Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 26. februára 2014

Otázky a odpovede: Nové pravidlá pre tabakové výrobky

Európsky parlament dnes schválil zrevidovanú smernicu EÚ o tabakových výrobkoch. Týmto novým predpisom sa sprísňujú pravidlá týkajúce sa spôsobu výroby, produkcie a prezentácie tabakových výrobkov v EÚ a zavádzajú pravidlá pre určité výrobky súvisiace s tabakom. Účelom tohto oznamu je odpovedať na otázky o tom, čo presne sa zmení po tom, čo zrevidovaná smernica nadobudne účinnosť.

Prečo sa Komisia rozhodla preskúmať tieto pravidlá?

Cieľom novej smernice je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu EÚ pre tabakové výrobky pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne verejného zdravia. Rada a Európsky parlament opakovane požadovali revíziu smernice z roku 2001 vzhľadom na významný vývoj v troch hlavných oblastiach.

Po prvé, objavili sa nové vedecké dôkazy napríklad o tabakových príchutiach a o účinnosti zdravotných výstrah.

Po druhé, na trhu sa objavili nové výrobky ako elektronické cigarety a silne aromatizované tabakové výrobky.

Po tretie, na medzinárodnej úrovni bol došlo za posledné desaťročie k určitému vývoju, na ktorý členské štáty EÚ zareagovali rozličnými regulačnými prístupmi. EÚ a všetky členské štáty sú zmluvnými stranami právne záväzného Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (RDKT), ktorý nadobudol platnosť vo februári 2005.

Jedným z najzávažnejších dôvodov na posilnenie pravidiel týkajúcich sa tabakových výrobkov je negatívny vplyv spotreby tabaku na zdravie ľudí. Používanie tabaku vedie v EÚ ročne približne k 700 000 úmrtiam, ktorým by sa dalo predísť,. Prevažná väčšina fajčiarov začína fajčiť vo veľmi mladom veku — 70 % pred dovŕšením 18. roka života a 94 % vo veku mladšom ako 25 rokov. Cieľom novej smernice je dosiahnuť, aby sa spotreba tabakových výrobkov a tabaku stala v EÚ menej príťažlivá, a to najmä pre mladých ľudí.

Ako budú vyzerať budúce škatuľky cigariet ?

Ako možno vidieť na obrázku, budúce škatuľky budú povinne obsahovať obrázkové a textové zdravotné výstrahy, ktoré budú pokrývať 65 % prednej a zadnej strany škatuľky cigariet a budú umiestnené na hornom okraji škatuľky. Na 50 % plochy bočných strán škatuliek sa budú tiež nachádzať zdravotné výstrahy (napr. „Fajčenie zabíja – prestaňte hneď“; „Tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok, ktoré preukázateľne spôsobujú rakovinu“), ktoré nahradia

súčasné údaje o obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého.

Vďaka minimálnym rozmerom zdravotných výstrah sa zabezpečí ich viditeľnosť a škatuľky tenkých cigariet pripomínajúce obaly na rúž, ktoré sú často zamerané na mladé ženy, už nebudú povolené.

Aby sa zabezpečila viditeľnosť zdravotných výstrah, škatuľky cigariet budú musieť mať tvar kvádra a každé balenie bude obsahovať minimálne 20 cigariet.

Škatuľky nebudú môcť obsahovať žiadne propagačné alebo zavádzajúce charakteristiky alebo prvky. K nim patria napríklad zmienky o pozitívnych účinkoch na životný štýl, o chutiach alebo príchutiach alebo o ich absencii (napr. „bez prídavných látok“), o špeciálnych ponukách alebo tvrdeniach, že určitý výrobok je menej škodlivý ako iný.

Podobné pravidlá sa budú uplatňovať na balenia tabaku na šúľanie, ktoré budú tiež musieť obsahovať kombinované zdravotné výstrahy na 65 % plochy prednej a zadnej strany, ako aj dodatočné textové výstrahy. Balenia tabaku na šúľanie môžu mať tvar kvádra alebo valca alebo byť v tvare vrecka, a každé balenie bude obsahovať minimálne 30 g tabaku.

Ako sa budú označovať menej bežné tabakové výrobky?

Keďže smernica EÚ sa vzťahuje na všetky tabakové výrobky, členské štáty majú určitú voľnosť, pokiaľ ide o pravidlá označovania výrobkov, ktoré sa v súčasnosti nepoužívajú v značných množstvách ako fajkový tabak, cigary, cigarily a bezdymové výrobky.

