Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA PRASOWA

Bruksela, 17 stycznia 2014 r.

Zatrudnienie: Co to jest EURES, ogólnoeuropejska sieć dla osób poszukujących pracy?

Co to jest EURES i do czego służy?

EURES (Europejski Portal Mobilności Zawodowej) jest siecią współpracy Komisji Europejskiej, publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – a więc państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – oraz innych organizacji partnerskich. We współpracy EURES uczestniczy również Szwajcaria.

Zadaniem utworzonej w 1993 r. sieci EURES jest wymiana informacji i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi podmiotami w celu urzeczywistnienia swobodnego przepływu pracowników. EURES wspiera mobilność i usuwa przeszkody utrudniające przepływ pracowników, przyczyniając się do rozwoju otwartego i dostępnego dla wszystkich europejskiego rynku pracy. Sieć umożliwia wymianę ofert pracy i podań o pracę oraz zapewnia przejrzystość informacji na temat rynku pracy.

EURES oferuje bezpłatną pomoc osobom poszukującym zatrudnienia, które są gotowe przenieść się do innego kraju, a także doradztwo w zakresie warunków życia i pracy w EOG. Pomaga również pracodawcom chcącym zatrudnić pracowników z innych państw oraz regionów transgranicznych.

W obecnej postaci EURES składa się z dwóch zasadniczych elementów:

sieci urzędów pracy, która zapewnia informacje, doradztwo i wsparcie dla osób gotowych podjąć pracę za granicą oraz pracodawców poszukujących odpowiednich kandydatów do pracy z innych państw członkowskich,

portalu EURES, który udostępnia oferty pracy i jest prawdziwym punktem kompleksowej obsługi w zakresie mobilności zawodowej w Europie. EURES oferuje też wybór innych przydatnych narzędzi, które pomagają osobom szukającym pracy w podejmowaniu przemyślanych decyzji dotyczących dostępnych możliwości.

Mobilność w Europie: fakty i liczby

Swobodny przepływ osób to jedna z podstawowych swobód zagwarantowanych w prawie UE. Według jakościowego badania Eurobarometru przeprowadzonego w 2010 r. jest to najbardziej cenione przez Europejczyków prawo, uważane za równoznaczne z ich statusem obywateli UE. Jest ono zapisane w art. 45 i 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Sam Traktat oraz Karta praw podstawowych bezpośrednio nadają obywatelom UE prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terenie Unii oraz prawo do równego traktowania jako przysługujące im z tytułu obywatelstwa Unii.

Z unijnego badania aktywności ekonomicznej ludności (UE-BAEL) wynika, że w drugim kwartale 2013 r. około 7,8 mln obywateli UE było aktywnych zawodowo w innych państwie członkowskim. Grupa ta stanowiła 3,2 proc. unijnej siły roboczej. Liczby te wzrosły znacząco w porównaniu z 2005 r. (z około 4,8 mln osób – 2,1 proc. siły roboczej UE w 2005 r.), przede wszystkim z powodu rozszerzenia Unii w 2004 i 2007 r. Kryzys gospodarczy doprowadził jednak do spadku mobilności między państwami UE: w latach 2009–2011 mobilność w obrębie UE zmniejszyła się o jedną trzecią w porównaniu z okresem 2006–2008.

Te szacunkowe dane zagregowane nie uwzględniają ponadto wszystkich mobilnych obywateli UE: badanie UE-BAEL obejmuje przede wszystkim osoby, które „zwykle zamieszkują” w danym państwie, ale nie bierze pod uwagę na przykład osób, które przeprowadziły się w ostatnim czasie, ani też mobilnych pracowników krótkoterminowych (wyjeżdżających jedynie na kilka miesięcy). Według badania Eurobarometru dotyczącego mobilności geograficznej i zawodowej z 2009 r. około 10 proc. obywateli UE pracowało i mieszkało już w przeszłości za granicą, z czego 51 proc. krócej niż dwa lata, a 38 proc. nie dłużej niż rok. W badaniu Eurobarometru na temat jednolitego rynku z 2011 r. 28 proc. respondentów w wieku produkcyjnym zadeklarowało, że bierze pod uwagę podjęcie w przyszłości pracy w innym państwie UE. Takich osób jest szczególnie dużo wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat (54 proc.) oraz w grupie wiekowej 25–39 lat (38 proc.).

