Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 26. veebruar 2014

Küsimused ja vastused. Uued tubakatoodete eeskirjad

Euroopa Parlament kiitis täna heaks läbivaadatud ELi tubakatoodete direktiivi. Selle uue seadusega karmistatakse Euroopa Liidu eeskirju tubakatoodete valmistamise, tootmise ja esitlemise kohta ja kehtestatakse reeglid teatavate tubakaga seotud toodete kohta. Käesoleva teabekirja eesmärk on vastata küsimusele, mis täpselt muutub pärast muudetud direktiivi jõustumist.

Miks komisjon otsustas eeskirjad läbi vaadata?

Uue direktiivi eesmärk on parandada ELi tubakatoodete siseturu toimimist ja ühtlasi tagada rahvatervise kõrge tase. Nõukogu ja Euroopa Parlament on korduvalt kutsunud üles 2001. aasta direktiivi läbi vaatama seoses märkimisväärse arenguga kolmes peamises valdkonnas.

Esiteks on saadud uusi teaduslikke tõendeid, näiteks tubakatoodete lõhna- ja maitseainete ning tervisealaste hoiatuste tõhususe kohta.

Teiseks on turule ilmunud uusi tooteid, nagu näiteks e-sigaretid ja tugevasti maitsestatud tubakatooted.

Kolmandaks on ELi liikmesriigid vastuseks rahvusvahelisel tasandil toimunud arengule võtnud erinevaid meetmeid. EL ja kõik liikmesriigid on 2005. aasta veebruaris jõustunud õiguslikult siduva tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva Maailma Terviseorganisatsiooni raamkonventsiooni (FCTC) osalised.

Üks kaalukamaid põhjuseid tubakatoodete alaste eeskirjade karmistamiseks on tubakatoodete tarbimise kahjulik mõju inimeste tervisele. Igal aastal põhjustab tubakatoodete tarvitamine ELis hinnanguliselt 700 000 surmajuhtumit, mida saaks ära hoida. Valdav enamik suitsetajatest alustab väga noorelt — enne 18. eluaastat –70 % ja 94 % enne 25. eluaastat. Uue direktiiviga püütakse muuta tubakatooted ja tubaka tarbimine ELis vähem köitvaks ja seda eelkõige noorte jaoks.

Kuidas sigaretipakid hakkavad edaspidi välja nägema?

Nagu näha juuresolevalt pildilt, on tulevikus sigaretipakil ülaosas kohustuslik hoiatus, mis koosneb pildist ja tekstist ning katab 65 % nii sigaretipaki esiküljest kui ka tagaküljest. Paki külgedel peab 50% pinnast olema kaetud hoiatusega (nt „Suitsetamine tapab – lõpetage nüüd”; „Tubakasuitsus leidub üle 70 teadaoleva vähkitekitava aine”), millega asendatakse

praegune tekst tõrva, nikotiini ja vingugaasi sisalduse kohta.

Tervisehoiatuste vähimmõõtmed tagavad hoiatuste hea nähtavuse; õhukesed noortele naistele mõeldud huulepulga tüüpi pakid ei ole enam lubatud.

Et tagada tervisehoiatuste nähtavus, peavad pakid olema risttahuka kujulised ja igas pakis peab olema vähemalt 20 sigaretti.

Pakil ei ole lubatud kasutada reklaami ega eksitavat teksti. Ka ei ole lubatud viited elustiilieelistele, maitse- ja lõhnaainetele või selliste ainete puudumisele (nagu nt „Ei sisalda lisandeid”), eripakkumised ega väited, et mingi tubakatoode on vähem ohtlik kui teine.

Samu eeskirju kohaldatakse ka omavalmistatavate tubakatoodete pakkide kohta; ka neil peab olema pildist ja tekstist koosnev tervisehoiatus, mis katab 65 % paki esi- ja tagaküljest, ning ka lisahoiatustekstid. Omavalmistatavate tubakatoodete pakid võivad olla risttahuka- või silindrikujulised või kotid ja peavad sisaldama vähemalt 30 g tubakat.

Kuidas märgistatakse vähem levinud tubakatooteid?

Kuigi ELi direktiiv hõlmab kõiki tubakatooteid, jääb liikmesriikidele teatav otsustusõigus selliste toodete märgistamise osas, mis on vähem levinud ja mida ei kasutata märkimisväärses koguses, nagu näiteks piibutubakas, sigarid, sigarillod ja suitsu mittetekitavad tooted.

