Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – marraskuu

Bryssel, 26 marraskuu 2014

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään hyväksynyt 205 päätöstä, joista 32 koskee perusteltuja lausuntoja ja 6 kanteita Euroopan unionin tuomioistuimeen. Tässä esitetään tiivistelmä tärkeimmistä päätöksistä. Lisätietoja rikkomusmenettelystä on saatavilla osoitteessa MEMO/12/12.


1. Kanne vireille unionin tuomioistuimessa

 

 • Rautatieliikenne: Komissio haastaa ITÄVALLAN oikeuteen, koska se ei ole taannut rahoituksen avoimuutta

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Itävallan tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut rautatieliikennealan rahoituksen avoimuutta koskevia EU:n sääntöjä. Itävalta ei varmista, että henkilöliikennepalveluille myönnettävät julkisesta palvelusta maksettavat julkiset varat esitetään asianmukaisilla tileillä. Tästä syystä ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että julkisia varoja käytetään muiden liikennepalvelujen ristiintukemiseen. Tällainen toiminta voisi vääristää kilpailua, koska se saattaa luoda epätervettä kilpailuetua julkisen tuen saajille. Tällainen tilanne olisi vastoin voimassa olevia EU:n sääntöjä, joilla pyritään luomaan tehokkaat, vääristymättömät ja kilpailuun perustuvat rautatieliikenteen sisämarkkinat.

(Lisätietoja: IP/14/2132 - Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

 • Verotus: Komissio haastaa KREIKAN Euroopan unionin tuomioistuimeen liisattujen tai vuokrattujen autojen rekisteröintiveron vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Kreikan Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole muuttanut rekisteröintiverosääntöjään tapauksessa, jossa Kreikassa asuva liisaa tai vuokraa ajoneuvon muualla kuin Kreikassa asuvalta palveluntarjoajalta.

Kreikan lainsäädännössä säädetään, että jos Kreikassa asuva asiakas liisaa tai vuokraa ajoneuvon toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta palveluntarjoajalta, kyseisestä ajoneuvosta on maksettava rekisteröintivero täysimääräisenä Kreikassa. Kreikka ei ole käsitellyt rajatylittävää autojen liisaamista tai vuokraamista koskevaa kysymystä lainsäädännössään. Se on jättänyt huomiotta unionin tuomioistuimen tässä asiassa noudattaman vakiintuneen oikeuskäytännön (katso C-451/99 Cura Anlagenja C-91/10 VAVAutovermietung), jossa edellytetään, että rajatylittävän liisaamisen tai vuokraamisen yhteydessä jäsenvaltioiden perimän veron määrän on oltava suhteessa siihen aikaan, jonka ajoneuvo on käytössä. Tämä voi vähentää halukkuutta rajatylittävään toimintaan, mikä on perussopimuksissa määrätyn palvelujen vapaan tarjoamisen periaatteen vastaista.

(Lisätietoja: IP/14/2134 - Daniel Rosario – Puh.: +32 229 56185)

 

 • Verotus: Komissio haastaa ESPANJAN Euroopan unionin tuomioistuimeen tiettyihin ulkomaisiin joukkovelkakirjoihin tehtyihin sijoituksiin sovellettavan syrjivän verokohtelun vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Espanjan Euroopan unionin tuomioistuimeen varmistaakseen, että Espanjan lainsäädäntö, Territorio Histórico de Bizkaian perintö- ja lahjaverolainsäädäntö, noudattaa EU:n lakia.

Territorio Histórico de AlavanjaTerritorio Histórico de Bizkaian perintö- ja lahjaverolainsäädännön säännösten mukaan paikallishallintojen (Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputaciones Forales tai Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos) liikkeeseen laskemiin julkisiin velkakirjoihin sovelletaan edullisempaa perintöverokohtelua kuin muiden EU- tai ETA-maiden liikkeeseen laskemiin samankaltaisiin velkakirjoihin. Tämä ero verokohtelussa syrjii sijoituksia EU:n muiden jäsenvaltioiden tai ETA-valtioiden liikkeeseen laskemiin julkisiin joukkovelkakirjoihin.

(Lisätietoja: IP/14/2135 - Daniel Rosario – Puh.: +32 229 56185)


 • Verotus: Komissio haastaa ESPANJAN Euroopan unionin tuomioistuimeen muualle sijoittautuneisiin yrityksiin tehtäviin investointeihin sovellettavan syrjivän verokohtelun vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Espanjan Euroopan unionin tuomioistuimeen varmistaakseen, että muualle sijoittautuneisiin yrityksiin tehtäviä investointeja koskeva Espanjan lainsäädäntö noudattaa EU:n lakia.

