Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 25. maaliskuuta 2014

RAPEX vuonna 2013

1. Mikä on RAPEX-järjestelmä?

RAPEX on nopea eurooppalainen hälytysjärjestelmä, jolla ilmoitetaan vaarallisista tuotteista. Sillä varmistetaan, että tiedot markkinoilta vedetyistä ja/tai kuluttajilta kerätyistä vaarallisista tuotteista kaikkialla Euroopassa kierrätetään nopeasti jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välillä, jotta joka puolella EU:ta voidaan toteuttaa asianmukaisia toimia. Järjestelmään osallistuu tällä hetkellä 31 maata. Osallistuvia maita ovat kaikki EU:n jäsenvaltiot – Kroatia liittyi RAPEX-järjestelmään 1. heinäkuuta 2013 – sekä EFTA-/ETA-maat (Islanti, Liechtenstein ja Norja).

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa?

Yleisimmät toimenpiteet ovat myynnin kieltäminen/pysäyttäminen, vaarallisen tuotteen vetäminen markkinoilta tai sen kerääminen takaisin kuluttajilta ja tulliviranomaisten suorittama tuonnin hylkääminen.

Mitkä tuotteet kuuluvat RAPEX-järjestelmän piiriin?

RAPEX-järjestelmä kattaa muut tuotteet kuin elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu kuluttajille (esim. lelut, kosmeettiset valmisteet, vaatteet) ja ammattikäyttäjille (esim. sähköporat, koneet, rakennustuotteet) ja joista aiheutuu vakavia vaaroja. Nämä vaarat voivat liittyä kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen (esim. loukkaantumisvaara, kemiallinen vaara) ja erilaisiin yleisiin etuihin, kuten ympäristöön (tuotteeseen sisältyvien vaarallisten kemikaalien aiheuttamat vaarat puille, vedelle, ilmalle, maaperälle), työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä yleiseen turvallisuuteen.

RAPEX-järjestelmä kattaa useimmat muut tuotteet kuin elintarvikkeet. Muut tuoteluokat, kuten lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet, kuuluvat muiden erityisten hälytysjärjestelmien piiriin.

Mitkä ovat kansallisten viranomaisten velvollisuudet?

Kansallisten viranomaisten on varmistettava, että yritykset noudattavat velvollisuuttaan saattaa markkinoille vain turvallisia tuotteita. Niiden on nimettävä viranomaiset, jotka voivat toteuttaa toimenpiteitä vaarallisten tuotteiden myymisen tai käytön estämiseksi tai rajoittamiseksi. Kukin maa nimeää kansallisen RAPEX-yhteyspisteen, joka koordinoi järjestelmää kansallisella tasolla ja toimittaa komissiolle tietoja omilla markkinoillaan havaituista vaarallisista tuotteista. Komission tällaisina ”ilmoituksina” saamat ja validoimat tiedot kierrätetään nopeasti kansallisille yhteyspisteille asianmukaisia toimia varten. Näiden seurantatoimien tuloksista raportoidaan järjestelmän kautta nk. ”vastauksilla”.

Mitkä ovat tuottajan velvollisuudet?

Tuottajat (eli valmistajat ja tuojat) ovat vastuussa siitä, että ne saattavat markkinoille vain turvallisia tuotteita. Kun tuottajan tietoon tulee, että jokin tuote on vaarallinen, sen on toteutettava välittömästi toimenpiteitä kuluttajille aiheutuvien vaarojen estämiseksi. Turvallisuusongelmasta on ilmoitettava myös kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja yksilöitävä selvästi kyseinen tuote, sen aiheuttamat riskit sekä sen jäljittämiseksi tarvittavat tiedot. Tämän jälkeen tiedot välitetään RAPEX-järjestelmän kautta komissiolle ja muille järjestelmään osallistuville maille, jos tuotteesta aiheutuu vakava vaara.

2. RAPEX vuonna 2013

Mitkä olivat tärkeimpiä kehitysaskelia vuonna 2013?

