Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV PT EL CS HU LT

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 28. maaliskuuta 2014

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – maaliskuu

TYÖLLISYYS JA SOSIAALIASIAT

ENERGIA

YMPÄRISTÖ

SISÄMARKKINAT

OIKEUSASIAT

VEROTUS JA TULLIUNIONI

LIIKENNE

AT

2

CZ

1

EL

1

FI

1

FR

2

HU

1

IE

1

IT

1

1

1

LT

1

PT

1

SV

1

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään tehnyt 139 päätöstä, joista 11 koskee perusteltuja lausuntoja ja 3 kanteita unionin tuomioistuimeen. Tässä esitetään tiivistelmä tärkeimmistä päätöksistä. Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12.

Unionin tuomioistuimessa vireille tulevat kanteet

Rautateiden turvallisuus: Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Itävaltaa vastaan

Euroopan komissio on päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa Itävaltaa vastaan kanteen, koska se ei ole saattanut kansallisia sääntöjä rautateiden turvallisuutta koskevan EU:n direktiivin mukaisiksi. Direktiivillä 2004/49/EY pyritään parantamaan turvallisuutta Euroopan unionin rautateillä ja parantamaan mahdollisuuksia päästä rautatiepalvelujen markkinoille. Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot perustavat turvallisuusviranomaisen ja elimen onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa varten sekä määrittelevät rautateiden turvallisuuden hallinnointia, sääntelyä ja valvontaa koskevia yhteisiä periaatteita. Koska Itävalta ei ole pannut direktiiviä täytäntöön, se evää turvallisuusviranomaiselta oikeuden tarkastaa turvallisuustodistukset ja -luvat, jos sääntelykehystä muutetaan. Itävalta ei ole huolehtinut myöskään siitä, että riippumaton tutkintaelin tutkisi asianmukaisesti onnettomuudet ja vaaratilanteet, erityisesti sellaiset, jotka hieman erilaisissa olosuhteissa olisivat voineet johtaa vakaviin onnettomuuksiin. Tämä voi saattaa rautateillä matkustavat vaaraan ja estää tasapuolisen kilpailun markkinoilla.

(Lisätietoja: IP/14/323 - H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - Matkapuh. +32 498 98 7638)

Ympäristö: Komissio nostaa kanteen Kreikkaa vastaan, koska se on laiminlyönyt tärkeiden lajien suojelun

Euroopan komissio vie Kreikan tuomioistuimeen, koska se ei ole suojellut uhanalaisia merikilpikonnia asianmukaisesti. Asia koskee tilannetta Länsi-Peloponnesoksella Kyparissian lahdella, joka on Välimeren tärkeimpiä valekarettikilpikonnien (Caretta caretta) pesimispaikkoja ja EU:n lainsäädännön nojalla suojeltu alue. Alueella on käynnissä runsaasti rakennustoimintaa ja on myönnetty useita rakennuslupia. Tällä kehityksellä on uhanalaisiin kilpikonniin huomattavan kielteinen vaikutus. Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta.

(Lisätietoja: IP/14/324 - J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - Matkapuh. +32 498 95 3593)

Junamatkustajien oikeudet: Komissio nostaa kanteen Italiaa vastaan, koska se ei ole noudattanut EU:n sääntöjä

Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan, koska se ei ole kaikilta osin noudattanut EU:n sääntöjä junamatkustajien oikeuksista. Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista annetussa asetuksessa (EY) N:o 1371/2007 asetetaan jäsenvaltioille useita oikeudellisesti sitovia velvollisuuksia, joita olisi pitänyt soveltaa kaikilta osin 3. joulukuuta 2009 mennessä.

Italialla ei vielä ole virallista toimivaltaista elintä, joka huolehtisi asetuksen soveltamisesta Italiassa, eikä se ole antanut sääntöjä junamatkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön rikkomisesta langetettavista seuraamuksista. Ilman näitä kahta välttämätöntä toimenpidettä junamatkustajat, jotka matkustavat Italiassa tai Italiasta toiseen EU:n jäsenvaltioon, eivät voi käyttää ongelmatapauksessa heille kuuluvia oikeuksia.