Espanjan säännösten mukaan ulkomaisten osinkojen (eli muualle sijoittuneen yrityksen espanjalaiselle yritykselle jakamien osinkojen) verokohtelu on raskaampi kuin kotimaisiin osinkoihin (eli Espanjaan sijoittuneiden yritysten jakamiin osinkoihin) sovellettava verokohtelu. Tämän seurauksena espanjalaisen yrityksen, joka investoi muualle sijoittautuneeseen yritykseen, on täytettävä useampia ehtoja (esim. tulojen määrä ja osakkeenomistajan osallistumisen taso) kuin kotimaisten investointien osalta, jos se haluaa hyötyä veroetuuksista. Muissa tapauksissa kotimaisesta osinkotulosta myönnettyä veroetuutta ei saa ulkomaisesta osinkotulosta.

(Lisätietoja: IP/14/2136 - Daniel Rosario – Puh.: +32 229 56185)


 • Ympäristö: Komissio haastaa ESPANJAN tuomioistuimeen kansanterveydelle riskin aiheuttavan jäteveden käsittelyn vuoksi

Euroopan komissio haastaa Espanjan tuomioistuimeen, koska se ei ole varmistanut jäteveden asianmukaista käsittelyä. EU:ssa jäsenvaltioilla on oltava asianmukaiset yhdyskuntajätevesien keräys- ja käsittelyjärjestelmät, sillä käsittelemätön vesi aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, sisävesille ja meriympäristölle. Espanja varoitti ensimmäisen kerran vuonna 2003 tästä erityistapauksesta, joka koskee alueita, joiden asukasvastineluku on yli 10 000. Vaikka osa ongelmista on sittemmin ratkaistu, edistymisen hitaus on johtanut siihen, että komissio on nyt vienyt asian Euroopan unionin tuomioistuimeen ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaarin Karmenu Vellan suosituksesta.

(Lisätietoja: IP/14/2129- Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

 • Verotus: Komissio haastaa IRLANNIN Euroopan unionin tuomioistuimeen merkittyä polttoainetta koskevien sääntöjen virheellisen soveltamisen vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Irlannin EU:n tuomioistuimeen sen vuoksi, että se ei sovella asianmukaisesti sääntöjä, jotka koskevat polttoaineen merkitsemistä veron määräämiseksi.

EU:n säännöissä, jotka koskevat polttoaineiden merkitsemistä veron määräämiseksi, todetaan, että polttoaineet, joihin voidaan soveltaa alennettua verokantaa, on merkittävä väriaineella. Esimerkiksi kalastusaluksiin voidaan ostaa polttoainetta, johon sovelletaan alennettua verokantaa, mutta huviveneissä on käytettävä polttoainetta, johon sovelletaan tavanomaista verokantaa. Tällä hetkellä Irlanti rikkoo EU:n lainsäädäntöä, koska se sallii merkityn polttoaineen käytön yksityisissä huviveneissä. Tästä syystä yksityiset huviveneet voivat paitsi käyttää kalastusaluksille tarkoitettua polttoainetta myös joutua vaikeuksiin matkatessaan toiseen jäsenvaltioon, jonka paikallisviranomaiset tarkastavat veneen.

(Lisätietoja: IP/14/2138 - Daniel Rosario – Puh.: +32 229 56185)


2. Perustellut lausunnot

 

 • Ympäristö: Komissio kehottaa BELGIAA, ESPANJAA, UNKARIA ja KYPROSTA panemaan täytäntöön laivojen rikkipäästöjä koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio kehottaa Belgiaa, Espanjaa, Unkaria ja Kyprosta toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten ne ovat saattaneet meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan EU:n lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään. Määräaika tämän velvollisuuden täyttämiselle umpeutui 18. kesäkuuta 2014. Rikkidioksidi on yksi tärkeimmistä happamoitumisongelmaan vaikuttavista tekijöistä, ja se voi vaikutataa haitallisesti ihmisten terveyteen. Nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevalla tarkistetulla lainsäädännöllä pyritään vähentämään tämän ilmansaasteen päästöjä siten, että raskaalle polttoöljylle ja kaasuöljylle asetetaan enimmäisrikkipitoisuus. Sillä myös sisällytetään EU:n lainsäädäntöön Kansainvälisen merenkulkujärjestön vahvistamat uudet standardit, jotta ne pantaisiin täytäntöön asianmukaisesti ja yhdenmukaisesti kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Belgia, Espanja, Unkari ja Kypros eivät noudattaneet alkuperäistä määräaikaa, joten niille lähetettiin viralliset ilmoitukset 22. heinäkuuta 2014. Nyt komissio lähettää näille jäsenvaltioille perustellut lausunnot. Jos ne eivät toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden aikana, komissio voi nostaa niitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

 • Tieturvallisuus: Komissio kehottaa BULGARIAA, KYPROSTA, LUXEMBURGIA ja SLOVENIAA soveltamaan liikennerikkomuksia koskevasta tietojenvaihdosta annettuja EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Bulgariaa, Kyprosta, Luxemburgia ja Sloveniaa panemaan liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevasta rajat ylittävästä tietojenvaihdosta annetun direktiivin täysimääräisesti täytäntöön.