RAPEX-järjestelmä täytti 10 vuotta vuonna 2013. Vuodessa tehtävät ilmoitukset ovat lisääntyneet muutamasta sadasta yli kahteen tuhanteen.

Näiden 10 vuoden aikana RAPEX-järjestelmällä on menestyksekkäästi edistetty Euroopan kuluttajien suojelua: jäsenvaltiot ovat lähettäneet yli 16 600 ilmoitusta vaarallisista tuotteista.

Vuoden 2013 tärkeimpiä saavutuksia olivat seuraavat:

 • vaarallista tuotteista tehtiin enemmän ilmoituksia,

 • vaaralliset tuotteet havaittiin aikaisemmassa vaiheessa,

 • kansalliset viranomaiset valvoivat markkinoita paremmin ja panivat tuoteturvallisuutta koskevat säännöt paremmin täytäntöön, myös erityishankkein,

 • RAPEX-ilmoitusten seurantatoimet lisääntyivät,

 • viranomaiset arvioivat vaarat paremmin,

 • tuotteiden jäljitettävyys parani (vähemmän tuotteita, joiden alkuperä oli tuntematon),

 • ilmoitusten laatuun ja hyödyllisyyteen kiinnitettiin enemmän huomiota,

 • yhteistyö tulliviranomaisten kanssa lisääntyi,

 • Euroopan komission koordinoima verkostoituminen ja koulutus jatkuivat.

Markkinavalvontaviranomaiset eri puolilla EU:ta jatkoivat vuonna 2013 komission taloudellisella tuella yhteisiä toimiaan, joilla ne pyrkivät parantamaan yhteistyötä tuoteturvallisuussääntöjen täytäntöönpanon alalla ja toteuttamaan tehokkaita toimia vaarallisia ja vaatimustenvastaisia tuotteita kohtaan. Euroopan tuoteturvallisuusfoorumin (Prosafe) alaisuudessa on toteutettu ja saatettu päätökseen hankkeita, joissa keskityttiin lastenhoitotarvikkeisiin, ilotulitteisiin, ruohonleikkureihin ja akkulatureihin. Käynnissä on vielä joitakin hankkeita (esim. syöttötuolit, vaatteiden kiristysnyörit ja nauhat). Vuoden 2014 alussa käynnistettiin uusia yhteisiä toimia, jotka liittyivät leluihin, lastenhoitotarvikkeisiin (vauvojen kantolaukut), potkulautoihin, tekstiilien kemikaaleihin ja savuilmaisimiin.

Tulliviranomaiset ovat yhä tiiviimmin mukana tuoteturvallisuuden valvonnassa, ja rajavalvonnassa vireille pantujen ja RAPEXiin ilmoitettujen toimenpiteiden lukumäärä on kasvanut jatkuvasti viime vuosina. Vuonna 2012 tulli toteutti pakollisista toimenpiteistä 11 prosenttia ja vuonna 2013 13 prosenttia.

Mitkä olivat vuotta 2013 koskevat merkittävimmät havainnot?

Jäsenvaltiot toimittivat vuonna 2013 RAPEX-järjestelmään yhteensä 2 364 ilmoitusta vaarallisista tuotteista. Lisäystä on vuoteen 2012 nähden 3,8 prosenttia. Näistä 2 364 ilmoituksesta 1 981 koski tuotteita, joista aiheutui vakava vaara kuluttajille. Muut ilmoitukset liittyivät kohtuulliseen/vähäiseen vaaraan tai ne toimitettiin vain tiedoksi (näissä on mahdollisuus muttei velvollisuutta seurantatoimiin).

Miksi vaarallisista tuotteista tehdyt ilmoitukset lisääntyivät vuonna 2013?

Vuotta 2011 lukuun ottamatta RAPEX-ilmoitusten määrä on kasvanut jatkuvasti niin, että ilmoituksia tehdään noin 2 000 joka vuosi.