(Lisätietoja: IP/14/325 - H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - Matkapuh. +32 498 98 7638)

Perustellut lausunnot

Komissio kehottaa Itävaltaa ja Portugalia soveltamaan linja-automatkustajien oikeuksia koskevia sääntöjä

Euroopan komissio on kehottanut Itävaltaa ja Portugalia päättämään toimenpiteistä, joita linja-automatkustajien oikeuksista annetun asetuksen (asetus (EU) N:o 181/2011) oikea soveltaminen edellyttää. Sekä Itävalta että Portugali ovat jättäneet perustamatta seuraamusjärjestelmän, jolla varmistetaan, että asetusta noudatetaan. Itävalta ei ole myöskään nimennyt kansallista täytäntöönpanoelintä, joka käsittelee matkustajien valitukset, valvoo asetuksen soveltamista ja määrää seuraamukset, eikä lähettänyt luetteloa linja-autoterminaaleista, joissa vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt voivat saada asianmukaista apua. Asetuksessa säädetään EU:ssa linja-autolla matkustavien oikeuksista, ja sitä alettiin soveltaa 1. maaliskuuta 2013. Jäsenvaltiot velvoitettiin hoitamaan edellä mainitut tehtävät siihen mennessä. Kehotukset on lähetetty perusteltuina lausuntoina EU:n rikkomusmenettelyssä. Itävallalla ja Portugalilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet soveltaakseen asetusta moitteettomasti. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa unionin tuomioistuimessa kanteet Itävaltaa ja Portugalia vastaan.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - Matkapuh.+32 498 98 7638)

Euroopan parlamentin vaalit: Komissio toimii vahvistaakseen EU:n kansalaisten oikeuksia Tšekissä

Komissio on tänään jatkanut oikeudellisia toimenpiteitä Tšekkiä vastaan, koska se ei ole pannut täytäntöön sääntöjä, joilla on tarkoitus helpottaa EU:n kansalaisten asettumista asuinvaltiossaan ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2014. Euroopan komissio on lähettänyt Tšekille perustellun lausunnon. Tšekki ei ole tähän mennessä ilmoittanut komissiolle toimenpiteistä, joilla EU:n direktiivi pannaan kansallisella tasolla täytäntöön. Uudella EU:n direktiivillä 2013/1/EU, josta sovittiin vuoden 2012 lopulla (ks. MEMO/12/1020), päivitetään aiempia sääntöjä yksinkertaistamalla menettelyä, jolla toisen jäsenvaltion kansalaiset voivat asettua asuinvaltiossaan ehdolle Euroopan parlamenttiin.

Jäsenvaltioiden oli määrä panna päivitetyt säännöt täytäntöön viimeistään 28. tammikuuta 2014 (IP/14/87). Kuitenkin vain 14 jäsenvaltiota (Alankomaat, Irlanti, Kroatia, Kypros, Latvia, Luxemburg, Portugali, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta) teki virallisen ilmoituksen lainsäädännöstään määräaikaan mennessä. Komissio käynnisti 4. helmikuuta 2014 rikkomusmenettelyn muita 14:ää EU-maata vastaan nopeutetussa menettelyssä, jotta uudet säännöt olisi varmasti pantu täytäntöön, kun vaalit pidetään 22.–25. toukokuuta 2014. Näistä 14 jäsenvaltiosta 13 (Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Liettua, Kreikka, Malta, Puola, Ranska, Romania, Slovakia, Slovenia ja Tanska) ilmoitti täytäntöönpanotoimenpiteistään vastaamalla viralliseen ilmoitukseen. Tutkittuaan ilmoitetut toimenpiteet komissio katsoo, että direktiivi on nyt pantu täytäntöön näistä jäsenvaltioista 12:ssa (muissa paitsi Kreikassa), ja se on päättänyt lopettaa noita 12 EU-maata koskevan rikkomusmenettelyn. Kreikka ilmoitti virallisesti täytäntöönpanotoimenpiteistään vasta aivan äskettäin, joten komissio ei ole vielä arvioinut, onko maa pannut säännöt kaikilta osin täytäntöön.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puh. +32 229 91382 - Matkapuh. +32 498 99 1382)

Rautatieliikenne: Komissio kehottaa Suomea varmistamaan rautateiden yhteentoimivuuden

Komissio kehottaa Suomea saattamaan kansalliset sääntönsä yhdenmukaisiksi rautateiden yhteentoimivuudesta annetun direktiivin 2008/57/EY kanssa. Lainsäädännöllä pyritään luomaan edellytykset, joilla Euroopan rautatiejärjestelmä saadaan yhteentoimivaksi (infrastruktuurin, liikkuvan kaluston, opastimien ym. tekninen yhteensopivuus). Ilman yhteentoimivuutta rautatiet eivät voi kilpailla tuloksellisesti muiden liikennemuotojen kanssa.

