Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 26 februari 2014

Frågor och svar: nya tobaksregler

I dag antog Europaparlamentet ändringar av tobaksdirektivet. Bland nyheterna finns strängare regler för hur tobaksprodukter får tillverkas och säljas i EU och nya regler om olika tobaksrelaterade produkter. Här försöker vi svara på exakt vad som kommer att förändras när det ändrade direktivet träder i kraft.

Varför ville EU-kommissionen ändra reglerna?

Målet med de nya reglerna är att förbättra EU:s inre marknad för tobak utan att göra avkall på folkhälsan. Rådet och Europaparlamentet har flera gånger efterlyst en översyn av det nuvarande direktivet från 2001, eftersom det har hänt en hel del på tre områden.

För det första har ny vetenskaplig kunskap inhämtats om bland annat smakämnen i tobak och om hur verkningsfulla hälsovarningar är.

För det andra har nya produkter som elektroniska cigaretter och starkt smaksatta tobaksprodukter dykt upp på marknaden.

För det tredje har det hänt saker i omvärlden under det senaste årtiondet, och EU-länderna har antagit olika nya regler med betydande skillnader mellan länderna. EU och alla EU-länderna har skrivit på Världshälsoorganisationens bindande ramkonvention om tobakskontroll, som trädde i kraft i februari 2005.

En av de viktigaste anledningarna till att skärpa reglerna för tobak är att begränsa tobaksbrukets skadeverkningar på folkhälsan. Tobaksbruk orsakar uppskattningsvis 700 000 onödiga dödsfall i EU varje år. De flesta rökare börjar röka när de är mycket unga, 70 % innan de fyllt 18 och 94 % innan de fyllt 25. De nya reglerna ska göra tobaksprodukter och tobaksbruk mindre lockande i EU, särskilt för ungdomar.

Hur ska cigarettpaketen se ut?

Som syns på bilden kommer paketen att ha obligatoriska varningar i text och bild på minst 65 % av paketens fram- och baksida. 50 % av sidorna ska också täckas av hälso­varningar (t.ex. ”Rökning dödar – sluta nu” eller ”Tobaksrök inne­håller mer än 70 cancerfram­kallande ämnen”) som ersätter dagens uppgifter om halter av tjära, nikotin och kolmonoxid.

Det införs regler för minsta storlek på hälsovarningarna så att de blir tydliga, och slanka cigarettpaket i läppstiftsstil, som ofta marknadsförs mot unga kvinnor, förbjuds.

För att hälsovarningarna ska bli tydligt synliga måste cigarettpaket ha formen av ett rätblock och minsta storlek på paketen blir 20 cigaretter.

Ingen reklam och inga vilseledande element tillåts på paketen. Det omfattar exempelvis påståenden om livsstilsfördelar, smak eller smakämnen eller avsaknad av dem (t.ex. ”fri från tillsatser”), specialerbjudanden eller antydningar om att en viss produkt är mindre skadlig än en annan produkt.

Liknande regler ska gälla för rulltobakspaket, som också ska förses med totalt 65 % hälsovarningar på fram- och baksida och kompletterande textvarningar. Rulltobakspaket får ha formen av rätblock, cylindrar eller påsar, och paketen ska innehålla minst 30 g tobak.

Vad gäller för märkning av ovanligare tobaksprodukter?

EU-direktivet gäller för alla tobaksprodukter, men EU-länderna har manöverutrymme för regler om produkter som inte säljs särskilt mycket, t.ex. piptobak, cigarrer, cigariller och rökfria tobaksprodukter.

EU-länderna kan välja att undanta dessa produkter från märkningsreglerna om bl.a. hälsovarningar i text och bild, men de måste se till att produkterna förses med en allmän varning och en kompletterande textvarning. Rökfria tobaksprodukter ska ha hälsovarningar på paketets två största sidor. Som hittills gäller särskilda regler för alla varningarnas storlek och placering.

Får EU-länderna kräva neutrala förpackningar?

De nya reglerna innebär att hälsovarningar ska täcka en stor del av cigarettpaketens yta, men det blir fortfarande en del över för varumärken. Det står uttryckligt i det nya direktivet att EU-länderna får införa strängare regler om förpackningsstandardisering eller neutrala förpackningar, om det är motiverat på grund av folkhälsan, är proportionerligt och inte leder till dolda handelshinder mellan EU-länderna.

Ska aromämnen förbjudas? Ska tillsatser förbjudas?

Aromämnen i cigaretter och rulltobak får inte användas i mängder som ger produkten en annan särskiljbar (karakteristisk) arom än tobak. EU-länderna och kommissionen kan rådfråga en oberoende rådgivande EU-panel innan de beslutar om det. Mentol räknas som en karateristisk arom och ska förbjudas efter en utfasningstid på fyra år, och den utfasningstiden gäller alla produkter med mer än 3 % marknadsandel i EU.

