Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2014. gada 17. janvārī

Nodarbinātība. Kas ir EURES, Eiropas darba meklēšanas tīkls?

Kas ir EURES un ko tas dara?

EURES (Eiropas darba meklētāju mobilitātes tīkls) ir sadarbības tīkls starp Eiropas Komisiju un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu (ES dalībvalstis un Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) valsts nodarbinātības dienestiem (VND) un citām partnerorganizācijām. EURES sadarbībā piedalās arī Šveice.

1993. gadā izveidotais EURES tīkls ir atbildīgs par informācijas apmaiņu un sadarbības veicināšanu starp ieinteresētajām personām, lai palīdzētu padarīt darba ņēmēju pārvietošanās brīvību par realitāti. EURES veicina darba ņēmēju mobilitāti un samazina šķēršļus, sekmējot atvērta un visiem pieejama Eiropas darba tirgus attīstību, nodrošinot informācijas apmaiņu par brīvajām darbvietām un darba pieteikumiem, kā arī darba tirgus informācijas pārredzamību.

EURES sniedz bezmaksas palīdzību darba meklētājiem, kas vēlas pārcelties uz citu valsti, un sniedz padomus par dzīves un darba apstākļiem EEZ. Tas arī palīdz darba devējiem, kas vēlas pieņemt darbā darba ņēmējus no citām valstīm un pārrobežu reģionos.

Pašreizējo EURES veido divas galvenās sastāvdaļas:

nodarbinātības darbinieku tīkls, kas sniedz informāciju, konsultācijas un atbalstu darba meklētājiem, kuri vēlas strādāt citā dalībvalstī, un darba devēji, kuri vēlas pieņemt darbā piemērotus kandidātus no citām dalībvalstīm;

EURES portāls, kas sniedz pieeju brīvajām darbvietām un ir īsts vienas pieturas informācijas birojs, kur saņemt informāciju par profesionālo mobilitāti Eiropā. Tas sniedz virkni citu noderīgu instrumentu, lai palīdzētu cilvēkiem izdarīt informētu izvēli par esošajām iespējām.

Mobilitāte Eiropā: fakti un skaitļi

Personu brīva pārvietošanās ir viena no pamatbrīvībām, ko nodrošina ES tiesību akti. Saskaņā ar 2010. gadā veikto Eirobarometra kvalitatīvo apsekojumu tās ir ES pilsoņiem vissvarīgākās tiesības – iedzīvotāji tās pielīdzina savam ES pilsoņa statusam. Šīs tiesības ir nostiprinātas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 45. un 21. pantā. Minētais Līgums un Pamattiesību harta tieši piešķir ES pilsoņiem tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties Eiropas Savienības teritorijā, kā arī tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, kas ir neatņemama Savienības pilsoņu statusa sastāvdaļa.

Saskaņā ar ES darbaspēka apsekojums (EU-LFS) 2013. gada otrajā ceturksnī aptuveni 7,8 miljoni ES pilsoņu jeb 3,2 % no ES darbaspēka bija ekonomiski aktīvi citā ES valstī. Tas ir vērā ņemams pieaugums salīdzinājumā ar 2005. gadu (aptuveni 4,8 miljoni 2005. gadā jeb 2,1 % no ES darbaspēka), ko būtiski ietekmējusi ES paplašināšanās 2004. un 2007. gadā. Tomēr ekonomikas krīze ir mazinājusi mobilitātes plūsmu starp ES valstīm: 2009.–2011. gadā mobilitāte ES teritorijā salīdzinājumā ar 2006.–2008. gadu ir sarukusi par vienu trešdaļu.

Turklāt šīs kopējās aplēses neietver visus ES mobilos pilsoņus, jo EU-LFS aptver galvenokārt cilvēkus, kas "parasti dzīvo" valstī, un neietver, piemēram, tos, kas nesen pārcēlušies, vai īstermiņa mobilos darba ņēmējus (piemēram tos, kas uzturas valstī tikai dažus mēnešus). Saskaņā ar 2009. gada Eirobarometra datiem par ģeogrāfisko un darba mobilitāti apmēram 10 % ES pilsoņu paziņoja, ka viņi jau kādreiz strādājuši un dzīvojuši citā valstī, 51 % no viņiem ir strādājuši mazāk nekā divus gadus, bet 38 % — mazāk nekā vienu gadu. Saskaņā ar 2011. gada Eirobarometra aptauju par vienoto tirgu 28 % no darbspējīga vecuma ES pilsoņiem apsvērtu iespēju nākotnē strādāt citā ES valstī. Turklāt šis rādītājs ir īpaši augsts (54 %) jauniešu vidū (15-24 g.v.) un vecuma grupā no 25 līdz 39 gadiem (38 %).

