Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Απασχόληση: Τι είναι το EURES, το πανευρωπαϊκό δίκτυο για την αναζήτηση εργασίας

Τι είναι το EURES και τι ακριβώς κάνει;

Το EURES (το ευρωπαϊκό δίκτυο για την κινητικότητα των ατόμων που αναζητούν εργασία) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και άλλων εταίρων οργανισμών. Η Ελβετία συμμετέχει επίσης στη συνεργασία του δικτύου EURES.

Το δίκτυο EURES, που δημιουργήθηκε το 1993, είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων κατά τρόπο που να συμβάλλει, ώστε η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων να γίνεται πραγματικότητα. Το EURES προάγει την κινητικότητα και μειώνει τα εμπόδια των εργαζομένων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας η οποία να είναι ανοικτή και προσβάσιμη σε όλους, διασφαλίζοντας την ανταλλαγή κενών θέσεων εργασίας και αιτήσεων εργασίας και τη διαφάνεια στις πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας.

Το EURES παρέχει δωρεάν βοήθεια σε άτομα που αναζητούν εργασία και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη χώρα και παρέχει συμβουλές σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στον ΕΟΧ. Βοηθά επίσης τους εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενους από άλλες χώρες και στις παραμεθόριες περιφέρειες.

Η παρούσα σύσταση του EURES αποτελείται από δύο κύριες συνιστώσες:

το δίκτυο των λειτουργών εργασίας που παρέχει πληροφορίες, καθοδήγηση και υποστήριξη σε άτομα που αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος μέλος και των εργοδοτών που επιθυμούν να προσλάβουν κατάλληλους υποψήφιους από άλλα κράτη μέλη.

η πύλη του EURES που παρέχει πρόσβαση στις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας και είναι πραγματικά μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για πληροφορίες σχετικά με επαγγελματική κινητικότητα στην Ευρώπη. Παρέχει ένα φάσμα άλλων χρήσιμων εργαλείων για να βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν τις σωστές επιλογές για τις δυνατότητες που προσφέρονται.

Κινητικότητα στην Ευρώπη: γεγονότα και αριθμοί

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες που εγγυάται το κοινοτικό δίκαιο. Σύμφωνα με ποιοτική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που διενεργήθηκε το 2010, η ελεύθερη κυκλοφορία είναι το δικαίωμα που οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν το πλέον πολύτιμο· το θεωρούν συνώνυμο με την ιδιότητά τους ως πολιτών της ΕΕ. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στα άρθρα 45 και 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η ίδια η Συνθήκη και ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, παρέχουν απευθείας στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός της Ένωσης, καθώς και το δικαίωμα της ισότιμης μεταχείρισης, στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους ως πολιτών της Ένωσης.

Σύμφωνα με την έρευνα για το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 περίπου 7,8 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 3,2 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ. Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2005 (περίπου 4,8 εκατ. το 2005 ή 2,1 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ) κυρίως λόγω των διευρύνσεων του 2004 και του 2007. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης, μειώθηκαν οι ροές κινητικότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ·– κατά την περίοδο 2009-2011, μειώθηκαν κατά το ένα τρίτο οι ενδοενωσιακές ροές κινητικότητας, σε σύγκριση με την περίοδο 2006-2008.

Επίσης, αυτές οι συνολικές εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν όλους τους διακινούμενους πολίτες της ΕΕ, επειδή η έρευνα για το εργατικό δυναμικό της ΕΕ καλύπτει κυρίως άτομα που συνήθως κατοικούν μόνιμα σε μια χώρα και όχι π.χ., τα άτομα που έχουν μετακινηθεί πρόσφατα ή τους εργαζόμενους που διακινούνται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. για λίγους μόνο μήνες). Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2009 σχετικά με τη γεωγραφική κινητικότητα και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, το 10 % περίπου των πολιτών της ΕΕ δήλωσαν ότι είχαν ήδη εργαστεί και ζήσει σε άλλη χώρα σε κάποια χρονική στιγμή, το 51 % των οποίων έχει εργασθεί για διάστημα μικρότερο των δύο ετών, και το 38 % για διάρκεια μικρότερη του ενός έτους. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2011 για την ενιαία αγορά, το 28 % των πολιτών σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ στο μέλλον. Επιπλέον, αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό (54 %) μεταξύ των νέων (15-24 ετών) και των ατόμων ηλικίας 25-39 ετών (38 %).

Οι διεθνείς συγκρίσεις (π.χ. Οικονομική επισκόπηση του ΟΟΣΑ για την ΕΕ για το 2012) δείχνουν ότι η διασυνοριακή κινητικότητα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες περιοχές (όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία). Μολονότι αυτό μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από την ευρύτατη γλωσσική πολυμορφία και τα διαφορετικά θεσμικά πλαίσια, οι συγκρίσεις αυτές ακόμη υποδηλώνουν ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη γεωγραφική κινητικότητα στην ΕΕ. Επιπλέον, τα μαζικά κενά που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ από άποψη ποσοστών ανεργίας και ποσοστών κενών θέσεων εργασίας είναι ακόμη μια ένδειξη ότι το δυναμικό της γεωγραφικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού δεν αξιοποιείται αρκετά (βλέπε έγγραφο εργασίας σχετικά με τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις προκλήσεις, που συνοδεύει τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση Απριλίου 2012 της Επιτροπής). Τα σημερινά επίπεδα κινητικότητας είναι ακόμα σχετικά χαμηλά έναντι του δυναμικού της ΕΕ και δεν είναι ανάλογα με το τι θα μπορούσε να αναμένεται σε μια γνήσια ενιαία αγορά εργασίας της ΕΕ.

