes teknős egyik legjelentősebb földközi-tengeri szaporodóhelye. A szóban forgó öböl az uniós jogszabályok alapján védett terület. Számos fejlesztésre és építési tevékenységre adnak ki engedélyt az említett területen, és ezek a fejlesztések jelentős negatív hatással vannak a veszélyeztetett teknősökre. Janez Potočnik környezetvédelmi biztos ajánlására a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjeszti az ügyet.

(További információk: IP/14/324 - J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

A vasúton utazók jogai: a Bizottság keresetet indít Olaszországgal szemben az uniós szabályok betartásának elmulasztása miatt

A Bizottság keresetet indít az EU Bíróságánál Olaszországgal szemben, amiért az nem tartja be teljes mértékben a vasúton utazók jogaira vonatkozó uniós szabályokat. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól szóló 1371/2007/EK rendelet számos jogilag kötelező kötelezettséget állapít meg a tagállamok számára. E rendelet 2009. december 3-tól teljes egészében alkalmazandó.

Olaszország mindeddig nem hozta létre a területén a rendelet végrehajtására felhatalmazott hivatalos szervet, és nem állapította meg a vasúton utazók jogaira vonatkozó jogszabályok megsértését szankcionáló szabályokat sem. E két szükséges intézkedés nélkül a vasúton Olaszországon belül vagy Olaszországból más uniós tagállamokba utazók nem érvényesíthetik az őket megillető jogokat, ha az utazásuk során valamilyen probléma merül fel.

(További információk: IP/14/325 – H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

Indokolással ellátott vélemények

A Bizottság sürgeti Ausztriát és Portugáliát, hogy alkalmazzák az autóbusszal közlekedő utasok jogaira vonatkozó szabályokat

Az Európai Bizottság felszólította Ausztriát és Portugáliát, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló (181/2011/EU) rendelet megfelelő alkalmazása érdekében. Sem Ausztria, sem pedig Portugália nem vezetett be olyan szankciórendszert, amelynek segítségével biztosítható volna a rendelet betartása. Ezen túlmenően Ausztria nem jelölte ki az utasok panaszainak kezeléséért, a rendelet alkalmazásának felügyeletéért és a szankciók megállapításáért felelős nemzeti végrehajtó szervet, és nem küldte meg azon autóbusz-állomások listáját sem, amelyeken a fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű utasok megfelelő segítséget vehetnek igénybe. A szóban forgó rendelet megállapítja az Unióban autóbusszal közlekedő utasok jogait, és 2013. március 1-jétől alkalmazandó. A tagállamokat törvény kötelezte arra, hogy a fenti időpontig teljesítsék az említett feladatokat. A Bizottság a felszólításokat az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében kiadott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Ausztria és Portugália számára két hónap áll rendelkezésre, hogy értesítsék a Bizottságot a rendelet megfelelő alkalmazása érdekében hozott intézkedésekről. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság keresetet indíthat a két tagállammal szemben az Európai Unió Bíróságánál.

(További információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

Európai parlamenti választások: a Bizottság fellép az uniós polgárok jogainak a Cseh Köztársaságban történő érvényesítése érdekében

A Bizottság a mai napon folytatta fellépését a Cseh Köztársasággal szemben, amiért az nem hajtja végre azokat a szabályokat, amelyek az uniós polgárok számára azt hivatottak megkönnyíteni, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban jelöltként indulhassanak a 2014-es európai parlamenti választásokon. Az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött a Cseh Köztársaság számára, amely még nem tájékoztatta a Bizottságot a vonatkozó irányelvnek a nemzeti szinten történő végrehajtása érdekében tett intézkedésekről. A 2012 végén elfogadott új, 2013/1/EU irányelv (lásd:MEMO/12/1020) korszerűsíti a korábbi rendelkezéseket, és egyszerűsíti azokra a nem helyi állampolgársággal rendelkező uniós polgárokra vonatkozó eljárást, akik jelöltként kívánnak indulni az európai parlamenti választásokon.

A tagállamok számára az új szabályok végrehajtására előírt határidő 2014. január 28-án járt le (IP/14/87). A határidő lejártát megelőzően azonban mindössze 14 tagállam küldött hivatalos értesítést a vonatkozó jogszabályairól. Ezek a következők: Horvátország, Ciprus, Észtország, Finnország, Németország, Magyarország, Írország, Lettország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság. 2014. február 4-én a Bizottság gyorsított eljárás keretében kötelezettségszegési eljárást indított a fennmaradó 14 tagállammal szemben annak biztosítása érdekében, hogy az új uniós szabályok alkalmazására a 2014. május 22–25-én tartandó választásokig sor kerüljön. A hivatalos felszólító levélre válaszul a szóban forgó 14 tagállam közül 13 küldött értesítést a meghozott átültetési intézkedésekről. Ezek a következők: BE, BG, DK, EL, ES, FR, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK. A vonatkozó intézkedések vizsgálata alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezen tagállamok közül 12-ben történt meg az irányelv átültetése (Görögország kivételével mindegyikben), ezért úgy döntött, hogy az érintett tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárásokat lezárja. Görögország csak nemrég küldte meg a Bizottság számára az átültetési intézkedéseiről szóló hivatalos értesítést, így a Bizottság jelenleg még vizsgálja, hogy az említett országban teljes körűnek tekinthető-e a jogszabály átültetése.

