Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 25. března 2014

Systém RAPEX v roce 2013

1. Co je RAPEX?

RAPEX je evropský systém včasného varování před nebezpečnými výrobky. Tento systém zajišťuje, že se informace o nebezpečných výrobcích, jež byly kdekoli v Evropě staženy z trhu a/nebo z oběhu, rychle dostanou ke členským státům a Evropské komisi, díky čemuž je možné v celé EU odpovídajícím způsobem plošně reagovat. Do systému je v současné době zapojeno 31 zemí, Chorvatsko se připojilo dne 1. července 2013. Na systému se podílejí všechny členské státy Evropské unie a země ESVO/EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Jaký typ opatření lze přijmout?

Mezi nejčastější opatření patří zákaz či zastavení prodeje, stažení nebezpečného výrobku z trhu a/nebo oběhu a odmítnutí dovozu celními orgány.

Které výrobky systém RAPEX sleduje?

Systém RAPEX se zaměřuje na nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům (např. hračky, kosmetické výrobky, oblečení) a odborníkům (např. elektrické vrtačky, stroje, stavební výrobky), které představují riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů (nebezpečí zranění, chemická rizika atd.) jakož i pro různé veřejné zájmy, kterými jsou například „životní prostředí“ (nebezpečné chemické látky obsažené ve výrobcích mohou ohrozit stav stromů, vody, vzduchu, půdy atd.), „zdraví a bezpečnost na pracovišti“ a „veřejná bezpečnost“.

Systém RAPEX se zabývá většinou nepotravinářských výrobků. Nepotravinářské výrobky jiných kategorií, například léčiva a zdravotnické prostředky, spadají pod zvláštní systémy varování.

Jaké jsou povinnosti vnitrostátních orgánů?

Vnitrostátní orgány kontrolují, zda podniky plní povinnost uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Musí určit orgány, které smějí přijímat opatření s cílem zabránit nebo omezit používání nebezpečných výrobků či jejich uvádění na trh. Každá ze zemí si určí vlastní Kontaktní místo systému RAPEX, jež koordinuje systém na vnitrostátní úrovni a předkládá Komisi informace o nebezpečných výrobcích, které se objevily na jejím vnitrostátním trhu. Komise informace podané ve formě „oznámení“ následně prověří a urychleně rozešle na vnitrostátní kontaktní místa, která odpovídajícím způsobem reagují. Kontaktní místa zpraví Komisi prostřednictvím systému o tom, čeho svou následnou činností dosáhla. Tato zpětná vazba se nazývá „reakce“.

Jaké jsou povinnosti výrobců?

Výrobci (tj. výrobci samotní a dovozci) jsou zodpovědní za to, aby na trh uváděli pouze bezpečné výrobky. Jakmile výrobce zjistí, že je výrobek nebezpečný, musí neprodleně přijmout opatření, kterými zamezí dalšímu nebezpečí pro spotřebitele. O bezpečnostním problému musí být informovány rovněž příslušné vnitrostátní orgány, přičemž je nutné daný výrobek jasně identifikovat, popsat, jaké nebezpečí představuje, a poskytnout veškeré údaje potřebné k jeho sledování. V případě, že výrobek představuje závažné nebezpečí, se tyto informace prostřednictvím systému RAPEX předají Komisi a ostatním zemím v systému.

2. Systém RAPEX v roce 2013

Jakých nejdůležitějších posunů jsme byli svědky v roce 2013?

V roce 2013 slaví systém RAPEX 10. výročí. Zatímco na začátku systém zachycoval několik stovek oznámení za rok, v současné době přesahuje roční počet oznámení 2 000.

Za těchto 10 let tak RAPEX významně přispěl k ochraně evropských spotřebitelů, přičemž dohromady přes něj členské státy zaslaly více než 16 000 oznámení o nebezpečných výrobcích.