Lainsäädännön olisi pitänyt olla voimassa 19. heinäkuuta 2010. Jos Suomi ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen. Komissio käynnisti asiassa Suomea vastaan rikkomusmenettelyn lokakuussa 2013, ja nyt lähetetään perusteltu lausunto (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - Matkapuh. +32 498 98 7638)

Työaika: Komissio kehottaa Ranskaa kunnioittamaan harjoitteluaan suorittavien lääkäreiden oikeuksia enimmäistyöajan ja vähimmäislepoajan osalta

Euroopan komissio on kehottanut Ranskaa kunnioittamaan harjoitteluaan suorittavien lääkäreiden oikeutta vähimmäislepoaikoihin ja työaikansa rajoittamiseen työaikadirektiivin mukaisesti (2003/88/EY). Nykyisellään monet keskeiset direktiiviin sisältyvät oikeudet, kuten keskimääräisen viikkotyöajan rajoittaminen 48 tuntiin, jäävät Ranskan lainsäädännössä takaamatta harjoitteluaan suorittavien lääkäreiden osalta. Sovellettaessa työaikadirektiivissä säädettyä 48 tunnin ylärajaa Ranskan lainsäädännössä ei oteta huomioon kaikkia tunteja, jotka harjoitteluaan suorittavat lääkärit tosiasiallisesti työskentelevät. Lisäpäivystysjaksoja ja koulutustunteja yliopistolla ei lasketa mukaan, vaikka direktiivissä edellytetään, että ne katsotaan työajaksi. Ranskan lainsäädännössä ei myöskään huolehdita työajan asianmukaisesta seurannasta, minkä vuoksi on vaikeaa todentaa, noudattavatko sairaalat direktiivin sääntöjä. Tämän seurauksena harjoitteluaan suorittavat lääkärit työskentelevät Ranskan julkisissa sairaaloissa usein liian pitkiä aikoja. Komissio esittää kehotuksensa Ranskalle perusteltuna lausuntona EU:n rikkomusmenettelyssä. Ranskalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saadaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Ranskaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. +32 229 94107 - Matkapuh. +32 498 99 4107)

Eläkkeet: Komissio kehottaa Ranskaa turvaamaan työntekijöiden eläkkeet, jos työnantaja tekee konkurssin

Euroopan komissio on kehottanut Ranskaa turvaamaan työntekijöiden eläkkeet, jotka perustuvat kirjanpidollisiin varauksiin (yhtiön taseeseen kirjatut varaukset). Ammatilliset lisäeläkeoikeudet on Ranskan lainsäädännössä turvattu riittämättömästi tilanteessa, jossa työnantajasta tulee maksukyvytön. Tämä on vastoin työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa annettua direktiiviä (2008/94/EY), jossa edellytetään jäsenvaltioiden toteuttavan tarvittavat toimenpiteet näiden eläkkeiden turvaamiseksi. Unionin tuomioistuimen mukaan järjestelmää, joka takaa vähemmän kuin puolet eläkeoikeudesta, ei voida pitää riittävänä turvaamaan työntekijöiden eläkkeitä, kuten direktiivissä edellytetään. Vuonna 2008 laaditun komission kertomuksen mukaan ainoat Ranskassa sovellettavat suojatoimenpiteet ovat Comité de la Réglementation Comptablen kansainvälisten tilinpäätösstandardien pohjalta antamat kirjanpitosäännöt, joissa määrätään, että yritysten olisi turvattava eläkkeisiin tarkoitetut varat. Nämä ovat kuitenkin vain ei-sitovia ohjeita. Komission kehotus on esitetty perusteltuna lausuntona EU:n rikkomusmenettelyssä. Ranskalla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saadaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Ranskaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. +32 229 94107 - Matkapuh. +32 498 99 4107)