Ylinopeuden ja rattijuoppouden kaltaiset rikkomukset kattavan direktiivin2011/82/EU avulla EU:n kuljettajat voidaan tunnistaa ja saattaa siten edesvastuuseen rikkomuksista, joihin he ovat syyllistyneet jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa heidän ajoneuvonsa on rekisteröity. Jäsenvaltio, jossa rikkomus tapahtui, päättää jatkotoimista.

Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 7. marraskuuta 2013. Täytäntöönpanon laiminlyönti johtaa lainsäädännön epäyhtenäiseen soveltamiseen EU:ssa ja tieturvallisuuden heikentymiseen. Bulgaria, Kypros ja Luxemburg eivät toistaiseksi ole ilmoittaneet mistään direktiivin täytäntöönpanon edellyttämistä toimista, ja Slovenia on ilmoittanut panneensa direktiivin ainoastaan osittain täytäntöön. Siksi komissio lähettää nyt perustellun lausunnon, joka on EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos täytäntöönpanotoimista ei ilmoiteta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa Bulgariaa, Kyprosta, Luxemburgia ja Sloveniaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

EU:n tuomioistuintotesi toukokuussa, että direktiivin 211/82/EU oikeusperustaa oli muutettava poliisiyhteistyöstä kuljetuksiin.Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, kunnes oikaistun oikeusperustan sisältävä uusi direktiivi tulee voimaan – kohtuullisen ajan kuluessa.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

 • Ympäristö: Komissio kehottaa ITÄVALTAA, SAKSAA ja SLOVAKIAA toteuttamaan toimia ilman pilaantumisen torjumiseksi

Itävalta, Saksa ja Slovakia ovat laiminlyöneet kansalaisten suojelun pienhiukkasilta (PM10). Nämä pienhiukkaset saattavat aiheuttaa astmaa, sydän- ja verisuoniongelmia, keuhkosyöpää ja ennenaikaisen kuoleman. Ne ovat peräisin teollisuuden ja liikenteen päästöistä sekä kotitalouksien lämmityksestä. EU:n lainsäädännössä edellytetään, että jäsenvaltiot rajoittavat kansalaisten altistumista näille hiukkasille määrittämällä erityiset raja-arvot, joita on noudatettava kullakin ilmanlaatualueella. Viimeisimmistä jäsenvaltioiden raporteista käy ilmi, että näiden maiden eräillä alueilla PM10-hiukkasten päivittäinen raja-arvo ylittyy jatkuvasti.

Itävallassa PM10-arvot ovat liian korkeat Grazin alueella ja Saksassa Stuttgartin ja Leipzigin alueilla. Slovakiassa PM10-hiukkasten päivittäinen raja-arvo ylittyy kuudella alueella: Bratislava, Banskobystrický kraj, Košice, Žilinský kraj ja Košický kraj. Komissio katsoo, että kyseiset maat eivät ole toteuttaneet tarvittavia toimenpiteitä, joilla kansalaisten terveyttä olisi pitänyt suojella vuodesta 2005, ja se kehottaa niitä toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia, pikaisia ja vaikuttavia toimia, jotta aika, jolloin sääntöjä ei noudateta, jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Tämänpäiväinen toimenpide, joka on perusteltu lausunto, on jatkoa Slovakialle 22. helmikuuta 2013 ja Itävallalle ja Saksalle 26. huhtikuuta 2013 lähetetyille virallisille ilmoituksille. Jos kyseiset jäsenvaltiot eivät toteuta tarvittavia toimia, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 • Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevat sääntelystandardit: Komissio kehottaa LATVIAA, PUOLAA ja ESPANJAA ilmoittamaan sääntöjen täysimääräisestä noudattamisesta

