Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 25. marca 2014

RAPEX v roku 2013

1. Čo je to RAPEX?

RAPEX je európsky systém včasného varovania o nebezpečných výrobkoch. Tento systém zabezpečuje, že sa informácie o nebezpečných výrobkoch, ktoré boli stiahnuté z trhu a/alebo obehu kdekoľvek v Európe, rýchlo dostanú k členským štátom a Európskej komisii, vďaka čomu bude možné podniknúť potrebné kroky v rámci celej EÚ. V súčasnosti je do systému zapojených 31 krajín. Chorvátsko sa stalo jeho súčasťou 1. júla 2013. Zúčastnenými krajinami sú všetky krajiny Európskej únie a krajiny EZVO/EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).

Aké opatrenia je možné prijať?

Medzi najčastejšie opatrenia patrí zákaz alebo zastavenie predaja, stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu alebo obehu a odmietnutie dovozu colnými orgánmi.

Ktoré výrobky systém RAPEX sleduje?

Systém RAPEX sa zameriava na nebezpečné nepotravinové výrobky určené spotrebiteľom (napr. hračky, kozmetika, oblečenie) a odborníkom (napr. elektrické vŕtačky, stroje, stavebné výrobky), ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov (riziká poranenia, chemické riziká atď.), ako aj pre rôzne verejné záujmy, ktorými sú napríklad „ochrana životného prostredia“ (nebezpečné chemické látky obsiahnuté vo výrobkoch môžu ohroziť stav flóry, vody, vzduchu, pôdy atď.), „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ a „verejná bezpečnosť“.

Systém RAPEX sa vzťahuje na väčšinu nepotravinových výrobkov. Iné kategórie nepotravinových výrobkov, ako sú lieky a zdravotnícke pomôcky, spadajú pod osobitné systémy rýchleho varovania.

Aké sú povinnosti vnútroštátnych orgánov?

Vnútroštátne orgány kontrolujú, či podnikateľské subjekty dodržiavajú povinnosť uvádzať na trh iba bezpečné výrobky. Musia určiť orgány, ktoré môžu prijať opatrenia s cieľom zabrániť obchodovaniu s nebezpečnými výrobkami a ich používaniu alebo ho obmedziť. Každá krajina si určí vlastné kontaktné miesto systému RAPEX, ktoré zodpovedá za koordináciu systému na vnútroštátnej úrovni a predkladá Komisii informácie o nebezpečných výrobkoch, ktoré sa objavili na danom vnútroštátnom trhu. Komisia informácie podané vo forme oznámení následne overí a urýchlene rozošle na ďalšie národné kontaktné miesta, ktoré prijmú primerané opatrenia. Výsledky týchto následných činností sa vykazujú do systému prostredníctvom tzv. reakcií.

Aké sú povinnosti výrobcov?

Zodpovednosťou výrobcov (t. j. výrobcov a dovozcov) je uvádzať na trh len výrobky, ktoré sú bezpečné. Keď výrobca zistí, že výrobok je nebezpečný, musí okamžite prijať opatrenia, aby zabránil vzniku ďalších rizík pre spotrebiteľov. Zároveň musia byť o probléme informované príslušné vnútroštátne orgány, pričom je nutné daný výrobok jasne identifikovať, opísať, aké nebezpečenstvo predstavuje, a uviesť všetky údaje potrebné na jeho sledovanie. Ak výrobok predstavuje vážne riziko, tieto informácie sa následne prostredníctvom systému RAPEX odošlú Komisii a iným zúčastneným krajinám.

2. RAPEX v roku 2013

Aké boli najdôležitejšie trendy vývoja v roku 2013?

V roku 2013 oslávil systém RAPEX 10. výročie. Oproti pôvodným niekoľkým stovkám oznámení za rok teraz systém RAPEX prijíma viac než 2 000 oznámení ročne.

Za týchto 10 rokov tak RAPEX úspešne prispel k ochrane európskych spotrebiteľov, pričom celkovo členské štáty odoslali prostredníctvom systému viac než 16 600 oznámení o nebezpečných výrobkoch.