Liikmesriigid võivad soovi korral vabastada need tooted rangetest märgistamise nõuetest, nagu teksti ja pilti sisaldavad hoiatused, kuid nad on kohustatud tagama, et sellistel toodetel oleks üldhoiatus ja täiendav hoiatustekst. Suitsu mittetekitavatel tubakatoodetel peab pakil olema hoiatus kahel kõige suuremal pinnal. Nagu eelmise direktiivi puhul, nii on ka uues erieeskirjad hoiatuste suuruse ja paigutuse kohta.

Kas liikmesriigid võivad lubada kasutada neutraalset pakendit?

Kuigi uute eeskirjadega on ette nähtud, et suurem osa pinnast on hõlmatud hoiatustega, jääb teatav pind siiski ka kaubamärgi jaoks. Uue direktiiviga lubatakse liikmesriikidel kehtestada täiendavaid meetmeid pakendi standardimise ja neutraalse pakendi kohta, kui see on põhjendatud rahvatervise seisukohast, on kooskõlas eesmärgiga ega tekita varjatud tõkkeid liikmesriikide vahelisele kaubandusele.

Kas lõhna- ja maitseained on keelatud? Kuidas on lood lisanditega?

Sigarettides ja omavalmistatavates tubakatoodetes ei tohi kasutada lõhna- ega maitseaineid sellisel määral, et see annaks tootele iseloomuliku selgesti eristatava lõhna ja maitse, mis erineb tubaka lõhnast ja maitsest. Direktiiviga on sellised sigaretid ja omavalmistatavad tubakatooted keelatud. Liikmesriigid ja komisjon võivad enne asjaomaste otsuste tegemist pidada nõu sõltumatu Euroopa paneeliga. Mentooli loetakse iseloomulikuks maitseks ja see on pärast nelja-aastast üleminekuaega keelatud; üleminekuaega kohaldatakse kõikide toodete suhtes, mille turuosa Euroopas on üle 3%.

Muude tubakatoodete, näiteks sigarite, sigarillode ja suitsu mittetekitavate toodete puhul tehakse erand iseloomuliku maitse keelust. Selline erand lõpetatakse, kui asjaolud (nt müügimaht, levik noorte hulgas) muutuvad olulisel määral. Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas (närimistubakas) on vabastatud sellest keelust, samuti teatavatest muudest sätetest, millega reguleeritakse koostisaineid.

Jätkuvalt võib kasutada tubakatoodete tootmiseks vajalikke lisaaineid, sealhulgas suhkrut, mis kuivatamise käigus tootest kaob. Eri tubakasortidel, nagu Virginia, Burley või Oriental, direktiivis vahet ei tehta.

Millist teavet peavad esitama tubakatoodete valmistajad?

Kohustuslik on esitada andmed koostisainete kohta standarditud elektroonilise vormi kaudu. Rangemad on aruandluse nõuded sageli sigarettides ja omavalmistatavate toodete jaoks turustatavas tubakas leiduvate ainete kohta (tähelepanu vajavate ainete nimekiri). See võimaldab reguleerivatel asutustel saada rohkem teavet tubakatoodetes leiduvate koostisainete ning nende tervisemõju ja nendest sõltuvuse tekkimise kohta.

Nagu ka eelmise direktiivi puhul, on jätkuvalt kohustuslik esitada andmed tõrva ja nikotiini ning vingugaasi ja teiste heidete kohta, kui andmed on kättesaadavad. Liikmesriigid võivad ka nõuda, et tootjad teeksid täiendavaid uuringuid lisandite mõju kohta tervisele.

Kas e-sigarette võib endiselt osta ja tarbida?

Jah. Kuid uued eeskirjad kehtestatakse nii, et tooteohutus ja -kvaliteet oleksid tagatud. Uute eeskirjade eesmärk on tagada nikotiini sisaldavate e-toodete osas võrdne kohtlemine kogu ELis (nikotiini mittesisaldavad tooted ei kuulu direktiivi reguleerimisalasse).

E-sigaretid võivad olla ühekordseks kasutamiseks, taastäidetavad (ühekordselt kasutatavate padrunitega) või korduvtäidetavad (täitepadruniga).

Miks on vaja uusi eeskirju e-sigarettide kohta?