Mezi největší úspěchy roku 2013 se počítají:

 • vyšší počet oznámení o nebezpečných výrobcích,

 • včasnější odhalování,

 • vylepšený dozor nad trhem a lepší prosazování bezpečnosti výrobků ze strany vnitrostátních orgánů, a to i prostřednictvím specifických projektů,

 • nárůst počtu následných kroků, které byly podniknuty v reakci na oznámení obdržená prostřednictvím systému RAPEX,

 • lepší posouzení rizika příslušnými orgány,

 • vylepšená sledovatelnost (tj. méně výrobků neznámého původu),

 • větší pozornost věnovaná kvalitě a užitečnosti oznámení,

 • intenzivnější spolupráce s celními orgány,

 • trvalé vytváření sítí a stálá podpora vzdělávání, obojí koordinováno Evropskou komisí.

S finanční podporou Komise pokračovaly orgány dozoru nad trhem v celé Evropské unii i v roce 2013 ve společném úsilí o vylepšení spolupráce v oblasti dodržování pravidel pro bezpečnost výrobků a v oblasti přijímání účinných opatření proti nebezpečným a nevyhovujícím výrobkům. Projekty zaměřené na výrobky pro péči o děti, ohňostroje, sekačky na trávu a nabíječky baterií byly realizovány a dokončeny pod záštitou Evropského fóra pro prosazování bezpečnosti výrobků (PROSAFE). Některé další projekty (např. vysoké židle, šňůry a stahovací šňůry u oděvů) stále probíhají. Počátkem roku 2014 byly zahájeny nové společné akce zaměřené na hračky, výrobky pro péči o děti (dětské postýlky a přenosné sedačky), koloběžky, chemické látky v textiliích a detektory kouře.

Do dozoru nad bezpečností výrobků se stále více zapojují celní orgány V posledních několika letech soustavně rostl počet opatření zaznamenaných v systému RAPEX, která iniciovaly hraniční kontroly. V roce 2012 bylo celními orgány přijato 11 % povinných opatření a v roce 2013 se jejich podíl vyšplhal na 13 %.

Jaká byla hlavní zjištění roku 2013?

V roce 2013 podaly členské státy prostřednictvím systému RAPEX dohromady 2 364 oznámení o nebezpečných výrobcích, což představuje 3,8% nárůst počtu oznámení v porovnání s rokem 2012. Ze 2 364 oznámení se 1 981 týkalo výrobků, které představovaly závažné nebezpečí pro spotřebitele. Zbývající oznámení se buď vztahovala na málo či středně nebezpečné výrobky, nebo byla podána pouze pro informaci (s možností, ale nikoli povinností reagovat).

Proč se počet oznámení o nebezpečných výrobcích v roce 2013 zvýšil?

S výjimkou roku 2011 sledoval počet oznámení v systému RAPEX vzestupnou tendenci, ročně jich bylo podáno okolo 2 000.

Tento nárůst dokazuje, že Komise a vnitrostátní orgány členských států jsou odhodlány zůstat ostražití a proaktivně chránit bezpečnost spotřebitelů. Zvýšení počtu oznámení znamená, že jsou spotřebitelé ve větším bezpečí, neboť bylo z trhu EU staženo více nebezpečných výrobků.

Systém RAPEX nyní dosáhl stupně stability a zralosti. Aktivní využívání pokynů pro posuzování rizik vedlo k tomu, že oznámení vykazují vyšší kvalitu a jsou úplnější. Rovněž se stále vylepšuje systém IT, což přispívá k navýšení efektivity a účinnosti při využívání systému jak členskými státy, tak i Evropskou komisí.

I členské státy systém využívají účinněji, protože je nyní jasnější, kde a jak je potřeba jednat, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků. Zvláštní pozornost je věnována možnosti poskytnout v systému podrobnější informace například o hospodářských subjektech či sledovatelnosti výrobku, které orgánům usnadní jeho vyhledání.

Jak se projevuje zvýšený počet následných kroků („reakcí“) v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012?

Následné kroky znamenají, že členské státy EU začaly jednat poté, co obdržely oznámení přes síť RAPEX. V zásadě to obnáší vyhledání výrobku na domácím trhu a zavedení odpovídajících opatření. V roce 2013 bylo podniknuto 2 147 následných kroků („reakcí“ v systému RAPEX), což představuje značné navýšení oproti roku 2012, kdy počet reakcí čítal 1 700. Tato čísla svědčí o častějším využívání a zvýšené účinnosti systému.