Starptautiski salīdzinājumi (piemēram, ESAO 2012. gada ekonomikas pārskats) liecina, ka pārrobežu mobilitāte starp ES dalībvalstīm ir ierobežota salīdzinājumā ar citiem reģioniem (piemēram, ASV, Kanāda, Austrālija). Lai gan daļēji to var izskaidrot ar ļoti lielu valodu daudzveidību un institucionālo sistēmu atšķirībām, šie salīdzinājumi liecina, ka ir iespējams vēl vairāk palielināt ģeogrāfisko mobilitāti Eiropas Savienībā. Turklāt pašlaik pastāv milzīgas bezdarba līmeņa atšķirības starp ES valstīm un reģioniem, un brīvo darbvietu skaits ir vēl viens apliecinājums tam, ka darbaspēka ģeogrāfiskās mobilitātes potenciāls nav pietiekami izmantots (skat. dienestu darba dokumentu par darba tirgus tendencēm un problēmām, kas pievienots Komisijas 2012. gada aprīļa dokumentam Nodarbinātības pakete). Pašreizējie mobilitātes rādītāji joprojām ir salīdzinoši zemi salīdzinājumā ar ES potenciālu un nav pielīdzināmi tam, ko varētu sagaidīt patiesi vienotā ES darba tirgū.

Kāpēc Komisija veicina darba ņēmēju mobilitāti ES?

2012. gada izaugsmes pētījumā konstatēts, ka ierobežota ģeogrāfiskā mobilitāte ir viens no iemesliem, kāpēc starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu pastāv strukturālā neatbilstība, tādējādi kavējot ekonomikas atveseļošanos un ilgtermiņa izaugsmi (skat.IP/11/1381).

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, ko raksturo augsts bezdarba līmenis un izteiktas atšķirības starp dalībvalstīm, darbaspēka mobilitātei var būt būtiska nozīme. Ievērojams skaits neaizpildītu darbavietu straujas izaugsmes jomās pašlaik līdzpastāv ar augstu bezdarba līmeni citās ES daļās. Darbaspēka mobilitāte var mazināt nodarbinātības spiedienu krīzes skartajās valstīs, vienlaikus reaģējot uz darba tirgus vajadzībām tur, kur ir liels darbaspēka pieprasījums. Eurostat dati liecina, ka, lai gan Luksemburgā, Austrijā un Vācijā bezdarba rādītāji 2013. gada novembrī bija aptuveni 5-6 %, Portugālē, Kiprā un Horvātijā tie bija tuvu 15-19 % un Spānijā un Grieķijā – virs 25 %.

Darbaspēka mobilitāte ES var palīdzēt novērst nelīdzsvarotību un veicināt nodarbinātību, vienlaikus atjaunojot dinamismu un mazinot sociālas ciešanas. Mobilitāte var arī palīdzēt sākt darbā pieņemšanas kampaņas un apmierināt daudzu uzņēmēju vajadzības, sniedzot tiem meklēto – kvalificētu darbaspēku. Darba ņēmēji savukārt var iegūt no pozitīvām pārmaiņām – atsākot strādāt.

Daudzi agrāk veiktie pētījumi liecina par kopumā pozitīvo mobilitātes ietekmi gan uz darba ņēmējiem, gan uzņēmumiem. Piemēram, tiek lēsts, ka mobilitāte pēc ES paplašināšanās laikposmā no 2004. gada līdz 2009. gadam palielinājusi ES-15 valstu IKP par apmēram 1 %.

EURES veiksmes stāsti

Katru dienu EURES tīkls palīdz daudziem darba meklētājiem un darba devējiem atrast darbu un kvalificētus darbiniekus. Tālāk atlasīti daži 2013. gada veiksmes stāsti.

Lisabonas darba gadatirgū atrod sapņu darbu Nīderlandē

Pedro Pereira, elektroinženieris no Portugāles, kuru atlaida krīzes rezultātā, ir atradis jaunu darbu Nīderlandē, izmantojot darbavietu gadatirgu Lisabonā.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Veiksmīga Darba diena: 500 jauni līgumi četrās valstīs

Nesen Vācijas pilsētā Zārbrīkenā (Saarbrücken), netālu no Francijas robežas, rīkotajā darba gadatirgū piedalījās vairāk nekā 6500 apmeklētāju, kā rezultātā tika atrasti darbinieki 500 jaunām darbavietām un noslēgti darba līgumi.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Palīdzība Bulgārijas darba meklētājiem strādāt Vācijā

Sadarbība starp EURES Vācijā un Bulgārijā palīdzēja 208 darba meklētājiem no Bulgārijas no 2013. gada janvāra līdz septembrim atrast darbu Vācijā, galvenokārt vietējā darba tirgū grūti aizpildāmās darbvietās.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

630 darba piedāvājumu Eiropas Darba dienā Īrijā

Īrijas EURES Dublinā nesen rīkoja Eiropas Darba dienu, lai palīdzētu samazināt augsto bezdarba līmeni Smaragda salā.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

EURES var palīdzēt pārrobežu darba ņēmējiem

EURES ir būtiska nozīme padomu un atbalsta sniegšanā pārrobežu darba ņēmējiem. Piemēram, gadījums, kad Beļģijas darba meklētājs atrada darbu tepat pie Vācijas robežas.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Portugāļu inženieriem uzsmaida veiksme Norvēģijā

Pēdējo divu gadu laikā inženieru grupa no Norvēģijas ar EURES pakalpojumu starpniecību ir nodarbinājusi astoņus inženierus no Portugāles.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal


Side Bar