Komissio on tänään virallisesti kehottanut Latviaa, Puolaa and Espanjaa ilmoittamaan toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet noudattaakseen täysimääräisesti vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaa direktiiviä 2011/61/EU. Kyseisellä direktiivillä säädetään ammattisijoittajille tarkoitettujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojentehokkasta sääntely- ja valvontakehyksestä. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevilla yhdenmukaistetuilla eurooppalaisilla standardeilla pyritään lisäämään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan ja heidän hallinnoimiensa rahastojen läpinäkyvyyttä sijoittajiin ja viranomaisiin päin. Latvia on pannut direktiivin osittain täytäntöön, mutta se ei ole vielä ilmoittanut niiden tärkeiden toimenpiteiden toteuttamisesta, jotka liittyvät vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvan myöntämistä, eturistiriitoja, säilytysyhteisöjä ja valvontaa koskeviin tiettyihin sääntöihin. Puola ja Espanja eivät ole toistaiseksi ottaneet direktiiviä huomioon omassa lainsäädännössään, vaikka täytäntöönpanon määräaika umpeutui 22. heinäkuuta 2013. Näillä mailla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle direktiivin 2011/61/EUtäytäntöönpanotoimien loppuun saattamisesta. Jos asianmukaisista toimenpiteistä ei ilmoiteta, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Daniel Rosario – Puh.: +32 229 56185)

 

 • Energiatehokkuus: BULGARIAA ja UNKARIA kehotetaan panemaan energiatehokkuutta koskeva EU:n lainsäädäntö täysimääräisesti täytäntöön

Komissio on tänään virallisesti kehottanut Bulgariaa ja Unkaria varmistamaan energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU täysimääräisen täytäntöönpanon. Kyseisen direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on saavutettava tiettyjä energiansäästöjä 1. tammikuuta 2014 ja 31. joulukuuta 2020 välisenä aikana. Säästöt on saatava aikaan energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien tai vastaavien kohdennettujen poliittisten toimenpiteiden avulla, joilla parannetaan kotitalouksien, teollisuuden ja liikenteen energiatehokkuutta. Muita vaatimuksia ovat suurissa yrityksissä joka neljäs vuosi tehtävä energiakatselmus, kuluttajien oikeuksien lisääminen heidän energiakulutuksensa mittauksen ja laskutuksen suhteen, velvoite kunnostaa vuosittain vähintään kolme prosenttia keskushallinnon rakennuksista ja energiatehokkaat julkiset hankinnat.

Komissio lähetti Bulgarialle ja Unkarille perustellun lausunnon ja kehotti niitä ilmoittamaan komissiolle kaikki direktiivin täytäntöönpanotoimet. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 5. kesäkuuta 2014. Jos jäsenvaltiot eivät noudata lainmukaista velvoitettaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää haastaa ne EU:n tuomioistuimeen. Komissio käynnisti heinäkuussa 2014 rikkomusmenettelyn 24:ää jäsenvaltiota (kaikki jäsenvaltiot paitsi Kypros, Italia, Malta ja Ruotsi) vastaan, koska eivät olleet ilmoittaneet komissiolle kansallisista toimenpiteistä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lisätietoja internet-sivulta: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puh.: +32 229 56186)

 

 • Rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvät potilaiden oikeudet: Komissio kehottaa ALANKOMAITA ja PORTUGALIA ilmoittamaan rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevien sääntöjen täysimääräisestä täytäntöönpanosta

Euroopan komissio on tänään lähettänyt Alankomaille ja Portugalille virallisen kehotuksen ilmoittaa rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin 2011/24/EU täysimääräisistä täytäntöönpanotoimista. Direktiivissä säädetään potilaiden oikeudesta hakeutua hoitoon toisessa jäsenvaltiossa ja hakea korvauksia omassa kotivaltiossa. Siinä edellytetään myös, että terveydenhuoltojärjestelmät ja terveydenhuollon tarjoajat varmistavat, että potilaille annetaan heidän tarvitsemaansa tietoa, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvan valinnan hoitoon hakeutumisesta. Alankomaat ja Portugali ovat panneet direktiivin täytäntöön vain osittain.

Direktiivi olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 25. lokakuuta 2013 mennessä, mutta kyseiset jäsenvaltiot ovat toteuttaneet vain osan tarvittavista toimenpiteistä. Näillä mailla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle direktiivin 2011/24/EU täytäntöönpanotoimien loppuun saattamisesta. Jos asianmukaisista toimenpiteistä ei anneta ilmoitusta, komissio voi nostaa asioita koskevan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: Enrico Brivio - Puh. +32 295 6172)

 

 • Ympäristö: Komissio kehottaa BULGARIAA rajoittamaan kansalaisten altistumista rikkidioksidille

