Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 17. januára 2014

Zamestnanosť: Čo je EURES, celoeurópska sieť na hľadanie zamestnania

Čo je EURES a aká je jeho činnosť?

EURES (Sieť európskych služieb zamestnanosti) je sieť spolupráce medzi Európskou komisiou a verejnými službami zamestnanosti (VSZ) Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), členskými štátmi (členské štáty EÚ plus Nórsko, Island a Lichtenštajnsko), ako aj inými partnerskými organizáciami. Aj Švajčiarsko sa zúčastňuje na spolupráci v rámci siete EURES.

Sieť EURES, založená v roku 1993, slúži na výmenu informácií a umožňuje spoluprácu medzi zainteresovanými stranami, aby sa voľný pohyb pracovníkov stal skutočnosťou. EURES podporuje mobilitu a odstraňuje prekážky, ktorým musia pracovníci čeliť, tak, že prispieva k rozvoju európskeho trhu práce, ktorý je otvorený a prístupný pre všetkých, zabezpečuje výmeny voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie a transparentnosť informácií o trhu práce.

Poskytuje bezplatnú pomoc uchádzačom o zamestnanie, ktorí sa chcú presťahovať do inej krajiny, a poskytuje poradenstvo týkajúce sa životných a pracovných podmienok v EHP. Taktiež pomáha zamestnávateľom, ktorí chcú prijať do práce pracovníkov z iných krajín a v cezhraničných regiónoch.

V súčasnosti EURES pozostáva z dvoch hlavných zložiek:

zo siete sprostredkovateľov práce, v rámci ktorej sa poskytujú informácie, poradenstvo a pomoc uchádzačom o zamestnanie, ktorí chcú pracovať v iných členských štátoch a zamestnávateľom, ktorí chcú prijať vhodných kandidátov z iných členských štátov,

z portálu EURES, ktorý poskytuje prístup k voľným pracovným miestam a predstavuje to pravé miesto, kam sa obrátiť pri hľadaní informácií o pracovnej mobilite v Európe. Poskytuje aj iné užitočné nástroje, ktoré pomáhajú ľuďom prijať informované rozhodnutia v prípade dostupných príležitostí.

Mobilita v Európe: fakty a čísla

Voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ. Podľa kvalitatívneho prieskumu Eurobarometer z roku 2010 je to právo, ktoré si občania EÚ cenia najviac; v podstate pre nich predstavuje synonymum ich postavenia ako občanov EÚ. Je zakotvené v článkoch 45 a 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Samotná zmluva a Charta základných práv udeľujú priamo občanom EÚ právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať v rámci Únie, ako aj právo na rovnaké zaobchádzanie, ako súčasť ich postavenia ako občanov Únie.

Podľa výberového zisťovania pracovných síl EÚ (EU-LFS) bolo v druhom štvrťroku 2013 približne 7,8 milióna občanov EÚ pracujúcich v inom členskom štáte EÚ, čo predstavuje 3,2 % pracovnej sily EÚ. Je to výrazný nárast v porovnaní s rokom 2005 (približne 4,8 milióna v roku 2005 alebo 2,1 % pracovnej sily EÚ), spôsobený najmä rozšírením v rokoch 2004 a 2007. Následkom hospodárskej krízy sa však mobilita medzi štátmi EÚ v rokoch 2009 – 2011 znížila a mobilita v rámci jednotlivých štátov EÚ klesla o jednu tretinu v porovnaní s obdobím rokov 2006 – 2008.

Okrem toho tieto agregované odhady nezahŕňajú všetkých mobilných pracovníkov EÚ, pretože EU-LFS zahŕňa hlavne ľudí, ktorý majú „bežný pobyt“ v danej krajine, a nie mobilných pracovníkov na krátky čas (napr. pracovníkov, ktorí žijú v inej krajine len niekoľko mesiacov). Podľa prieskumu Eurobarometer 2009 o geografickej a pracovnej mobilite približne 10 % občanov EÚ vyhlásilo, že už pracovali a žili v inej krajine počas určitého obdobia, pričom 51 % z nich pracovalo kratšie ako dva roky a 38 % kratšie ako jeden rok. Podľa prieskumu Eurobarometer o jednotnom trhu z roku 2011 by 28 % občanov EÚ v produktívnom veku uvažovalo v budúcnosti o práci v inej krajine EÚ. Okrem toho, tento podiel je obzvlášť vysoký (54 %) medzi mladými ľuďmi (15 – 24 rokov) a ľuďmi vo veku 25 – 39 rokov (38 %).

