Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 17. tammikuuta 2014

Työllisyys: Euroopan laajuinen Eures-työnhakuverkosto

Mikä Eures-verkosto on ja miten se toimii?

Euroopan työnhakijoiden liikkuvuutta koskeva verkosto Eures on Euroopan komission ja Euroopan talousalueen ETA:n jäsenvaltioiden (EU:n jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) julkisten työvoimapalvelujen ja muiden yhteistyöorganisaatioiden välinen yhteistyöverkosto. Myös Sveitsi osallistuu Eures-yhteistyöhön.

Eures-verkosto perustettiin vuonna 1993, ja se mahdollistaa sidosryhmiensä välisen tiedonvaihdon ja yhteistyön, jotta työntekijöiden vapaa liikkuvuus toteutuisi käytännössä. Eures-verkosto edistää liikkuvuutta ja poistaa työntekijöitä haittaavia esteitä edistämällä kaikille avointen eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittämistä sekä varmistamalla avoimia työpaikkoja koskevien tietojen ja työhakemusten vaihdon ja työmarkkinatietojen läpinäkyvyyden.

Eures-verkosto tarjoaa maksutonta apua työnhakijoille, jotka haluavat muuttaa toiseen maahan, ja antaa neuvoja elin- ja työoloista ETA-maissa. Se myös auttaa työnantajia, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä muista maista ja jotka toimivat rajatylittävillä alueilla.

Nykyinen Eures-järjestelmä koostuu kahdesta keskeisestä komponentista:

työvoimavirkailijoiden verkosto antaa tietoja, neuvoja ja tukea työnhakijoille, jotka haluavat työskennellä toisessa jäsenvaltiossa, ja työnantajille, jotka haluavat rekrytoida soveltuvia työntekijöitä muista jäsenvaltioista

Eures-portaali tarjoaa pääsyn avoimia työpaikkoja koskeviin tietoihin ja on todellinen keskitetty palvelupiste, joka antaa tietoja työhön liittyvästä liikkuvuudesta Euroopassa. Se tarjoaa muitakin hyödyllisiä välineitä, joiden avulla ihmiset voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja saatavilla olevista mahdollisuuksista.

Liikkuvuus Euroopassa: tosiseikkoja ja lukuja

Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi EU:n lainsäädännössä taatuista perusvapauksista. Vuonna 2010 tehdyn kvalitatiivisen Eurobarometritutkimuksen mukaan se on oikeus, jota EU:n kansalaiset arvostavat eniten: he katsovat sen tarkoittavan lähes samaa kuin EU-kansalaisen asema. Se on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 45 ja 21 artiklaan. SEUT-sopimuksessa ja perusoikeuskirjassa annetaan suoraan EU:n kansalaisille oikeus liikkua ja asua vapaasti unionin sisällä sekä oikeus yhdenvertaiseen kohteluun osana heidän asemaansa unionin kansalaisina.

EU:n työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 toisella neljänneksellä noin 7,8 miljoonaa EU:n kansalaista harjoitti taloudellista toimintaa toisessa EU-maassa, mikä on 3,2 prosenttia EU:n työvoimasta. Tämä on merkittävä nousu vuoteen 2005 verrattuna (noin 4,8 miljoonaa henkeä vuonna 2005 eli 2,1 prosenttia EU:n työvoimasta), ja sen perustana ovat erityisesti vuosien 2004 ja 2007 EU:n laajentumiset. Talouskriisi on kuitenkin vähentänyt työntekijöiden liikkumista EU-maiden välillä: vuosina 2009–2011 EU:n sisäinen liikkuvuus väheni kolmanneksella verrattuna vuosiin 2006–2008.

Näihin arvioihin eivät kuitenkaan sisälly kaikki liikkuvuutta harjoittavat EU-kansalaiset, koska työvoimatutkimus kattaa pääasiassa ihmiset, jotka ”asuvat tavanomaisesti” maassa, eikä esimerkiksi hiljattain muuttaneita tai lyhytaikaisia liikkuvia työntekijöitä (jotka viipyvät vain muutaman kuukauden). Alueellista ja työvoiman liikkuvuutta käsittelevässä vuoden 2009 Eurobarometritutkimuksessa noin 10 prosenttia EU:n kansalaisista ilmoitti, että he olivat jo työskennelleet ja asuneet toisessa maassa jonkin aikaa; heistä 51 prosenttia oli työskennellyt ulkomailla alle kaksi vuotta ja 38 prosenttia alle yhden vuoden. Sisämarkkinoita käsittelevän vuoden 2011 Eurobarometritutkimuksen mukaan EU:n työikäisestä väestöstä 28 prosenttia voisi harkita toisessa EU-maassa työskentelyä tulevaisuudessa. Tämä osuus on erityisen korkea (54 %) nuorten (15–24-vuotiaiden) sekä 25–39-vuotiaiden (38 %) parissa.