Euroopan komissio kehottaa Bulgariaa vähentämään rikkidioksidin (SO2) määrää ilmassa. Rikkidioksidi on teollisuuslaitoksista peräisin oleva ilmansaaste, joka voi aiheuttaa hengityselinongelmia ja pahentaa sydän- ja verisuonitauteja. Bulgaria rikkoo ilmanlaatudirektiiviä, jolla jäsenvaltiot velvoitetaan noudattamaan altistumista koskevia tunti- ja vuorokausiraja-arvoja sekä laatimaan ilmanlaatusuunnitelmat, joissa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rikkidioksipitoisuuksien vähentämiseksi. Kansalaiset ovat altistuneet liiallisille rikkidioksidipitoisuuksille vähintään vuodesta 2007 kahdella alueella: lounais- ja kaakkoisalueella. Lounaisalueella toteutetut toimenpiteet raja-arvojen noudattamiseksi olivat riittävän tehokkaita, ja EU-lainsäädännön noudattaminen toteutui vuonna 2013, mutta kaakkoisalueella haitalliset saastepitoisuudet ovat jatkuvasti liian suuret aiheuttaen edelleen haittoja ihmisten terveydelle.

Tämänpäiväisellä toimenpiteellä, joka on muodoltaan täydentävä perusteltu lausunto, komissio kehottaa Bulgariaa toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia, pikaisia ja vaikuttavia toimia, jotta aika, jolloin sääntöjä ei noudateta, jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Jos Bulgaria ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

 • Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Komissio kehottaa BULGARIAA määräämään seuraamuksia liikenteenohjausta koskevia EU:n sääntöjä rikkoville lentoyhtiöille

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Bulgariaa hyväksymään tarpeelliset säännöt seuraamuksien määräämiseksi asetuksen (EU) N:o 255/2010 rikkomisesta. Asetuksella vahvistetaan ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevat yhteiset säännöt. Siinä edellytetään yksiselitteisesti, että lentoyhtiöt kunnioittavat niille osoitettuja lentosuunnitelmia ja lähtö- ja saapumisaikoja ja että jäsenvaltiot määräävät seuraamuksia näiden sääntöjen rikkomisesta. Kansallinen seuraamusjärjestelmä on tarpeen torjuttaessa lentosuunnitelmien väärinkäyttöä tai useiden suunnitelmien käyttöä yhtä aikaa sekä lähtö- ja saapumisaikojen väärinkäyttöä. Tällaiset käytännöt heikentävät ilmaliikenteen hallinnan tehokkuutta, ja niillä on kielteisiä vaikutuksia toimijoihin (polttoainekustannukset, viivästykset) ja ympäristöön.

Kansallisen lainsäädännön piti olla voimassa syyskuuhun 2011 mennessä, mutta Bulgaria ei ole vielä sitä toteuttanut. Kehotus on lähetetty EU:n rikkomusmenettelyn mukaisesti perustellun lausunnon muodossa. Bulgarialla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä asetuksen noudattamiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä Bulgarian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

 • Ympäristö: Komissio kehottaa KYPROSTA panemaan täytäntöön sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio kehottaa Kyprosta toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten se on saattanut sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) koskevan EU:n lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään. Määräaika tämän velvollisuuden täyttämiselle umpeutui 14. helmikuuta 2014. Uudella SER-direktiivillä korvataan ja saatetaan ajan tasalle aiempia sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia sääntöjä. Tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää tällaisten jätteiden syntymisestä ja hallinnoinnista ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. Myös resurssitehokkuutta ja yleisesti ottaen resurssien käytön vaikutuksia pyritään parantamaan ja näin edistämään kestävää kehitystä. Kypros ei noudattanut alkuperäistä määräaikaa, joten sille lähetettiin virallinen ilmoitus 31. maaliskuuta 2014. Komissio lähettää nyt Kyprokselle perustellun lausunnon, johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata, tai asia voidaan viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

 • Tieliikenne Komissio kehottaa KYPROSTA yhdistämään kansallisen maantiekuljetusyritysten rekisterinsä muiden EU-maiden rekistereihin

Komissio kehottaa Kyproksen tasavaltaa yhdistämään kansallisen maantiekuljetusyritysten rekisterinsä muiden jäsenvaltioiden rekistereihin maantiekuljetusyritysten eurooppalaisen rekisterin (ERRU) välityksellä. ERRU:n tavoitteena on helpottaa tietojen vaihtoa ammattiin soveltumattomaksi julistetuista liikenteestä vastaavista henkilöistä ja liikenteenharjoittajien muissa kuin sijoittautumisvaltiossaan tekemistä vakavista rikkomuksista. Jäsenvaltioiden edellyttiin asetuksen (EY) N:o 1071/2009 mukaisesti varmistavan, että niiden kansalliset maantiekuljetusyritysten rekisterit olivat yhteydessä toisiinsa ja että niitä pystyi käyttämään kaikkialla unionissa viimeistään 31. joulukuuta 2012, mitä Kypros ei ole vielä tehnyt. Kansallisen rekisterin jättäminen yhdistämättä ERRU:un haittaa koko järjestelmän toimintaa ja sen tärkeimmän tavoitteen saavuttamista, joka on tehostaa maatieliikennettä koskevien EU:n sääntöjen noudattamisen valvontaa.