Oznámení v systému RAPEX, které vyvolá reakce, v nichž členské státy prohlašují, že daný výrobek na trhu našly a že přijaly opatření, je indikátorem toho, že systém RAPEX funguje a že plní svůj účel.

Které země EU oznámily většinu případů?

Na následujících pět členských států připadá 48 % všech oznámení o nebezpečných výrobcích zaslaných přes systém RAPEX v roce 2013:

 • Maďarsko (278 oznámení, 12 %)

 • Německo (259 oznámení, 11 %)

 • Španělsko (254 oznámení, 11 %)

 • Bulharsko (191 oznámení, 8 %)

 • Spojené království (142 oznámení, 6 %).

Jedna třetina zúčastněných zemí nahlásila za rok 2013 více nebezpečných výrobků než za rok 2012. Pokud se do varování započítají i následné kroky (reakce), pak jsou nejaktivnějšími zeměmi Španělsko (458 varování), Maďarsko (377 varování) a Německo (361 varování).

Jakými výrobky a typy nebezpečí se systém RAPEX nejčastěji zabývá?

Kategoriemi výrobků, na které se oznámení nejčastěji vztahovala a které dohromady představovaly70 % všech oznámení, byly následující kategorie:

 • Oděvy, textilie a módní zboží (583 oznámení, 25 %)

 • Hračky (580 oznámení, 25 %)

 • Elektrické spotřebiče a zařízení (207 oznámení, 9 %)

 • Motorová vozidla (160 oznámení, 7 %)

 • Kosmetické výrobky (106 oznámení, 4 %).

Nejčastěji oznamovaná nebezpečí náležela do těchto pěti kategorií:

 • Zranění (656 oznámení, 23 %)

 • Nebezpečí spojené s chemickými látkami (580 oznámení, 20 %)

 • Udušení (398 oznámení, 14 %)

 • Úraz elektrickým proudem (329 oznámení, 12 %)

 • Uškrcení (266 oznámení, 9 %).

V porovnání s minulými lety se ukazuje, že výše vyjmenované kategorie výrobků a nebezpečí pravidelně figurují v žebříčku pěti nejnahlašovanějších položek v systému RAPEX, pouze v různém pořadí. Vysvětlení pro tuto tendenci lze odvodit ze skutečnosti, že objemy spotřeby/dodávek ve výše zmíněných kategoriích (tj. elektrické spotřebiče jako mobilní telefony, přenosné počítače, prodlužovací šňůry, nabíječky baterií) jsou velké, což zvyšuje pravděpodobnost, že se mezi nimi objeví nebezpečné výrobky. Mimo to provádějí vnitrostátní orgány členských zemí dozorové akce na základě rizik a se zaměřením na cílový trh a na nejzranitelnější spotřebitele, například děti.

Na co to poukazuje, když jedna ze zemí podává mnoho oznámení – vyskytuje se na daném trhu větší množství nebezpečných výrobků?

Počet oznámení podaných členským státem nelze přímo spojovat s úrovní bezpečnosti výrobků na jeho trhu. Existuje mnoho důvodů, proč některé členské země podávají více oznámení než jiné: velký vnitrostátní trhy, velký objem dovozu, zkušenější kontroloři atd. Obecně tedy platí, že evropské země s největšími trhy, největším objemem dovozu a také s nejvyšším počtem kontrolorů odhalují více nebezpečného zboží, a přes systém RAPEX proto odesílají více oznámení než menší země.

Jaká opatření vnitrostátní orgány přijímaly v reakci na odhalené nebezpečné zboží?

Mezi nejčastěji přijímaná povinná opatření, která se zaměřovala na nebezpečné spotřební výrobky, patřila v roce 2013 stažení z trhu a/nebo z oběhu, zákaz prodeje, odmítnutí dovozu celními orgány a nápravná opatření.

