Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, 12 marts 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Kære kolleger

Vi får et travlt program, når vi mødes i Det Europæiske Råd (især på grund af begivenhederne i Ukraine og sandsynligheden for, at vi skal afsætte tid til at drøfte EU's reaktion herpå). For at udnytte tiden bedst muligt, vil jeg gerne dele noget interessant baggrundsmateriale med Dem forud for mødet.

Et af punkterne på dagsordenen er industripolitikken. De har allerede set Kommissionens seneste meddelelse om dette vigtige politikområde. Jeg tror på, at vi alle er enige om, hvor vigtigt det er at skabe de rette rammer for at støtte Europas industrielle konkurrenceevne. Nogle af de væsentlige faktorer omfatter den måde, hvorpå fremstillingsindustrien og servicesektoren arbejder sammen, og investeringer i forskning og innovation. Jeg har vedlagt to mindre dokumenter, et om Horisont 2020 og et andet om servicesektoren, som jeg håber De vil finde nyttige.

Horisont 2020-programmet kommer til at spille en afgørende rolle i de kommende år med hensyn til fremme af den industrielle konkurrenceevne. Med vores beslutninger om den flerårige finansielle ramme har vi givet tilsagn om at øge programmets samlede budget, så der nu er betydelige midler til at stimulere europæisk forskning. Vedlagte dokument illustrerer nogle af de mange programmer, som vil bidrage til at styrke vores innovationsevne og bringe nye varer og tjenester på markedet.

Det andet dokument beskriver nøje situationen i servicesektoren. Det bliver stadig mere tydeligt, at fremstillingsindustrien og tjenesteydelser bør betragtes under ét, og jeg mener derfor, at dette baggrundsmateriale vil være nyttigt for vores drøftelser. En af Europas styrker, som udspringer direkte af den måde, vores virksomheder har lært at udnytte det indre marked på, er, at virksomhederne kan deltage i de globale værdikæder, hvor vi kan maksimere den merværdi, vores traditionelle produktionskapacitet skaber, sammenholdt med tjenester som erhvervstjenester og logistik. Vedlagte data viser, at vi gør fremskridt, men også at vi i højere grad kunne udnytte vækstpotentialet i sektoren, hvis medlemsstaterne var bedre til at implementere.

Der vil også blive lagt vægt på konkurrenceevnen i forbindelse med vores drøftelser om energi og klimaændringer. Jeg håber, De finder de energiomkostningsanalyser, som Kommissionen offentliggjorde i januar, nyttige. Det fremgår tydeligt af den faktuelle analyse, at en del af den pris, vi betaler for vores energi, bestemmes nationalt ved politiske beslutninger. Det er også tydeligt, at vores klimapolitik ikke i væsentlig grad påvirker de høje energiomkostninger i EU.

Jeg ser frem til vores drøftelser om disse og andre spørgsmål den 20.-21. marts.

José Manuel BARROSO


Side Bar