Kasvu todistaa, että jäsenvaltioiden viranomaiset ja komissio ovat koko ajan valppaina ja pyrkivät määrätietoisesti suojaamaan kuluttajien turvallisuutta. Ilmoitusten lukumäärän kasvu merkitsee turvallisuuden paranemista kuluttajien kannalta, kun useampia vaarallisia tuotteita poistetaan EU:n markkinoilta.

RAPEX-järjestelmän toiminta on nyt vakaalla ja kehittyneellä tasolla, ja riskinarviointiohjeiden aktiivisemman käytön ansiosta ilmoitusten laatu on parantunut ja niissä annetut tiedot ovat kattavampia. Myös jatkuvasti kehittynyt tietotekniikka on parantanut järjestelmän käytön tehokkuutta ja toimivuutta sekä jäsenvaltioissa että komissiossa.

Jäsenvaltiot myös käyttävät järjestelmää tehokkaammin, koska nyt on selvempää, missä ja miten on järkevintä toimia. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että järjestelmässä annetaan yksityiskohtaisempia tietoja esimerkiksi talouden toimijoista ja jäljitettävyydestä, jotta viranomaiset pystyvät jäljittämään tuotteet helpommin.

Mitä vaikutusta seurantatoimien (”vastausten”) lisääntymisellä vuodesta 2012 vuoteen 2013 oli?

Seurantatoimet tarkoittavat sitä, että EU:n jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimia sen jälkeen, kun ilmoitus on jaettu RAPEX-verkoston kautta. Yleensä se tarkoittaa sitä, että tuotetta etsittiin kansallisilta markkinoilta, se löydettiin ja toteutettiin tarvittavia toimenpiteitä. Vuonna 2013 seurantatoimenpiteitä (eli ”vastauksia” RAPEX-järjestelmässä) oli kaikkiaan 2 147, mikä edustaa merkittävää lisäystä vuoteen 2012 nähden, jolloin vastauksia oli yhteensä 1 700. Tämä osoittaa RAPEX-järjestelmän käytön ja tehokkuuden kasvua.

RAPEX-ilmoitus, johon saadaan useita vastauksia muista jäsenvaltioista, jotka ovat löytäneet tuotteen ja toteuttaneet toimenpiteitä, on osoitus RAPEX-järjestelmän toimivuudesta ja tehokkuudesta.

Mitkä EU-maat ilmoittivat eniten tapauksia?

Seuraavien viiden jäsenvaltion osuus kaikista vaarallisia tuotteita koskevista RAPEX-ilmoituksista vuonna 2013 oli 48 prosenttia:

 • Unkari (278 ilmoitusta, 12 prosenttia)

 • Saksa (259 ilmoitusta, 11 prosenttia)

 • Espanja (254 ilmoitusta, 11 prosenttia)

 • Bulgaria (191 ilmoitusta, 8 prosenttia)

 • Yhdistynyt kuningaskunta (142 ilmoitusta, 6 prosenttia).

Vuonna 2013 noin kolmasosa osallistuvista maista ilmoitti useammista vaarallisista tuotteista kuin vuonna 2012. Jos seurantatoimet (vastaukset) sisällytetään hälytysten yhteismäärään, Espanja on aktiivisin maa (458 hälytystä), jonka jälkeen tulevat Unkari (377 hälytystä) ja Saksa (361 hälytystä).

Mitkä ovat RAPEX-järjestelmän kautta yleisimmin havaitut tuotteet ja riskit?

Tuoteryhmät, joista tehtiin ilmoitus useimmiten ja joiden osuus kaikista ilmoituksista oli 70 prosenttia, olivat

 • vaatteet, tekstiilit ja muotituotteet (583 ilmoitusta, 25 prosenttia)

 • lelut (580 ilmoitusta, 25 prosenttia)

 • sähkölaitteet ja -varusteet (207 ilmoitusta, 9 prosenttia)

 • moottoriajoneuvot (160 ilmoitusta, 7 prosenttia)

 • kosmeettiset valmisteet (106 ilmoitusta, 4 prosenttia).

