Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 25 март 2014 г.

RAPEX през 2013 г.

1. Какво представлява RAPEX?

RAPEX е европейската система за бързо предупреждение за опасни продукти. Чрез нея се гарантира, че информацията за опасни продукти, изтеглени от пазара и/или иззети от потребители в цяла Европа, се разпространява бързо между държавите членки и Европейската комисия, така че да могат да се предприемат подходящи действия навсякъде в ЕС. Понастоящем в системата участват тридесет и една държави. Хърватия се присъедини към RAPEX на 1 юли 2013 г. Системата обхваща всички страни от Европейския съюз и страните от ЕАСТ/ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Какви мерки могат да се вземат?

Най-честите мерки са забрана/прекратяване на продажбите, изтегляне от пазара на опасните продукти или изземването им от потребители и отказ за внос от митническите органи.

За какви стоки се отнася RAPEX?

В обхвата на RAPEX влизат опасни нехранителни продукти, предназначени за потребители (напр. играчки, козметика, облекла) и за специалисти (напр. бормашини, машини, строителни материали), които представляват сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите (рискове от наранявания, химични рискове и др.), както и за фактори от обществено значение, като например околната среда (риск от замърсяване на дървета, вода, въздух, почва и др. с опасни химични вещества, съдържащи се в даден продукт), здравето и безопасността на работното място и обществената сигурност.

Системата RAPEX обхваща по-голямата част от нехранителните продукти. Други категории нехранителни продукти, като например фармацевтичните продукти и медицинските изделия, са обхванати от други специални системи за предупреждения.

Какви са задълженията на националните органи?

Националните органи следят за това предприятията да спазват своето задължение за пускане на пазара само на безопасни продукти. Те трябва да посочат специални органи, които могат да вземат мерки за предотвратяване или ограничаване на продажбата или употребата на опасни продукти. Всяка страна определя национално звено за контакт за RAPEX, което координира работата на системата на национално ниво и изпраща на Комисията информация за опасни продукти на нейния пазар. Получената под формата на уведомления и одобрена от Комисията информация бързо се разпространява сред останалите национални звена за контакт с цел да бъдат предприети подходящи действия. Резултатите от тези последващи действия се докладват чрез системата в т.нар. рубрика „реакции“.

Какви са задълженията на производителите?

Производителите (т.е. производители и вносители) са отговорни за пускането на пазара само на безопасни продукти. След като знае, че даден продукт е опасен, съответният производител трябва незабавно да предприеме мерки за предотвратяване на бъдещите рискове за потребителите. Националните компетентни органи също трябва да бъдат информирани за проблема, като се посочи точно съответният опасен продукт, рисковете, които той представлява, и необходимата за проследяването му информация. След това тази информация се изпраща чрез системата RAPEX до Комисията и до другите държави, които участват в RAPEX, ако продуктът представлява сериозен риск.

2. RAPEX през 2013 г.

Какви бяха най-важните промени през 2013 г.?

През 2013 г. се чества 10-годишнината на RAPEX. От няколкостотин уведомления годишно системата вече получава над 2000.

Като цяло през тези 10 години системата е допринесла успешно за защитата на европейските потребители с общо над 16 600 уведомления за опасни продукти, изпратени от държавите членки.

Основните постижения през 2013 г. са:

 • по-голям брой уведомления за опасни стоки;

 • по-ранно откриване;

 • подобряване на надзора на пазара и правоприлагането в областта на безопасността на продуктите от страна на националните органи, в това число и чрез специфични проекти;

 • нарастване на броя на последващите действия в резултат на уведомления в RAPEX;

 • по-добра оценка на риска от страна на властите;

 • подобрена проследимост (по-малко продукти с неизвестен произход);

 • по-голям акцент върху качеството и полезността на уведомленията;

 • задълбочаващо се сътрудничество с митническите органи;

 • продължаващо изграждане на мрежи и обучения, координирани от Европейската комисия.

През 2013 г. с финансовата подкрепа на Комисията органите за надзор на пазара в целия ЕС продължиха да полагат съвместни усилия за подобряване на сътрудничеството по отношение на прилагането на правилата за безопасност на продуктите и предприемането на ефективни действия срещу опасни и неотговарящи на стандартите продукти. Под шапката на Европейския форум по правоприлагането в областта на безопасността на продуктите(PROSAFE) бяха изпълнени проекти, насочени към детски артикули, фойерверки, косачки и зарядни устройства за батерии. Някои други проекти (напр. за високи столове, връзки и шнурове на дрехи) са все още в процес на изпълнение. В началото на 2014 г. бяха въведени нови съвместни действия за играчки и артикули за деца (детски креватчета и преносими креватчета), тротинетки, химически вещества в текстилни продукти и димни детектори.