E-sigaretid on suhteliselt uus tooteliik ja nende turuosa kasvab. Kuigi neil võib olla teatav osa suitsemise vähenemises või suitsetamise mahajätmises, ei ole nende pikaajaline mõju rahvatervisele veel teada. Kuna nikotiin on sõltuvust tekitav toksiline aine, on vaja kehtestada e-sigarettide kohta ohutuse ja kvaliteedi nõuded.

Samuti tuleb kehtestada aruandmiskohustused, et ametiasutused saaksid selliseid tooteid jälgida ning saada rohkem andmeid nende kohta. Mitmed otsused e-sigarettide kohta jäetakse liikmesriikide pädevusse, nt otsused seoses maitse ja lõhna ning reklaami reguleerimisega, kui sellel ei ole piiriülest mõju, ja seoses vanusepiirangutega.

Uusi eeskirju ei kohaldata meditsiiniliste e-sigarettide suhtes (nagu on sätestatud direktiivis 2001/83/EÜ) ega meditsiiniseadmete suhtes (direktiiv 93/42/EMÜ), kuid kohaldatakse kõikide tarbekaupade hulka kuuluvate e-sigarettide suhtes, mida tuuakse Euroopa Liidu turule.

Mis muutub e-sigarettide tarbijate ja tootjate osas?

e-sigarettide tarbijad:

  • võidavad sellest, et e-sigarettide ohutuse ja kvaliteedi nõudeid karmistatakse: nikotiini kui mürgise aine osas kehtestatakse sisalduse piirnorm e-sigarettidele; piirnorm kehtestatakse nii e-sigarettide, täitepadrunite kui ka nikotiini sisaldavate vedelike kohta. Vastavad padrunid ja mahutid peavad olema avamis- ja lastekindlad ja kaitstud pihkumise vastu, et võimalikult vähendada tarbijate, eelkõige laste kokkupuutevõimalusi, pidades silmas käsitsemist ja allaneelamise ohtu. Nikotiini sisaldavad vedelikud võivad sisaldada ainult kõrge puhtusastmega aineid. e-sigaretid peavad andma püsisuurusega annuseid tavalistel kasutustingimustel. See tähendab, et tavalistel kasutustingimustel peab e-sigareti tarbija saama igal ühe ja sama kestuse ja tugevusega tõmbel ühesuguse annuse;

  • saavad tänu uutele pakendamise ja märgistamise nõuetele rohkem teavet: e-sigarettide pakkidel on kohustuslik esitada tervisehoiatus, kasutusjuhised, teave sõltuvuse tekkimise ja mürgisuse kohta ning koostisainete loetelu koos nikotiinisisaldusega. Pakil ei tohi esitada reklaami;

  • on paremini kaitstud: liikmesriikide ametiasutustel ja komisjonil on võimalik tegutseda, kui sellised tooted annavad põhjust muretsemiseks. Asutused jälgivad turgu, kas ilmneb tõendeid e-sigarettidest sõltuvuse tekkimise kohta, kas see viib tavaliste tubakatoodete tarbimiseni, eriti noorte ja mittesuitsetajate puhul ning komisjon esitab aruande ohutusprobleemide ja turu arengu kohta.

E-sigarettide tootjad (lisaks kohustusele viia tooted vastavusse eespool esitatud ohutuse, kvaliteedi ja märgistamise nõuetele) peavad:

  • teatama liikmesriikidele enne uue toote turulelaskmist järgmist: kes on tootja, milliseid koostisaineid on kasutatud, millised heited tekivad, milline on nikotiini annus ja omastatavus, milline on toode ja tootmisprotsess ning esitama kinnituse, et tootja kannab täit vastutust selle eest, et tavalisel kasutamisel on tagatud toote kvaliteet ja ohutus;

  • teatama liikmesriikidele igal aastal: milline on toodete müügimaht, kes on tüüpkasutajad ning kasutajate eelistused ja suundumused;

  • järgima reklaaminõudeid: e-sigarettidele kehtivad samuti piiriülese reklaami ja tubakatoodete müügiedenduse nõuded.

Kas e-sigarettidega seotud nõudeid võidakse edaspidi uuesti läbi vaadata?

Uues direktiivis on sätestatud kohustus jälgida igasugust e-sigarettidega seotud arengut, sealhulgas turu ja tervisega seotud muutusi. Kogutud andmed annavad hea ülevaate, milliseid täiendavaid seadusandlikke meetmeid, kui üldse, on vaja võtta, ning komisjon vaatab küsimuse uuesti läbi, kui see osutub vajalikuks.

Kas närimistubaka keeld jääb kehtima?

