Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2014

Το RAPEX το 2013

1. Τι είναι το RAPEX;

Το RAPEX είναι το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα. Εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά και/ή ανακαλούνται από τους καταναλωτές οπουδήποτε στην Ευρώπη κυκλοφορούν γρήγορα μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα σε ολόκληρη την ΕΕ. Τριάντα μία χώρες συμμετέχουν σήμερα στο σύστημα. Η Κροατία εντάχθηκε στo RAPEX από την 1η Ιουλίου 2013. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Τι είδους μέτρα μπορούν να ληφθούν;

Τα πιο συνήθη μέτρα είναι: απαγόρευση/παύση των πωλήσεων· απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά ή ανάκλησή τους από τους καταναλωτές· και απόρριψη εισαγωγών από τις τελωνειακές αρχές.

Τι καλύπτεται από το RAPEX;

Το πεδίο εφαρμογής του Rapex καλύπτει επικίνδυνα, μη εδώδιμα προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές (π.χ. παιχνίδι, καλλυντικό, είδος ένδυσης) και για τους επαγγελματίες (π.χ. δράπανο, μηχανή, εργαλείο του τομέα των δομικών κατασκευών) που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών (κίνδυνοι τραυματισμών, χημικοί κίνδυνοι, κ.λπ.), καθώς και διάφορα δημόσια συμφέροντα, όπως «περιβάλλον» (κίνδυνος για τα δένδρα, το νερό, τον αέρα, το έδαφος, κλπ. από επικίνδυνες χημικές ουσίες που περιέχει ένα προϊόν), «υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας» και «δημόσια ασφάλεια».

Το σύστημα RAPEX καλύπτει την πλειονότητα των μη εδώδιμων προϊόντων. Άλλες κατηγορίες μη εδώδιμων προϊόντων, όπως τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καλύπτονται από άλλα ειδικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εθνικών αρχών;

Οι εθνικές αρχές φροντίζουν ώστε οι επιχειρήσεις να τηρούν την υποχρέωσή τους να διαθέτουν στην αγορά μόνον ασφαλή προϊόντα. Οφείλουν να διορίσουν τις αρχές, οι οποίες μπορούν να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την εμπορία ή τη χρήση προϊόντων που είναι επικίνδυνα. Κάθε χώρα ορίζει έναν εθνικό σύνδεσμο Σημείο επαφής RAPEX το οποίο συντονίζει το σύστημα σε εθνικό επίπεδο και υποβάλλει πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της. Οι πληροφορίες που λαμβάνει ως «κοινοποιήσεις» και επικυρώνει η Επιτροπή διαβιβάζονται ταχέως στα εθνικά σημεία επαφής για την κατάλληλη δράση. Τα αποτελέσματα αυτών των επακόλουθων δραστηριοτήτων κοινοποιούνται εκ νέου μέσω του συστήματος με τη βοήθεια των επονομαζόμενων «αντιδράσεων».

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των παραγωγών;

Οι παραγωγοί (δηλαδή οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς) είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση μόνο ασφαλών προϊόντων στην αγορά. Ένας παραγωγός, μόλις διαπιστώσει ότι ένα προϊόν είναι επικίνδυνο, υποχρεούται άμεσα να λάβει περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων για τους καταναλωτές. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώνονται, επίσης, σχετικά με το πρόβλημα ασφάλειας με τον σαφή προσδιορισμό του εν λόγω προϊόντος, τους κινδύνους που ενέχει και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ανίχνευσή του. Οι πληροφορίες αυτές στη συνέχεια διαβιβάζονται μέσω του συστήματος RAPEX στην Επιτροπή και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα RAPEX, εάν το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο.

2. Το RAPEX το 2013

Ποιες ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις το 2013;

Το 2013 είναι η 10η επέτειος του RAPEX. Από μερικές εκατοντάδες κοινοποιήσεις ετησίως το σύστημα λαμβάνει σήμερα άνω των 2000 κοινοποιήσεων.

Συνολικά, σε αυτά τα 10 έτη, το Rapex συνέβαλε με επιτυχία στην προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, με συνολικά πάνω από 16 600 κοινοποιήσεις σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα που απεστάλησαν από τα κράτη μέλη.

