Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 17. januar 2014

Beskæftigelse: Hvad er Eures, det fælleseuropæiske netværk for jobsøgende

Hvad er Eures, og hvad er dets opgave?

Eures (det europæiske mobilitetsnetværk for jobsøgende) er et netværkssamarbejde mellem Europa-Kommissionen, offentlige arbejdsformidlinger i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein) og andre partnerorganisationer. Schweiz deltager også i Eures-samarbejdet.

Eures-netværket, der blev oprettet i 1993, er ansvarligt for udveksling af oplysninger og for at muliggøre samarbejde mellem netværkets interessenter som et bidrag til virkeliggørelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed. Eures fremmer mobilitet og mindsker hindringerne for arbejdstagere ved at bidrage til udvikling af europæiske arbejdsmarkeder, som er åbne og tilgængelige for alle, og sikre udveksling af jobtilbud og jobansøgninger samt åbenhed om arbejdsmarkedsoplysninger.

Eures yder gratis bistand til jobsøgende, der ønsker at flytte til et andet land, og rådgiver om leve- og arbejdsvilkår i EØS. Det bistår også arbejdsgivere, der ønsker at ansætte arbejdstagere fra andre lande og i grænseområder.

Eures består i sin nuværende form af to hovedelementer:

netværket af erhvervsvejledere, som giver oplysninger, vejledning og støtte til jobsøgende, der ønsker at arbejde i andre medlemslande, og til arbejdsgivere, der ønsker at ansætte egnede kandidater fra andre medlemslande

Eures-portalen, der giver adgang til ledige stillinger og er en ægte kvikskranke for oplysninger om jobmobilitet i Europa. Den omfatter en række andre nyttige værktøjer, der kan hjælpe folk med at træffe informerede valg blandt de eksisterende muligheder.

Mobilitet i Europa: tal og oplysninger

Den frie bevægelighed for personer er en af de grundlæggende frihedsrettigheder, som EU-retten garanterer. Ifølge en kvalitativ Eurobarometerundersøgelse, der blev foretaget i 2010, er det den rettighed, som EU-borgerne sætter højest. For dem er den nærmest synonym med deres status som EU-borgere. Den er fastsat i artikel 45 og 21 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Selve traktaten og chartret om grundlæggende rettigheder giver umiddelbart EU-borgerne ret til at færdes og opholde sig frit inden for Unionen samt ret til ligebehandling i kraft af deres status som unionsborgere.

Ifølge EU's arbejdsstyrkeundersøgelse (EU-LFS) var ca. 7,8 mio. EU-borgere økonomisk aktive i et andet EU-land i andet kvartal af 2013, hvilket svarer til 3,2 % af EU's arbejdsstyrke. Det er en betydelig stigning i forhold til 2005 (ca. 4,8 mio. i 2005, dvs. 2,1 % af EU's arbejdsstyrke), hvilket især skyldes udvidelserne i 2004 og 2007. Den økonomiske krise har imidlertid ført til en tilbagegang i mobilitetsbevægelserne mellem EU-landene – i 2009-2011, og mobilitetsbevægelserne internt mellem EU-landene faldt med en tredjedel sammenlignet med perioden 2006-2008.

Disse samlede skøn omfatter oven i købet ikke alle mobile borgere i EU, for EU-LFS dækker hovedsagelig personer, som har "sædvanligt opholdssted" i et land, og f.eks. ikke de senest flyttede eller de korttidsmobile arbejdstagere (som måske kun opholder sig i et andet land i nogle få måneder). Ifølge Eurobarometerundersøgelsen fra 2009 om geografisk mobilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet erklærede omkring 10 % af EU-borgerne, at de allerede havde arbejdet og boet i et andet land på et tidspunkt. Heraf havde 51 % arbejdet i under to år, og 38 % i under et år. Ifølge Eurobarometerundersøgelsen fra 2011 om det indre marked ville 28 % af EU-borgerne i den arbejdsdygtige alder overveje at arbejde i et andet EU-land i fremtiden. Denne andel er i øvrigt særlig høj (54 %) blandt de unge (15-24 årige) og blandt de 25-39-årige (38 %).