Viisi useimmiten ilmoitettua riskiryhmää olivat

 • vammat (656 ilmoitusta, 23 prosenttia)

 • kemikaalit (580 ilmoitusta, 20 prosenttia)

 • tukehtuminen (398 ilmoitusta, 14 prosenttia)

 • sähköiskut (329 ilmoitusta, 12 prosenttia)

 • kuristuminen (266 ilmoitusta, 9 prosenttia).

Jos tarkastellaan edeltäviä vuosia, edellä mainitut esiintyvät säännöllisesti viiden yleisimmän tuotteen ja riskin ryhmässä RAPEX-ilmoituksissa, vaikkakin eri järjestyksessä. Tätä selittää suureksi osaksi edellä mainittujen tuoteryhmien suuri kulutus/tarjonta (esim. sähkölaitteisiin sisältyvät matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, jatkojohdot ja akkulaturit), mikä lisää myös vaarallisten tuotteiden löytymismahdollisuutta. Jäsenvaltioiden viranomaiset toteuttavat lisäksi riskiin perustuvia ja kohdennettuja markkinavalvontatoimia, joissa keskitytään vaarallisimpiin tuotteisiin ja riskeille eniten alttiina oleviin kuluttajiin, esimerkiksi lapsiin.

Jos maa tekee paljon ilmoituksia, tarkoittaako se, että kyseisillä markkinoilla on enemmän vaarallisia tuotteita?

Tietyn jäsenvaltion tekemien ilmoitusten määrää ei voida suoraan yhdistää sen markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuustasoon. On monia syitä, miksi joissakin jäsenvaltioissa tehdään enemmän ilmoituksia, kuten suuret markkinat, suuret tuontimäärät ja kokeneet tarkastajat. Yleisesti on niin, että niissä Euroopan maissa, joissa on suurimmat markkinat, eniten tuontituotteita ja myös eniten tarkastajia, löydetään ja ilmoitetaan RAPEX-järjestelmän kautta vaarallisia tuotteita useammin kuin pienemmissä maissa.

Mitä toimenpiteitä kansalliset viranomaiset toteuttivat vaarallisen tuotteen havaitsemisen jälkeen?

Pakolliset toimenpiteet, joita toteutettiin yleisimmin vaarallisten kulutustuotteiden osalta vuonna 2013, olivat vetäminen pois markkinoilta, myyntikielto, kerääminen takaisin kuluttajilta, tuonnin hylkääminen tullissa ja korjaavat toimet.

Mistä suurin osa vaarallisia tuotteita tuli vuonna 2013?

RAPEX-tilastojen mukaan suurin osa RAPEX-järjestelmän kautta ilmoitetuista vaarallisista tuotteista tuli EU:n ulkopuolelta, mm. Kiinasta ja Turkista.

Ilmoitettujen tuotteiden alkuperämaana oli Kiina (mukaan luettuna Hongkong) 46 prosentissa tapauksista.

Eurooppalaisista vaarallisista tuotteista tehtiin 284 ilmoitusta (15 prosenttia), joista 55 oli peräisin Saksasta (2 prosenttia), 42 Italiasta (2 prosenttia) ja 31 Bulgariasta (1 prosentti).

EU:ssa valmistettujen vaarallisten tuotteiden lukumäärä väheni vuodesta 2012, ja tämä on vieläkin huomattavampaa, jos tietoja verrataan RAPEX-järjestelmän alkuvaiheeseen: vuonna 2004 EU:sta tulevien vaarallisten tuotteiden osuus oli 27 prosenttia. Sama koskee niiden tapausten lukumäärää, joissa alkuperämaa on tuntematon. Ne ovat vähentyneet vuodesta 2012, ja myös tässä vertaaminen RAPEX-järjestelmän alkuvuosiin antaa hätkähdyttävän tuloksen: vuosina 2004 ja 2005 tuotteista noin 20 prosentin alkuperää ei tunnettu. Tämä osoittaa selvästi, että kulutustuotteiden toimitusketjujen jäljitettävyys on parantunut.