Γιατί η Επιτροπή ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ;

Η περιορισμένη γεωγραφική κινητικότητα χαρακτηρίστηκε στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2012 ως ένας από τους λόγους για τη διαρθρωτική αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού και, ως εκ τούτου, εμποδίζει την ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη (βλ. IP/11/1381).

Με τη σημερινή κατάσταση της υψηλής ανεργίας και την ισχυρή απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Σημαντικός αριθμός κενών θέσεων εργασίας σε περιοχές υψηλής ανάπτυξης συνυπάρχουν σήμερα με υψηλή ανεργία σε άλλα τμήματα της ΕΕ. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μπορεί να αμβλύνει την πίεση της απασχόλησης σε χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση, ενώ πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας όπου είναι υψηλό το επίπεδο της ζήτησης εργασίας. Σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ το ποσοστό ανεργίας του Νοεμβρίου 2013 ήταν περίπου 5-6 % στο Λουξεμβούργο, την Αυστρία και τη Γερμανία, ήταν σχεδόν 15-19 % στην Πορτογαλία, την Κύπρο και την Κροατία και άνω του 25 % στην Ισπανία και την Ελλάδα.

Η κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην εκ νέου αντιμετώπιση των ανισορροπιών και στη στήριξη της απασχόλησης, αποκαθιστώντας παράλληλα τον δυναμισμό και μετριάζοντας τις κοινωνικές δοκιμασίες. Η κινητικότητα μπορεί επίσης να δώσει ώθηση σε πρωτοβουλίες για προσλήψεις και να καλύψει τις ανάγκες πολλών εργοδοτών, παρέχοντάς τους το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό που αναζητούν. Οι εργαζόμενοι, από την πλευρά τους, θα μπορέσει να επωφεληθεί από μια θετική μετάβαση στην απασχόληση.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει κατά το παρελθόν τη συνολική θετική επίπτωση της κινητικότητας τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η κινητικότητα μετά τη διεύρυνση εκτιμάται ότι αύξησε το ΑΕγχΠ των χωρών της ΕΕ-15 κατά περίπου 1 % κατά την περίοδο 2004-2009.

Ιστορίες επιτυχίας του EURES

Κάθε μέρα το δίκτυο EURES βοηθά πολλά άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες να βρουν δουλειά και υπαλλήλους με υψηλά προσόντα. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις επιτυχίες από το 2013.

Έκθεση για την απασχόληση στη Λισαβόνα οδηγεί σε θέση εργασίας στις Κάτω Χώρες

Ο κ. Pedro Pereira, πορτογάλος ηλεκτρολόγος μηχανικός που απολύθηκε λόγω της κρίσης, βρήκε νέα θέση στις Κάτω Χώρες μέσω μιας έκθεσης για την απασχόληση, στη Λισαβόνα.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Μια επιτυχημένη ημερίδα εργασίας: 500 νέες συμβάσεις σε τέσσερις χώρες

Μια πρόσφατη έκθεση για την απασχόληση, στη γερμανική πόλη Saarbrücken, κοντά στα γαλλικά σύνορα, συγκέντρωσε πάνω από 6 500 επισκέπτες και οδήγησε σε 500 νέες προσλήψεις και συμβάσεις.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Παροχή βοήθειας σε άτομα από τη Βουλγαρία που αναζητούν εργασία ώστε να εργαστούν στη Γερμανία

Η συνεργασία του EURES με τη Γερμανία και τη Βουλγαρία βοήθησε 208 άτομα που αναζητούν εργασία από τη Βουλγαρία να βρουν μια θέση εργασίας στη Γερμανία μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2013, κυρίως σε κενές θέσεις εργασίας που ήταν δύσκολο να καλυφθούν από την τοπική αγορά εργασίας.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

630 κενές θέσεις εργασίας προσφέρονται σε ευρωπαϊκή ημερίδα απασχόλησης στην Ιρλανδία

Το EURES της Ιρλανδίας πρόσφατα οργάνωσε ευρωπαϊκή ημερίδα απασχόλησης στο Δουβλίνο, ώστε να βοηθήσει στην καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών ανεργίας στη νήσο Emerald.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Βοήθεια στους διασυνοριακούς εργαζομένους

Το EURES έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην παροχή συμβουλών και υποστήριξης προς τους διασυνοριακούς εργαζομένους. Για παράδειγμα, έχουμε την περίπτωση ενός βέλγου που αναζητούσε εργασία και βρήκε μια θέση λίγο μετά τα γερμανικά σύνορα.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Μηχανικοί από την Πορτογαλία προοδεύουν στη Νορβηγία

Τα τελευταία δύο έτη, ένας όμιλος μηχανικών από τη Νορβηγία έχει προσλάβει οκτώ πορτογάλους μηχανικούς μέσω των υπηρεσιών του EURES.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal


Side Bar