Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 17. jaanuar 2014

Tööhõive: üleeuroopaline tööotsimisvõrgustik EURES

Mis on EURES ja kuidas see toimib?

EURES (Euroopa tööotsijate liikuvuse võrgustik) on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriikide (ELi liikmesriigid ning Norra, Island ja Liechtenstein) riiklike tööturuasutuste ning muude partnerorganisatsioonide vaheline koostöövõrgustik. Ka Šveits osaleb EURESe koostöös.

1993. aastal loodud EURESe võrgustik vastutab oma sidusrühmade vahel teabe vahetamise ja koostöö võimaldamise eest, et aidata muuta töötajate vaba liikumine reaalsuseks. EURES edendab liikuvust ja vähendab töötajatele seatud tõkkeid, aitab kaasa kõigile avatud ja juurdepääsetava Euroopa tööturu arendamisele ning tagab tööpakkumiste ja –taotluste vahetuse ja tööturualase teabe läbipaistvuse.

EURES pakub tasuta abi tööotsijatele, kes soovivad kolida teise riiki, ning annab nõu elu- ja töötingimuste kohta EMPs. Samuti abistab EURES tööandjaid, kes soovivad värvata töötajaid teistest riikidest ja piiriülestest piirkondadest.

EURESe praegune ülesehitus koosneb kahest peamisest komponendist:

  • tööhõiveametnike võrgustik, mis teavitab, nõustab ja toetab mõnes teises liikmesriigis töötada soovivaid tööotsijaid ja teistest liikmesriikidest sobivaid kandidaate värvata soovivaid tööandjaid;

  • EURESe portaal, mis sisaldab teavet vabade töökohtade kohta ning kujutab endast Euroopa tööalast liikuvust käsitlevat teavet hõlmavat tõelist ühtset kontaktpunkti. See sisaldab mitmesuguseid kasulikke tööriistu, mis aitavad inimestel teha teadliku valiku olemasolevate võimaluste kohta.

Liikuvus Euroopas: faktid ja arvandmed

Isikute vaba liikumine on üks ELi õigusaktidega tagatud põhiõigustest. 2010. aastal läbiviidud kvalitatiivse Eurobaromeetri uuringu kohaselt hindavad ELi kodanikud seda õigust kõige rohkem, nad peavad seda liidu kodakondsuse sünonüümiks. See on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 45 ja 21. Kõnealuse lepinguga ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga antakse ELi kodanikele õigus liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning samuti õigus võrdsele kohtlemisele osana liidu kodaniku staatusest.

ELi tööjõu-uuringu kohaselt oli 2013. aasta teises veerandis teises ELi riigis majanduslikult aktiivsed 7,8 miljonit ELi kodanikku, kes moodustasid 3,2% ELi tööjõust. See näitaja on võrreldes 2005. aastaga oluliselt suurenenud (4,8 miljonit 2005. aastal ehk 2,1% ELi tööjõust), peamiselt tänu 2004. ja 2007. aasta laienemistele. Ent majanduskriis on ELi liikmesriikide vahelist liikuvust vähendanud: ajavahemikul 2009–2011 langesid ELi-sisesed liikuvusvood võrreldes aastate 2006–2008 tasemega kolmandiku võrra.

Lisaks ei käsitle need koondprognoosid kõiki ELi liikuvaid kodanikke, sest ELi tööjõu-uuring hõlmab peamiselt isikuid, kes asjaomases liikmesriigis „tavaliselt elavad” ning ei hõlma hiljuti kolinud või lühiajalisi liikuvaid töötajaid (nt kes jäävad vaid paariks kuuks). Geograafilist ja tööalast liikuvust käsitleva 2009. aasta Eurobaromeetri uuringu kohaselt teatas 10% ELi kodanikest, et nad juba olid mõnda aega teises riigis töötanud või elanud, 51% neist oli töötanud vähem kui kaks aastat ning 38% vähem kui aasta. Ühtset turgu käsitleva 2011. aasta Eurobaromeetri uuringu kohaselt on 28% ELi tööealistest kodanikest valmis tulevikus kaaluma töötamist mõnes teises ELi liikmesriigis. See osakaal on eriti suur (54%) noorte hulgas (15−24aastased) ja 25−39aastaste hulgas (38%).