Lisääntyivätkö Kiinasta peräisin olevia tuotteita koskevat ilmoitukset?

Kyllä – RAPEX-järjestelmän kautta tehtyjen Kiinasta peräisin olevia kulutustuotteita koskevien ilmoitusten määrä lisääntyi 58 prosentista (vuonna 2012) 64 prosenttiin (vuonna 2013). Ilmoituksista yhteensä 1 497 koski Kiinassa (mukaan luettuna Hongkong) valmistettuja tuotteita.

Luku on suurempi kuin vuonna 2012 mutta edelleen samaa luokkaa kuin viime vuosien keskiarvo. Kiinasta peräisin olevien tuotteiden suurempi määrä voi olla tulosta myös jäljitettävyyden parantumisesta: tapaukset, joita aiempina vuosina pidettiin ”tuntemattomina”, on nyt ehkä ilmoitettu tuleviksi Kiinasta (yhdessä toimitusketjua koskevien lisätietojen kanssa). Suuri määrä johtuu myös Kiinassa valmistettujen kulutustuotteiden merkittävästä asemasta Euroopan markkinoilla. Tuotteet tarkastetaan samojen tiukkojen turvallisuusvaatimusten perusteella riippumatta niiden alkuperästä, yleensä tuoteryhmään liittyvien tyypillisten riskien perusteella. Tiiviimpi yhteydenpito Kiinan viranomaisiin ja yrityksiin on kantamassa hedelmää tuotteiden parantuneen tunnistamisen ja jäljitettävyyden muodossa, minkä ansiosta korjaavat toimenpiteet ovat tehokkaampia. Yhteistyötä jatketaan edelleen

Tuotteiden jäljitettävyys – Mitä komissio tekee parantaakseen tuotteiden tunnistetietoja ja näin RAPEX-ilmoitusten seurantaa?

Vuonna 2011 perustettiin tuotteiden jäljitettävyyttä käsittelevä asiantuntijaryhmä. Ryhmän tavoitteena oli käsitellä seuraavia kysymyksiä:

 • mikä on tilanne tuotteiden jäljitettävyyden alalla

 • mikä on tilanne joidenkin keskeisten kulutustuotteiden (muiden kuin elintarvikkeiden) alalla

 • mitä alalla voidaan parantaa?

Asiantuntijaryhmään kuuluu 15 asiantuntijaa, jotka tulevat markkinavalvontaviranomaisten, valmistus- ja myyntiteollisuuden ja kuluttajajärjestöjen piiristä. Ryhmän syyskuussa 2013 antama loppuraportti sisälsi seuraavat suositukset:

 • talouden toimijoita kehotetaan toteuttamaan tehokas jäljitettävyysjärjestelmä

 • markkinavalvontaviranomaisia kehotetaan hankkimaan koulutusta siitä, mikä on paras tapa hyödyntää jäljitettävyystietoja viivakoodeissa ja tuotekoodeissa

 • julkista ja yksityistä sektoria kehotetaan tiivistämään yhteistyötä

 • kuluttajia kehotetaan pysymään valppaina ostaessaan tuotetta ja tarkastamaan, että siinä on esim. tuottajan tunnistetiedot.

Ryhmän työstä löytyy tietoa EUROPA-verkkosivuilta:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm.

3. Yhteistyö Kiinan kanssa

EU ja Kiina ovat suurimmat kauppakumppanit maailmassa: Kiina on EU:n suurin toimittaja ja EU:n toiseksi suurin asiakas Yhdysvaltojen jälkeen. Euroopan komissio ja jäsenvaltiot ovat tehneet säännöllisesti yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa tuoteturvallisuusasioissa.

Saako komissio palautetta siitä, miten Kiinan viranomaiset seuraavat RAPEX-CHINA-sovelluksen kautta lähetettyjä tietoja?