Jah. Euroopa Liidus on 1992. aastast keelatud närimistubakas, mida ei mäluta. Rootsil on liitumislepingu kohaselt erand, tingimusel et on tagatud, et toodet ei müüda väljaspool Rootsit. Närimistubakas tekitab sõltuvust ja kahjustab tervist. Paljud liikmesriigid keelasid toote ära juba enne 1992. aastat, kuna sellel on suur kasvupotentsiaal ja see äratab noortes huvi.

Mida tehakse selleks, et võidelda tubakatoodete ebaseadusliku kaubandusega?

Uue direktiiviga kehtestatakse ranged meetmed tubakatoodete salakaubanduse vastu, et tagada ELi turul üksnes direktiivi nõuetele vastavate toodete müük. Direktiiviga nähakse ette, et seadusliku tarneahela jaoks luuakse jälgimis- ja tuvastussüsteem ning kehtestatakse nähtavad ja nähtamatud turvaelemendid (nt hologrammid), mis peaksid aitama õigusnorme jõustada ja võimaldama asutustel ja tarbijatel eristada ebaseaduslikke tooteid. Meetmed, mis on ette nähtud uues direktiivis, aitavad suunata tubakakaubanduse seaduslikesse kanalitesse ja sellega aitavad liikmesriikidel tagasi saada kaotatud tulu. Järk-järgult seatakse sisse kõikide tubakatoodete jälgimis- ja tuvastussüsteem, alustades sigarettidest ja omavalmistatud tubakatoodetest.

Kas piiriülene kaugmüük keelatakse?

Ei, Euroopa Liidu tasandil see ei ole keelatud, kuid liikmesriigid võivad sellise keelu kehtestada. Kui liikmesriik kehtestab sellise keelu, ei tohi sellesse liikmesriiki tarbijatele kaugmüügi teel asjaomaseid tooteid müüa. Kus kaugmüük ei ole keelatud, peavad jaemüüjad, kui nad tahavad tubakatooteid müüa üle riigipiiri, teavitama sellest enne esmamüüki seda riiki, kus nad paiknevad, ning riiki, kuhu tubakatooteid müüakse. Samuti peavad nad ka korraldama vanuse kontrollimise süsteemi, millega tagatakse, et tubakatooteid ei müüda lastele ja noorukitele.

Milline on uute eeskirjade eeldatav kasu tervisele ja majandusele?

Rakendatavad nõuded pakendite ja huvitavate maitsete kohta peaksid aitama eemale hoida noori, et nad ei hakkaks selliste toodetega katsetama ega satuks tubakast sõltuvusse. Uute eeskirjade mõjul peaks eeldatavasti tubakatoodete tarbimine kahanema 5 aastaga 2%. See peaks tähendama, et Euroopa Liidus väheneb suitsetajate arv 2,4 miljoni võrra.

Sellest võidavad valitsused ja ka ühiskond tervikuna, sest rahvatervise edenedes on inimesed kauem hea tervisega. Tervis on ise suur väärtus ning hea tervisega elanikkond on majanduskasvu võtmetegur. Tubaka tarbimise vähenemine, mis tuleneb uutest meetmetest, peaks aastas andma tervishoiuteenuste osas kokkuhoidu 506 miljonit eurot.

Selgem ja täpsem teave tubakatoodete kohta võimaldab inimestel teha teadlikke otsuseid. Kasu saavad ka tubakatootjad, sest uued eeskirjad on selgemad, siseturg toimib paremini ja tingimused turul on võrdsed. Uutes eeskirjades on erilist tähelepanu pööratud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadustele.

Millal uusi eeskirju kohaldama hakatakse?

Uus direktiiv peaks jõustuma mais 2014. Kaheaastane ülevõtmisperiood liikmesriikidele tähendab, et enamikku uutest eeskirjadest hakatakse kohaldama 2016. aasta esimesel poolaastal. Direktiiviga nähakse ette ka üleminekuperioodid kõigile tootekategooriatele, et tootjad ja jaemüüjad jõuaksid ära müüa vana direktiivi ja muude õigusaktidega kooskõlas olevad laovarud. Nagu eespool märgitud, on järkjärguline tarbimise vähendamise aeg neli aastat ette nähtud selliste toodete, näiteks mentooliga sigarettide puhul, mille turuosa Euroopa Liidus on üle 3 %.

Lisateavet saab aadressil:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

Jälgige meid Twitteris: @EU_Health


Side Bar