  1. Ympäristö: Komissio kehottaa Unkaria toimimaan ilmansaasteasiassa

Euroopan komissio on huolissaan siitä, että Unkari on laiminlyönyt kansalaistensa suojelun pienhiukkasilta (PM10). Nämä hiukkaset ovat peräisin teollisuuden päästöistä, liikenteestä ja rakennusten lämmittämisestä, ja ne voivat aiheuttaa astmaa, sydän- ja verisuoniongelmia, keuhkosyöpää ja ennenaikaisen kuoleman. EU:n lainsäädännön nojalla jäsenvaltioiden on rajoitettava kansalaistensa altistumista näille hiukkasille. Budapestin alueen, Sajón laakson (ml. Miskolcin kaupunki) ja eräiden kaupunkien (erityisesti Nyíregyháza ja Szeged) asukkaat ovat vuodesta 2005 lukien jokaisena raportointivuotena (ainakin vuoteen 2012) altistuneet terveyden vaarantavalle määrälle PM10-hiukkasia. Altistuminen koskee myös Pécsin aluetta, johon sovellettiin kesäkuuhun 2011 poikkeusta säännösten noudattamiselta. Komissio katsoo, että Unkari ei ole toteuttanut toimenpiteitä, joilla kansalaisten terveyttä olisi pitänyt suojella vuodesta 2005, ja se kehottaa Unkaria toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia, pikaisia ja tuloksellisia toimia, joilla jakso, jolloin sääntöjä ei noudateta, jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Tämänpäiväinen toimenpide – teknisesti täydentävä perusteltu lausunto – on jatkoa helmikuussa 2013 lähetetylle täydentävälle viralliselle ilmoitukselle (ks. IP/13/47). Jos Unkari ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - Matkapuh. +32 498 95 3593)

  1. Verotus: Komissio kehottaa Irlantia lopettamaan erorahojen syrjivän verotuksen

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Irlantia muuttamaan erorahoja koskevaa lainsäädäntöään, sillä se syrjii niitä, jotka työskentelevät konserniin kuuluvissa yrityksissä muissa jäsenvaltioissa.

Yritykset maksavat työsuhteen päättyessä työntekijöille kertakorvauksen (employment termination payment). Korvauksesta kannettavan veron suuruus määräytyy työntekijän iän ja työsuhteen keston perusteella.

Korvaukseen sovellettavaa verovähennystä laskettaessa Irlannin lainsäädännössä otetaan huomioon konserniin kuuluvissa, Irlannissa sijaitsevissa yrityksissä työskennelty aika mutta ei muissa jäsenvaltioissa ja Euroopan talousalueen (ETA) maissa (Norja, Liechtenstein ja Islanti) sijaitsevissa konserniyrityksissä työskenneltyä aikaa. Tämä johtaa muissa EU:n/ETA:n jäsenvaltioissa sijaitsevissa konserniyrityksissä työskennelleiden henkilöiden kireämpään verotukseen.

Komissio katsoo, että tällaiset säännöt ovat vastoin perussopimuksissa ja ETA-sopimuksessa määrättyä työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Komissio on esittänyt vaatimuksensa perustellun lausunnon muodossa. Jos Irlanti ei noudata sääntöjä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - Matkapuh. +32 498 98 3871)

  1. Tekijänoikeudet: Komissio kehottaa Italiaa noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Italiaa noudattamaan mallien tekijänoikeussuojaa koskevia EU:n sääntöjä, joista säädetään mallien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 98/71/EY 17 artiklassa. Artiklan mukaan mallia koskevalla oikeudella suojattu malli (esim. huonekalun malli) voidaan suojata myös tekijänoikeuslain nojalla. Säännöksen tavoitteena on antaa mallioikeuden haltijalle laaja kaksinkertainen suoja. Italian lainsäädännön nojalla mallit, jotka ovat peräisin direktiivin täytäntöönpanoa edeltävältä ajalta, ovat kuitenkin tekijänoikeussuojan ulkopuolella 13 vuoden ajan. Näin oikeuksien haltijat eivät saa malleilleen tekijänoikeussuojaa. Unionin tuomioistuin on jo tehnyt ratkaisun, jonka mukaan kymmenen vuoden siirtymäkausi on vastoin EU:n oikeutta. Tästä tuomioistuimen selkeästä linjauksesta huolimatta Italia ei ole mukauttanut kansallista lainsäädäntöään. Komissio esittää kehotuksensa perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos Italian viranomaisilta ei saada tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/design/index_FI.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puh. +32 229 64450 - Matkapuh. +32 498 96 4450)