Siksi komissio on tänään päättänyt antaa perustellun lausunnon Kyproksen tasavallalle. Kyproksen viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet komission kehotuksen noudattamiseksi. Jos niin ei tapahdu, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)


 • Ilmailu: Komissio kehottaa SAKSAA varmistamaan lentokenttien riittävän turvavalvonnan

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Saksaa varmistamaan kaikkien ilmailun turvatoimenpiteiden säännöllisen seurannan Saksan lentokentillä. Asetuksessa (EU) N:o 300/2008 säädetään kansallisten viranomaisten suorittaman seurannan vähimmäistiheydestä ja laajuudesta. Tätä valvontaa tarvitaan, jotta turvatoimenpiteiden soveltamisessa mahdollisesti olevat puutteet voidaan havaita ja korjata nopeasti ja jottalentoasemat, toiminnanharjoittajat ja muut yksiköt varmasti noudattavat yhteisiä EU-standardeja.

Komission tekemä tarkastus paljasti, että kansalliset viranomaiset eivät seuranneet riittävällä tavalla kaikkia turvatoimia. Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi haastaa Saksan EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

 • Ympäristö: Komissio kehottaa KREIKKAA raportoimaan luonnonsuojelutoimista

Euroopan komissio kehottaa Kreikkaa laatimaan kertomuksen luontotyyppien ja luonnonvaraiseen eläimistöön ja kasvistoon kuuluvien lajien säilyttämisestä ja saattamisesta ennalleen luontotyyppidirektiivin mukaisesti. EU:n lainsäädännössä edellytettiin, että jäsenvaltiot toimittavat omat kertomuksensa kesäkuuhun 2013 mennessä, jotta komissiolla on kokonaiskuva tilanteesta koko EU:ssa ennen oman kertomuksensa laatimista. Koska Kreikka on ainoa jäsenvaltio, joka ei ole laatinut ja toimittanut kertomusta, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 31. maaliskuuta 2014. Kreikan vastauksen mukaan kertomusta ei ole vieläkään laadittu, joten komissio lähettää sille nyt perustellun lausunnon. Jos Kreikka ei toimita lausuntoa kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

 • Rakennusten energiatehokkuus: KREIKKAA kehotetaan noudattamaan rakennusten energiatehokkuutta koskevia EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan

Komissio on tänään virallisesti kehottanut Kreikkaa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet rakennusten energiatehokkuutta koskevasta direktiivistä 2010/31/EU johtuvien velvoitteidensa noudattamiseksi täysimääräisesti. Tämän direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden on määritettävä rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, laskettava kustannusoptimaaliset tasot tämän saavuttamiseksi ja ilmoitettava nämä tiedot komissiolle. Tämä on direktiivin olennainen osa, koska sillä asetetaan energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, jotka uusien ja kunnostettujen rakennusten on täytettävä. Tämän kertomuksen ilmoittamiselle Euroopan komissiolle asetettua alkuperäistä määräaikaa, joka oli 30. kesäkuuta 2012, jatkettiin 21. päivään maaliskuuta 2013, jotta kustannusoptimaalisuutta koskevasta menetelmästä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o244/2012 julkaiseminen voidaan ottaa huomioon. Komission kehotus esitetään EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvana perusteltuna lausuntona. Jos Kreikka ei noudata lainmukaisia velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä sen EU:n tuomioistuimeen. Lisätietoja internet-sivulta: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puh.: +32 229 56186)

 

 • Komissio kehottaa SUOMEA tarjoamaan tehokkaita oikeussuojakeinoja viisumin epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätökseen

Komissio lähetti tänään Suomelle virallisen kehotuksen ryhtyä tarvittaviin toimiin sen takaamiseksi, että viisumin epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätöksiä koskeviin muutoksenhakukeinoihin sisältyy asian vieminen lainkäyttöelimen käsiteltäväksi

Viisumisäännöstöä koskevassa asetuksessa vahvistetaan viisumien myöntämistä lyhytaikaista oleskelua ja lentokentän kauttakulkua varten koskevat menettelyt ja edellytykset. Siinä asetetaan jäsenvaltioille velvoite tarjota oikeus hakea muutosta viisumin epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätökseen. Lisäksi EU:n perussopimus velvoittaa jäsenvaltiot tarjoamaan riittäviä oikeussuojakeinoja tehokkaan oikeussuojan varmistamiseksi unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla, ja Euroopan unionin perusoikeuskirja antaa yksityisille oikeuden tehokkaaseen oikeussuojakeinoon tuomioistuimessa, kun unionin lainsäädännön mukaisia oikeuksia ja vapauksia rikotaan.