Митническите органи все повече участват в надзора на безопасността на продуктите, като броят на мерките, предприети от органите за граничен контрол и съобщени чрез системата RAPEX, се увеличава непрекъснато през последните няколко години. През 2012 г. митническите органи за взели 11% от задължителните мерки. През 2013 г. този дял е 13 %.

Кои са най-важните факти през 2013 г.?

През 2013 г. чрез системата RAPEX са изпратени общо 2364 уведомления от държавите членки. Това представлява увеличение с 3,8 % на броя на уведомленията в сравнение с 2012 г. От 2364-те уведомления 1981 са били за продукти, които представляват сериозен риск за потребителите. Останалите уведомления са съобщавали за умерен/нисък риск или са били предавани само за информация (с възможност за последващи действия, но без те да са задължителни).

Защо броят на уведомленията за опасни продукти през 2013 г. се е увеличил?

С изключение на 2011 г., тенденцията е към покачване на броя на уведомленията в RAPEX, като този брой е около 2000 на година.

Повишението свидетелства за решителността на националните органи и Комисията да останат бдителни и активни по отношение на защитата на безопасността на потребителите. Нарастването на броя на уведомленията означава по-голяма безопасност за потребителите, тъй като повече опасни продукти са били отстранени от пазара на ЕС.

Системата RAPEX вече достигна ниво на стабилност и зрялост, а по-активното използване на насоките за оценка на риска доведе до подобрения в качеството и пълнотата на уведомленията. Също така непрекъснато подобряваната информационна система позволява по-висока ефективност при използване на системата както от държавите членки, така и Европейската комисия.

Държавите членки също използват системата по-ефективно, тъй като вече е по-ясно в кои области и по какъв начин е най-уместно да се действа. Особено внимание се отделя на предоставянето на по-подробна информация в системата, като например подробности относно икономическите оператори или проследимостта, която позволява на органите по-добре да проследяват продуктите.

Какъв е ефектът от нарасналия брой последващи действия („реакции“) през 2013 г. в сравнение с 2012 г.?

Последващите действия показват, че страните от ЕС са предприели действия в резултат на разпространението на уведомление посредством RAPEX. Това обикновено означава, че продуктът е бил издирен и намерен на националния пазар, след което са били взети съответните мерки. През 2013 г. общият брой на последващите действия („реакции“ в системата RAPEX) е бил 2147, което представлява значително увеличение спрямо 2012 г., когато той е бил 1700. Това свидетелства за увеличение на използването и ефективността на системата RAPEX.

Уведомление в RAPEX, за което се получават няколко реакции от страна на други държави членки, намерили продукта и предприели мерки, е показател за функционираща и ефективна система RAPEX.

Кои страни от ЕС са изпратили най-много уведомления?

48 % от всички уведомления в системата RAPEX за опасни продукти през 2013 г. са изпратени от следните пет страни от ЕС:

 • Унгария (278 уведомления, 12 %)

 • Германия (259 уведомления, 11 %)

 • Испания (254 уведомления, 11 %)

 • България (191 уведомления, 8 %)

 • Обединеното кралство (142 уведомления, 6 %).

През 2013 г. около една трета от участващите страни са изпратили повече уведомления за опасни продукти отколкото през 2012 г. Ако се смятат и уведомленията за последващи действия (реакции), Испания е най-активната страна (458 уведомления), следвана от Унгария (377 уведомления) и Германия (361 уведомления).

Кои са основните продукти и рискове, открити чрез системата RAPEX?

Категориите продукти, за които бяха получени най-много уведомления – 70 % от всички уведомления – са:

 • Облекло, текстилни материали и модни артикули (583 уведомления, 25 %)

 • Играчки (580 уведомления, 25 %).

