Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV PT FI EL HU LT

Evropská komise

MEMO

Brusel 28. března 2014

Hlavní rozhodnutí z březnového souboru případů porušení práva

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ENERGETIKA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VNITŘNÍ TRH

SPRAVEDLNOST

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE

DOPRAVA

AT

2

CZ

1

EL

1

FI

1

FR

2

HU

1

IE

1

IT

1

1

1

LT

1

PT

1

SV

1

Evropská komise ve svém měsíčním souboru rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které řádně nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí, která se týkají mnoha odvětví, usilují o řádné uplatňování práva EU ku prospěchu občanů a podniků.

Komise dnes přijala 139 rozhodnutí, včetně 11 odůvodněných stanovisek a 3 postoupení případů Soudnímu dvoru Evropské unie. Níže je uveden přehled hlavních rozhodnutí. Další informace o řízení o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12.

 1. Postoupení Soudnímu dvoru

 1. Bezpečnost železniční dopravy: Komise žaluje Rakousko

Evropská komise rozhodla, že podá žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie proti Rakousku, protože tato země nesladila své právní předpisy s evropskou směrnicí o bezpečnosti železniční dopravy. Účelem směrnice 2004/49/ES je zlepšit bezpečnost železnic v Evropské unii a zlepšit přístup na trh služeb železniční dopravy. Směrnice ukládá členským státům povinnost zřídit bezpečnostní orgán, zřídit inspekční orgány pro vyšetřování nehod a mimořádných událostí a vymezit společné zásady pro řízení, regulaci a dozor nad bezpečností železnic. Tím, že Rakousko nezapracovalo směrnici do své legislativy ani ji neuplatňuje, upírá v případě změny regulačního rámce bezpečnostnímu orgánu právo zkoumat osvědčení o bezpečnosti nebo schválení vozidel. Rakousko také nezajišťuje řádné vyšetřování nehod a mimořádných událostí, zejména těch, které by mohly za jiných okolností vést k vážným nehodám, nezávislým inspekčním orgánem. To by mohlo potenciálně ohrozit cestující a bránit spravedlivé tržní konkurenci.

(další informace: IP/14/323 – H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 1. Životní prostředí: Komise žaluje Řecko kvůli malé ochraně ohrožených druhů

Evropská komise žaluje u Soudního dvora EU Řecko, protože neposkytuje přiměřenou ochranu ohroženým mořským želvám. Věc se týká stavebního rozvoje v zálivu Kyparissia na západě Peloponéského poloostrova, jehož pláže jsou jedním z nejdůležitějších hnízdišť karety obecné (Caretta caretta) ve Středomoří a který je oblastí chráněnou podle evropských předpisů. V oblasti se toleruje intenzivní stavební činnost a jsou udělována další stavební povolení, což pro tuto ohroženou želvu představuje velké nebezpečí. Na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika proto Komise předává věc Soudnímu dvoru EU.

(další informace: IP/14/324 – J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498 953593)

 1. Práva cestujících v železniční dopravě: Komise žaluje Itálii kvůli neplnění unijních pravidel

Evropská komise žaluje u Soudního dvora EU Itálii, poněvadž jen částečně plní unijní pravidla týkající se práv cestujících po železnici. Některé právně závazné povinnosti členských států jsou stanoveny nařízením (ES) č. 1371/2007 o právech cestujících v železniční dopravě, které se mělo začít uplatňovat nejpozději 3. prosince 2009.

Itálie doposud nezřídila oficiální a zplnomocněný orgán pro uplatňování nařízení na svém území ani nestanovila, jak postihovat porušení právních předpisů týkajících se práv cestujících v železniční přepravě. Bez těchto dvou nezbytných kroků nebudou mít cestující přepravující se vlakem na území Itálie nebo cestující z Itálie do jiné země EU možnost domáhat se svých práv, pokud by během cesty došlo ke komplikacím.