Niektoré z hlavných úspechov v roku 2013:

 • väčší počet oznámení o nebezpečných výrobkoch,

 • včasnejšie odhalenie,

 • lepší dohľad nad trhom a presadzovanie bezpečnosti výrobkov zo strany vnútroštátnych orgánov vrátane presadzovania prostredníctvom osobitných projektov,

 • nárast počtu následných opatrení, ktoré sa prijali v nadväznosti na oznámenia systému RAPEX,

 • lepšie posúdenie rizík zo strany orgánov,

 • vylepšená vysledovateľnosť (menej výrobkov neznámeho pôvodu),

 • väčšie zameranie na kvalitu a užitočnosť oznamovania,

 • prehlbujúca sa spolupráca s colnými orgánmi,

 • ďalšie vytváranie sietí a odborná príprava koordinovaná Európskou komisiou.

S finančnou podporou Komisie pokračovali orgány dohľadu nad trhom v celej EÚ aj v roku 2013 v spoločnom úsilí o zlepšenie spolupráce v oblasti presadzovania pravidiel o bezpečnosti výrobkov a v oblasti prijímania účinných opatrení proti nebezpečným alebo nevyhovujúcim výrobkom. Projekty zamerané na ohňostroje, kosačky na trávu, nabíjačky batérií a výrobky určené na starostlivosť o dieťa boli realizované a dokončené pod záštitou Fóra uplatňovania bezpečnosti výrobkov v Európe (Prosafe). Niektoré iné projekty (zamerané napríklad na vysoké stoličky, šnúrky a sťahovacie šnúrky na oblečení) stále prebiehajú. Začiatkom roku 2014 sa začali nové spoločné akcie týkajúce sa hračiek, výrobkov určených na starostlivosť o dieťa (detské postieľky a hlboké vaničky), kolobežiek, chemických látok v textíliách a detektorov dymu.

Colné orgány sa čoraz viac zapájajú do dohľadu nad bezpečnosťou výrobkov. V posledných rokoch neustále rástol počet opatrení zaznamenaných v systéme RAPEX, ktoré iniciovali orgány hraničnej kontroly. Colné orgány v roku 2012 prijali 11 % povinných opatrení a v roku 2013 sa ich počet zvýšil na 13 %.

Aké boli hlavné zistenia roku 2013?

V roku 2013 členské štáty predložili prostredníctvom systému RAPEX celkovo 2 364 oznámení o nebezpečných výrobkoch. V porovnaní s číslami z roku 2012 to znamená 3,8 % nárast. Z celkového počtu 2 364 oznámení sa 1 981 týkalo výrobkov, ktoré predstavujú vážne riziko pre spotrebiteľov. Ostatné oznámenia sa týkali buď málo alebo stredne nebezpečných výrobkov, alebo boli predložené len pre informáciu (s možnosťou, ale nie povinnosťou, prijatia následných opatrení).

Prečo sa počet oznámení o nebezpečnom tovare v roku 2013 zvýšil?

S výnimkou roku 2011 zaznamenal systém RAPEX stále rastúci trend, pokiaľ ide o počet oznámení. Ročne ich je podaných približne 2 000.

Tento nárast svedčí o odhodlaní orgánov členských štátov a Komisie nestratiť ostražitosť a pristupovať proaktívne k ochrane bezpečnosti spotrebiteľov. Zvýšenie počtu oznámení znamená väčšiu bezpečnosť pre spotrebiteľov, pretože z trhu EÚ sa odstránilo viac nebezpečných výrobkov.

Systém RAPEX teraz dosiahol úroveň stability a zrelosti. Aktívnejšie využívanie usmernení pre hodnotenie rizika viedlo k tomu, že oznámenia sú kvalitnejšie a úplnejšie. Zároveň sa stále vylepšuje informačný systém, ktorý umožňuje vyššiu efektívnosť a účinnosť používania systému zo strany členských štátov a Európskej komisie.

Aj členské štáty používajú systém efektívnejšie, pretože je teraz jasnejšie, kde a ako je potrebné konať. Osobitná pozornosť sa venuje poskytovaniu podrobnejších informácií v systéme, ako sú údaje týkajúce sa hospodárskych subjektov či vysledovateľnosti výrobkov, ktorá orgánom uľahčí ich nájdenie.

Ako sa prejavuje zvýšený počet následných opatrení („reakcií“) v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012?

