Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel, 17. ledna 2014

Zaměstnanost: EURES, celoevropská síť pro hledání zaměstnání

Co je síť EURES a čím se zabývá?

EURES (evropská síť pro mobilitu uchazečů o zaměstnání) je síť založená na spolupráci mezi Evropskou komisí a veřejnými službami zaměstnanosti členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) (tj. členské státy EU a Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a dalšími partnerskými organizacemi. Na spolupráci v rámci sítě EURES se podílí také Švýcarsko.

Síť EURES byla založena v roce 1993 a její úkol spočívá ve výměně informací a umožňování spolupráce mezi zúčastněnými stranami s cílem přispět k tomu, aby se volný pohyb pracovníků stal realitou. EURES podporuje mobilitu a odstraňuje překážky, jimž pracovníci čelí, tím, že přispívá k rozvoji evropského trhu práce, který je otevřený a přístupný všem. Současně zajišťuje výměnu informací o volných místech a žádostech o zaměstnání a také transparentní informace o trhu práce.

EURES poskytuje bezplatnou pomoc uchazečům o zaměstnání, kteří se chtějí přestěhovat do jiné země, a dále poskytuje poradenství v oblasti životních a pracovních podmínek v EHP. Pomáhá také zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnat pracovníky z jiných zemí nebo v přeshraničních regionech.

EURES tvoří v současnosti dvě hlavní části:

síť pracovníků úřadů práce, jež poskytuje informace, poradenství a podporu uchazečům o zaměstnání, kteří mají zájem o práci v jiném členském státě, a zaměstnavatelům, kteří hledají vhodné kandidáty z jiných členských států.

portál EURES, jenž umožňuje přístup k informacím o volných místech a funguje jako jedno správní místo pro informace o pracovní mobilitě v Evropě. Poskytuje i řadu dalších užitečných nástrojů, díky nimž se mohou lidé lépe rozhodovat a vybírat z dostupných možností.

Mobilita v Evropě: fakta a čísla

Jednou ze základních svobod zaručených právem EU je volný pohyb osob. Podle výsledků kvalitativního Eurobarometru z roku 2010 se jedná o právo, jehož si občané EU nejvíce cení. Prakticky si je ztotožňují se svým statusem občanů EU. Toto právo je zakotveno v článcích 45 a 21 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Jak samotná Smlouva, tak i Listina základních práv přímo udělují občanům EU právo svobodně se pohybovat a pobývat v Unii, společně s právem na rovné zacházení, jež jsou součástí jejich statusu občanů Unie.

Podle šetření pracovních sil v EU provedeného ve druhém čtvrtletí roku 2013 se v jiné zemi EU nacházelo okolo 7,8 milionu ekonomicky aktivních občanů EU, což představuje 3,2 % pracovní síly v EU. Oproti roku 2005 (okolo 4,8 milionu osob neboli 2,1% pracovní síly v EU) se jedná o podstatný nárůst, k němuž přispěla zejména rozšíření z let 2004 a 2007. Hospodářská krize nicméně způsobila, že toky mobility mezi zeměmi EU se v letech 2009–2011 zmenšily, přičemž mobilita uvnitř EU klesla v porovnání s obdobím 2006–2008 o jednu třetinu.

Uvedené celkové odhady navíc nezahrnují všechny mobilní občany EU, protože šetření pracovních sil v EU se týká hlavně osob, které mají „obvyklé místo pobytu“ v dané zemi, nikoli například osob, které se v poslední době přistěhovaly, nebo krátkodobě mobilních pracovníků (např.: pobývajících pouze několik měsíců). Podle Eurobarometru z roku 2009 zaměřeného na geografickou mobilitu a mobilitu pracovní síly přibližně 10 % občanů EU uvedlo, že již někdy pracovali a žili v jiné zemi, přičemž 51 % z nich pracovalo méně než dva roky a 38 % méně než jeden rok. Podle Eurobarometru z roku 2011 věnovaného jednotnému trhu 28 % občanů EU v produktivním věku do budoucna uvažuje o práci v jiné zemi EU. Podíl těchto osob je navíc obzvlášť vysoký u mladých lidí ve věku 15–24 let (54 %) a u věkové kategorie 25–39 let (38 %).