(další informace: IP/14/325 – H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 1. Odůvodněná stanoviska

 1. Komise žádá Rakousko a Portugalsko o uplatňování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Evropská komise požádala RakouskoPortugalsko, aby přijaly opatření nezbytná pro správné uplatňování nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě (nařízení (EU) č. 181/2011). Rakousko ani Portugalsko dosud nevytvořily systém sankcí zajišťujících dodržování tohoto nařízení. Kromě toho Rakousko neurčilo vnitrostátní subjekt odpovědný za prosazování nařízení, který má řešit stížnosti cestujících, dohlížet na uplatňování nařízení a ukládat sankce. Navíc nezaslalo seznam autobusových nádraží, kde mohou cestující se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí získat odpovídající pomoc. Nařízení, jež vymezuje práva osob při cestování autobusy a autokary v EU, je použitelné od 1. března 2013. Do tohoto dne měly členské státy povinnost splnit uvedené požadavky. Komise zaslala žádosti ve formě odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. Rakousko a Portugalsko mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření přijatá pro správné uplatnění uvedeného nařízení. Pokud tak neučiní, může Komise podat na tyto země žalobu k Soudnímu dvoru EU.

(další informace: H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 1. Volby do Evropského parlamentu: Komise činí kroky k posílení práv občanů EU v České republice

Komise dnes pokračuje v právních krocích proti České republice kvůli neprovedení evropské směrnice, která umožňuje evropským občanům kandidovat do letošních voleb do Evropského parlamentu v členském státě, kde mají bydliště. České republice, která o prováděcích opatřeních dosud neinformovala, zasílá Komise odůvodněné stanovisko. Nová evropská směrnice 2013/1/EU, schválená koncem roku 2012 (viz MEMO/12/1020), zjednodušuje postup, jakým mohou občané Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě, ale nejsou jeho státními příslušníky, kandidovat do Evropského parlamentu.

Aktualizovaná pravidla měly členské státy do svého práva začlenit do 28. ledna 2014 (IP/14/87). V této lhůtě formálně oznámilo své právní předpisy pouze čtrnáct členských států (Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko a Spojené království). Komise proto 4. února 2014 zahájila zrychlené řízení o nesplnění povinnosti proti čtrnácti ostatním zemím EU, aby zajistila použití nových pravidel ještě před volbami, které se konají od 22. do 25. května 2014. Z těchto čtrnácti států zareagovalo na formální výzvu třináct zemí (BE, BG, DK, EL, ES, FR, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK), které prováděcí opatření nahlásily. Po prostudování oznámených opatření dospěla Komise k závěru, že směrnice byla provedena v dvanácti z těchto členských států (kromě Řecka), a proto se rozhodla ukončit řízení o nesplnění povinnosti vedená proti těmto dvanácti státům. Řecko formálně informovalo Komisi o prováděcích opatřeních teprve nedávno, a Komise tedy stále posuzuje, zda předpis provedlo v plném rozsahu.

(další informace: M. Andreeva – tel. +32 22991382 – mobilní tel. +32 498991382)

 1. Železniční přeprava: Komise žádá Finsko o zajištění interoperability jeho železnic

Komise vyzývá Finsko, aby sladilo své vnitrostátní předpisy se směrnicí 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému. Cílem aktu je stanovit podmínky pro dosažení interoperability evropských železnic, tj. například technické kompatibility infrastruktury, kolejových vozidel či zabezpečovacích systémů. Nebudou-li železnice interoperabilní, nemohou účinně konkurovat ostatním druhům dopravy.

Tento právní předpis se měl začít uplatňovat od 19. července 2010. Jestliže Finsko nezareaguje uspokojivým způsobem, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. Řízení pro nesplnění povinnosti proti Finsku zahájila Komise v této věci v říjnu 2013 a nyní zasílá odůvodněné stanovisko (druhá fáze řízení EU o nesplnění povinnosti). Finsko má Komisi odpovědět do dvou měsíců.

(další informace: H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 1. Pracovní doba: Komise vyzývá Francii, aby dodržovala práva lékařů v zácviku na maximální pracovní dobu a minimální odpočinek

Evropská komise vyzvala Francii k dodržování práv lékařů, kteří se vzdělávají, na minimální odpočinek a omezení pracovní doby požadované směrnicí o pracovní době (2003/88/ES). Francouzské právo v současnosti nezaručuje lékařům v zácviku několik hlavních práv obsažených v této směrnici, například 48hodinový limit průměrné týdenní pracovní doby. Francouzské právo totiž při výpočtu limitu nepřihlíží ke všem hodinám, které tito lékaři skutečně odpracovali. Není do něj zahrnuta dodatečná pohotovost ani školení na univerzitě, přestože podle směrnice mají být za pracovní dobu považovány. Kromě toho francouzské právo nezaručuje řádné sledování pracovní doby a ztěžuje ověřování, zda se nemocnice řídí směrnicí. V důsledku toho pracují ve veřejných francouzských nemocnicích lékaři v zácviku často nepřiměřeně dlouho. Podle řízení EU o nesplnění povinnosti má žádost zaslaná Francii podobu odůvodněného stanoviska. Francie má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámila opatření přijatá ke sladění své legislativy s právem EU. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd – tel. +32 22994107 – mobilní tel. +32 498994107)