Zatiaľ čo členské štáty sa môžu rozhodnúť o oslobodení týchto výrobkov spod prísnych pravidiel označovania, ako sú napr. kombinované obrázkové a textové zdravotné výstrahy, budú musieť zabezpečiť, aby bola na týchto výrobkoch uvedená všeobecná výstraha a dodatočná textová výstraha. V prípade bezdymových tabakových výrobkov sa zdravotné výstrahy budú musieť uvádzať na dvoch najväčších plochách obalu. Rovnako ako v predchádzajúcej smernici sa stanovujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o

umiestnenie a veľkosť každej výstrahy.

Môžu členské štáty zaviesť jednoduché balenie?

Hoci nové pravidlá znamenajú, že zdravotné výstrahy budú pokrývať podstatnú časť celkového povrchu škatuľky cigariet, zostáva k dispozícii určitý priestor na uvedenie značky. Nová smernica osobitne umožňuje členským štátom zaviesť ďalšie opatrenia týkajúce sa normalizácie balení — alebo jednoduchého balenia — ak sú opodstatnené z dôvodov verejného zdravia, sú primerané a nevedú k skrytým prekážkam obchodu medzi členskými štátmi.

Zakážu sa príchute? Ako to bude s prídavnými látkami atď.?

Príchute v cigaretách a v tabaku na šúľanie sa nesmú používať v množstvách, ktoré dodávajú výrobku rozlíšiteľnú („charakteristickú“) príchuť inú než tabak. Smernicou sa zakazujú cigarety a tabak na šúľanie s akýmikoľvek takýmito charakteristickými príchuťami. Členské štáty a Komisia môžu konzultovať s nezávislou Európskou poradnou skupinou pred tým, než prijmú v tejto súvislosti rozhodnutia. Mentol sa považuje za charakteristickú príchuť a bude zakázaný po uplynutí prechodného obdobia štyroch rokov, ktoré sa vzťahuje na všetky výrobky s viac ako 3 % podielom na trhu EÚ.

Iné tabakové výrobky, ako sú cigary, cigarily a bezdymové výrobky sú vyňaté zo zákazu týkajúceho sa charakteristických príchutí. Táto výnimka sa zruší v prípade, že dôjde k podstatnej zmene okolností (pokiaľ ide o objem predaja alebo rozšírenie fajčenia u mladých ľudí). Tabak určený na vnútorné použitie (snus) je z tohto zákazu vyňatý, ako aj z niektorých ďalších ustanovení upravujúcich zložky.

Prídavné látky nevyhnutné na výrobu tabakových výrobkov, vrátane cukru, ktoré zanikajú počas sušenia, sa môžu naďalej používať. V smernici sa nerobia rozdiely medzi rôznymi odrodami tabaku, ako napr. Virginia, Burley alebo Oriental.

Aké informácie budú musieť výrobcovia tabakových výrobkov poskytnúť?

Pri všetkých tabakových výrobkoch sa bude vyžadovať povinné podávanie správ o zložkách v štandardizovanom elektronickom formáte. V prípade určitých látok, ktoré sa často používajú v cigaretách a v tabaku na šúľanie (prioritný zoznam), budú platiť povinnosti rozsiahlejšieho podávania správ. Regulačným orgánom to umožní získať viac informácií o zložkách obsiahnutých v tabakových výrobkoch a o ich účinkoch na zdravie a na závislosť.

Rovnako ako v predchádzajúcej smernici bude povinné podávanie správ o emisiách dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v prípade cigariet, ako aj o iných emisiách, ak sú takéto informácie k dispozícii. Členské štáty môžu tiež vyžadovať, aby výrobcovia vykonali ďalšie štúdie o účinkoch prídavných látok na zdravie.

Bude aj naďalej možné fajčiť a nakupovať elektronické cigarety?

Áno. Zavedú sa však nové pravidlá s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu výrobkov. Nové pravidlá sú navrhnuté tak, aby sa v celej EÚ zaistilo rovnaké zaobchádzanie s elektronickými cigaretami obsahujúcimi nikotín (na výrobky, ktoré neobsahujú nikotín, sa uvedená smernica nevzťahuje).

V prípade elektronických cigariet môže ísť o elektronické cigarety na jedno použitie, dobíjateľné elektronické cigarety (so zásobníkom na jedno použitie) alebo znovu naplniteľné (prostredníctvom opätovného naplnenia kontajnera).

Prečo sú potrebné nové pravidlá pre elektronické cigarety?

Elektronické cigarety sú pomerne novou kategóriou výrobkov a ich podiel na trhu rastie. Hoci môžu zohrávať úlohu pri ukončení alebo znížení miery fajčenia, ich dlhodobý vplyv na verejné zdravie nie je zatiaľ známy. Vzhľadom na to, že nikotín je návykovou a toxickou látkou, požiadavky na bezpečnosť a kvalitu elektronických cigariet s obsahom nikotínu sú nevyhnutné.