Suomen laissa säädetään ainoastaan mahdollisuudesta hakea päätökseen muutosta tuomioistuinten ulkopuoliselta hallintoviranomaiselta. Komissio kuitenkin katsoo, että kolmannesta maasta tulevalla hakijalla on viisumisäännöstöön perustuva oikeus viisumihakemuksensa johdonmukaiseen käsittelyyn, ja että tätä oikeutta on suojattava mahdollisuudella hakea kielteiseen päätökseen muutosta.

Tämän vuoksi komissio on tänään päättänyt antaa Suomelle perustellun lausunnon. Suomen viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet komission kehotuksen noudattamiseksi. Jos niin ei tapahdu, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Tsekille, Virolle, Puolalle ja Slovakialle lähetettiin viime kuussa perustellut lausunnot samoin perustein.

(Lisätietoja: Natasha Bertaud – Puh.: +32 229 67456)

 

 • Komissio kehottaa RANSKAA lopettamaan ansiotuloja koskevan syrjinnän

Komissio on virallisesti kehottanut Ranskaa muuttamaan muihin ansiotuloihin kuin palkkaan soveltamiaan sääntöjä. Ranskassa näihin tuloihin (teolliset ja kaupalliset tulot, muun kuin liiketoiminnan tuottama voitto ja maataloustulot) sovellettavaa veroa korotetaan 25 prosentilla paitsi, jos nämä tulos ovat peräisin Ranskasta ja verovelvollinen käyttää Centre de Gestion Agréés (CGA) –keskuksen tai Ranskaan sijoittautuneen valtuutetun tilintarkastajan palveluja. Jos nämä tulot tulevat toisesta EU- tai ETA-valtiosta, veronkorotusta sovelletaan aina.

Komissio katsoo, että Ranskan verosäännöt ovat SEUT-sopimuksen 49 artiklassa ja ETA-sopimuksen 31 artiklassa vahvistetun sijoittautumisvapauden vastaisia. Näin ollen Ranskaa kehotetaan muuttamaan lainsäädäntöään.

Kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa.Jos Ranska ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Daniel Rosario – Puh.: +32 229 56185)

 

 • Ympäristö: Komission kehottaa ITALIAA lopettamaan lintujen pyydystämisen verkoilla houkuttimina käytettäviksi

Euroopan komissio kehottaa Italia lopettamaan luonnonvaraisten lintujen valikoimattomaan pyydystämiseen käytettävien välineiden, kuten lintudirektiivillä kiellettyjen verkkojen käytön. Joillakin Italian alueilla tiettyjen lintulajien (Columba palumbus, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis) pyydystäminen verkoilla houkuttimina käytettäviksi on ollut sallittua ja sitä on harjoitettu useiden vuosien ajan. Komissio lähetti helmikuussa 2014 Italialle virallisen ilmoituksen, jossa se kehotti Italiaa lopettamaan tämän kielletyn lintujen pyydystämismenetelmän ja totesi, että edellytykset poikkeukselle eivät täyty.

Italia ei ole korjannut tilannetta vaan rikkoo edelleen EU:n lainsäädäntöä, koska alueiden antamat laittomat luvat ovat yhä voimassa, joten komissio päätti lähettää sille perustellun lausunnon. Italialla on kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet direktiivin noudattamiseksi. Jos näin ei tapahdu, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 • Satamat: Komissio kehottaa LIETTUAA varmistamaan, että sijoittautumisvapautta koskevia EU:n sääntöjä sovelletaan satama-alueiden vuokrasopimuksiin

Komissio on tänään virallisesti kehottanut Liettuaa varmistamaan, että satama-alueiden vuokrasopimukset ovat sijoittautumisvapautta koskevien EU:n sääntöjen mukaiset. EU:n säännöissä asetetaan velvoite toteuttaa avoimet, läpinäkyvät ja syrjimättömät sopimusten luovuttamista koskevat menettelyt. Liettuan nykyisessä lainsäädännössä kuitenkin poiketaan tästä säännöstä silloin, kun maa-alueen hallussapitäjä (vuokralainen) on hankkinut maalle rakennuksia tai rakenteita. Liettuaa kehotetaan poistamaan kyseinen poikkeus. Ennen kuin avoin luovuttamismenettely toteutuu, muut kiinnostuneet yritykset kuin maa-alueen hallussapitäjä eivät voi sijoittautua Liettuan satamiin.