Z mezinárodních srovnání (např. Hospodářský průzkum OECD o EU z roku 2012) vyplývá, že přeshraniční mobilita mezi členskými státy EU je ve srovnání s jinými regiony (např. Spojené státy americké, Kanada, Austrálie) omezená. I když lze tuto skutečnost částečně vysvětlit velkou jazykovou rozmanitostí a odlišnými institucionálními rámci, přesto tato srovnání naznačují, že by geografická mobilita v EU mohla být vyšší. Navíc velké rozdíly, které v současné době panují mezi zeměmi a regiony EU, pokud jde o míry nezaměstnanosti a počty volných pracovních míst, jsou dalším důkazem toho, že potenciál geografické mobility pracovní síly není dostatečně využíván (viz pracovní dokument útvarů Komise o trendech a problémech na trhu práce doprovázející balíček týkající se zaměstnanosti, který Komise představila v dubnu 2012). Současné úrovně mobility jsou oproti potenciálu EU stále poměrně nízké a neodpovídají výsledkům, které by se daly očekávat v rámci opravdu jednotného evropského trhu práce.

Proč Komise podporuje mobilitu pracovní síly v rámci EU?

Roční analýza růstu na rok 2012 poukázala na omezenou geografickou mobilitu jako na jeden z důvodů strukturálního nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po ní, který brání oživení a dlouhodobému růstu (viz IP/11/1381).

Při současné vysoké nezaměstnanosti a velkým rozdílům mezi členskými státy může hrát mobilita pracovní síly důležitou roli. Souběžně se dnes vyskytuje velký počet neobsazených pracovních míst v rychle se vyvíjejících oblastech a vysoká nezaměstnanost v jiných částech EU. Mobilita pracovní síly může zmírnit tlak zaměstnanosti v zemích zasažených krizí a současně reagovat na potřeby trhu práce v oblastech s vysokou poptávkou po pracovní síle. Podle údajů Eurostatu se míry nezaměstnanosti v listopadu 2013 pohybovaly v Lucembursku, Rakousku a Německu okolo 5–6 %, zatímco v Portugalsku, na Kypru a v Chorvatsku se blížily 15–19 % a ve Španělsku a Řecku přesáhly 25 %.

Mobilita pracovní síly uvnitř EU může pomoci odstranit nerovnováhu a podpořit zaměstnanost při současném obnovení dynamiky a zmírnění sociálních problémů. Mobilita může rovněž pomoci nastartovat náborové akce a vyjít vstříc potřebám řady zaměstnavatelů tím, že jim přinese kvalifikovanou pracovní sílu, kterou hledají. Pro pracovníky je zase pozitivním výsledkem získání zaměstnání.

Řada studií v minulosti prokázala obecný kladný dopad mobility na pracovníky i na podniky. Odhaduje se například, že mobilita v návaznosti na rozšíření přinesla v letech 2004 až 2009 zvýšení HDP zemí EU–15 přibližně o 1 %.

.

Úspěchy sítě EURES

Síť EURES denně pomáhá řadě uchazečů o zaměstnání najít práci a mnoha zaměstnavatelům zase získat kvalifikované zaměstnance. Níže naleznete výběr úspěšně završených případů z roku 2013.

Lisabonský veletrh pracovních příležitostí přinesl zaměstnání v Nizozemsku

Pedro Pereira, portugalský elektroinženýr propuštěný pro nadbytečnost v důsledku krize, našel díky veletrhu pracovních příležitostí konanému v Lisabonu nové místo v Nizozemsku.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Úspěšný den pracovních příležitostí: 500 nových smluv ve čtyřech zemích

Veletrh pracovních příležitostí, který se nedávno konal v německém Saarbrückenu nedaleko francouzských hranic, přilákal více než 6 500 návštěvníků a přinesl 500 nových umístění a smluv.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Pomoc bulharským uchazečům o zaměstnání s pracovním uplatněním v Německu

V období od ledna do září 2013 pomohla spolupráce sítě EURES v Německu a v Bulharsku 208 uchazečům z Bulharska najít v Německu zaměstnání. Jednalo se především o volná pracovní místa, která se nedařilo obsadit v rámci místního trhu práce.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Evropský den pracovních příležitostí v Irsku nabídl 630 volných pracovních míst

EURES Irsko nedávno uspořádal Evropský den pracovních příležitostí v Dublinu s cílem přispět k boji proti vysoké míře nezaměstnanosti na „Smaragdovém ostrově“.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Pomoc přeshraničním pracovníkům

Síť EURES rovněž hraje důležitou roli prostřednictvím poradenství a podpory, jež poskytuje přeshraničním pracovníkům. Příkladem lze uvést případ belgického uchazeče o zaměstnání, který nalez pracovní uplatnění v Německu jen kousek od hranic s Belgií.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Úspěch portugalských inženýrů v Norsku

V průběhu uplynulých dvou let zaměstnala jedna norská strojírenská skupina osm portugalských inženýrů prostřednictvím služeb sítě EURES.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal


Side Bar