Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 26. februar 2014

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer

Europa-Parlamentet godkendte i dag revisionen af EU-direktivet om tobaksvarer. Denne nye lov styrker reglerne for, hvordan tobaksvarer skal fremstilles og præsenteres i EU, og indfører regler for visse tobaksrelaterede varer. Her kan du se, præcis hvad der ændrer sig, når det reviderede direktiv træder i kraft.

Hvorfor besluttede Kommissionen at revidere reglerne?

Det nye direktiv tager sigte på at forbedre EU's indre marked for tobaksvarer og samtidig sikre folkesundheden bedst muligt. Rådet og Europa-Parlamentet opfordrede gentagne gange til en revision af direktivet fra 2001, fordi der var sket en betydelig udvikling på tre hovedområder.

For det første er der kommet nye videnskabelige beviser frem, f.eks. om tobaksaromaer og sundhedsadvarslers effektivitet.

For det andet er der dukket nye produkter som elektroniske cigaretter og tobaksvarer med kraftig aroma op på markedet.

For det tredje er der i løbet af det seneste årti sket en udvikling på internationalt plan, som EU's medlemsstater har reageret på med forskellige lovgivningsmæssige tiltag. EU og alle medlemsstaterne har tiltrådt den juridisk bindende WHO-rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning (FCTC), som trådte i kraft i februar 2005.

Et af de bedste argumenter for at stramme reglerne for tobaksvarer er rygnings negative virkninger for befolkningens sundhed. Tobak er ansvarlig for ca. 700 000 unødige dødsfald i EU hvert år. Langt de fleste rygere begynder, når de er meget unge – 70 % inden de fylder 18, og 94 % inden de fylder 25. Det nye direktiv skal gøre tobaksvarer og rygning mindre attraktivt i EU, især for unge.

Hvordan kommer fremtidige cigaretpakker til at se ud?

Som billedet viser, får fremtidige cigaretpakker obligatoriske billed- og tekstadvarsler, der dækker 65 % af for- og bagsiden – og anbringes på den øverste del. 50 % af pakkens sider vil også blive dækket af advarsler (f.eks. "rygning dræber – hold op nu"; "tobaksrøg indeholder mere end 70 kræftfremkaldende stoffer"), der erstatter de

nuværende oplysninger om tjære-, nikotin- og kulilteindhold.

Mindstemål for advarslerne vil gøre dem mere synlige, og tynde "læbestift"-pakker, der ofte er rettet til unge kvinder, bliver ikke længere tilladt.

For at sikre at sundhedsadvarslerne er synlige, skal cigaretpakkerne være kasseformede, og hver pakke skal indeholde mindst 20 cigaretter.

Ingen reklamer eller vildledende oplysninger bliver tilladt på pakken. Det omfatter f.eks. henvisninger til livsstilsfordele, smag, aromastoffer eller manglende aromastoffer (f.eks. "fri for tilsætningsstoffer"), særlige tilbud eller antydninger af, at et bestemt produkt er mindre skadeligt end andre.

Lignende regler skal gælde for pakker med rulletobak, som også skal have 65 % kombinerede billed- og tekstadvarsler på for- og bagsiden ud over de supplerende tekstadvarsler. Pakker til rulletobak kan være kasseformede eller cylindriske eller have form af en pung, og hver pakke skal indeholde mindst 30 g tobak.

Hvad med mærkning af mindre udbredte tobaksvarer?

EU-direktivet omfatter alle tobaksvarer, men medlemsstaterne har en vis frihed, når det gælder regler for mærkning af produkter, der ikke i øjeblikket bruges i betydelige mængder, f.eks. pibetobak, cigarer, cigarillos og røgfri varer.

Selv om medlemsstaterne kan vælge at fritage disse varer fra de strenge regler for mærkning, f.eks. de kombinerede billed- og tekstadvarsler, skal de sørge for, at disse varer er forsynet med en generel advarsel og en supplerende tekstadvarsel. Røgfri tobaksvarer skal være forsynet med sundhedsadvarsler på de to største overflader på pakken. Som i det tidligere direktiv, gælder der særlige regler for placeringen og størrelsen af alle advarsler.

Kan medlemsstaterne indføre neutral indpakning?

De nye regler betyder, at sundhedsadvarsler vil dække en væsentlig del af cigaretpakkernes samlede overflade, men der er fortsat plads til at angive varemærket. Det nye direktiv giver specifikt medlemsstaterne mulighed for at indføre yderligere foranstaltninger vedrørende standardisering af emballage – eller neutral indpakning – hvis det er begrundet i hensynet til folkesundheden, står i rimeligt forhold til målet og ikke fører til skjulte hindringer for samhandelen mellem medlemsstaterne.

Vil aromastoffer blive forbudt? Hvad med tilsætningsstoffer osv.?

Aromastoffer i cigaretter og rulletobak må ikke bruges i mængder, der giver produktet en identificerbar ("kendetegnende") aroma af andet end tobak. Direktivet forbyder cigaretter og rulletobak med sådanne kendetegnende aromastoffer. Medlemsstaterne og Kommissionen kan høre et uafhængigt europæisk rådgivende panel, før de træffer afgørelse herom. Mentol betragtes som en kendetegnende aroma og vil blive forbudt efter en udfasningsperiode på fire år – en periode, der gælder for alle produkter med en markedsandel i EU på over 3 %.