  1. Ympäristö: Komissio kehottaa Italiaa parantamaan ympäristövaikutusten arviointia koskevaa lainsäädäntöään

Euroopan komissio kehottaa Italiaa varmistamaan, että sen lainsäädäntö on ympäristövaikutusten arviointia koskevien EU:n sääntöjen mukainen. Ympäristövaikutusten arviointien tarkoituksena on varmistaa, että hankkeet, joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus ympäristöön, arvioidaan ennen kuin niille annetaan lupa, jotta niiden vaikutukset olisivat ihmisten tiedossa. Komission huolen aiheita ovat muun muassa ’hankkeen’ määrittely Italian lainsäädännössä, säännökset suuren yleisön osallistumisesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyihin ja tiettyjen hankeluokkien soveltamisala. Italialle on lähetetty huhtikuussa 2009 virallinen ilmoitus ja helmikuussa 2012 täydentävä virallinen ilmoitus. Monet ongelmat on ratkaistu, mutta useimmat komission esille ottamat epäkohdat ovat edelleen ratkaisematta, sillä Italian tähän mennessä toimittamat esitykset ovat joko riittämättömiä ongelman ratkaisuun tai vielä luonnosteluvaiheessa. Tämän vuoksi komissio lähettää perustellun lausunnon. Jos Italia ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - Matkapuh. +32 498 95 3593)

  1. Energiapalvelut: Komissio kehottaa Liettuaa varmistamaan, että lämmön ja lämpimän veden kuluttajat saavat käyttäjäkohtaiset kulutusmittarit

Komissio on tänään esittänyt Liettualle virallisen kehotuksen saattaa kansallinen lainsäädäntönsä EU:n energiapalveludirektiivin (2006/32/EY) mukaiseksi lämmön ja lämpimän veden kulutuksen mittaamisen ja laskutuksen osalta. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että energian loppukuluttajat saavat kilpailukykyisin hinnoin tarjottavat käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka mittaavat todellisen energiankulutuksen. Käyttäjäkohtaisilla mittareilla on ratkaiseva asema energiankäytön tehostamisessa, koska niiden avulla kuluttajien on mahdollista seurata sähkön, kaasun, lämmitys-/jäähdytysenergian ja lämpimän veden kulutustaan. Käyttäjäkohtaiset mittarit tarvitaan myös toteutuneen kulutuksen mukaiseen käyttäjäkohtaiseen laskutukseen. Direktiivi oli määrä sisällyttää kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön 17. toukokuuta 2008 mennessä. Komission kehotus esitetään EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvana perusteltuna lausuntona. Jos Liettua ei noudata lainmukaisia velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä sen unionin tuomioistuimeen. Lisätietoja energiapalveludirektiivistä: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm

(Lisätietoja: S. Berger - Puh. +32 229 2792 - Matkapuh. +32 498 792 792)

  1. Ympäristö: Komissio kehottaa Ruotsia panemaan täytäntöön teollisuuden päästöjä koskevat EU-säännöt

Euroopan komissio kehottaa Ruotsia toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten teollisuuden päästöjä koskeva EU-lainsäädäntö on saatettu osaksi sen kansallista lainsäädäntöä. Uudella teollisuuden päästöjä koskevalla direktiivillä korvataan ja päivitetään vanhempia sääntöjä ja pyritään ehkäisemään, vähentämään ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan teollisuudesta johtuva saastuminen. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 7. tammikuuta 2013. Koska Ruotsi ei ole noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 21. maaliskuuta 2013. Komissio katsoo, että direktiiviä ei ole pantu kokonaan täytäntöön, sillä Ruotsin lainsäädäntö ei kata vielä kaikilta osin tiettyjä säännöksiä, jotka liittyvät esimerkiksi lupaehtoihin ja ympäristötarkastuksiin. Tästä syystä komissio lähettää Ruotsille perustellun lausunnon. Jos Ruotsi ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen, joka voi määrätä taloudellisia seuraamuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - Matkapuh. +32 498 95 3593)


Side Bar