Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 17 януари 2014 г.

Заетост: въпроси и отговори относно европейската мрежа за трудова мобилност EURES

Какво представлява EURES и как функционира тя?

Европейската мрежа за трудова мобилност EURES подпомага сътрудничеството между Европейската комисия и публичните служби по заетостта в Европейското икономическо пространство (т.е. държавите от ЕС плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), както и различни партньорски организации. Швейцария също поддържа отношения на сътрудничество с EURES.

EURES бе създадена през 1993 г. като платформа за обмен на информация и за сътрудничество между участващите в нея страни с цел да се подпомага свободното движение на работници. Тя насърчава мобилността и намалява пречките пред работниците, като спомага за установяването на открит и общодостъпен европейски пазар на труда, гарантира обмен на данни за свободни работни места и заявления за работа, както и прозрачността на информацията, свързана с пазара на труда.

EURES предоставя безплатно съдействие на търсещите работа, които желаят да се преместят в друга държава, и информация относно условията на живот и работа в Европейското икономическо пространство. Наред с това мрежата оказва помощ на работодателите, които търсят да наемат работници от други държави и в трансгранични региони.

EURES се състои от два основни компонента:

мрежа от служители по заетостта — тя осигурява информация, насоки и подкрепа на лицата, търсещи работа в други държави членки, и на работодателите, които желаят да наемат подходящи работници от други държави от ЕС;

портал EURES — той предоставя достъп до обяви за работни места, цялостна информация за трудовата мобилност в Европа и широк набор от други полезни инструменти, с помощта на които търсещите работа могат да направят информиран избор относно наличните възможности.

Мобилността в Европа — факти и данни

Свободното движение на хора е една от основните свободи, гарантирани от правото на ЕС. Проучване на Евробарометър от 2010 г. показва, че европейците определят тази свобода като най-ценна и като синоним на своя статут на граждани на ЕС. Тя е установена в членове 45 и 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В този договор и в Хартата на основните права се гарантира правото на гражданите на ЕС да се движат и пребивават свободно в рамките на Съюза при еднакви условия като част от техния статут на граждани на ЕС.

Наблюдението на трудовата заетост в ЕС през второто тримесечие на 2013 г. показва, че около 7,8 млн. европейски граждани — или 3,2 % от работната ръка на ЕС — са икономически активни в друга държава от Съюза. Това представлява значително увеличение в сравнение с показателите от 2005 г. (около 4,8 млн. или 2,1 % от работната ръка на ЕС), като причината за него е свързана най-вече с приемането на нови държави през 2004 и 2007 г. Икономическата криза обаче доведе до спад в мобилността между държавите от ЕС — през периода 2009—2011 г. мобилността в рамките на Съюза се е понижила с една трета спрямо 2006—2008 г.

В тези оценки не са включени всички мобилни граждани на ЕС, тъй като наблюдението на трудовата заетост обхваща най-вече лица, които са обичайно пребиваващи в дадена държава, но не и наскоро установилите се в нея или краткосрочно заетите (напр. за няколко месеца) мобилни работници. Според проведено през 2009 г. проучване на Евробарометър относно географската и трудовата мобилност около 10 % от гражданите на ЕС заявяват, че вече са работили и живели в друга държава, като 51 % от тях са работили по-малко от две години, а 38 % — по-малко от година. Резултатите от проучването на Евробарометър относно единния пазар от 2011 г. сочат, че 28 % от европейците в трудоспособна възраст биха обмислили възможността в бъдеще да работят в друга държава от ЕС. Този дял е особено висок (54 %) сред младите хора (на възраст 15—24 г.) и групата на възраст 25—39 години (38 %).