Kehotus on lähetetty perustellun lausunnon muodossa. Liettuaa kehotetaan ilmoittamaan kahden kuukauden kuluessa komissiolle toimenpiteet, jotka se on toteuttanut varmistaakseen EU:n lainsäädännön täysimääräisen noudattamisen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää haastaa Liettuan EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

 • Matkustajien oikeudet: Komissio kehottaa PORTUGALIA panemaan täysimääräisesti täytäntöön rautatieliikenteen matkustajia koskevat säännöt

Euroopan komissio on kehottanut Portugalia hyväksymään tarpeelliset toimenpiteet, joita rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista annetun asetuksen (asetus (EY) N:o 1371/2007) asiamukainen soveltaminen edellyttää. Portugali ei ole vielä perustanut asianmukaista seuraamusjärjestelmää sen varmistamiseksi, että asetusta noudatetaan kaikilta osin. Asetuksessa vahvistetaan rautatieliikenteen matkustajien oikeudet EU:ssa, ja se tuli voimaan 3. joulukuuta 2009. Lainsäädännössä asetettu määräaika umpeutui 3. kesäkuuta 2010. Kehotus on lähetetty EU:n rikkomusmenettelyn mukaisesti perustellun lausunnon muodossa. Portugalilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan asetuksen asianmukainennoudattaminen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä Portugalin unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

 • Verotus: Komissio kehottaa ROMANIAA lopettamaan Romaniasta tuloja saavien mutta muualla asuvien yksityishenkilöiden syrjivän verokohtelun

Komissio on kehottanut Romaniaa muuttamaan sääntöjään, jotka koskevat muualla kuin Romaniassa asuvien luonnollisten henkilöiden itsenäisestä ammatinharjoittamisesta saamien tulojen verotusta. Komissio katsoo, että ne rajoittavat palvelujen tarjoamisen vapautta ja pääomien vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Tällä hetkellä Romaniassa asuvat, vastaavaa tuloa saavat luonnolliset henkilöt voivat vähentää verotuksessaan kyseisiin tuloihin liittyvät liikekulut. Tämän tuloksena vain nettotuloja verotetaan. Mutta luonnolliset henkilöt, jotka ovat sijoittautuneet toiseen EU/ETA-valtioon ja joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Romaniassa, eivät saa hyväkseen tällaista vähennystä, ja heitä verotetaan Romaniasta saatujen bruttotulojen perusteella.

Komission mukaan toiseen EU/ETA-valtioon sijoittautuneiden luonnollisten henkilöiden tulojen raskaampi verotus ei ole perusteltua. Lisäksi komissio katsoo sen olevan syrjivää ja rajoittavan palvelujen tarjoamisen vapautta ja pääomien vapaata liikkuvuutta, kuten Euroopan unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut(asiat C-234/01 Gerritse, C-290/04 FKP Scorpio ja C-345/04 Centro Equestre).

Komissio on tästä syystä kehottanut Romaniaa muuttamaan sääntöjään EU:n lainsäädännön mukaisiksi. Kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Daniel Rosario – Puh.: +32 229 56185)


 • Kaasunsaannin turvaaminen: Komissio kehottaa ROMANIAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Komissio on esittänyt Romanialle virallisen kehotuksen toteuttaa toimia, joilla varmistetaan kaasunsaannin turvaamista koskevien EU:n sääntöjen täysimääräinen noudattaminen. Kaasunsaannin turvaamista koskevalla asetuksella (EU) N:o 994/2010 pyritään takaamaan, että jäsenvaltiot ovat hyvin varustautuneita mahdollisiin toimituskatkoksiin. Tätä varten jäsenvaltioiden on mahdollistettava kaasun siirtäminen molempiin suuntiin rajojen yli sekä laadittava etukäteen hätäsuunnitelma ja ennaltaehkäisysuunnitelma. Euroopan komissio on tänään lähettänyt perustellun lausunnon Romanialle.

Romania ei ole vielä ilmoittanut komissiolle hätäsuunnitelman eikä ennaltaehkäisysuunnitelman hyväksymisestä, kuten kaasunsaannin turvaamista koskevassa asetuksessa edellytetään. Se ei ole myöskään ilmoittanut komissiolle kaksisuuntaisia kaasuvirtoja koskevista päätöksistään. Jäsenvaltioiden asiasta vastaavien viranomaisten olisi pitänyt hyväksyä ennaltaehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat jo viimeistään 3. joulukuuta 2012. Kaksisuuntaisia kaasuvirtoja koskevat päätökset piti tehdä viimeistään 3. syyskuuta 2012. Romanialla on kaksi kuukautta aikaa alkaa no https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy/nuclear-safety/stress-tests

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puh.: +32 229 56186)

MEMO/14/2130

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar