Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2014 m. sausio 17 d.

Užimtumas. Europos darbo paieškos tinklas EURES

Kas yra EURES ir kaip jis veikia?

EURES (Europos darbo ieškotojų judumo tinklas) yra Europos Komisijos ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių (ES valstybių narių, taip pat Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) valstybinių užimtumo tarnybų ir kitų organizacijų partnerių bendradarbiavimo tinklas. EURES veikloje taip pat dalyvauja Šveicarija.

1993 m. įsteigtame EURES tinkle jo narės keičiasi informacija ir bendradarbiauja, siekdamos, kad laisvas darbuotojų judėjimas taptų įprastas. EURES padeda plėtoti atvirą ir visiems prieinamą Europos darbo rinką, užtikrina keitimąsi informacija apie laisvas darbo vietas ir darbo ieškotojus ir informacijos apie darbo rinką skaidrumą. Taip skatinamas darbuotojų judumas ir mažinamos jiems kylančios kliūtys.

EURES siūlo nemokamą pagalbą darbo ieškotojams, norintiems persikelti į kitą šalį, ir teikia patarimus apie gyvenimo ir darbo sąlygas EEE šalyse. Šis tinklas taip pat padeda darbdaviams, norintiems priimti darbuotojų iš kitų šalių ir pasienio regionuose.

Dabartinis EURES sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių:

užimtumo tarnybos konsultantų tinklo, kuris teikia informaciją, patarimus ir paramą darbo ieškotojams, norintiems įsidarbinti kitose valstybėse narėse, ir darbdavių, ieškančių tinkamų darbuotojų iš kitų valstybių narių;

EURES portalo, kuriame skelbiamos laisvos darbo vietos ir kuris, veikiantis vieno langelio principu, yra svarbus informacijos apie darbo jėgos judumą Europoje šaltinis. Portale pateikta kitos įvairios naudingos informacijos, kuria remdamiesi žmonės gali rinktis siūlomas laisvas darbo vietas.

Judumas Europoje: faktai ir skaičiai

Laisvas asmenų judėjimas yra viena iš pagrindinių ES teisės aktais užtikrinamų laisvių. 2010 m. atliktas kokybinis Eurobarometro tyrimas rodo, kad šią judėjimo laisvę ES piliečiai vertina labiausiai; iš esmės ji laikoma ES piliečio statuso sinonimu. Ši laisvė įtvirtinta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 45 ir 21 straipsniais. Sutartimi ir ES pagrindinių teisių chartija tiesiogiai ES piliečiams suteikiama teisė laisvai judėti ir gyventi Sąjungoje ir teisė į vienodas sąlygas. Šios teisės jiems priklauso dėl jų, kaip Sąjungos piliečių, statuso.

Remiantis ES darbo jėgos tyrimo duomenimis, 2013 m. antrą ketvirtį apie 7,8 mln. ES piliečių buvo ekonomiškai aktyvūs kitoje ES šalyje, o tai sudaro 3,2 proc. ES darbo jėgos. Palyginti su 2005 m. šis skaičius itin padidėjo (2005 m. tokių piliečių buvo apie 4,8 mln. arba 2,1 proc. ES darbo jėgos), visų pirma dėl 2004 m. ir 2007 m. ES plėtros. Vis dėlto dėl ekonomikos krizės 2009–2011 m. darbuotojų judumas ES viduje, palyginti su 2006–2008 m. laikotarpiu, sumažėjo trečdaliu.

Be to, į šiuos bendrus duomenis neįtraukti visi ES judūs piliečiai, nes minėtas ES darbo jėgos tyrimas apima daugiausia nuolatinius šalies gyventojus, o ne, pvz., visai neseniai atvykusius į šalį asmenis arba trumpam laikotarpiui migruojančius darbuotojus (pvz., atvykusius į šalį tik keliems mėnesiams). 2009 m. Eurobarometro tyrimas dėl geografinio ir darbo rinkos judumo rodo, kad maždaug 10 proc. ES piliečių tam tikru laikotarpiu jau yra dirbę ir gyvenę kitoje šalyje; 51 proc. iš jų kitoje šalyje dirbo mažiau nei dvejus metus, o 38 proc. – mažiau nei metus. 2011 m. Eurobarometro tyrimo dėl bendrosios rinkos duomenimis, 28 proc. darbingo amžiaus ES piliečių svarstytų galimybę ateityje dirbti kitoje ES šalyje. Be to, šia galimybe galbūt pasinaudotų labai didelė dalis 15–24 m. jaunuolių ir 25–39 m. asmenų (atitinkamai 54 ir 38 proc.).