Съпоставките в международен аспект (напр. проведеното от ОИСР икономическо изследване на ЕС от 2012 г.) показват ограничена трансгранична мобилност между държавите от ЕС в сравнение с други региони (като САЩ, Канада и Австралия). Въпреки че това може да се обясни отчасти със значителното езиково разнообразие и различните институционални рамки, тези сравнения все пак показват, че съществуват неизчерпани възможности за по-голяма географска мобилност в ЕС. Значителните различия между държавите и регионите от ЕС по отношение на нивата на безработица и наличните работни места са допълнителен признак, че потенциалът за географска мобилност на работниците се използва в недостатъчна степен (вж. работния документ на службите на Комисията относно тенденциите и предизвикателствата на пазара на труда, придружаващ изготвения от Комисията пакет от мерки в областта на заетостта от април 2012 г.). Равнищата на мобилност са все още относително ниски в сравнение с потенциала на ЕС и не отговарят на очакванията, свързани с функционирането на истински единен пазар на труда в ЕС.

Защо Комисията насърчава трудовата мобилност в рамките на ЕС?

В годишния обзор на растежа за 2012 г. ограничената географска мобилност бе посочена като една от причините за структурното несъответствие между предлагането и търсенето на работна ръка, което затруднява процесите на възстановяване и дългосрочния растеж (вж. IP/11/1381).

Трудовата мобилност може да изиграе важна роля в настоящата обстановка на висока безработица и съществени различия между отделните държави от ЕС. В момента е налице значителен брой незаети работни места в райони с висок растеж паралелно с висока безработица в други части на ЕС. Трудовата мобилност може да смекчи свързаните със заетостта проблеми в държавите, засегнати от кризата, като същевременно отговори на потребностите на пазара на труда, където е налице голямо търсене на работна ръка. Според данни на Евростат през ноември 2013 г. безработицата в Люксембург, Австрия и Германия е била около 5—6 %, в Португалия, Кипър и Хърватия тя е била 15—19 %, а в Испания и Гърция — над 25 %.

Трудовата мобилност в рамките на ЕС може не само да спомогне за отстраняване на неравновесията и стимулиране на заетостта, но и да възстанови динамиката и да намали социалното напрежение. Наред с това тя може да даде тласък на наемането на работна ръка и да отговори на потребностите на множество работодатели, като осигури търсените от тях квалифицирани работници. От своя страна работниците също могат да спечелят от подобна положителна тенденция в заетостта.

Много досегашни проучвания показват цялостното положително въздействие на мобилността както за работниците, така и за предприятията. Така например приблизителните оценки показват, че в периода 2004—2009 г. мобилността вследствие на разширяването на Съюза е довела до повишаване на БВП на държавите от ЕС-15 с около 1 %.

Няколко примера за успехите на EURES

Всеки ден EURES помага на много хора да намерят работа, а на работодателите — квалифицирани служители. По-долу са представени някои от успехите на мрежата през 2013 г.

Панаир на заетостта в Лисабон води до работа в Нидерландия

Португалският електроинженер Педро Перейра, съкратен заради кризата, намери работа в Нидерландия по време на проведения в Лисабон панаир на трудовата заетост.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=news&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Успешен ден на заетостта: 500 нови договора в четири държави

На неотдавна състоялия се панаир на заетостта в германския град Заарбрюкен (близо до границата с Франция) се събраха над 6500 посетители и бяха подписани 500 нови договора за работа.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=news&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Помощ за българи, търсещи работа в Германия

Благодарение на сътрудничеството между Германия и България в рамките на мрежата EURES 208 българи намериха работа в Германия през периода януари—септември 2013 г.; за повечето от заетите от тях работни места липсваха кандидати на местния пазар на труда.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=news&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

630 свободни работни места на Европейския ден на заетостта в Ирландия

EURES Ирландия организира неотдавна Европейски ден на заетостта в Дъблин с цел да се спомогне за намаляване на високата безработица в страната.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=news&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Съдействие за трансграничните работници

EURES изпълнява важна роля в предоставянето на консултации и подкрепата за трансграничните работници. Като пример може да се посочи случаят с белгийски гражданин, който получи помощ при намирането на работа непосредствено отвъд границата в Германия.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=news&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Инженери от Португалия намират работа в Норвегия

Със съдействието на EURES през последните две години норвежка инженерна компания нае осем инженери от Португалия.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=news&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true


Side Bar