Následné opatrenia znamenajú, že členské štáty EÚ po tom, ako im bolo doručené oznámenie prostredníctvom systému RAPEX, začali konať. V zásade ide o vyhľadanie výrobku na vnútroštátnom trhu a prijatie príslušných opatrení. V roku 2013 členské štáty prijali celkovo 2 147 následných opatrení („reakcií“ v systéme RAPEX), čo predstavuje významný nárast v porovnaní s rokom 2012, keď bol ich počet 1 700. Tento trend svedčí o častejšom používaní a väčšej efektívnosti systému RAPEX.

Oznámenie v systéme RAPEX, ktoré vyvolá reakcie od viacerých členských štátov s vyhlásením, že našli daný výrobok a prijali opatrenia, je indikátorom toho, že systém funguje dobre a účinne.

Ktoré krajiny EÚ oznámili väčšinu prípadov?

48 % všetkých oznámení o nebezpečných výrobkoch v roku 2013 pochádzalo z týchto piatich členských štátov:

 • Maďarsko (278 oznámení, 12 %),

 • Nemecko (259 oznámení, 11 %),

 • Španielsko (254 oznámení, 11 %),

 • Bulharsko (191 oznámení, 8 %),

 • Spojené kráľovstvo (142 oznámení, 6 %).

Jedna tretina zúčastnených krajín oznámila za rok 2013 viac nebezpečných výrobkov ako za rok 2012. Ak do varovaní započítame aj následné opatrenia (reakcie), medzi najaktívnejšie krajiny patrí Španielsko (458 varovaní), Maďarsko (377 varovaní) a Nemecko (361 varovaní).

Ktoré typy výrobkov a rizík sú najčastejšie oznamované?

Medzi najčastejšie oznamované kategórie výrobkov (celkovo 70 % oznámení) patria:

 • oblečenie, textílie a módne doplnky (583 oznámení, 25 %),

 • hračky (580 oznámení, 25 %),

 • elektrické spotrebiče a vybavenie (207 oznámení, 9 %),

 • motorové vozidlá (160 oznámení, 7 %),

 • kozmetika (106 oznámení, 4 %).

Päť najčastejšie oznamovaných rizík predstavuje:

 • riziko poranenia (656 oznámení, 23 %),

 • chemické riziká (580 oznámení, 20 %),

 • riziko udusenia (398 oznámení, 14 %),

 • riziko elektrického šoku (329 oznámení, 12 %),

 • riziko uškrtenia (266 oznámení, 9 %).

Uvedené kategórie výrobkov a rizík sa objavovali v prvej päťke oznámení v systéme RAPEX aj počas uplynulých rokov, aj keď v inom poradí. Tento fenomén je možné vysvetliť predovšetkým vysokým objemom spotreby/ponuky v uvedených kategóriách výrobkov (t. j. elektrické spotrebiče vrátane mobilných telefónov, prenosných počítačov, predlžovacích káblov, nabíjačiek batérií), čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu nebezpečných výrobkov. Orgány členských štátov okrem toho vykonávajú akcie dohľadu nad trhom na základe rizík a so zameraním na cieľový trh, pričom dôraz kladú na najnebezpečnejšie výrobky a najzraniteľnejších spotrebiteľov, napríklad deti.

Keď krajina podá množstvo oznámení, znamená to, že sa na príslušnom trhu nachádza viac nebezpečných výrobkov?

Počet oznámení, ktoré daný členský štát podá, nemožno priamo spájať s úrovňou bezpečnosti výrobkov na danom trhu. Existuje množstvo dôvodov, prečo niektoré členské štáty podávajú viac oznámení ako iné: veľký trh, veľké objemy dovozu, skúsení inšpektori atď. Vo všeobecnosti platí, že európske krajiny, ktoré majú najväčšie trhy a najväčší počet dovážaného tovaru, ako aj najväčší počet inšpektorov, nájdu viac nebezpečných výrobkov. Preto využívajú systém RAPEX častejšie ako menšie krajiny.

Aké opatrenia prijímajú vnútroštátne orgány v súvislosti s odhaleným nebezpečným tovarom?

Medzi najčastejšie povinné opatrenia, ktoré sa zamerali na nebezpečný spotrebný tovar, patrili v roku 2013: stiahnutie z trhu, zákaz predaja, stiahnutie z obehu, odmietnutie dovozu colnými orgánmi a nápravné opatrenia.