Internationale sammenligninger (f.eks. OECD, Economic Survey of EU, 2012) viser, at mobiliteten mellem EU-landene er begrænset i forhold til situationen i andre regioner (som f.eks. USA, Canada og Australien). Selv om dette delvis kan forklares ved den meget store sproglige mangfoldighed og forskellige institutionelle rammer, tyder disse sammenligninger på, at der er gode muligheder for større geografisk mobilitet i EU. Desuden er de massive forskelle, der for øjeblikket er mellem EU's lande og regioner med hensyn til arbejdsløshedstal og antallet af ledige stillinger, endnu et tegn på, at potentialet for geografisk mobilitet på arbejdsmarkedet ikke udnyttes tilstrækkeligt (se arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om arbejdsmarkedstendenser og udfordringer, der ledsagede Kommissionens beskæftigelsespakke fra april 2012). Det aktuelle niveau for mobilitet er stadig forholdsvis lavt i forhold til EU's potentiale og er ikke på højde med det, der kunne forventes på et ægte indre arbejdsmarked i EU.

Hvorfor fremmer Kommissionen arbejdskraftens mobilitet inden for EU?

I den årlige vækstundersøgelse for 2012 blev begrænset geografisk mobilitet udpeget som en af årsagerne til det strukturelle misforhold mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, hvilket hindrer genopretningen og væksten på lang sigt (se IP/11/1381).

I den aktuelle situation med høj arbejdsløshed og stor forskel mellem medlemsstaterne kan arbejdskraftens mobilitet spille en vigtig rolle. I dag er der et betydeligt antal ledige stillinger i områder med høj vækst, samtidig med at der er høj arbejdsløshed i andre dele af EU. Arbejdskraftens mobilitet kan lette presset på beskæftigelsen i lande, der er ramt af krisen, og samtidig opfylde arbejdsmarkedets behov de steder, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft er høj. Ifølge Eurostat var arbejdsløsheden i november 2013 ca. 5-6 % i Luxembourg, Østrig og Tyskland, tæt på 15-19 % i Portugal, Cypern og Kroatien og over 25 % i Spanien og Grækenland.

Arbejdskraftens mobilitet inden for EU kan bidrage til at afhjælpe ubalancerne og støtte beskæftigelsen og samtidig genoprette dynamikken og nedtone de sociale problemer. Mobilitet kan også være med til at kickstarte rekrutteringskampagner og opfylde mange arbejdsgiveres behov ved at sikre dem den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger. Omvendt kan arbejdstagerne drage fordel af en positiv overgang til arbejdslivet.

Mange tidligere undersøgelser har vist mobilitetens samlede positive virkning for både arbejdstagere og virksomheder. F.eks. skønnes mobiliteten efter udvidelsen at have forhøjet EU-15-landenes BNP med ca. 1 % i perioden 2004-2009.

Eures-succeshistorier

Hver eneste dag hjælper Eures-netværket mange arbejdssøgende og arbejdsgivere med at finde henholdsvis job og kvalificerede medarbejdere. Nedenfor findes nogle af succeshistorierne fra 2013.

En jobmesse i Lissabon fører til job i Nederlandene

Pedro Pereira, en portugisisk stærkstrømsingeniør, der blev afskediget på grund af krisen, fandt nyt job i Nederlandene gennem en jobmesse i Lissabon.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=da&acro=news&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

En vellykket jobdag: 500 nye kontrakter i fire lande

En jobmesse for nylig i den tyske by Saarbrücken, nær den franske grænse, tiltrak over 6 500 besøgende og førte til 500 nye praktikpladser og kontrakter.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=da&acro=news&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Bulgarske jobsøgende hjælpes til arbejde i Tyskland

Samarbejdet mellem Eures i Tyskland og Bulgarien hjalp 208 jobsøgende fra Bulgarien med at finde job i Tyskland fra januar til september 2013, mest ledige stillinger, der var vanskelige at få besat på det lokale arbejdsmarked.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=da&acro=news&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

630 jobtilbud på europæisk jobdag i Irland

Eures Irland organiserede for nylig en europæisk jobdag i Dublin med sigte på at bekæmpe den høje arbejdsløshed på Den Grønne Ø.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=da&acro=news&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Hjælp til grænsearbejdere

Eures udfylder også en vigtig rolle ved at rådgive og støtte grænsearbejdere. Et eksempel er en belgisk jobsøgende, der fik hjælp til at finde job lige på den anden side af den tyske grænse.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=da&acro=news&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Ingeniører fra Portugal har succes i Norge

I løbet af de seneste to år har en ingeniørgruppe fra Norge ansat otte portugisiske ingeniører via Eures' tjenester.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=da&acro=news&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true


Side Bar