Medzinárodné porovnania (napr. OECD: Ekonomický prehľad EÚ 2012) naznačujú, že cezhraničná mobilita medzi členskými štátmi EÚ je v porovnaní s ostatnými regiónmi (Spojené štáty, Kanada, Austrália) obmedzená. Hoci túto skutočnosť možno čiastočne vysvetliť veľmi veľkou jazykovou rozmanitosťou a rozličnými inštitucionálnymi rámcami, tieto porovnania svedčia o tom, že v EÚ existuje väčší priestor pre vyššiu geografickú mobilitu. Okrem toho rozsiahle rozdiely, ktoré v súčasnosti existujú medzi krajinami EÚ a regiónmi EÚ, pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti a počtu voľných pracovných miest, sú ďalším dôkazom toho, že potenciál geografickej pracovnej mobility sa dostatočne nevyužíva (pozri pracovný dokument útvarov Komisie o trendoch a výzvach v rámci trhu práce, ktorý je súčasťou balíka Komisie v oblasti zamestnanosti z apríla 2012). Súčasné úrovne mobility sú stále relatívne nízke v porovnaní s potenciálom EÚ a sú v nepomere s tým, čo by sa mohlo očakávať v rámci skutočného jednotného trhu práce EÚ.

Prečo Komisia podporuje pracovnú mobilitu v rámci EÚ?

V ročnom prieskume rastu na rok 2012 bola obmedzená geografická mobilita uvedená ako jeden z dôvodov štrukturálnych rozdielov medzi dopytom a ponukou v oblasti práce, čo bráni obnove a dlhodobému rastu (pozri IP/11/1381).

Za súčasnej vysokej nezamestnanosti a pri výrazných rozdieloch medzi členskými štátmi môže mobilita práce zohrávať dôležitú úlohu. Dnes je situácia taká, že na jednej strane je značný počet neobsadených pracovných pozícií v oblastiach s vysokým rastom a na druhej strane oblasti s vysokou nezamestnanosťou v iných častiach EÚ. Pracovná mobilita by mohla zmierniť tlak zamestnanosti v krajinách zasiahnutých krízou a zároveň reagovať na potreby trhu práce tam, kde je vysoká úroveň dopytu po pracovnej sile. Podľa Eurostatu bola miera nezamestnanosti v novembri 2013 v Luxembursku, Rakúsku a Nemecku približne 5 – 6 %, v Portugalsku, na Cypre a v Chorvátsku sa blížila k hodnote medzi 15 a 19 % a v Španielsku a Grécku bola vyššia ako 25 %.

Pracovná mobilita v rámci EÚ môže pomôcť pri riešení nerovnováhy a podpore zamestnanosti, a zároveň obnoviť dynamiku a zmierniť sociálne utrpenie. Mobilita môže takisto pomôcť naštartovať nábor a vyhovieť potrebám mnohých zamestnávateľov tým, že im poskytne kvalifikovanú pracovnú silu, ktorú hľadajú. Pre pracovníkov to môže znamenať pozitívny prechod do zamestnania.

Mnohé štúdie ukázali v minulosti celkový pozitívny vplyv mobility na pracovníkov a firmy. Napríklad sa odhaduje, že mobilita po rozšírení EÚ pravdepodobne zvýši HDP krajín EÚ-15 približne o 1 % v období rokov 2004 až 2009.

Úspech siete EURES

Každý deň pomáha sieť EURES mnohým uchádzačom a zamestnávateľom nájsť si zamestnanie a kvalifikovaných zamestnancov. Ďalej je uvedených niekoľko úspechov od roku 2013.

Lisabonský veľtrh viedol k práci v Holandsku

Pedro Pereira, portugalský elektrotechnik prepustený v dôsledku krízy, si našiel novú prácu v Holandsku prostredníctvom veľtrhu práce v Lisabone.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Úspešný pracovný deň: 500 nových zmlúv v štyroch krajinách

Na veľtrhu práce, ktorý sa konal nedávno v nemeckom meste Saarbrücken, blízko hranice s Francúzskom, sa stretlo viac ako 6 500 návštevníkov a jeho výsledkom bolo 500 nových pracovných uplatnení a zmlúv.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Pomoc bulharským uchádzačom o prácu pri jej hľadaní v Nemecku

Spolupráca medzi sieťou EURES v Nemecku a s Bulharskom pomohla 208 uchádzačom o zamestnanie z Bulharska nájsť si zamestnanie v Nemecku od januára do septembra 2013, najmä v prípade voľných pracovných miest, ktoré sa na miestnom trhu práce nedarilo vyplniť.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

630 voľných pracovných miest počas Európskeho dňa pracovných príležitostí v Írsku

Sieť EURES Írsko nedávno organizovala Európsky deň pracovných príležitostí v Dubline s cieľom pomôcť v boji proti vysokej miere nezamestnanosti na ostrove Emerald.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Pomoc cezhraničným pracovníkom

EURES zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní poradenstva a pri podpore cezhraničných pracovníkov. Príkladom je prípad belgického uchádzača o zamestnanie, ktorý si hľadá zamestnanie v Nemecku len kúsok od hraníc s Belgickom.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Inžinieri z Portugalska majú úspech v Nórsku

Za posledné dva roky inžinierska skupina z Nórska zamestnala prostredníctvom služieb EURES osem portugalských inžinierov.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal


Side Bar