(További információk: M. Andreeva - Tel.: +32 229 91382 - Mobil: +32 498 99 1382)

Vasúti közlekedés: a Bizottság felszólítja Finnországot, hogy biztosítsa a vasutak átjárhatóságát

Az Európai Bizottság felszólítja Finnországot, hogy nemzeti jogszabályait hozza összhangba a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK irányelvvel. A jogszabály célja megteremteni az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának eléréséhez szükséges feltételeket, vagyis többek között az infrastruktúrák, a gördülő eszközök és a jelzőrendszerek műszaki összeegyeztethetőségét. Kölcsönös átjárhatóság hiányában a vasúti közlekedés nem tud hatékonyan versenyezni más közlekedési módokkal.

A jogszabályt 2010. július 19-ig kellett volna átültetni. Amennyiben Finnország nem ad megfelelő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet. A Bizottság e tekintetben Finnországgal szemben 2013 októberében kötelezettségszegési eljárást indított, most pedig indokolással ellátott véleményt küld számára (ez az uniós kötelezettségszegési eljárások második szakasza). Finnországnak két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszát megküldje a Bizottságnak.

(További információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

Munkaidő: a Bizottság felszólítja Franciaországot, hogy tartsa tiszteletben az orvos gyakornokok maximális munkaidőhöz és minimális pihenőidőhöz fűződő jogát

Az Európai Bizottság felszólította Franciaországot, hogy a munkaidőről szóló (2003/88/EK) irányelv rendelkezéseinek megfelelően tartsa tiszteletben az orvos gyakornokok maximális munkaidőhöz és minimális pihenőidőhöz fűződő jogát. Jelenleg a francia szabályozás nem biztosít számos olyan fontos jogot, amelyek az említett irányelvben szerepelnek, mint például a heti munkaidő legfeljebb 48 órában történő korlátozását az orvos gyakornokok esetében. A munkaidőről szóló irányelvben meghatározott 48 órás felső határ alkalmazása során a francia jog nem veszi figyelembe az orvos gyakornokok által ténylegesen ledolgozott valamennyi órát. Az irányelvben előírtaktól eltérően a rendelkezésre állási időszakokat, valamint az egyetemen töltött képzési órákat nem tekintik munkaidőnek. Emellett a francia szabályozás nem biztosítja a munkaidő megfelelő nyomon követését, és megnehezíti annak ellenőrzését, hogy a kórházak betartják-e az említett irányelv rendelkezéseit. Következésképpen az orvos gyakornokok sok esetben túl hosszú munkaidőben dolgoznak a franciaországi állami kórházakban. A Bizottság a Franciaországnak szóló felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében kiadott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Franciaországnak mostantól két hónap áll a rendelkezésére, hogy tájékoztassa a Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket azért hozott, hogy a nemzeti jogszabályok összhangba kerüljenek az uniós joggal. Ha Franciaország ennek nem tesz eleget, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: J. Todd - Tel.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

Nyugdíjak: a Bizottság felszólítja Franciaországot a munkavállalók nyugdíjának védelmére a munkáltató csődbemenetele esetén

Az Európai Bizottság felszólította Franciaországot, hogy biztosítsa a mérleg szerinti elkülönítések (vagyis a „book reserves” rendszer) keretében finanszírozott munkavállalói nyugdíjak védelmét. A francia jogban nem megfelelő a foglalkoztatási nyugdíjjogosultságok védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén. Ez ellentétes a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló (2008/94/EK) irányelvvel, amely előírja a tagállamok számára, hogy hozzák meg az említett nyugdíjak védelméhez szükséges intézkedéseket. Az Európai Unió Bírósága úgy ítélkezett, hogy egy olyan rendszert, amely a nyugdíjjogosultságoknak kevesebb mint felét garantálja, nem lehet úgy tekinteni, hogy az a szóban forgó irányelvnek megfelelően megvédi a munkavállalók nyugdíját. Egy 2008-as bizottsági jelentés szerint Franciaországban az alkalmazandó védelmi intézkedések a „Comité de la Réglementation Comptable” által kiadott, a nemzetközi számviteli standardokon alapuló számviteli szabályokra korlátozódnak, amelyek a vállalkozásokat nyugdíjcélú tartalélok elkülönítésére hívják fel. Ez azonban csupán iránymutatás, amely nem rendelkezik kötelező erővel. A Bizottság a felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Franciaországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy tájékoztassa a Bizottságot a nemzeti jogszabályoknak az uniós joggal való összehangolása érdekében hozott intézkedésekről. Ha Franciaország ennek nem tesz eleget, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: J. Todd - Tel.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

  1. Környezetvédelem: a Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy lépjen fel a levegőszennyezés ellen

Az Európai Bizottság aggasztónak tartja, hogy Magyarország nem biztosít védelmet a polgárok számára a szálló por (PM10) okozta szennyezettség ellen. Ezeknek az apró részecskéknek a forrása az ipari tevékenységből, a közlekedésből és a lakossági fűtőrendszerekből származó kibocsátás. A szálló por asztmás megbetegedést, szív- és érrendszeri problémákat, tüdőrákot és korai halált okozhat. Az uniós jog előírja a tagállamok számára, hogy korlátozzák a polgárok szálló pornak való kitettségét. A 2005 utáni jelentések alapján (legalább 2012-ig) Budapest térségében, a Sajó-völgyben (beleértve Miskolc városát) és egyes kiemelt városok térségében (ideértve különösen Nyíregyháza és Szeged városát) a lakosságot évről évre érő szállópor-terhelés szintje meghaladta az egészségügyi küszöbértéket. Pécs térségében, amely 2011 júniusáig mentességet kapott a megfelelési kötelezettség alól, ez a probléma szintén érintette a lakosságot. A Bizottság megítélése szerint Magyarország nem tette meg azokat a lépéseket, amelyekre már 2005. óta szükség lett volna a lakosság egészségének védelme érdekében, ezért felszólítja Magyarországot, hogy hozzon előretekintő, gyors és hatékony intézkedéseket, hogy a lehető legrövidebb időre korlátozza a meg nem felelési időszakot. Ez az indokolással ellátott vélemény a 2013 februárjában küldött felszólító levelet követi (lásd IP/13/47). Amennyiben Magyarország nem teszi meg a megfelelő lépéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(További információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

  1. Adózás: a Bizottság felszólítja Írországot, hogy hagyjon fel a végkielégítések diszkriminatív adóztatásával

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Írországot, hogy módosítsa a végkielégítésekre vonatkozó szabályozását, mivel az hátrányosan megkülönbözteti a más tagállamokban működő vállalatcsoportokban dolgozó személyeket.

A végkielégítés olyan egyösszegű kifizetés, amelyet azon személyek kapnak a munkáltatójuktól, akiknek a munkaviszonya megszűnik. A végkielégítésekre különböző adókulcsok vonatkoznak a munkavállaló életkora és a munkaviszony időtartama függvényében.

Az ilyen kifizetésekre alkalmazandó adókedvezmény számításakor az ír jog figyelembe veszi az Írországban működő vállalatcsoportokban felhalmozott szolgálati időt, azonban nem veszi figyelembe a más tagállamokban és EGT-országokban – mint pl. Norvégia, Liechtenstein és Izland – ledolgozott éveket. Ez magasabb adóterhekhez vezet azon személyek esetében, akik korábban más uniós és EGT-tagállamokban működő vállalatcsoportokban dolgoztak.

A Bizottság megítélése szerint ezek a szabályok ellentétesek a munkavállalók szabad mozgásának a Szerződésekben és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban foglalt elvével.

A Bizottság a felszólítást indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Amennyiben Írország ennek nem tesz eleget két hónapon belül, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat.

(További információk: E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

  1. Szerzői jogok: a Bizottság sürgeti Olaszországot, hogy tartsa be az uniós szabályokat

Az Európai Bizottság ma felszólította Olaszországot, hogy tartsa be a formatervezési minták szerzői jogi védelmére vonatkozóan a formatervezési minták oltalmáról szóló 98/71/EK irányelv 17. cikkében előírt uniós szabályokat. E rendelkezés értelmében az oltalomban részesülő formatervezési mintákat (például egy bútor formatervezési mintáját) a szerzői jogra vonatkozó szabályok szerinti védelem is megilleti. Ezen előírásnak az a célja, hogy a mintaoltalmak jogosultjai széles körű, halmozott védelmet élvezzenek. Az olasz jog szerint azonban az említett irányelv olaszországi végrehajtását megelőzően bejegyzett formatervezési mintákra 13 évig nem vonatkozik a szerzői jogi védelem. Mindez megfosztja a jogosultakat a szerzői jogi védelem előnyeitől. Az Európai Unió Bírósága egyik ítéletében már kimondta, hogy egy tízéves átmeneti időszak sérti az uniós jogot. Olaszország a Bíróság egyértelmű iránymutatása ellenére sem igazította ki nemzeti szabályozását. A Bizottság indokolással ellátott vélemény formában fogalmazta meg a felszólítást, ami a kötelezettségszegési eljárás második szakaszának felel meg. Amennyiben az olasz hatóságok két hónapon belül nem adnak kielégítő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/design/index_en.htm

