Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 17 januari 2014

Vad gör det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar Eures?

Vad är Eures och vad gör det?

Eures (det europeiska nätverket för rörlighet i arbetslivet) är ett samarbetsnätverk mellan kommissionen, de offentliga arbetsförmedlingarna i EES-länderna (EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge) och andra partnerorganisationer. Även Schweiz deltar i Eures.

Euresnätverket inrättades 1993 och används för informationsutbyte och samarbete mellan de anslutna aktörerna för att underlätta arbetstagarnas fria rörlighet. Eures främjar rörlighet och minskar hinder för arbetstagare genom att bidra till en europeisk arbetsmarknad som är öppen och tillgänglig för alla, matcha lediga jobb med arbetssökande och informera om arbetsmarknaden.

Eures tillhandahåller gratis hjälp för arbetssökande som vill flytta till ett annat land genom att informera om arbete och boende i alla EES-länderna. Eures hjälper också arbetsgivare i gränsregioner som vill rekrytera personal från andra länder.

Dagens Eures består av två delar:

Nätverket av arbetsförmedlare som ger information, rådgivning och vägledning både till dig som söker jobb i andra medlemsländer och till dig som vill rekrytera från andra medlemsländer.

Euresportalen där du hittar platsannonser och all nödvändig information om jobb i andra europeiska länder. Portalen har flera hjälpmedel som ska hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Rörlighet i Europa: siffror och fakta

Fri rörlighet för personer är en av de grundläggande friheterna som EU-rätten garanterar. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2010 är fri rörlighet den rättighet som EU-medborgarna värdesätter högst. De uppfattar rörligheten nästan som synonymt med EU-medborgarskapet. Den fria rörligheten finns nu befäst i artiklarna 45 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Fördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna ger EU-medborgarna direkt rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU, samt rätt till likabehandling.

Enligt EU:s arbetskraftsundersökning från andra kvartalet 2013 var runt 7,8 miljoner EU-invånare ekonomiskt aktiva i ett annat EU-land. Det motsvarar 3,2 procent av EU:s arbetskraft och är en tydlig ökning jämfört med 2005 (runt 4,8 miljoner eller 2,1 procent av arbetskraften), vilket bland annat kan förklaras med att EU 2004 och 2007 fick nya medlemsländer. Den ekonomiska krisen har emellertid lett till minskad rörlighet mellan EU-länderna – mellan 2009 och 2011 minskade rörligheten inom EU med en tredjedel jämfört med perioden 2006–2008.

Dessa siffror tar dock inte hänsyn till alla migrerande EU-medborgare, eftersom EU:s arbetskraftsundersökningar bara omfattar de människor som är stadigvarande bosatta i ett land och inte nyanlända eller de som bara stannar några månader. I 2009 års Eurobarometer om geografisk rörlighet på arbetsmarknaden uppgav runt 10 procent av EU-medborgarna att de hade arbetat och bott i ett annat land vid något tillfälle. Av dessa hade 51 procent arbetat mindre än två år och 38 procent mindre än ett år utomlands. Enligt 2011 års Eurobarometer om den inre marknaden skulle 28 procent av EU-medborgarna i arbetsför ålder kunna tänka sig att arbeta i ett annat EU-land i framtiden. Andelen är särskilt hög bland ungdomar mellan 15 och 24 år (54 procent) och i åldersgruppen 25–39 år (38 procent).

Internationella jämförelser (t.ex. OECD:s ekonomiska undersökning av EU från 2012) visar att rörligheten över gränserna är lägre i EU än i andra delar av världen (t.ex. USA, Kanada och Australien). Detta kan delvis förklaras med stor språklig mångfald och olika förvaltningsstrukturer men tyder ändå på att det finns utrymme för större geografisk rörlighet i EU. De stora skillnaderna mellan olika EU-länder och regioner när det gäller antalet arbetslösa och antalet lediga platser är ytterligare ett tecken på detta (se arbetsdokumentet om arbetsmarknadstrender och utmaningar till kommissionens sysselsättningspaket från april 2012). Den aktuella rörligheten är fortfarande relativt låg jämfört med EU:s potential och motsvarar inte vad som kan förväntas inom en verklig gemensam arbetsmarknad.

Varför uppmuntrar kommissionen till rörlighet på EU:s arbetsmarknad?

I sin årliga tillväxtöversikt 2012 kom kommissionen fram till att begränsad geografisk rörlighet är en av orsakerna till den strukturella obalansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft och därmed ett hinder för återhämtning och långsiktig tillväxt (se IP/11/1381).

I den nuvarande situationen med hög arbetslöshet och stora skillnader mellan medlemsländerna kan rörligheten på arbetsmarknaden spela en viktig roll. I dag finns det mängder med lediga platser i områden med hög tillväxt samtidigt som arbetslösheten är hög i andra delar av EU. Rörligheten på arbetsmarknaden kan spela en viktig roll för att minska arbetslösheten i de länder som drabbats av krisen och fylla arbetsmarknadsluckor där efterfrågan på arbetskraft är stor. Enligt Eurostat låg arbetslösheten i november 2013 på runt 5–6 procent i Luxemburg, Tyskland och Österrike, på 15–19 procent i Cypern, Kroatien och Portugal och på över 25 procent i Grekland och Spanien.

Rörlighet på arbetsmarknaden kan hjälpa EU att ta itu med obalanserna och öka sysselsättningen, samtidigt som dynamiken återställs och det sociala lidandet lindras. Rörlighet hjälper också många arbetsgivare att rekrytera personal med den kompetens som de behöver. Arbetssökande i sin tur tjänar på en smidig övergång till sysselsättning.

Många studier visar att rörligheten har en positiv effekt på både företag och arbetstagare. Under 2004–2009 ökade BNP i EU-15-länderna med runt en procent tack vare inflyttad arbetskraft från de nya EU-länderna.

Eures framgångar

Varje dag hjälper Euresnätverket arbetssökande och arbetsgivare att hitta jobb och kvalificerad personal. Nedan följer en rad exempel från 2013.

En jobbmässa i Lissabon leder till ett jobb i Nederländerna

Pedro Pereira, en portugisisk elektriker, blev uppsagd till följd av krisen men hittade ett nytt jobb i Nederländerna på en jobbmässa i Lissabon.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

En lyckad jobbdag: 500 nya kontrakt i fyra länder

Nyligen anordnades en jobbmässa i den tyska staden Saarbrücken, nära franska gränsen. Mässan lockade över 6 500 besökare och resulterade i 500 nya tillsättningar och kontrakt.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Hjälp till bulgariska arbetslösa att jobba i Tyskland

Eures i Tyskland och Bulgarien samarbetade för att hjälpa 208 arbetslösa från Bulgarien att hitta jobb i Tyskland mellan januari och september 2013, främst jobb som var svåra att tillsätta på den lokala arbetsmarknaden.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

630 lediga platser på europeiska jobbdagen i Irland

Eures i Irland anordnade nyligen en europeisk jobbdag i Dublin för att bekämpa den höga arbetslösheten i landet.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Hjälp till gränsarbetare

Eures har en viktig funktion när det gäller att ge råd och vägledning till gränsarbetare, exempelvis när en arbetssökande från Belgien letar jobb i Tyskland på andra sidan gränsen.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Portugisiska ingenjörer får jobb i Norge

Under de senaste två åren har en norsk ingenjörsgrupp med hjälp av Eures anställt åtta ingenjörer från Portugal.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal


Side Bar