Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

MEMO

Страсбург, 11 Март 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Уважаеми колеги,

Ще имаме натоварена програма, когато се срещнем за Европейския съвет през март (в частност заради събития в Украйна и вероятността, че ще е необходимо да отделим известно време да обсъдим отговора на ЕС). За да имаме повече време за дискусия, бих искал преди нашата среща да предоставя на вашето внимание някои интересни съпровождащи документи.

Една от темите от нашия дневен ред е промишлената политика. Вече видяхте последното съобщение на Комисията относно тази важна област на политиката. Вярвам, че всички ние можем да се съгласим колко важно е създаването на подходяща среда в подкрепа на конкурентоспособността на европейската промишленост. Начинът, по който секторите на производството и услугите все повече работят заедно, и инвестициите в научни изследвания и иновации са някои от многото определящи фактори в това отношение. Прилагам два кратки документа — един относно „Хоризонт 2020“ и втори относно услугите, които, надявам се, ще Ви бъдат от полза.

Програмата „Хоризонт 2020“ ще играе през идните години важна роля за насърчаване на конкурентоспособността на промишлеността. Посредством решенията ни относно многогодишната финансова рамка ние поехме ангажимент да увеличим наличния бюджет и сега ще разполагаме със значителни средства за насърчаване на европейските научни изследвания. Приложеният документ дава като примери някои от многобройните програми, които ще бъдат използвани за укрепване на нашия капацитет за иновации и за успешно предлагане на нови продукти и услуги на пазара.

Положението в сектора на услугите е ясно описано в приложения текст. Тъй като става все по-ясно, че производството и услугите следва да се разглеждат заедно, счетох, че този контекст ще бъде от полза за нашите дискусии. Една от силните страни на Европа, която е пряко следствие от начините, по които дружествата ни са се научили да използват вътрешния ни пазар, е способността им да участват в глобалните вериги на стойността, в които можем да увеличим максимално добавената стойност на традиционните ни производствени възможности в съчетание с услуги, като например бизнес услугите и логистиката. Приложените данни показват, че бележим напредък, но също така, че посредством по-добро прилагане от държавите членки можем да използваме повече от потенциала за растеж в този сектор.

В нашите дискусии относно енергетиката и изменението на климата ще фигурират на важно място и въпроси, като например конкурентоспособността. Надявам се, че намирате за полезни анализите на разходите за енергия, които Комисията публикува през януари. Въз основа на анализа на фактите е ясно, че части от цената, която плащаме за нашата енергия, се определят на национално равнище чрез избрани политически решения. Също така е ясно, че нашите политики в областта на климата нямат значителен принос за високата цена на енергията в ЕС.

Очаквам нашите дискусии по тези и други въпроси на 20 и 21 март.

José Manuel BARROSO


Side Bar