Andra tobaksprodukter, som cigarrer, cigariller och rökfria tobaksprodukter, är undantagna från förbudet mot karakteristiska aromer. Undantaget ska avlägsnas om läget i fråga om försäljningsvolymer eller popularitet hos ungdomar ändras. Snus är undantaget från förbudet och från en del andra bestämmelser om ingredienser.

Tillsatser som behövs för tillverkning av tobaksprodukter, t.ex. socker som går åt under torkningsprocessen, får fortsätta att användas. Direktivet gör ingen skillnad mellan tobakssorter som Virginiatobak, Burleytobak eller orientalisk tobak.

Vilken information måste tillverkarna lämna?

Alla ingredienser i alla tobaksprodukter ska rapporteras i ett enhetligt elektroniskt format. Strängare rapportkrav gäller för vissa vanliga ämnen i cigaretter och rulltobak (prioriterad förteckning). På så sätt kan myndigheterna få mer information om ingredienserna i tobaksprodukter och deras hälsoeffekter och vanebildande egenskaper.

Som i det förra direktivet ska utsläpp av tjära, nikotin och kolmonoxid redovisas för cigaretter, och om uppgifterna är tillgängliga även för andra utsläpp. EU-länderna kan också ålägga tillverkarna att utföra kompletterande undersökningar av tillsatsernas hälsoeffekter.

Kan man fortsätta köpa och röka elektroniska cigaretter?

Ja. Det införs dock nya regler för att trygga att e-cigaretter är säkra och håller hög kvalitet. De nya reglerna är utformade för att skapa lika spelregler i hela EU för e-cigaretter som innehåller nikotin (produkter som inte innehåller nikotin omfattas inte av direktivet).

E-cigaretter kan vara engångs, laddbara (med engångspatroner) eller påfyllbara (med en refillbehållare).

Varför behövs nya regler för e-cigaretter?

E-cigaretter är en ny produkt­kategori med växande marknads­andel. De kanske kan bidra till att få folk att trappa ned eller helt sluta röka, men deras långsiktiga inverkan på folkhälsan är inte känd än. Eftersom nikotin är beroendeframkallande och giftigt behövs säkerhets- och kvalitetskrav för e-cigaretter som innehåller nikotin.

Rapporteringskrav behövs också så att myndigheterna kan övervaka och lära sig mer om de här produkterna. Ett antal beslut om e-cigaretter blir en fråga för EU-länderna, bl.a. regler om aromer, reklam som inte påverkar andra EU-länder samt åldersgränser.

De nya reglerna gäller inte medicinska e-cigaretter (enligt direktiv 2001/83/EG) eller medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG), men gäller alla elektroniska cigaretter för konsumentbruk på marknaden i EU.

Vad ändras för konsumenter och tillverkare av e-cigaretter?

Konsumenterna:

  • Konsumenter gynnas av strängare säkerhets- och kvalitetskrav: Eftersom nikotin är giftigt gäller en största tillåtna nikotinhalt för e-cigaretter och största tillåtna volymer för patroner och behållare med nikotinhaltiga vätskor. Behållarna måste vara barnsäkra, skyddade mot manipulering och läckagesäkra för att minska risken för konsumenterna, särskilt barn, vid hantering eller intag. Bara ingredienser med hög renhetsgrad får användas i den nikotinhaltiga vätskan, och e-cigaretterna ska avge nikotin i enhetliga halter vid normal användning. Med andra ord ska ungefär lika mycket nikotin avges varje gång man drar på e-cigaretten lika länge och med lika stor styrka.

  • Konsumenterna blir bättre informerade genom nya krav på förpackning och märkning: Hälsovarningar på e-cigarettpaket blir obligatoriska, och dessutom ska det finnas bruksanvisning, information om vanebildande egenskaper och giftighet, en lista på alla ämnen i produkten och en uppgift om produktens nikotininnehåll. Ingen reklam är tillåten på paketen.

  • Konsumenterna skyddas bättre: EU-ländernas myndigheter och kommissionen kan agera om det uppstår säkerhetsproblem med de här produkterna. Myndigheterna kommer att övervaka marknaden efter tecken på att e-cigaretter leder till nikotinberoende eller till ökat bruk av traditionell tobak, särskilt hos unga och icke-rökare, och kommissionen kommer att rapportera om säkerhetsproblem och utvecklingen på marknaden.