Odkiaľ pochádzal najväčší počet nebezpečných výrobkov v roku 2013?

Podľa štatistík RAPEX pochádzala väčšina rizikových výrobkov, ktoré boli oznámené prostredníctvom systému RAPEX, z krajín mimo EÚ – okrem iného z Číny a Turecka.

Čína (vrátane Hongkongu) bola označená za krajinu pôvodu 64 % oznámených výrobkov (1 459 oznámení).

284 oznámení sa týkalo nebezpečných výrobkov európskeho pôvodu (15 %), z toho 55 výrobkov pochádzalo z Nemecka (2 %), 42 z Talianska (2 %) a 31 z Bulharska (1 %).

Počet rizikových výrobkov vyrobených v EÚ od roku 2012 klesá. Pokles je o to výraznejší, ak tieto údaje porovnáme s počiatkami systému: v roku 2004 predstavoval podiel nebezpečného tovaru pochádzajúceho z EÚ 27 %. To isté platí aj pri výrobkoch s neznámou krajinou pôvodu. Od roku 2012 sa počet takýchto prípadov znížil a aj tu je porovnanie s prvými rokmi fungovania systému RAPEX ohromujúce: v rokoch 2004 a 2005 sa na trhu vyskytovalo približne 20 % výrobkov neznámeho pôvodu. Tento pokles možno vnímať ako indikátor zvýšenej vysledovateľnosti dodávateľských reťazcov spotrebného tovaru.

Zvýšil sa počet oznámení o výrobkoch pochádzajúcich z Číny?

Áno, počet spotrebných výrobkov čínskeho pôvodu oznámených prostredníctvom systému RAPEX stále rastie, konkrétne z 58 % v roku 2012– na 64 % v roku 2013. Výrobkov vyrobených v Číne (vrátane Hongkongu) sa týkalo spolu 1 497 oznámení.

Hoci ide o vyššie číslo ako v roku 2012, ich počet stále ostáva v medziach priemeru za uplynulé roky. Vyššie množstvo výrobkov čínskeho pôvodu možno takisto prisúdiť vylepšenej vysledovateľnosti: tovar, ktorý bol v minulosti označený ako neznámy, je teraz možné v oznámení (s ďalšími informáciami o dodávateľskom reťazci) identifikovať ako pochádzajúci z Číny. Situáciu je možné vysvetliť aj tým, že výrobky pochádzajúce z Číny prenikajú na európske trhy vo veľkých množstvách. Výrobky sa kontrolujú na základe rovnakých prísnych bezpečnostných požiadaviek bez ohľadu na pôvod. Zvyčajne sa posudzujú typické riziká súvisiace s danou kategóriou výrobkov. Kontinuálne posilňovanie spolupráce s čínskymi orgánmi a hospodárskymi subjektmi prináša ovocie v podobe vylepšeného označovania a vysledovateľnosti výrobkov, čo umožňuje efektívnejšie nápravné opatrenia. Táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

Vysledovateľnosť výrobkov – čo robí Komisia pre to, aby zlepšila označovanie výrobkov a optimalizovala činnosť, ktorá nadväzuje na oznámenia RAPEX?

V roku 2011 bola založená expertná skupina pre vysledovateľnosť výrobkov. Jej cieľom bolo nájsť odpovede na tieto otázky:

 • aký je aktuálny stav v oblasti vysledovateľnosti výrobkov?

 • ako sú na tom niektoré hlavné nepotravinové spotrebné výrobky?

 • kde je v tejto oblasti priestor na zlepšenie?

Členmi expertnej skupiny bolo 15 expertov z orgánov dohľadu nad trhom, odvetví výroby a maloobchodu a spotrebiteľských združení. Záverečná správa, ktorú skupina predložila v septembri 2013, obsahuje v skratke tieto odporúčania:

 • hospodárske subjekty by mali používať efektívny systém vysledovateľnosti,

 • orgány dohľadu nad trhom by mali zabezpečiť, aby sa ich zamestnanci orientovali v informáciách o vysledovateľnosti výrobkov, ako sú napríklad čiarové kódy a kódy výrobkov,

 • verejný a súkromný sektor by mali lepšie spolupracovať,

 • spotrebitelia by mali byť pri kúpe výrobkov ostražití a overiť si, že obsahuje informácie potrebné na identifikáciu výrobcu atď.