Τα κύρια επιτεύγματα του 2013 ήταν τα εξής:

 • περισσότερες κοινοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα·

 • ταχύτερος εντοπισμός·

 • καλύτερη επιτήρηση της αγοράς και επιβολή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων από τις εθνικές αρχές, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή ειδικών σχεδίων·

 • αύξηση του αριθμού των επακόλουθων δράσεων για τις κοινοποιήσεις RAPEX·

 • καλύτερη εκτίμηση της επικινδυνότητας από τις αρχές·

 • βελτίωση της ιχνηλασιμότητας (λιγότερα προϊόντα αγνώστου προελεύσεως)·

 • μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και χρησιμότητα των κοινοποιήσεων

 • περισσότερη συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές·

 • διαρκής δικτύωση και επιμόρφωση υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το 2013, με χρηματοδοτική στήριξη από την Επιτροπή, οι αρχές εποπτείας της αγοράς σε όλη την ΕΕ έχουν συνεχίσει τις κοινές προσπάθειές τους για τη βελτίωση της συνεργασίας όσον αφορά την επιβολή των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και της αποτελεσματικής δράσης κατά των επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων. Υπό την αιγίδα του Φόρουμ της Ευρώπης για την επιβολή της ασφάλειας των προϊόντων (Prosafe) έχουν εκτελεσθεί και ολοκληρωθεί τα σχέδια που επικεντρώνονταν σε είδη για τη φροντίδα του παιδιού, πυροτεχνήματα, κουρευτικές μηχανές χόρτου και φορτιστές για μπαταρίες. Ορισμένα άλλα έργα (π.χ. υπερυψωμένες παιδικές καρέκλες, κορδόνια και κορδόνια σε ρούχα) βρίσκονται σε εξέλιξη. Στις αρχές του 2014, νέες κοινές δράσεις είχαν εγκαινιαστεί για τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας (πορτ-μπεμπέ), τα πατίνια, τις χημικές ουσίες που περιέχουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τους ανιχνευτές καπνού.

Οι τελωνειακές αρχές συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην εποπτεία της ασφάλειας των προϊόντων και ο αριθμός των μέτρων που κινήθηκαν από τους συνοριακούς ελέγχους και έχουν κοινοποιηθεί στο RAPEX έχει αυξηθεί σταθερά κατά τα τελευταία έτη. Το 2012, το 11 % υποχρεωτικών μέτρων ελήφθησαν από τις τελωνειακές αρχές. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στο 13 % το 2013.

Ποιες ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις το 2013;

Το 2013, συνολικά 2 364 κοινοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη μέσω του συστήματος RAPEX. Αυτό αποτελεί 3,8 % περισσότερες κοινοποιήσεις από το 2012. Από τις 2 364 κοινοποιήσεις, οι 1 981 κοινοποιήσεις αφορούσαν προϊόντα που αποτελούσαν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές. Οι υπόλοιπες κοινοποιήσεις αναφέρονται σε μέτριο/χαμηλό κίνδυνο ή διαβιβάστηκαν μόνο για ενημέρωση (με τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση για επακόλουθη δράση).

Για ποιο λόγο αυξήθηκε ο αριθμός των κοινοποιήσεων επικίνδυνων προϊόντων το 2013;

Με εξαίρεση το 2011, ο αριθμός των κοινοποιήσεων RAPEX είχε σταθερή ανοδική πορεία με 2000 περίπου κοινοποιήσεις ανά έτος.

Η αύξηση αυτή αποδεικνύει την αποφασιστικότητα των αρχών του κράτους μέλους και της Επιτροπής να εξακολουθήσουν να επαγρυπνούν και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών. Η αύξηση του αριθμού των κοινοποιήσεων σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους καταναλωτές, αφού συνεπάγεται την απόσυρση περισσότερων επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά της ΕΕ.

Το σύστημα RAPEX έχει φθάσει πλέον σε ένα επίπεδο σταθερότητας και ωριμότητας και η πιο ενεργός χρήση των κατευθυντήριων γραμμών εκτίμησης επικινδυνότητας έχει ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ποιότητα και η πληρότητα των κοινοποιήσεων. Επίσης, η συνεχής βελτίωση του συστήματος οδήγησε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην χρήση του συστήματος τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, επίσης, το σύστημα πιο αποτελεσματικά, δεδομένου ότι είναι πλέον σαφέστερο το πού και το πώς ενδείκνυται καλύτερα να αναλάβουν δράση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην παροχή λεπτομερέστερων πληροφοριών στο σύστημα, όπως στοιχεία όσον αφορά τους οικονομικούς φορείς, την ιχνηλασιμότητα, γεγονός που επιτρέπει στις αρχές να εντοπίζουν καλύτερα τα προϊόντα.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα του αυξημένου αριθμού επακόλουθων ενεργειών («αντιδράσεων») το 2013 σε σύγκριση με το 2012;

Από τις επακόλουθες ενέργειες προκύπτει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αναλαμβάνουν δράση ύστερα από τη διάδοση κοινοποίησης στο δίκτυο RAPEX. Αυτές οι ενέργειες συνεπάγονται κυρίως ότι το προϊόν έχει αναζητηθεί και εντοπιστεί στην εθνική αγορά και ότι έχουν ληφθεί τα αντίστοιχα μέτρα. Το σύνολο των επακόλουθων ενεργειών («αντιδράσεων» στο σύστημα RAPEX) το 2013 ανερχόταν σε 2 147, αριθμός που αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2012 όταν το σύνολο των αντιδράσεων ήταν 1 700. Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε η χρήση και η αποτελεσματικότητα του συστήματος RAPEX.

Μια κοινοποίηση RAPEX που προκαλεί διάφορες αντιδράσεις από άλλα κράτη μέλη, τα οποία δηλώνουν ότι έχουν βρει το προϊόν και έλαβαν μέτρα, αποτελεί δείκτη της καλής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος RAPEX.

Ποιες χώρες της ΕΕ κοινοποιούν περισσότερες περιπτώσεις;

Τα ακόλουθα πέντε κράτη μέλη αντιπροσώπευαν το 48 % όλων των κοινοποιήσεων RAPEX για επικίνδυνα προϊόντα το 2013:

 • Ουγγαρία (278 κοινοποιήσεις, 12 %)

 • Γερμανία (259 κοινοποιήσεις, 11 %)

 • Ισπανία (254 κοινοποιήσεις, 11 %)

 • Βουλγαρία (191 κοινοποιήσεις, 8 %)

 • Ηνωμένο Βασίλειο (142 κοινοποιήσεις, 6%).

Το 2013, το ένα τρίτο περίπου των συμμετεχουσών χωρών κοινοποίησαν περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα σε σχέση με το 2012. Εάν οι επακόλουθες ενέργειες (αντιδράσεις) συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των προειδοποιήσεων, η Ισπανία είναι η πιο δραστήρια χώρα (458 προειδοποιήσεις), ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η Ουγγαρία (377) και η Γερμανία (361).

Ποια είναι τα κύρια προϊόντα και οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν μέσω του συστήματος RAPEX;

Οι κατηγορίες των πιο συχνά κοινοποιούμενων προϊόντων, που αντιπροσώπευαν το 70 % όλων των κοινοποιήσεων ήταν:

 • είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας (583 κοινοποιήσεις, 25 %)

 • παιχνίδια (580 κοινοποιήσεις, 25%)

 • ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός (207 κοινοποιήσεις, 9 %)

 • κινητήρες οχημάτων (160 κοινοποιήσεις, 7%)

 • καλλυντικά (106 κοινοποιήσεις, 4 %)

Οι πέντε πιο συχνά κοινοποιούμενες κατηγορίες κινδύνων είναι οι εξής:

 • τραυματισμοί (656 κοινοποιήσεις, 23 %)

 • χημικές ουσίες (580 κοινοποιήσεις, 20 %)

 • πνιγμός (398 κοινοποιήσεις, 14 %)

 • ηλεκτροπληξία (329 κοινοποιήσεις, 12 %)

 • στραγγαλισμός (266 κοινοποιήσεις, 9 %)

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, τα προαναφερόμενα στοιχεία εμφανίζονταν τακτικά στα πέντε πρώτα προϊόντα και στις πέντε πρώτες κατηγορίες κινδύνων στις κοινοποιήσεις RAPEX, μολονότι με διαφορετική σειρά κατάταξης. Η εξήγηση για μια παρόμοια τάση βρίσκεται κυρίως στα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης/τροφοδότησης στις ανωτέρω πέντε κατηγορίες (π.χ. στις ηλεκτρικές συσκευές περιλαμβάνονται τα κινητά τηλέφωνα, οι φορητοί υπολογιστές, οι προεκτάσεις καλωδίων, οι φορτιστές μπαταρίας), οι οποίες αυξάνουν τις ευκαιρίες εξεύρεσης επίσης επικίνδυνων προϊόντων. Οι αρχές των κρατών μελών διενεργούν, επίσης, στοχευόμενες και με βάση τον κίνδυνο ενέργειες εποπτείας της αγοράς με επίκεντρο τα πλέον επικίνδυνα προϊόντα και τις πιο ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως π.χ. τα παιδιά.

Τι σημαίνει όταν μια χώρα κάνει πολλές κοινοποιήσεις — σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά;

Ο αριθμός κοινοποιήσεων που έγιναν από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με το επίπεδο της ασφάλειας των προϊόντων στην αγορά. Υπάρχουν, ίσως, πολλοί λόγοι γιατί μερικά κράτη μέρη μπορούν να έχουν περισσότερες από άλλα: μεγάλη αγορά, μεγάλοι όγκοι εισαγωγών, έμπειρους επιθεωρητές, κ.λπ. Σε γενικές γραμμές, διαπιστώνεται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τις μεγαλύτερες αγορές και τον μέγιστο αριθμό εισαγόμενων προϊόντων και οι οποίες έχουν επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό επιθεωρητών, εντοπίζουν περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα και συνεπώς αποστέλλουν κοινοποιήσεις μέσω του RAPEX πιο συχνά από τις μικρότερες χώρες.

Ποια μέτρα έλαβαν οι εθνικές αρχές ανταποκρινόμενες σε επικίνδυνα εμπορεύματα που εντόπισαν;

Tα πιο συχνά υποχρεωτικά μέτρα που ελήφθησαν σε σχέση με επικίνδυνα για τον καταναλωτή προϊόντα το 2013 ήταν: απόσυρση από την αγορά, απαγόρευση των πωλήσεων, ανάκληση από τους καταναλωτές, απόρριψη εισαγωγών από τις τελωνειακές αρχές και διορθωτικά μέτρα.

Από που προερχόταν η μεγαλύτερη ποσότητα επικίνδυνων προϊόντων το 2013;

Σύμφωνα με τις στατιστικές RAPEX, τα περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιούνται μέσω RAPEX προέρχονταν από χώρες εκτός της ΕΕ — από την Κίνα και την Τουρκία, μεταξύ άλλων.

Η Κίνα (συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ) αναφέρεται ως χώρα καταγωγής για το 64 % (1459 κοινοποιήσεων) των κοινοποιημένων προϊόντων.

Επικίνδυνα προϊόντα ευρωπαϊκής καταγωγής αντιπροσώπευαν 284 κοινοποιήσεις (15 %), συμπεριλαμβανομένων 55 προϊόντων γερμανικής καταγωγής (2 %), 42 προϊόντων ιταλικής καταγωγής (2 %) και 31 προϊόντων καταγωγής Βουλγαρίας (1 %).

Από το 2012 μειώθηκε ο αριθμός μη ασφαλών προϊόντων που κατασκευάστηκαν στην ΕΕ και η μείωση αυτή έγινε ακόμη πιο ουσιαστική αν συγκριθούν τα στοιχεία από την έναρξη του συστήματος RAPEX: το 2004 το ποσοστό των επικίνδυνων προϊόντων που κατάγονταν από την ΕΕ ανερχόταν στο 27%. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των αγνώστων χωρών καταγωγής. Από το 2012 και μετά μειώθηκε ο αριθμός αυτός και εδώ επίσης η σύγκριση με τα πρώτα έτη του RAPEX είναι εντυπωσιακή: το 2004 και το 2005 η καταγωγή του 20% περίπου των προϊόντων ήταν άγνωστη. Ασφαλώς, το τελευταίο στοιχείο μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της αυξημένης ιχνηλασιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού καταναλωτικών προϊόντων.

Αυξήθηκε ο αριθμός των κοινοποιήσεων για προϊόντα κινεζικής προέλευσης

Ναι, υπήρξε μια περαιτέρω αύξηση του αριθμού των καταναλωτικών προϊόντων κινεζικής προέλευσης που κοινοποιήθηκαν μέσω του RAPEX το 2013 σε σύγκριση με το 2012, από 58 % το 2012 σε 64 % το 2013. Συνολικά, 1497 κοινοποιήσεις αφορούσαν προϊόντα που κατασκευάστηκαν στην Κίνα (συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ).

Αν και το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο από αυτό του 2012, εξακολουθεί να παραμένει στο επίπεδο του μέσου όρου που παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία έτη. Εξάλλου, ο υψηλότερος αριθμός προϊόντων κινεζικής καταγωγής θα μπορούσε να οφείλεται στην αυξανόμενη ιχνηλασιμότητα: τα προϊόντα που τα προηγούμενα έτη επισημάνθηκαν μερικές φορές ως "άγνωστης καταγωγής» ενδεχομένως να είχαν κοινοποιηθεί σήμερα (με επιπλέον στοιχεία σχετικά για την αλυσίδα προμήθειας) ως προϊόντα καταγωγής Κίνας. Επιπλέον, ο υψηλός αριθμός οφείλεται στη σημαντική διείσδυση καταναλωτικών προϊόντων κινεζικής κατασκευής στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα προϊόντα ελέγχονται σύμφωνα με τις ίδιες αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, συνήθως με βάση τυπικά χαρακτηριστικά κινδύνων που συνδέονται με την κατηγορία προϊόντων. Η συνεχής εντατικοποίηση των επαφών με τη διοίκηση και τις επιχειρήσεις της Κίνας αποφέρουν καρπούς όσον αφορά τη βελτίωση της ταυτοποίησης και της ιχνηλασιμότητας του προϊόντος, καθιστώντας δυνατή τη λήψη πιο αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων. Η εν λόγω συνεργασία θα συνεχιστεί.

Η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος — τι κάνει η Επιτροπή για καλύτερη ταυτοποίηση του προϊόντος και, κατά συνέπεια, για την καλύτερη παρακολούθηση των κοινοποιήσεων RAPEX;

Το 2011, συγκροτήθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Ο στόχος της ομάδας ήταν να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

 • ποια είναι η κατάσταση της τεχνολογίας στην ιχνηλασιμότητα του προϊόντος;

 • Ποια είναι η κατάσταση για ορισμένα βασικά μη εδώδιμα καταναλωτικά προϊόντα;

 • Τι δυνατότητες υπάρχουν τομείς για βελτίωση στον τομέα αυτό;

Αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελείται από 15 εμπειρογνώμονες από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, από τον κλάδο μεταποίησης και λιανικής πώλησης και από ενώσεις καταναλωτών. Εν ολίγοις, η τελική έκθεση του Σεπτεμβρίου 2013, περιέχει τις ακόλουθες συστάσεις:

 • στους οικονομικούς φορείς να εφαρμόζουν ένα αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασιμότητας·

 • στις αρχές εποπτείας της αγοράς να εκπαιδεύονται όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο διερεύνησης των στοιχείων ιχνηλασιμότητας σε γραμμωτούς κωδικούς και στους κωδικούς προϊόντων·

 • να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

 • στους καταναλωτές να προσεκτικοί όταν αγοράζουν ένα προϊόν και να ελέγχουν αν περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του παραγωγού, κ.λπ.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο της ομάδας διατίθενται στον δικτυακό τόπο EUROPA:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm

3. Συνεργασία με την Κίνα

Η ΕΕ και η Κίνα αποτελούν τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους στον κόσμο· Η Κίνα είναι ο πρώτος προμηθευτής και ο δεύτερος πελάτης της ΕΕ μετά τις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν καθιερώσει μια τακτική συνεργασία με τις κινεζικές αρχές σε θέματα ασφάλειας των προϊόντων.