Tillverkare av e-cigaretter ska, utöver att tillverka sina produkter enligt reglerna om säkerhet, kvalitet och förpackningar, göra följande:

  • Anmäla till EU-länderna att de släpper ut nya produkter på marknaden: Anmälan ska innehålla uppgifter om tillverkaren, ingredienserna, utsläpp, nikotindos, nikotinintag, produkt och produktionsprocess samt en förklaring om att tillverkaren tar på sig det fulla ansvaret för att produkten håller hög kvalitet och är säker vid normal användning.

  • Varje år rapportera till EU-länderna om försäljningsvolym, kategorier av användare, användarnas preferenser och tendenser.

  • Följa särskilda reklamregler: De befintliga reglerna för reklam och marknadsföring i andra EU-länder av tobaksprodukter gäller också för e-cigaretter.

Kan reglerna om e-cigaretter komma att ändras?

Enligt det nya direktiver ska man övervaka och rapportera om allt som rör e-cigaretter, t.ex. utvecklingen på marknaden och inom hälsa. Den här informationen blir underlag för en bedömning av om det krävs mer lagstiftning, och EU-kommissionen kommer att återkomma i frågan om det blir aktuellt.

Blir snusförbudet kvar?

Ja. I EU har snus varit förbjudet sedan 1992. Sverige har ett undantag enligt sitt anslutningsfördrag, förutsatt att man ser till att produkten inte säljs utanför Sverige. Snus är beroendeframkallande och hälsoskadligt. Redan före 1992 hade flera EU-länder förbjudit snus, med tanke på dess avsevärda tillväxtpotential och dragningskraft på ungdomar.

Hur bekämpas tobakssmuggling?

Det nya direktivet innehåller kraftfulla åtgärder mot olaglig handel med tobaksprodukter så att bara produkter som följer direktivet får säljas i EU. Några nyheter är ett EU-omfattande spårningssystem för den lagliga leveranskedjan och synliga och osynliga säkerhetselement (t.ex. hologram) som ska göra det lättare att upprätthålla lagen och hjälpa myndigheter och konsumenter att se om en produkt är olaglig. Det nya direktivet ska bidra till att föra tillbaka tobakshandeln till lagliga kanaler och kan också hjälpa EU-länderna att återvinna förlorade skatteintäkter. Spårning av tobaksprodukter kommer att införas successivt, först för cigaretter och rulltobak och sedan för övriga tobaksprodukter.

Ska distansförsäljning till andra EU-länder förbjudas?

Distansförsäljning till andra EU-länder förbjuds inte på EU-nivå, men de enskilda EU-länderna får förbjuda det. Om de gör det får återförsäljare inte sälja tobak till konsumenter i det landet. Om de inte förbjuder distansförsäljning, måste återförsäljare som vill sälja tobak till andra EU-länder först anmäla det före den första försäljningen i det land där de är etablerade och i de länder dit de ska sälja tobak. De ska också ha ett system för ålderskontroll så att tobak inte säljs till barn eller ungdomar.

Vad har de nya reglerna för fördelar i fråga om hälsa och ekonomi?

Stränga regler om förpackningar och attraktiva aromer förväntas bidra till att avhålla ungdomar från att prova tobak och bli beroende. De nya reglerna förväntas leda till en minskning med 2 % av tobaksförbrukningen på fem år. Det motsvarar ungefär 2,4 miljoner färre rökare i EU.

Staten och samhället som helhet gynnas av bättre folkhälsa och fler hälsosamma levnadsår. Hälsa är något gott i sig, och en frisk befolkning är avgörande för ekonomisk tillväxt. Den minskade tobaksanvändningen på grund av de nya reglerna beräknas innebära hälso- och sjukvårdsbesparingar på omkring 506 miljoner euro per år.

Tack vare tydligare, korrektare information om tobaksprodukter kan människor fatta väl underbyggda beslut. Dessutom gynnas tobakstillverkarna av tydligare regler, en bättre fungerande inre marknad och lika villkor för alla. De små och medelstora företagens särskilda behov har också beaktats i de nya reglerna.

När börjar de nya reglerna gälla?

Det nya direktivet träder i kraft i maj 2014. EU-länderna har sedan två år på sig att införliva de nya reglerna i direktivet i nationell lagstiftning, så de flesta nyheterna börjar gälla under första halvåret 2016. Det finns dock en övergångsperiod för alla produktkategorier så att tillverkare och återförsäljare kan sälja av sina gamla lager, förutsatt att produkterna följer det gamla direktivet och andra relevanta regler. En utfasningsperiod på fyra år gäller för alla produkter med en marknadsandel på mer än 3 % i EU, t.ex. mentolcigaretter.

Mer information:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

Följ oss på Twitter: @EU_Health


Side Bar