Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel, 11 marec 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na marcovom zasadnutí Európskej rady budeme mať bohatý program, najmä vzhľadom na udalosti na Ukrajine a pravdepodobnú potrebu venovať určitý čas diskusii o reakcii EÚ. Aby sme na túto diskusiu mali čo najviac času, rád by som sa s Vami ešte pred zasadnutím podelil o určité zaujímavé podklady.

Jednou z tém na programe je aj priemyselná politika. Najnovšie oznámenie Komisie k tejto významnej oblasti politiky ste už videli . Myslím, že sa zhodneme na význame tvorby vhodného prostredia na podporu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Medzi jeho mnohé určujúce faktory patrí narastajúca previazanosť výroby a služieb, ako aj investície do výskumu a inovácií. V prílohe nájdete dva krátke dokumenty – jeden sa týka programu Horizont 2020 a druhý služieb. Dúfam, že budú užitočné.

Program Horizont 2020 zohrá v nadchádzajúcich rokoch významnú úlohu z hľadiska budovania priemyselnej konkurencieschopnosti. V rámci rozhodnutí o VFR sme sa zaviazali navýšiť disponibilný rozpočet, takže budeme mať dosť prostriedkov na podporu európskeho výskumu. V priloženom dokumente sa uvádzajú len niektoré z mnohých programov, ktorých cieľom je posilniť inovačnú schopnosť a úspešne uvádzať na trh nové výrobky a služby.

Pokiaľ ide o sektor služieb, situáciu jasne opisuje priložený text. Je stále jasnejšie, že výrobu a služby treba brať ako jeden celok – preto som tieto východiskové informácie považoval za užitočné pre našu diskusiu. Jedna zo silných stránok Európy pramení priamo z toho, ako sa naše firmy naučili využívať vnútorný trh – ide o ich schopnosť zapájať sa do globálneho hodnotového reťazca, kde dokážeme maximalizovať pridanú hodnotu spojením tradičných výrobných možností so sektorom služieb – napríklad so službami pre podniky či s logistikou. Zo sprievodných údajov vyplýva, že hoci napredujeme, lepšie vykonávanie zo strany členských štátov by nám umožnilo ešte viac načrieť do rastového potenciálu v tejto oblasti.

Konkurencieschopnosť bude ústrednou témou aj v diskusii o energetike a zmene klímy. Dúfam, že analýzy energetických nákladov, ktoré Komisia uverejnila v januári, boli pre Vás užitočné. Z faktickej analýzy je zrejmé, že niektoré časti ceny našich energií určujú politické rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni. Jasné je aj to, že naše politiky v oblasti klímy sa na vysokých cenách energií v EÚ nijako zásadne nepodieľajú.

Teším sa na diskusiu o týchto a ďalších témach 20. a 21. marca.

José Manuel BARROSO


Side Bar