Tarptautiniai lyginamieji duomenys (pvz., 2012 m. EBPO ES ekonomikos apžvalga) rodo, kad tarpvalstybinis judumas ES valstybėse narėse yra ribotas, palyginti su kitais regionais (JAV, Kanada, Australija). Nors iš dalies tai galima paaiškinti labai didele kalbų įvairove ir skirtingomis institucinėmis struktūromis, vis dėlto šie lyginamieji duomenys rodo, kad esama daugiau aktyvesnio geografinio darbo jėgos judumo ES galimybių. Be to, šiuo metu ES šalyse ir regionuose nedarbo lygis ir laisvų darbo vietų skaičius yra labai skirtingas, o tai yra dar vienas ženklas, kad geografinio darbo jėgos judumo potencialas nepakankamai išnaudotas (žr. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Darbo rinkos tendencijos ir uždaviniai“, pridėtą prie 2012 m. balandžio mėn. Komisijos užimtumo srities dokumentų rinkinio). Atsižvelgiant į ES potencialą, dabartinis judumo lygis vis dar yra žemas ir neatitinka to, ko būtų galima tikėtis veiksmingoje bendrojoje ES darbo rinkoje.

Kodėl Komisija skatina darbo jėgos judumą ES viduje?

2012 m. metinėje augimo apžvalgoje nustatyta, kad ribotas geografinis judumas yra viena iš struktūrinės darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikties priežasčių, trikdančių ekonomikos atsigavimą ir ilgalaikį augimą (žr. IP/11/1381).

Dabar, kai nedarbo lygis didelis, o padėtis įvairiose valstybėse narėse labai nevienoda, darbo jėgos judumas gali būti labai svarbus. Šiuo metu regionuose, kuriuose ekonomika sparčiai auga, yra daug laisvų darbo vietų, o kitos ES vietovės pasižymi aukštu nedarbo lygiu. Darbo jėgos judumas gali sumažinti įtampą užimtumo srityje nuo krizės nukentėjusiose šalyse ir patenkinti darbo rinkos poreikius tose šalyse, kuriose darbo jėgos paklausa didelė. Eurostato duomenimis, 2013 m. lapkričio mėn. nedarbo lygis Liuksemburge, Austrijoje ir Vokietijoje buvo apie 5–6 proc., Portugalijoje, Kipre ir Kroatijoje – 15–19 proc., o Ispanijoje ir Graikijoje – daugiau nei 25 proc.

Darbo jėgos judumas ES viduje gali gerinti pusiausvyrą ir skatinti užimtumą, atkurti darbo rinkų dinamiškumą ir sumažinti visuomenės patiriamus sunkumus. Dėl judumo taip pat gali paspartėti įdarbinimas, o daugelio darbdavių poreikiai būtų patenkinti pasiūlius jiems reikalingos kvalifikuotos darbo jėgos. Iš to naudos gautų ir darbuotojai – jų įsidarbinimo procesas palengvėtų.

Daugelis tyrimų rodo, kad praeityje bendras judumo poveikis buvo teigiamas tiek darbuotojams, tiek įmonėms. Pavyzdžiui, manoma, kad dėl ES plėtros nulemto darbuotojų judumo 2004–2009 m. laikotarpiu ES-15 BVP padidėjo maždaug 1 proc.

.

EURES sėkmingos veiklos pavyzdžiai

EURES tinklas kiekvieną dieną padeda daugeliui darbo ieškotojų rasti naują darbą, o darbdaviams – kvalifikuotų darbuotojų. Toliau pateikiami kai kurie sėkmingos šio tinklo veiklos 2013 m. pavyzdžiai.

Lisabonos darbo mugė padėjo susirasti darbą Nyderlanduose

Portugalas Pedro Pereira, dėl krizės iš darbo atleistas elektros inžinierius, dalyvavo darbo mugėje Lisabonoje, kurioje rado naują darbo vietą Nyderlanduose.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=lt&acro=news&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Sėkmingas darbo dienai skirtas renginys: sudaryta 500 naujų sutarčių keturiose šalyse

Į neseniai Vokietijos mieste Sarbriukene netoli Prancūzijos sienos surengtą darbo mugę susirinko daugiau kaip 6 500 lankytojų. Mugėje sudaryta 500 laikinojo ir nuolatinio darbo sutarčių.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=lt&acro=news&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Bulgarai randa darbą Vokietijoje

2013 m. sausio – rugsėjo mėn. dėl Vokietijos ir Bulgarijos EURES tarnybų bendradarbiavimo 208 darbo ieškotojai iš Bulgarijos rado darbą Vokietijoje. Jie užėmė daugiausia tas darbo vietas, kurioms rasti darbuotojų vietos darbo rinkoje buvo sudėtinga.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=lt&acro=news&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Europos darbo dienoje Airijoje pasiūlyta 630 darbo vietų

Siekdama spręsti aukšto nedarbo lygio problemą Airijoje, šios šalies EURES tarnyba neseniai surengė Europos darbo dieną Dubline.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=lt&acro=news&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Pagalba pasienio regionų darbuotojams

EURES tarnyba taip pat vaidina svarbų vaidmenį teikdama konsultacijas ir padėdama pasienio regionų darbuotojams. Pavyzdžiui, padeda belgui, ieškančiam darbo šalia esančiame Vokietijos pasienio regione.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=lt&acro=news&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Portugalijos inžinieriai sėkmingai skinasi kelią Norvegijoje

Per pastaruosius dvejus metus Norvegijos inžinerijos bendrovė per EURES įdarbino aštuonis inžinierius iš Portugalijos.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=lt&acro=news&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true


Side Bar