 • Електрически уреди и оборудване (207 уведомления, 9 %)

 • Моторни превозни средства (160 уведомления, 7 %)

 • Козметични продукти (106 уведомления, 4 %)

Петте най-често посочвани категории рискове бяха:

 • Наранявания (656 уведомления, 23 %)

 • Химически риск (580 уведомления, 20 %)

 • Задавяне (398 уведомления, 14 %)

 • Токов удар (329 уведомления, 12 %)

 • Удушаване (266 уведомления, 9 %)

Ако се направи сравнение с предходни години, горепосочените продукти и категории на риска редовно са фигурирали в челната петорка на уведомленията в RAPEX, било то и в различен ред. Обяснение за това е най-вече големият обем на потребление/доставки на горепосочените пет категории (например електрическите уреди включват мобилни телефони, преносими компютри, удължители, зарядни устройства за батерии), което повишава възможността за намиране и опасни продукти. Органите на държавите членки също така предприемат основани на риска и целенасочени действия за надзор на пазара по отношение на най-опасните продукти и най-уязвимите потребители, например деца.

Когато дадена страна изпраща много уведомленията означава ли това, че на съответния пазар има повече опасни продукти?

Броят на уведомленията, изпратени от дадена страна, не може да бъде пряко свързан с нивото на безопасност на продуктите на нейния пазар. Съществуват различни причини, поради които е възможно някои страни от ЕС да изпращат повече уведомления от други – голям пазар, голям обем на вноса, опитни инспектори и др. Обикновено страните с най-големи пазари, най-висок брой вносни стоки и най-много инспектори откриват повече опасни продукти и съответно по-често изпращат уведомления чрез RAPEX в сравнение с по-малките страни.

Какви мерки предприемат националните органи по отношение на опасните стоки, които са открили?

Най-честите мерки, предприети през 2013 г. по отношение на опасни потребителски продукти, са: изтегляне от пазара, забрана за продажба, изземване от потребителите, отказ за внос от страна на митническите власти и корективни действия.

Какъв е произходът на по-голямата част от опасните продукти през 2013 г.?

Според статистиката на RAPEX по-голяма част от опасните продукти, за които е било съобщено чрез системата са от страни извън ЕС – Китай и Турция наред с други.

Китай (включително Хонконг) се посочва като страна на произход в 64 % (1459 уведомления) от случаите.

За опасни продукти с произход от Европейския съюз са били изпратени 284 уведомления (15 %), сред които 55 продукта с произход от Германия (2 %), 42 продукта – от Италия (2 %) и 31 продукта – от България (1 %).

От 2012 г. насам броят на опасните продукти, произведени в ЕС е намалял. Този спад е още по-значителен, ако се сравнят данните от началото на RAPEX – през 2004 г. делът на опасни стоки с произход от ЕС е бил 27 %. Същото се отнася и за броя на продуктите с неизвестна страна на произход. Спрямо 2012 г. той е спаднал и тук още веднъж сравнението с първите години на RAPEX е поразително. През 2004 г. и 2005 г. делът на продуктите с неизвестен произход е бил около 20 %. Този факт несъмнено е доказателство за наличието на по-добра проследимост по веригата на доставки на продуктите.

Увеличил ли се е броят на уведомленията за продукти с произход от Китай?

Да, броят на потребителските продуктите с произход от Китай, за които са изпратени уведомления чрез RAPEX, се е увеличил през 2013 г. в сравнение с 2012 г. – от 58 % през 2012 г. на 64 % през 2013 г. Общо 1497 уведомления са били за продукти произведени в Китай (включително Хонконг).

Макар и по-високи, отколкото през 2012 г., стойностите все още остават в рамките на средното за последните няколко години. Освен това по-големият брой продукти с произход от Китай може да се дължи на по-добрата проследимост. Продукти, за чийто произход през предходни години е било посочено „Неизвестен“, сега може да са обявени (с повече подробности за веригата на доставки) като произлизащи от Китай. Големият брой се дължи и на значителното навлизане на европейските пазари на стоки, произведени в Китай. Продуктите се проверяват съгласно същите строги изисквания за безопасност, независимо от произхода им, обикновено на базата на типични рискове, свързани с категорията продукти. Постоянното засилване на контактите с китайската администрация и китайските предприятия дава плодове от гледна точка на подобряване на идентифицирането и проследяването на продуктите, което позволява предприемането на по-ефективни корективни мерки. Това сътрудничество ще продължи.

Проследимост на продуктите — Какво прави Комисията за по-добро идентифициране на продуктите и по-ефикасни последващи действия във връзка с уведомления в RAPEX?

През 2011 г. бе съставена експертна група за проследимостта на продуктите. Целта на групата бе да разгледа следните въпроси:

 • Какво е цялостното положение по отношение на проследимостта на продуктите?

