Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, 11 marzec 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Szanowni Państwo!

Program naszego posiedzenia w Radzie Europejskiej w marcu będzie napięty (w szczególności ze względu na wydarzenia na Ukrainie oraz prawdopodobieństwo, że będziemy musieli przeznaczyć część naszego czasu na omówienie odpowiedzi UE). Mając na celu maksymalizację czasu, jakim będziemy dysponować na potrzeby dyskusji, chciałbym jeszcze przed naszym spotkaniem podzielić się z Państwem pewnymi interesującymi materiałami informacyjnymi.

Jednym z tematów naszego posiedzenia jest polityka przemysłowa. Poznali już Państwo najnowszy komunikat Komisji dotyczący tego istotnego obszaru polityki. Wierzę, że możemy wszyscy porozumieć się odnośnie do znaczenia, jakie ma stworzenie odpowiednich warunków dla wspierania konkurencyjności przemysłu europejskiego. Wśród wielu decydujących czynników znajdują się możliwości rosnącej współpracy produkcji i usług oraz inwestycje w badania naukowe i innowacje. W załączeniu przesyłam dwa krótkie dokumenty, pierwszy z nich dotyczy programu „Horyzont 2020”, zaś drugi — usług. Mam nadzieję, że okażą się one dla Państwa przydatne.

W nadchodzących latach ważną rolę w podnoszeniu konkurencyjności przemysłu odgrywać będzie program „Horyzont 2020”. Za sprawą naszych decyzji podjętych w ramach WRF zobowiązaliśmy się do zwiększenia dostępnego budżetu; będziemy zatem dysponować znacznymi środkami pozwalającymi na pobudzenie europejskich badań naukowych. Załączony dokument przedstawia niektóre z wielu programów, które zostaną wykorzystane na rzecz zwiększenia naszych zdolności innowacyjnych oraz skutecznego wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

W załączonym tekście dokładnie opisano sytuację w sektorze usług. Coraz bardziej oczywiste staje się, że produkcję i usługi należy rozważać jako całość, dlatego uznałem, iż kontekst ten będzie w naszych dyskusjach pomocny. Jednym z atutów Europy, który zawdzięczamy bezpośrednio temu, że nasze przedsiębiorstwa nauczyły się korzystać z naszego rynku wewnętrznego, jest zdolność uczestniczenia tych przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. W ten sposób możemy wpłynąć na maksymalizację wartości dodanej naszych tradycyjnych zdolności produkcyjnych w połączeniu z usługami, takimi jak usługi dla przedsiębiorstw i logistyka. Załączone dane dowodzą, że osiągamy wprawdzie postępy, lecz dzięki lepszemu wdrożeniu przez państwa członkowskie można wykorzystać większy potencjał wzrostu w tym sektorze.

Kwestie takie jak konkurencyjność będą miały również duże znaczenie w naszych rozmowach na temat energii i zmian klimatu. Mam nadzieję, że analizy kosztów energii, które Komisja opublikowała w styczniu, uznają Państwo za użyteczne. Z analizy merytorycznej wynika jasno, że część opłat ponoszonych za naszą energię jest określana na szczeblu krajowym w oparciu o decyzje polityczne. Oczywiste jest również, że nasze polityki dotyczące klimatu nie przyczyniają się znacząco do wzrostu kosztów energii w UE.

Z niecierpliwością oczekuję na nasze dyskusje, które odbędą się w dniach 20 i 21 marca i które dotyczyć będą tych oraz innych kwestii.

José Manuel BARROSO


Side Bar