Odkud pocházelo největší množství nebezpečných výrobků v roce 2013?

Podle statistiky systému RAPEX pocházela většina výrobků nahlášených přes RAPEX ze zemí mimo EU – mimo jiné z Číny a Turecka.

Čína (včetně oblasti Hongkong) byla zemí původu u 64 % nahlášených výrobků (1459 oznámení).

Nebezpečné výrobky evropského původu figurovaly v 284 oznámeních (15 %), přičemž 55 výrobků pocházelo z Německa (2 %), 42 výrobků z Itálie (2 %) a 31 výrobků z Bulharska (1 %).

Od roku 2012 se počet nebezpečných výrobků s původem z EU snížil. Jak výrazný tento pokles je, se ukazuje, porovnají-li se současná data s daty z doby, kdy byl systém RAPEX zaveden – v roce 2004 pocházelo z EU 27 % nebezpečných výrobků. Podobně se vyvíjí i množství výrobků neznámého původu. Od roku 2012 se jejich počet snížil a srovnání s prvními lety fungování systému RAPEX je rovněž překvapující – v letech 2004 a 2005 se na trhu vyskytovalo okolo 20 % výrobků neznámého původu. Tento pokles lze bezpochyby vnímat jako indikátor vylepšené sledovatelnosti v dodavatelských řetězcích spotřebních výrobků.

Zvyšuje se počet oznámení, které se vztahují na výrobky čínského původu?

Ano, počet spotřebitelských výrobků čínského původu oznámených přes systém RAPEX nadále narůstal, konkrétně z 58 % v roce 2012 na 64 % v roce 2013. Výrobků původem z Číny (včetně oblasti Hongkong) se dohromady týkalo 1 497 oznámení.

Ačkoli jde o vyšší číslo než v roce 2012, stále jejich počet nepřesahuje průměr z let minulých. Vyšší množství nahlášených výrobků z Číny lze také přisoudit vylepšené sledovatelnosti, tj. výrobky, jejichž původ býval dříve označován za „neznámý“, byly možná nyní v oznámení identifikovány (s dalšími informacemi o dodavatelském řetězci) jako čínské. Situace se dá vysvětlit i tím, že výrobky původem z Číny na evropské trhy pronikají ve velkém množství. Výrobky jsou kontrolovány podle stejných přísných požadavků na bezpečnost, a to bez ohledu na jejich původ. Většinou se kontroly provádí na základě typických rizik spojených s danou kategorií výrobků. Stále se zintenzivňující spolupráce s čínskými orgány a podniky přináší ovoce v podobě vylepšeného označování a sledovatelnosti výrobků, což umožňuje přijímat účinnější nápravná opatření. Ve spolupráci se bude pokračovat.

Sledovatelnost výrobků - co dělá Komise pro to, aby vylepšila označování výrobků a optimalizovala činnost, jež navazuje na oznámení v systému RAPEX?

V roce 2011 byla založena odborná skupina se zaměřením na sledovatelnost výrobků. Cílem skupiny bylo zodpovědět následující otázky:

 • Jaká situace panuje na poli sledovatelnosti výrobků?

 • Jaký je stav u klíčových nepotravinářských spotřebních výrobků?

 • Kde je v této oblasti prostor pro vylepšení?

Odborná skupina sestávala z 15 odborníků se zkušenostmi v orgánech dozoru nad trhem, výrobě, maloobchodu a sdružení spotřebitelů. Závěrečná zpráva ze září 2013 obsahuje ve zkratce následující doporučení:

 • hospodářské subjekty by měly používat účinný systém sledovatelnosti,

 • zaměstnanci orgánů dozoru nad trhem by měli být vyškoleni ve využívání informací o sledovatelnosti výrobků obsažených v čárových kódech a kódech produktů,

 • veřejný a soukromý sektor by spolu měly lépe spolupracovat,

 • spotřebitelé by při koupi výrobku měli zůstat ostražití a vždy se ujistit, že obsahuje informace nutné k identifikaci výrobce atd.