Takisto je potrebné povinné podávanie správ, aby verejné orgány mohli tieto výrobky monitorovať a získať o nich viac poznatkov. Niektoré rozhodnutia o elektronických cigaretách sa ponechajú na členské štáty, napr. regulácia príchutí, reklama bez cezhraničných účinkov a vekové limity.

Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na elektronické cigarety na lekárske použitie (ako sa stanovuje v smernici 2001/83/ES) alebo zdravotnícke pomôcky (smernica 93/42/EHS), ale budú platiť pre všetky spotrebiteľské elektronické cigarety uvádzané na trh EÚ.

Čo sa zmení pre spotrebiteľov a výrobcov elektronických cigariet?

Spotrebitelia elektronických cigariet:

  • budú mať prínosy zo zvýšených požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu výrobkov: vzhľadom na zaradenie nikotínu medzi toxické látky, bude stanovená najvyššia prípustná miera koncentrácie nikotínu v elektronických cigaretách a najvyšší prípustný objem zásobníkov, nádob a kontajnerov s nikotínovou tekutinou. Tieto zásobníky, nádoby a kontajnery budú musieť byť zabezpečené pred otvorením deťmi a pred neoprávnenou manipuláciou a chránené proti úniku tekutiny s cieľom obmedziť vystavenie spotrebiteľov, najmä detí — rizikám spojeným so zaobchádzaním s tekutinou alebo jej požitím. V tekutine obsahujúcej nikotín sa môžu používať len zložky s vysokou čistotou a bude sa vyžadovať, aby pri používaní elektronických cigariet boli dávky nikotínu za normálnych podmienok používania jednotné. To znamená, že obsah nikotínu požitý pri každom potiahnutí z elektronickej cigarety, ktoré trvá rovnaký čas a má rovnakú intenzitu, by mal byť podobný.

  • budú lepšie informovaní vďaka novým požiadavkám na balenie a označovanie: zdravotné výstrahy na baleniach elektronických cigariet budú povinné, rovnako ako aj návod na ich použitie, informácie o návykovosti a toxicite, zoznam všetkých látok obsiahnutých vo výrobku a informácie o obsahu nikotínu vo výrobku. Balenia nebudú môcť obsahovať žiadne propagačné prvky.

  • budú lepšie chránení: orgány členských štátov a Komisia budú môcť konať v prípadoch odôvodnených obáv o bezpečnosť v súvislosti s týmito výrobkami. Príslušné orgány budú monitorovať trh s cieľom zistiť, či existujú dôkazy o tom, že elektronické cigarety vedú k závislosti od nikotínu alebo k spotrebe tradičného tabaku, a to najmä u mladých ľudí a nefajčiarov, pričom Komisia predloží správu o obavách o bezpečnosť a o vývoji na trhu.

Od výrobcov elektronických cigariet sa bude požadovať (okrem toho, že sú povinní vyrábať svoje výrobky v súlade s uvedenými pravidlami týkajúcimi sa bezpečnosti, kvality a balenia), aby:

  • pred uvedením nových výrobkov na trh informovali členské štáty: v oznámení uvedú informácie týkajúce sa výrobcu, použitých zložiek a emisií, dávky nikotínu a jeho vstrebávania, výrobku a výrobného procesu, ako aj vyhlásenie, že výrobca nesie plnú zodpovednosť za kvalitu a bezpečnosť výrobku pri bežnom používaní.

  • každoročne podávali správu členským štátom: o objeme predaja výrobkov, kategóriách používateľov a ich preferenciách a o trendoch.

  • dodržiavali osobitné predpisy o reklame: súčasné predpisy o cezhraničnej reklame a propagácii tabakových výrobkov sa budú vzťahovať tiež na elektronické cigarety.

Môžu sa pravidlá týkajúce sa elektronických cigariet neskôr zrevidovať?

Do novej smernice bolo zapracované monitorovanie vývoja týkajúceho sa elektronických cigariet vrátane vývoja na trhu a v oblasti zdravia a podávanie správ o tomto vývoji. Získané informácie poskytnú dobrý prehľad o tom, či bude potrebné nejaké ďalšie legislatívne opatrenie a Komisia túto problematiku v prípade potreby prehodnotí.

Zachováva sa zákaz týkajúci sa tabaku snus (tabaku určeného na vnútorné použitie)?