 • Какво е положението по отношение на някои основни нехранителни потребителски продукти?

 • Какви подобрения са възможни в тази област?

Експертната група бе съставена от 15 експерти, представители на органи за надзор на пазара, преработвателната промишленост, търговията на дребно и потребителски асоциации. Накратко, представеният през септември 2013 г. окончателен доклад съдържа следните препоръки:

 • икономическите оператори да прилагат ефективна система за проследяване на продуктите;

 • органите за надзор на пазара да бъдат обучени как най-добре да проучват информацията за проследимостта в баркодовете и кодове на продуктите;

 • да се подобри сътрудничеството между публичния и частния сектор;

 • потребителите да бъдат бдителни при покупката на продукти и да проверяват дали е налице информация за идентифициране на производителя и др.

Информация за работата на групата е достъпна на уебсайта EUROPA:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm

3. Сътрудничество с Китай

ЕС и Китай са най-големите търговски партньори в света. Китай е най-големият доставчик на продукти за ЕС и негов втори клиент след САЩ. Европейската комисия и държавите членки са установили трайно сътрудничество с китайските органи по въпроси, свързани с безопасността на продуктите.

Комисията получава ли информация относно последващите действия на китайските власти във връзка с уведомления, изпратена чрез приложението RAPEX – КИТАЙ?

Сътрудничеството в рамките на системата RAPEX-Китай е добре установено и компетентните китайски органи (AQSIQ) изпращат тримесечни доклади на Комисията със заключенията от последващите действия, предприети във връзка с данните, получени през системата RAPEX-Китай.

Предоставената в докладите информация позволява на Комисията и на държавите членки да наблюдават и анализират последващите дейности по надзор на пазара, осъществявани от китайските власти на тяхна територия, и вследствие на това да откриват и разглеждат всякакви проблеми, свързани със системата за сътрудничество. Досега Комисията е получила 26 тримесечни доклада.

Колко уведомления са били разследвани от AQSIQ от създаването на приложението RAPEX-CHINA?

От 2006 г. до 2013 г. AQSIQ е предприела последващи действия във връзка с 2549 уведомления в RAPEX. Анализът на 26-те доклада показва, че в рамките на три месеца AQSIQ разследва около сто случая RAPEX. В 1459 от случаите (57 %) разследването е довело до превантивни или ограничителни мерки, предприети от AQSIQ или по собствена воля от страна на китайския производител/износител (напр. спиране на износа или засилен надзор), а в 1090 от случаите (43 %) не са предприети мерки основно поради факта, че китайското предприятие, отговарящо за производството и/или износа на продуктите в ЕС, не е било намерено.

4. Надзор на пазара и онлайн продажби

Предвид нарастването на продажбите на потребителски продукти по интернет, наблюдението на продуктите, продавани онлайн, е приоритет на Европейската комисия и държавите членки.

В това отношение е интересно да се знае, че Комисията е насърчила работата на експертна група по безопасност на продуктите, които се продават онлайн, като част от действие в рамките на многогодишния план за надзор на пазара, включен в пакета от документи за безопасност на продуктите и надзор на пазара. Работната група проведе първото си заседание неотдавна и се очаква да представи препоръки на по-късен етап.

В RAPEX не съществуват конкретни статистически данни, които се отнасят единствено за опасни продукти, продавани онлайн. Въпреки това, въз основа на качествен анализ на последните уведомления в RAPEX, изглежда, че броят на продуктите, закупени онлайн, нараства. Един от примерите е изпратено наскоро уведомление от Германия относно комплект за татуировки. Във връзка с уведомление от Обединеното кралство, въпреки че съответните продукти са били открити в редовни магазини, компетентните органи в страната са ги потърсили и на основните уебсайтове за електронно пазаруване (Amazon и E-Bay). Тъй като продуктите са били намерени на тези сайтове, органите на Обединеното кралство са информирали двата онлайн дистрибутора за мерките и необходимостта от отстраняване на опасните продукти от техните „рафтове“.

За повече информация:

 1. IP/14/311

 2. Безопасност на продуктите:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

 1. Връзка към комуникационни материали за RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

 1. Седмични доклади за RAPEX или конкретни данни:

www.ec.europa.eu/rapex

 1. Национални звена за контакти RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/contact_points.pdf

 1. Пакет от документи относно безопасността на продуктите и надзора на пазара:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-93_en.htm

 1. Проследимост на продуктите:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm


Side Bar