Informace ohledně práce skupiny jsou dostupné na internetových stránkách EUROPA:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm

3. Spolupráce s Čínou

EU a Čína jsou největšími obchodními partnery na světě. Čína je největším dodavatelem EU a současně jejím druhým největším odběratelem po USA. Evropská komise a členské státy navázaly s čínskými orgány, které se na problematiku bezpečnosti výrobků zaměřují, pravidelnou spolupráci.

Dostává se ke Komisi zpětná vazba ohledně toho, jak čínské úřady reagují na informace, které obdrží přes aplikaci „RAPEX-ČÍNA“?

Spolupráce v rámci systému RAPEX-Čína probíhá dobře. Příslušný čínský orgán (AQSIQ) Komisi předkládá čtvrtletní zprávy, kde vyvozuje závěry z návazné činnosti, která byla s ohledem na data obdržená přes systém „RAPEX-Čína“ vyvinuta.

Informace poskytnuté v těchto zprávách umožňují Komisi a členským státům sledovat a analyzovat, jak čínské orgány na svém území následně jednají, co se týče dozoru nad trhem. V důsledku toho pak členské státy a Komise mohou identifikovat a řešit problémy v systému spolupráce. Zatím bylo Komisi předloženo 26 čtvrtletních zpráv.

Kolik oznámení v systému RAPEX čínský orgán AQSIQ prošetřil od spuštění aplikace „RAPEX-ČÍNA“?

Mezi lety 2006 a 2013 AQSIQ podnikl následné kroky ohledně 2 549 oznámení v systému RAPEX. Prostřednictvím analýzy 26 čtvrtletních navazujících zpráv bylo zjištěno, že za tři měsíce AQSIQ prošetří zhruba sto případů zaznamenaných v systému RAPEX. V 1 495 případech (57 %) vedla šetření k zavedení preventivních či omezujících opatření, a to buď přímo orgánem AQSIQ, nebo dobrovolně konkrétním čínským výrobcem/vývozcem (např. zastavení vývozu či zpřísnění dozoru), ve zbylých 1 090 případech (43 %) nebyla přijata žádná opatření, a to hlavně z toho důvodu, že čínskou společnost, která daný výrobek vyrobila a/nebo vyvezla do EU, nebylo možno nalézt.

4. Dozor nad trhem a prodej online

Vzhledem k tomu, že ke koupi spotřebních výrobků bývá čím dál častěji využíván internet, posouvá se dozor nad výrobky prodávanými online do středu zájmu Komise a členských států.

Z tohoto důvodu je zajímavé vědět, že Komise podpořila práci odborné skupiny, jež se zaměřuje na „Bezpečnost výrobků prodávaných online“ v rámci víceletého plánu pro dozor nad trhem, který představuje součást balíčku o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem. Pracovní skupina nedávno poprvé zasedala a očekává se, že později vydá doporučení.

Součástí systému RAPEX není žádná konkrétní statistika, která by vyzdvihovala data týkající se výrobků prodávaných online. Přesto lze díky kvalitativní analýze nejnovějších oznámení v systému RAPEX konstatovat, že postupně bývá do systému zadáváno čím dál tím víc výrobků zakoupených online. Jedním z příkladů je nedávné oznámení o tetovací sadě původem z Německa. V jiném případě ze Spojeného království se dotyčný výrobek nacházel v kamenných obchodech, což však vnitrostátním orgánům nebránilo v tom, prohledat největší online obchody (Amazon a E-bay). Protože byl výrobek dostupný i tam, informovaly příslušné orgány online distributory o opatřeních a o nutnosti odstranit nebezpečné výrobky z jejich pomyslných nákupních regálů.

Více informací naleznete na odkazech níže:

 1. IP/14/311

 2. Bezpečnost výrobků:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

 1. Odkaz na komunikační materiály o systému RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

 1. Týdenní zprávy či nebo konkrétní údaje:

www.ec.europa.eu/rapex

 1. Vnitrostátní kontaktní místa systému RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/contact_points.pdf

 1. Balíček o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-93_en.htm

 1. Sledovatelnost výrobků:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm


Side Bar