Rahvusvahelistest võrdlustest (nt OECD ELi majanduse uuring 2012) ilmneb, et piiriülene liikuvus ELi liikmesriikide vahel on võrreldes muude piirkondadega (nt Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia) väike. Kuigi seda võib osaliselt selgitada väga suure keelelise mitmekesisusega ja mitmesuguste institutsionaalsete raamistikega, annavad need võrdlused siiski põhjust arvata, et ELi sisese suurema geograafilise liikuvuse osas on veel arenguruumi. Suured lõhed ELi riikide ja piirkondade vahel seoses töötuse määra ja vabade töökohtade arvuga on veel üheks märgiks, et tööalase geograafilise liikuvuse potentsiaal on jäänud kasutamata (vt komisjoni talituste töödokument tööturu suundumuste ja väljakutsete kohta, mis on lisatud komisjoni 2012. aasta aprilli tööhõivepaketile). Praegune liikuvuse tase on ELi potentsiaali silmas pidades suhteliselt madal ning ei vasta sellele, mida võiks eeldada tõeliselt ühtsel tööjõuturul.

Miks komisjon julgustab ELi sisest liikuvust?

Piiratud geograafilist liikuvust nimetati 2012. aasta majanduskasvu analüüsis tööturu pakkumise ja nõudluse vahelise struktuurse sobimatuse üheks põhjuseks, mis takistab majanduse elavdamist ja pikaajalist kasvupotentsiaali (vt IP/11/1381).

Praeguses olukorras, kus tööpuudus on suur ja liikmesriikide vahelised erinevused on eriti märgatavad, võib tööjõu liikuvusel olla oluline roll. Samal ajal kui kiiresti arenevates piirkondades on paljud töökohad täitmata, iseloomustab ELi teisi osi suur tööpuudus. Tööjõu liikuvus võib leevendada survet tööhõivele kriisist mõjutatud riikides ning samal ajal vastata tööturu vajadustele suure tööjõunõudlusega piirkondades. Eurostati andmetel oli tööpuudus 2013. aasta novembris 5−6% Luksemburgis, Austrias ja Saksamaal, 15−19% Portugalis, Küprosel ja Horvaatias ning üle 25% Hispaanias ja Kreekas.

ELi sisene tööjõu liikuvus võib aidata vähendada tasakaalustamatust ja toetada tööhõivet ning ühtlasi taastada dünaamika ja leevendada sotsiaalseid kannatusi. Liikuvus võib samuti aidata käivitada värbamisi ja vastata paljude tööandjate vajadustele, pakkudes neile kvalifitseeritud tööjõudu, mida nad on otsinud. Töötajad omakorda võidavad tööleasumisega seotud positiivsest üleminekust.

Mitmesugused uuringud on näidanud, et liikuvusel on olnud üldiselt positiivne mõju nii töötajatele kui ka ettevõtetele. Hinnangute kohaselt on laienemisjärgne liikuvus aastatel 2004−2009 suurendanud EL 15 riikide SKPd ligikaudu 1% võrra.

.

EURESe edulood

Iga päev aitab EURESe võrgustik paljudel tööotsijatel ja tööandjatel leida tööd ja kvalifitseeritud töötajaid. Allpool on esitatud valik 2013. aasta edulugudest.

Lissaboni töömess aitas leida töö Hollandis

Portugali elektriinsener Pedro Pereira vallandati kriisi tõttu, kuid Lissaboni töölaadal leidis ta uue töökoha Hollandis.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Edukas töölaat: 500 uut lepingut neljas riigis

Hiljuti Saksamaal Prantsusmaa piiri lähedal Saarbrückenis peetud töömess tõi kokku üle 6500 külastaja ning viis 500 uue värbamise ja lepinguni.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Bulgaaria tööotsijatel aidati Saksamaale tööle saada

Saksamaa ja Bulgaaria EURESe koostöö tulemusena leidsid 208 Bulgaaria tööotsijat 2013. aasta jaanuarist septembrini töökoha Saksamaal, peamiselt selliste vabade töökohtade hulgast, mida oli raske täita kohaliku tööjõuga.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

630 saadaolevat vaba töökohta Euroopa tööhõivepäeval Iirimaal

Iirimaa EURES korraldas hiljuti Dublinis Euroopa tööhõivepäeva, et aidata võidelda kõrge tööpuuduse vastu smaragdsaarel.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Abi piiriülestele töötajatele

EURESel on oluline roll piiriüleste töötajate nõustamisel ja toetamisel. Näiteks aidati Belgia tööotsijal leida töökoht teisel pool Saksamaa piiri.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Portugali inseneridel oli edu Norras

Viimase kahe aasta jooksul on Norra tehnoloogiakontsern võtnud EURESe kaudu tööle kaheksa Portugali inseneri.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal


Side Bar