Informácie o činnosti expertnej skupiny sú k dispozícii na webovej lokalite EUROPA:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm

3. Spolupráca s Čínou

EÚ a Čína sú najväčšími obchodnými partnermi na svete. Čína je najväčším dovozcom tovaru do EÚ a druhým najvýznamnejším zákazníkom EÚ po USA. Európska komisia a členské štáty nadviazali s čínskymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za problematiku bezpečnosti výrobkov, pravidelnú spoluprácu.

Dostáva Komisia spätnú väzbu o tom, ako čínske orgány reagujú na informácie, ktoré dostanú prostredníctvom aplikácie „RAPEX-ČÍNA“?

Spolupráca v rámci systému RAPEX-Čína prebieha dobre. Príslušný čínsky orgán (AQSIQ) Komisii štvrťročne posielajú správy so závermi následných opatrení prijatých v súvislosti s dátami, ktoré dostali prostredníctvom aplikácie „RAPEX-ČÍNA“.

Komisia a členské štáty môžu vďaka týmto informáciám monitorovať a analyzovať následné činnosti dohľadu nad trhom, ktoré prijali čínske orgány na svojom území. Zásluhou toho potom môžu identifikovať a riešiť problémy v systéme spolupráce. Komisii bolo zatiaľ predložených 26 štvrťročných správ.

Koľko oznámení v systéme RAPEX preskúmal čínsky orgán AQSIQ od spustenia aplikácie „RAPEX-ČÍNA“?

V období rokov 2006 až 2013 AQSIQ prijal následné opatrenia súvisiace s 2 549 oznámeniami. Z analýzy 26 štvrťročných správ vyplýva, že AQSIQ počas troch mesiacov preskúma okolo stovky oznámení RAPEX. V 1 459 prípadoch (57 %) viedli vyšetrovania k prijatiu preventívnych alebo reštriktívnych opatrení zo strany AQSIQ alebo dobrovoľne zo strany čínskeho výrobcu/vývozcu (napr. zastavenie vývozu alebo posilnený dohľad). Vo zvyšných 1 090 prípadoch (43 %) neboli prijaté nijaké opatrenia, a to najmä z dôvodu, že čínsku spoločnosť zodpovednú za výrobu alebo vývoz výrobkov do EÚ nebolo možné nájsť.

4. Dohľad nad trhom a online predaj

Keďže čoraz viac spotrebiteľov nakupuje online, dohľad nad takto predávanými výrobkami sa pre Komisiu a členské štáty stáva prioritou.

Z tohto dôvodu je zaujímavé vedieť, že Komisia podporila prácu expertnej skupiny, ktorá sa zameriava na „bezpečnosť výrobkov predávaných online“, v rámci viacročného plánu v oblasti dohľadu nad trhom, ktorý je súčasťou balíka opatrení pre bezpečnosť výrobkov a dohľad nad trhom. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa konalo len nedávno a očakáva sa, že neskôr vypracuje svoje odporúčania.

V systéme RAPEX neexistujú konkrétne štatistiky o tom, ktoré nebezpečné výrobky sú predávané online. Na základe kvalitatívnej analýzy najnovších oznámení však možno konštatovať, že v systéme pribúdajú varovania týkajúce sa výrobkov zakúpených online. Príkladom je nedávne oznámenie z Nemecka týkajúce sa sady na tetovanie. V inom prípade zo Spojeného kráľovstva sa dotyčný výrobok nachádzal v kamenných obchodoch, to však orgánom nebránilo v tom, aby prehľadali najväčšie online obchody (Amazon a E-bay). Keďže výrobok bol dostupný aj tam, príslušné orgány informovali online obchody o opatreniach a nevyhnutnosti odstrániť nebezpečné výrobky zo svojich „nákupných regálov“.

Ďalšie informácie:

 1. IP/14/311

 2. Bezpečnosť výrobkov:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm.

 1. Komunikačné materiály systému RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

 1. Týždenné správy alebo špecifické údaje:

www.ec.europa.eu/rapex.

 1. Vnútroštátne kontaktné miesta RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/contact_points.pdf

 1. Balík o bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-93_en.htm.

 1. Vysledovateľnosť výrobkov:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm


Side Bar