(További információk: C. Hughes – Tel.: +32 2 2964450 – Mobil: +32 498 964450)

  1. Környezetvédelem: a Bizottság felszólítja Olaszországot, hogy javítsa a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó szabályozását

Az Európai Bizottság felszólítja Olaszországot, hogy biztosítsa az összhangot saját szabályozása és a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó uniós jogszabályok között. E vizsgálatok azt hivatottak biztosítani, hogy azokat a projekteket, amelyek valószínűleg jelentős hatást gyakorolnak a környezetre, engedélyezésük előtt vizsgálatnak vessék alá annak érdekében, hogy a lakosság tisztában legyen a lehetséges hatásokkal. A Bizottság többek között aggályosnak tartja a „projekt” fogalommeghatározását az olasz jogban, a környezeti hatásvizsgálati eljárásokban való lakossági részvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint bizonyos projektkategóriák alkalmazási körét. 2009 áprilisában a Bizottság felszólító levelet küldött, amelyet 2012 februárjában egy kiegészítő felszólító levél követett. Jóllehet bizonyos kérdésekben született megoldás, a Bizottság által felvetett aggályok többsége továbbra is függőben van, mivel az Olaszország által eddig benyújtott tervezetek vagy nem kínálnak megfelelő megoldást, vagy még tervezési szakaszban vannak. A Bizottság ezért indokolással ellátott véleményt küld részére, és ha Olaszország nem teszi meg a szükséges lépéseket két hónapon belül, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(További információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

  1. Energiaszolgáltatások: a Bizottság felszólítja Litvániát, hogy biztosítsa a fogyasztók számára, hogy a fűtés és a meleg víz vonatkozásában egyéni fogyasztásmérővel rendelkezzenek

A Bizottság ma hivatalosan felszólította Litvániát, hogy nemzeti jogszabályait hozza összhangba az energetikai szolgáltatásokról szóló (2006/32/EK) irányelvvel a hő- és a melegvízfogyasztás mérése és számlázása tekintetében. Az irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy az energia végső fogyasztói rendelkezzenek olyan versenyképes árú, egyéni fogyasztásmérőkkel, amelyek pontosan tükrözik a tényleges energiafogyasztást. Az egyéni fogyasztásmérés fontos szerepet játszik a hatékony energiafelhasználás előmozdításában, mivel lehetővé teszi az energiafogyasztók számára, hogy jobban nyomon kövessék saját fogyasztásukat a villamos energia, a gáz, a fűtés és a hűtés, valamint a meleg víz tekintetében. Az egyéni fogyasztásmérés emellett a tényleges fogyasztáson alapuló egyéni számlázáshoz is szükséges. Az irányelvet a tagállamoknak 2008. május 17-ig kellett átültetniük nemzeti jogrendjükbe. A Bizottság a felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Amennyiben Litvánia két hónapon belül nem teljesíti jogi kötelezettségeit, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti. Az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelvvel kapcsolatban bővebben az alábbi webhelyen olvashat: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm

((További információk: S. Berger - Tel. +32 229 2792 - Mobile +32 460 792 792)

  1. Környezetvédelem: a Bizottság felszólítja Svédországot, hogy léptesse életbe az ipari kibocsátásokra vonatkozó uniós szabályokat

Az Európai Bizottság felszólítja Svédországot, hogy szolgáljon részletekkel az ipari kibocsátásokra vonatkozó uniós szabályoknak a hazai jogba történő átültetéséről. Az ipari kibocsátásokról szóló új irányelv, amelyet 2013. január 7-ig kellett átültetni a nemzeti jogba, felváltja és korszerűsíti az ipari tevékenységekből származó szennyezés megakadályozását, csökkentését és amennyire lehetséges, megszüntetését célzó korábbi jogszabályokat. Svédország elmulasztotta a határidő betartását, ezért 2013. január 31-én felszólító levelet kapott. A Bizottság megítélése szerint nem történt meg az irányelv teljes körű átültetése, mivel bizonyos rendelkezéseit – többek között az engedélyek feltételei és a környezetvédelmi ellenőrzések vonatkozásában – jelenleg még nem fedi le teljes mértékben a svéd jog. Ezért a Bizottság most indokolással ellátott véleményt küld Svédország részére. Amennyiben Svédország két hónapon belül nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti, amely pénzügyi szankciókat szabhat ki.

(További információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)


Side Bar