 1. Důchody: Komise vyzývá Francii, aby chránila důchody pracovníků v případě úpadku zaměstnavatele

Evropská komise požádala Francii, aby zaručila ochranu zaměstnaneckých důchodů financovaných z účetních rezerv (tj. vyčleněných v rozvaze podniku). Francouzské právo nedostatečně chrání nárok na zaměstnanecký důchod při insolvenci zaměstnavatele. To je v rozporu se směrnicí o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (2008/94/ES), která požaduje, aby členské státy přijaly příslušné kroky na ochranu těchto důchodů. Podle rozhodnutí Soudního dvora nelze považovat systém, který zajišťuje méně než polovinu nároku na důchod, za dostatečný k ochraně důchodů pracovníků podle směrnice. Podle zprávy Komise z roku 2008 chrání zaměstnance pouze účetní předpisy vydané organizací Comité de la réglementation comptable na základě mezinárodního účetního standardu, které stanoví, že podniky by měly zachovat majetek určený na důchody. Jedná se ovšem o nezávazné pokyny. V rámci řízení EU o nesplnění povinnosti EU má žádost Komise podobu odůvodněného stanoviska. Francie má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámila opatření přijatá ke sladění své legislativy s právem EU. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd – tel. +32 22994107 – mobilní tel. +32 498994107)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Maďarsko, aby aktivněji chránilo ovzduší

Evropskou komisi znepokojuje, že Maďarsko nechrání své občany před jemnými prachovými částicemi (PM10). Tyto jemné částice pocházejí z emisí z průmyslové výroby, dopravy a vytápění domácností a mohou způsobovat astma, kardiovaskulární obtíže, rakovinu plic a předčasná úmrtí. Podle práva EU musí členské státy omezit expozici těmto částicím. Obyvatelé Budapešťského regionu, údolí řeky Slané (včetně města Miškovec), městských aglomerací (zejména měst Nyíregyháza a Segedín) jsou podle každoročních hlášení vystavováni nadměrné úrovni částic PM10 od roku 2005 (tj. alespoň do roku 2012). Postiženi jsou i obyvatelé regionu Pětikostelí, který měl výjimku až do června 2011. Komise se domnívá, že Maďarsko nepřijalo opatření na ochranu zdraví občanů, která měla být zavedena od roku 2005, a vyzývá jej k přijetí progresivních, urychlených a účinných opatření, aby doba nedodržování předpisů zůstala co nejkratší. Dnešní opatření, v zásadě dodatečné odůvodněné stanovisko, následuje po dodatečné výzvě zaslané v únoru 2013 (viz IP/13/47). Jestliže Maďarsko nezareaguje, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)

 1. Daně: Komise vyzývá Irsko, aby přestalo s diskriminačním zdaňováním odstupného

Evropská komise oficiálně požádala Irsko, aby změnilo legislativu týkající se výplaty odstupného, jelikož diskriminuje osoby pracující v podniku, jenž je součástí skupiny, v jiném členském státě.

Pracovní odstupné je jednorázová platba vyplacená podnikem zaměstnanci při ukončení pracovního poměru. Daní se různými sazbami v závislosti na věku zaměstnance a délce zaměstnání.

Pro výpočet daňové úlevy pro tyto platby bere irské právo v úvahu počet let odpracovaných ve skupině podniků v Irsku, ale nikoli počet let odpracovaných v podniku takové skupiny v jiném členském státě nebo zemi EHP (Norsko, Lichtenštejnsko a Island). Osoby, které pracovaly ve skupině podniků v jiných zemích EU/EHP, jsou v důsledku toho více zdaněny.

Komise se domnívá, že tato pravidla jsou v rozporu se zásadou volného pohybu pracovníků stanovenou ve Smlouvách a Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Irsko nezareaguje do dvou měsíců, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru EU.