Áno. V EÚ je tabak určený na vnútorné použitie (ako napr. snus) – ktorý sa nežuje – zakázaný od roku 1992. Na Švédsko sa vzťahuje výnimka podľa jeho Zmluvy o pristúpení, ak zabezpečí, že výrobok sa nepredáva mimo Švédska. Snus je návykový a má nepriaznivé účinky na zdravie. Už pred rokom 1992 viaceré členské štáty tento výrobok zakázali pre jeho výrazný potenciál šírenia a atraktívnosť pre mladých ľudí.

Čo sa robí v záujme boja proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami?

Smernica obsahuje prísne opatrenia proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami, aby sa zabezpečilo, že v EÚ sa budú predávať len výrobky, ktoré sú v súlade so smernicou. Smernicou sa zavádza systém vyhľadávania a sledovania v rámci legálneho dodávateľského reťazca s pôsobnosťou v celej EÚ a viditeľné a neviditeľné bezpečnostné prvky (napr. hologramy), ktoré by mali uľahčiť presadzovanie práva a umožniť spotrebiteľom, aby rozpoznali nezákonné výrobky. Opatrenia stanovené v novej smernici pomôžu presmerovať obchod s tabakom na legálne cesty a môžu tiež pomôcť členským štátom znovu získať stratené príjmy. Vyhľadávanie a sledovanie tabakových výrobkov sa bude zavádzať postupne, pričom najskôr sa súlad s predpismi bude vyžadovať v prípade cigariet a tabaku na šúľanie a za nimi budú nasledovať všetky ostatné tabakové výrobky.

Zakáže sa cezhraničný predaj na diaľku?

Cezhraničný predaj na diaľku sa nezakáže na úrovni EÚ, ale jednotlivé členské štáty sa môžu rozhodnúť, že takýto predaj zakážu. Ak tak urobia, maloobchodníci nemôžu dodávať tovar spotrebiteľom nachádzajúcim sa v tomto členskom štáte. Ak sa nerozhodnú zakázať tento predaj, maloobchodníci, ktorí chcú ponúkať tabakové výrobky na cezhraničný predaj, musia oznámiť svoje činnosti ešte pred prvým predajom v členskom štáte, v ktorom sa nachádzajú, a v tých členských štátoch, v ktorých predávajú tabakové výrobky. Tiež musia zaviesť systém na overovanie veku s cieľom zabezpečiť, aby sa tabakové výrobky nepredávali deťom a dospievajúcim.

Aké sú očakávané prínosy nových pravidiel pre zdravie a ekonomiku?

Prísne pravidlá týkajúce sa balení a atraktívnych príchutí by mali pomôcť odradiť mladých ľudí od toho, aby tabak vyskúšali a stali sa od neho závislými. Revízia pravidiel podľa očakávania povedie k 2 % poklesu spotreby tabaku v priebehu 5 rokov. To zodpovedá zníženiu fajčiarov v EÚ približne o 2,4 milióna.

Vlády a celá spoločnosť budú mať prospech zo zlepšenia verejného zdravia, konkrétne vďaka tomu, že sa predĺži dĺžka života v zdraví. Zdravie je hodnotou samou o sebe a zdravé obyvateľstvo je kľúčovým faktorom hospodárskeho rastu. Zníženie spotreby tabaku vďaka novým opatreniam sa podľa výpočtov premietne do ročných úspor na zdravotnej starostlivosti vo výške 506 miliónov EUR.

Jasnejšie a presnejšie informácie o tabakových výrobkoch umožnia ľuďom prijímať informované rozhodnutia. Z jasnejších pravidiel budú mať okrem toho prospech aj výrobcovia tabakových výrobkov a zároveň to povedie k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu a k rovnakým podmienkam na trhu. Novými pravidlami sa tiež zohľadňujú osobitné potreby malých a stredných podnikov.

Odkedy sa budú nové pravidlá uplatňovať?

Nová smernica by mala nadobudnúť účinnosť v máji 2014. Dvojročná lehota na transpozíciu, v priebehu ktorej majú členské štáty zosúladiť vnútroštátne právne predpisy s revidovanou smernicou, znamená, že väčšina nových pravidiel sa bude uplatňovať od prvej polovice roku 2016. V smernici sa však tiež stanovuje prechodné obdobie pre všetky kategórie výrobkov, aby sa výrobcom a maloobchodníkom poskytol čas na vypredanie ich existujúcich zásob, pokiaľ sú v súlade s predchádzajúcou smernicou alebo s inými príslušnými právnymi predpismi. Ako už bolo uvedené, stanovuje sa štvorročné prechodné obdobie pre všetky kategórie výrobkov s viac ako 3 % podielom na trhu EÚ, ako sú napríklad mentolové cigarety.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_sk.htm

Sledujte nás na Twitteri: @EU_Health


Side Bar