RAPEX-CHINA-järjestelmän puitteissa tehtävä yhteistyö on vakiintunutta. Kiinan toimivaltainen viranomainen (AQSIQ) toimittaa komissiolle neljännesvuosittain raportin, joka sisältää päätelmät RAPEX-CHINA-sovelluksen kautta lähetettyjen tietojen osalta toteutetuista seurantatoimista.

Näihin raportteihin sisältyvien tietojen avulla komissio ja jäsenvaltiot voivat seurata ja analysoida Kiinan viranomaisten alueellaan toteuttamia markkinavalvontatoimia ja pystyvät näin yksilöimään mahdolliset ongelmat yhteistyöjärjestelmässä ja puuttumaan niihin. Komissiolle on tähän mennessä toimitettu 26 neljännesvuosittaista raporttia.

Miten monta RAPEX-ilmoitusta AQSIQ on tutkinut RAPEX-CHINA-sovelluksen perustamisen jälkeen?

Vuosien 2006 ja 2013 välillä AQSIQ on toteuttanut seurantatoimia 2 549 RAPEX-ilmoituksesta. Edellä mainittujen 26:n neljännesvuosittaisen raportin analyysi osoittaa, että kolmen kuukauden ajanjaksolla AQSIQ tutkii noin sata RAPEX-tapausta. Tutkimusten tuloksena 1 459 tapauksessa (57 %) AQSIQ hyväksyi tai kiinalainen valmistaja/viejä toteutti vapaaehtoisesti ehkäiseviä tai rajoittavia toimenpiteitä (eism. vientikielto tai tiivistetty valvonta) ja 1 090 tapauksessa (43 %) ei toteutettu mitään toimenpiteitä pääasiassa siksi, että valmistuksesta ja/tai EU:hun viennistä vastaavaa kiinalaista yritystä ei löytynyt.

4. Markkinavalvonta ja verkkomyynti

Kun otetaan huomioon internetin käytön kasvu kulutustuotteiden ostoissa, verkkokaupassa myytyjen tuotteiden valvonta on Euroopan komission ja jäsenvaltioiden prioriteetti.

Komissio edistää verkkokaupassa myytyjen tuotteiden turvallisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän työtä osana monivuotiseen markkinavalvontasuunnitelmaan sisältyvää toimea (sisältyy tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapakettiin). Työryhmä piti hiljattain ensimmäisen kokouksensa, ja sen odotetaan antavan suosituksia myöhemmin.

RAPEX-järjestelmässä ei ole erillisiä tilastoja, joista kävisivät ilmi verkon kautta myytyjä vaarallisia tuotteita koskevat tiedot. Tuoreimpien RAPEX-ilmoitusten kvalitatiivisen analyysin perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että ilmoituksia tehdään yhä enemmän verkosta ostetuista tuotteista. Yksi esimerkki tästä on hiljattainen Saksan ilmoitus tatuointisetistä. Erääseen Yhdistyneen kuningaskunnan tekemään ilmoitukseen liittyviä tuotteita myytiin tavallisissa kaupoissa, mutta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset tekivät lisäksi hakuja tärkeimmillä myyntisivustoilla (Amazon ja E-bay) ja koska tuote löytyi myös niiltä, viranomaiset ilmoittivat näille kahdelle verkkokaupalle toimenpiteestä ja tarpeesta poistaa vaaralliset tuotteet niiden ”hyllyiltä”.

Lisätietoja:

 1. MEMO/14/311

 2. Tuoteturvallisuus:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm.

 1. Linkki RAPEX-tiedotusmateriaaliin:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

 1. Viikoittaiset RAPEX-raportit tai erityistiedot:

www.ec.europa.eu/rapex.

 1. Kansalliset RAPEX-yhteyspisteet:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/contact_points.pdf

 1. Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-93_fi.htm

 1. Tuotteiden jäljitettävyys:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm


Side Bar