(další informace: E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobilní tel. +32 498983871)

 1. Autorská práva: Komise žádá Itálii, aby dodržovala pravidla EU

Evropská komise dnes požádala Itálii, aby dodržovala pravidla EU o ochraně průmyslových vzorů stanovená v článku 17 směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů. Podle tohoto ustanovení se na průmyslový vzor chráněný právem k průmyslovému vzoru (například tvar nábytku) může vztahovat i ochrana v rámci autorského práva. Cílem je poskytnout majiteli vzoru širokou a kumulativní ochranu. Podle italského práva se však na průmyslové vzory registrované před okamžikem, kdy začala směrnice v Itálii platit, nevztahuje po dobu třinácti let ochrana autorského práva. Majiteli práva je tudíž upřena ochrana vzoru ze strany autorského práva. Soudní dvůr EU již rozhodl, že desetileté přechodné období je v rozporu s právem EU. Přes toto jasně formulované stanovisko Soudního dvora Itálie své právní předpisy neupravila. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení EU o nesplnění povinnosti. Jestliže Komise neobdrží do dvou měsíců od italských orgánů uspokojivou odpověď, může předložit věc Soudnímu dvoru EU.

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/design/index_en.htm

(další informace: C. Hughes – tel. +32 22964450 – mobilní tel. +32 498964450)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Itálii, aby zlepšila právní úpravu posuzování vlivů na životní prostředí

Evropská komise žádá Itálii, aby zajistila soulad svých právních předpisů s pravidly EU pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Tato posouzení mají zajistit, aby byly projekty, které mohou mít výrazný vliv na životní prostředí, posouzeny ještě před povolením, aby si lidé byli vědomi případných vlivů. Komise má výhrady mimo jiné k definici projektu v italských právních předpisech, ustanovením o účasti veřejnosti v postupech EIA i k rozsahu některých kategorií projektů. V dubnu 2009 tedy zaslala výzvu, po níž v únoru 2012 následovala doplňující výzva. I přes uzavření několika otázek čeká většina námitek vznesených Komisí stále na vyřešení, protože Itálie k dnešnímu dni buď předložila nevyhovující úpravu, nebo úpravu pouze navrhla. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko. Pokud Itálie nezareaguje do dvou měsíců, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)

 1. Energetické služby: Komise žádá Litvu, aby zajistila, že odběratelům tepla a teplé vody budou dodány individuální měřiče

Komise dnes formálně požádala Litvu, aby uvedla své právní předpisy do souladu se směrnicí EU o energetických službách (2006/32/ES), pokud jde o měření a účtování tepla a teplé vody. Podle směrnice musí členské státy zajistit, aby byly konečným odběratelům energií poskytnuty cenově konkurenceschopné individuální měřiče, které přesně ukazují skutečnou spotřebu. Individuální měřiče jsou velmi důležité k prosazení dobrého hospodaření s energií, neboť spotřebitelé díky nim mohou lépe sledovat svou vlastní spotřebu elektřiny, plynu, energie na topení a chlazení nebo ohřev teplé vody. Samostatné měření je rovněž zapotřebí k tomu, aby bylo možné poskytovat individuální vyúčtování založené na skutečné spotřebě. Směrnice měla být provedena ve vnitrostátním právu do 17. května 2008. V rámci řízení EU o nesplnění povinnosti má žádost Komise podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Litva nesplní své právní závazky ve lhůtě dvou měsíců, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru. Další informace ke směrnici o energetických službách: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm.

(další informace: S. Berger – tel. +32 2292792 – mobilní tel. +32 460792792)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Švédsko, aby zavedlo pravidla o emisích z průmyslové výroby

Evropská komise vyzývá Švédsko, aby ji podrobně informovalo o tom, jak do svého práva začlenilo evropskou legislativu o emisích z průmyslové výroby. Nová směrnice o průmyslových emisích nahrazuje a aktualizuje starší pravidla s cílem zabránit, snížit a pokud možno eliminovat znečištění pocházející z průmyslové činnosti. Do legislativy členských států měla být začleněna do 7. ledna 2013. Švédsko lhůtu nedodrželo, a proto mu 21. března 2013 byla zaslána výzva. Podle Komise nebyla směrnice zapracována v plném rozsahu, neboť některá ustanovení, např. o podmínkách povolení a inspekcích v oblasti životního prostředí, ještě nejsou do švédského práva plně začleněna. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko, a pokud Švédsko do dvou měsíců nepodnikne příslušné kroky, může být věc postoupena Soudnímu dvoru EU, který může uložit finanční sankce.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)


Side Bar