Kansainvälisissä vertailuissa (esim. OECD:n tutkimuksessa ”Economic Survey of the EU 2012”) tulee esiin, että liikkuvuus EU:n jäsenvaltioiden välillä on vähäisempää muihin alueisiin (kuten Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan) verrattuna. Tätä voidaan osittain selittää erittäin laajalla kielten monimuotoisuudella ja erilaisilla institutionaalisilla puitteilla, mutta vertailujen perusteella vaikuttaa silti siltä, että alueellista liikkuvuutta EU:ssa olisi mahdollista lisätä. Lisäksi tällä hetkellä EU-maiden ja -alueiden välillä olevat massiiviset erot työttömyysasteissa ja vapaiden työpaikkojen määrässä ovat toinen merkki siitä, että työvoiman alueelliseen liikkuvuuden mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty riittävästi (ks. työmarkkinoiden suuntauksia ja haasteita käsittelevä komission yksiköiden valmisteluasiakirja (EN), joka on liitteenä komission huhtikuussa 2012 antamassa työllisyyspaketissa). Tämänhetkiset liikkuvuustasot ovat edelleen suhteellisen alhaisia EU:n potentiaaliin nähden eivätkä vastaa tasoa, jota voitaisiin odottaa aidosti yhdentyneillä EU:n työmarkkinoilla.

Miksi komissio haluaa edistää EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta?

Vähäinen alueellinen liikkuvuus yksilöitiin vuoden 2012 kasvuselvityksessä yhdeksi syyksi työvoiman tarjonnan ja kysynnän väliseen rakenteelliseen epäsuhtaan ja näin myös syyksi, joka estää talouden elpymistä ja pitkän aikavälin kasvua (ks. IP/11/1381).

Nykytilanteessa, jossa työttömyys on korkealla tasolla ja jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, työvoiman liikkuvuudella voi olla suurta merkitystä. Tällä hetkellä on yhtä aikaa erittäin paljon täyttämättömiä työpaikkoja korkean kasvun alueilla ja suurta työttömyyttä EU:n muissa osissa. Työvoiman liikkuvuus voi helpottaa työllisyyspainetta maissa, joihin kriisi vaikuttaa, ja vastata samalla sellaisten työmarkkinoiden tarpeisiin, joilla työvoiman kysyntä on suurta. Eurostatin mukaan marraskuussa 2013 työttömyysaste oli 5–6 prosenttia Luxemburgissa, Itävallassa ja Saksassa, 15–19 prosenttia Portugalissa, Kyproksella ja Kroatiassa ja yli 25 prosenttia Espanjassa ja Kreikassa.

EU:n sisäisellä työvoiman liikkuvuudella voidaan puuttua epätasapainoon ja tukea työllisyyttä ja palauttaa samalla dynaamisuus ja helpottaa sosiaalista ahdinkoa. Liikkuvuudella voidaan myös edistää rekrytoinnin elpymistä ja vastata lukuisten työnantajien tarpeisiin tarjoamalla heille tarvittavaa ammattitaitoista työvoimaa. Työntekijät puolestaan saavat etua onnistuneesta siirtymisestä työllisyyteen.

Monissa aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu liikkuvuuden yleisesti positiivinen vaikutus sekä työntekijöihin että yrityksiin. Esimerkiksi laajentumisen jälkeisen liikkuvuuden on arvioitu kasvattaneen EU-15-valtioiden BKT:tä noin 1 prosentilla vuosina 2004–2009.

Eures-menestystarinoita

Eures-verkosto auttaa joka päivä useita työnhakijoita löytämään työpaikan ja työnantajia löytämään pätevän työntekijän. Jäljempänä esitetään joitakin menestystarinoita vuodelta 2013.

Lissabonissa järjestetyt työpaikkamessut vievät työhön Alankomaihin

Pedro Pereira, portugalilainen sähköinsinööri, joutui kriisin vuoksi työttömäksi ja löysi uuden työpaikan Alankomaista Lissabonissa järjestettyjen työpaikkamessujen kautta.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Hyvä työllisyyspäivä: 500 uutta työsopimusta neljässä maassa

Saksassa lähellä Ranskan rajaa Saarbrückenin kaupungissa järjestetyillä työpaikkamessuilla oli yli 6 500 kävijää, ja siellä tehtiin 500 uutta työsopimusta.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Bulgarialaisille työnhakijoille apua Saksassa työskentelyyn

Saksan ja Bulgarian Eures-verkoston yhteistyöllä autettiin 208:aa bulgarialaista työntekijää löytämään työpaikka Saksasta vuoden 2013 tammi-syyskuun välisenä aikana. Kyseisiä avoimia työpaikkoja oli vaikea täyttää paikallisilla työmarkkinoilla.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

European Job Day -tapahtumassa Irlannissa tarjolla 630 työpaikkaa

Irlannin Eures-verkosto järjesti hiljattain Dublinissa European Job Day -tapahtuman, jolla pyrittiin torjumaan ”smaragdisaaren” erittäin suurta työttömyyttä.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Rajatyöntekijöiden auttaminen

Eures-verkostolla on tärkeä tehtävä myös rajatyöntekijöiden neuvomisessa ja tukemisessa. Tämä koskee esimerkiksi belgialaista työnhakijaa, joka haluaa löytää töitä Saksasta juuri rajan tuntumasta.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Portugalilaisia insinöörejä Norjaan

Kahden viime vuoden aikana norjalainen insinööriyritys on työllistänyt kahdeksan portugalilaista insinööriä Eures-palvelujen kautta.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal


Side Bar