Z międzynarodowych porównań (np. badanie OECD na temat gospodarki UE z 2012 r.) wynika, że mobilność transgraniczna w obrębie państw członkowskich UE jest niewielka w porównaniu z innymi regionami (np. Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Australią). Mimo że można to częściowo wytłumaczyć dużą różnorodnością językową i różnymi ramami instytucjonalnymi, porównania te świadczą o tym, że nadal istnieje duże pole do zwiększenia mobilności geograficznej w UE. Ogromne różnice, jakie istnieją między państwami i regionami UE pod względem stóp bezrobocia i ilości ofert pracy, również świadczą o tym, że nie wykorzystuje się w wystarczającym stopniu potencjału geograficznej mobilności zawodowej (zob. dokument roboczy służb Komisji na temat tendencji i wyzwań na rynku pracy towarzyszący przedstawionemu przez Komisję w kwietniu 2012 r. pakietowi dotyczącemu zatrudnienia). Obecny poziom mobilności jest wciąż relatywnie niski w stosunku do unijnego potencjału i niewspółmierny do oczekiwań związanych z prawdziwym jednolitym rynkiem pracy UE.

Dlaczego Komisja zachęca do mobilności zawodowej wewnątrz UE?

Zbyt małą mobilność geograficzną uznano w rocznej analizie wzrostu gospodarczego z 2012 r. za jedną z przyczyn strukturalnego niedopasowania podaży i popytu na rynku pracy, a więc za czynnik hamujący ożywienie i długoterminowy wzrost gospodarczy (zob. IP/11/1381).

W obecnej sytuacji wysokiego bezrobocia i znaczących różnic między państwami członkowskimi mobilność zawodowa może odgrywać istotną rolę. W regionach charakteryzujących się szybkim wzrostem gospodarczym duża liczba stanowisk pracy pozostaje nieobsadzona, a jednocześnie w innych częściach UE bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie. Mobilność zawodowa może złagodzić problem bezrobocia w państwach dotkniętych kryzysem, a jednocześnie zaspokoić potrzeby rynku pracy w regionach o dużym popycie na pracę. Według danych Eurostatu w listopadzie 2013 r. stopa bezrobocia wynosiła około 5–6 proc. w Luksemburgu, Austrii i Niemczech, blisko 15–19 proc. w Portugalii, na Cyprze i w Chorwacji, a ponad 25 proc. w Hiszpanii i Grecji.

Mobilność zawodowa wewnątrz UE może się przyczynić do zmniejszenia tych różnic i wspierać zatrudnienie, przywracając dynamikę rynku pracy i łagodząc problemy społeczne. Mobilność może też ułatwić inicjowanie kampanii zatrudnienia oraz pomóc w zaspokojeniu potrzeb wielu pracodawców przez dostarczenie im wykwalifikowanej kadry, której poszukują. Pracownicy zaś mogą odnieść korzyści ze znalezienia zatrudnienia.

Wyniki wielu badań dowiodły, że mobilność wywołuje ogólne pozytywne skutki zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorstw. Szacuje się na przykład, że po rozszerzeniu Unii mobilność spowodowała wzrost PKB państw UE-15 o około 1 proc. w latach 2004–2009.

Sukcesy EURES

Każdego dnia sieć EURES pomaga wielu osobom szukającym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. O sukcesie EURES świadczą wybrane przykłady z 2013 r.

Z targów pracy w Lizbonie do zatrudnienia w Holandii

Pedro Pereira, portugalski inżynier elektryk, który stracił pracę na skutek kryzysu, znalazł nowe zatrudnienie w Holandii dzięki targom pracy w Lizbonie.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pl&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Udane Dni Pracy: 500 nowych umów w czterech państwach

Niedawne targi pracy w niemieckim mieście Saarbrücken w pobliżu granicy z Francją przyciągnęły ponad 6,5 tys. odwiedzających i zaowocowały podpisaniem 500 nowych umów o pracę lub staż.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pl&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Pomoc dla Bułgarów w znalezieniu pracy w Niemczech

Od stycznia do września 2013 r. dzięki współpracy Niemiec i Bułgarii w ramach EURES pracę w Niemczech znalazło 208 Bułgarów, głównie w zawodach, w których brakowało kandydatów na lokalnym rynku pracy.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pl&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

630 ofert pracy podczas Europejskich Dni Pracy w Irlandii

Irlandzki oddział EURES zorganizował niedawno Europejskie Dni Pracy w Dublinie, aby wspomóc walkę z wysokim bezrobociem w tym kraju.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pl&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Pomoc dla pracowników transgranicznych

EURES odgrywa także ważną rolę w doradzaniu i wspieraniu pracowników transgranicznych. Przykładem może być przypadek szukającego pracy Belga, który znalazł zatrudnienie tuż za granicą z Niemcami.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pl&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Inżynierowie z Portugalii odnoszą sukcesy w Norwegii

W ciągu ostatnich dwóch lat koncern technologiczny z Norwegii zatrudnił za pośrednictwem EURES ośmiu inżynierów z Portugalii.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pl&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal


Side Bar