Διαθέτει η Επιτροπή δυνατότητα να λάβει σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι κινεζικές αρμόδιες αρχές δίνουν συνέχεια στις πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής «RAPEX-ΚΙΝΑ»;

Η συνεργασία στο πλαίσιο του συστήματος RAPEX- Κίνα είναι ικανοποιητική, δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές της Κίνας (AQSIQ) υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή με τα συμπεράσματα των επακόλουθων ενεργειών που πραγματοποιούνται σε σχέση με τα στοιχεία που παρέχονται μέσω του «συστήματος RAPEX-Κίνα».

Οι πληροφορίες που παρέχονται στις εκθέσεις επιτρέπουν στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να αναλύουν την επακόλουθες δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς που πραγματοποιούνται από τις κινεζικές αρχές στο έδαφός τους, και κατά συνέπεια τους επιτρέπει να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τυχόν ζητήματα συνεργασίας. Μέχρι στιγμής, 26 τριμηνιαίες εκθέσεις υποβλήθηκαν στην Επιτροπή.

Πόσες κοινοποιήσεις RAPEX έχει ερευνήσει η AQSIQ από την εγκαθίδρυση της εφαρμογής «RAPEX-ΚΙΝΑ»;

Από το 2006 έως το 2013 η AQSIQ έχει διασφαλίσει επακόλουθες ενέργειες όσον αφορά τις 2 549 κοινοποιήσεις RAPEX. Η ανάλυση των 26 τριμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης δείχνει ότι κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου η AQSIQ διερευνά περίπου εκατό υποθέσεις RAPEX. Σε 1 459 περιπτώσεις (57 %) οι έρευνες κατέληξαν σε προληπτικά ή περιοριστικά μέτρα που εγκρίθηκαν είτε από την AQSIQ είτε εθελοντικά από τον κινέζο κατασκευαστή/εξαγωγέα (π.χ. παύση εξαγωγών ή ενισχυμένη εποπτεία), ενώ σε 1 090 περιπτώσεις (43 %) δεν είχαν ληφθεί μέτρα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η κινεζική εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή και/ή εξαγωγή προϊόντων στην ΕΕ δεν μπόρεσε να εντοπιστεί.

4. Εποπτεία της αγοράς και διαδικτυακές πωλήσεις

Λόγω της αυξανόμενης χρήσης του διαδικτύου για την αγορά καταναλωτικών προϊόντων, η εποπτεία των προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Σχετικά με το θέμα αυτό, είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι η Επιτροπή έχει προωθήσει τις εργασίες μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την «ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο» στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου δράσης για την εποπτεία της αγοράς, που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της και πρόσφατα αναμένεται να διατυπώσει συστάσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στο RAPEX, δεν υπάρχουν ειδικές στατιστικές που μπορούν να προβάλουν δεδομένα σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, με βάση μια ποιοτική ανάλυση των πλέον πρόσφατων κοινοποιήσεων RAPEX, φαίνεται ότι υπάρχει αυξανόμενη παρουσία προϊόντων που αγοράζονται μέσω διαδικτύου. Μια πρόσφατη γερμανική κοινοποίηση σχετικά με ένα σετ για τατουάζ αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα. Σε σχέση με μια κοινοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τα εν λόγω προϊόντα είχαν βρεθεί σε κανονικά καταστήματα, οι αρχές του ΗΒ, ωστόσο, ερεύνησαν κύριους δικτυακούς τόπους για ηλεκτρονικές αγορές (Amazon και Ε-bay) και λόγω του ότι το προϊόν υπήρχε επίσης στους δικτυακούς αυτούς τόπους, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσαν τους δύο διανομείς στο διαδίκτυο σχετικά με την επιβολή των μέτρων και την ανάγκη να αποσυρθούν τα επικίνδυνα προϊόντα από τα «ράφια» τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

 1. IP/14/311

 2. Ασφάλεια προϊόντων:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm.

 1. Σύνδεσμος με το ενημερωτικό υλικό RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

 1. Εβδομαδιαίες εκθέσεις RAPEX ή ειδικά δεδομένα:

www.ec.europa.eu/rapex.

 1. Εθνικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/contact_points.pdf

 1. Δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-93_el.htm

 1. Η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm


Side Bar