Andre tobaksvarer, f.eks. cigarer, cigarillos og røgfri varer, er undtaget fra forbuddet mod kendetegnende aromaer. Denne undtagelse vil blive ophævet, hvis der sker en væsentlig ændring i forholdene (med hensyn til omsætningen eller udbredelsen blandt unge). Tobak, der indtages oralt (snus), undtages fra dette forbud samt fra visse andre bestemmelser om ingredienser.

Tilsætningsstoffer, der er nødvendige for at kunne fremstille
tobaksvarer, herunder sukker, der forsvinder under tørringsprocessen, kan fortsat anvendes. Direktivet skelner ikke mellem forskellige tobakssorter såsom Virginia, Burley og orientalsk tobak.

Hvilke oplysninger skal producenter af tobaksvarer indgive?

Det er obligatorisk at indgive oplysninger om ingredienser i alle tobaksvarer i et standardiseret elektronisk format. Der er øgede rapporteringsforpligtelser for visse stoffer, der ofte findes i cigaretter og rulletobak (prioriteret liste). Det vil gøre det muligt for de regeludstedende myndigheder at få flere oplysninger om ingredienserne i tobaksvarer og deres virkninger på sundhed og misbrug.

Som i det tidligere direktiv bliver det obligatorisk at angive cigaretters emissioner af tjære, nikotin og kulilte og andre emissioner, når oplysningerne foreligger. Medlemsstaterne kan også kræve, at producenterne skal foretage yderligere undersøgelser af tilsætningsstoffers sundhedsvirkning.

Vil man stadig kunne købe/ryge elektroniske cigaretter?

Ja. Men der vil blive indført nye regler, så produktets kvalitet og sikkerheden kan garanteres. De nye regler skal sikre samme behandling af nikotinholdige e-cigaretter i hele EU (varer, der ikke indeholder nikotin, er ikke omfattet af direktivet).

E-cigaretter kan enten være engangscigaretter, genopladelige (med en patron, der bruges én gang) eller genopfyldelige (med en genbrugspatron).

Hvorfor er der behov for nye regler for e-cigaretter?

E-cigaretter er en forholdsvis ny produktkategori med en stigende markedsandel. Selvom de ofte spiller en rolle, når folk vil holde op med at ryge eller trappe ned, er deres langsigtede virkninger for folkesundheden fortsat ukendte. Da nikotin er et vanedannende og giftigt stof, er det nødvendigt at stille sikkerheds- og kvalitetskrav til nikotinholdige e-cigaretter.

Der er også behov for rapportering, så de offentlige myndigheder kan overvåge og lære mere om produkterne. En række afgørelser om e-cigaretter overlades til medlemsstaterne, f.eks. regulering af aromastoffer, reklame uden grænseoverskridende virkninger og aldersgrænser.

De nye regler vil ikke gælde medicinske e-cigaretter (som defineret i direktiv 2001/83/EC) eller medicinsk udstyr (direktiv 93/42/EEC), men omfatter alle elektroniske cigaretter til forbrugere, der markedsføres i EU.

Hvad ændrer sig for forbrugerne og producenterne af e-cigaretter?

Forbrugere af e-cigaretter:

  • vil nyde godt af bedre sikkerheds- og kvalitetskrav til produkterne: da nikotin er klassificeret som et giftigt stof, bliver der en maksimal nikotinkoncentration for e-cigaretter og en maksimal størrelse for patroner, tanke og beholdere til nikotinvæsker. De skal være børnesikrede og sikrede mod manipulation og beskyttede mod lækage for at begrænse risikoen for at udsætte forbrugerne – især børn – for risikoen for at håndtere eller indtage stoffet. Kun ingredienser af høj renhed må bruges i den nikotinholdige væske, og e-cigaretter skal indeholde nikotindoser i ensartede mængder under normale anvendelsesbetingelser. Det betyder, at der skal afgives samme mængde nikotin, hver gang brugeren suger i en e-cigaret i et bestemt tidsrum og med en bestemt styrke.

  • vil blive bedre oplyst gennem nye krav til indpakning og mærkning: sundhedsadvarsler bliver obligatoriske på e-cigaretpakker, som også skal have brugsvejledning, oplysninger om afhængighed og toksicitet, liste over ingredienser i produktet og oplysninger om nikotinindholdet. Ingen salgsfremmende elementer bliver tilladt på pakkerne.

  • vil blive bedre beskyttet: Medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen vil være i stand til at gribe ind i tilfælde af begrundet tvivl om produkternes sikkerhed. Myndighederne vil overvåge markedet for at se, om der er dokumentation for, at e-cigaretter fører til nikotinafhængighed eller til traditionelt tobaksforbrug, navnlig blandt unge og ikke-rygere, og Kommissionen aflægger rapport om sikkerhedsmæssige betænkeligheder og markedsudviklingen.

Producenter af e-cigaretter skal (ud over at fremstille deres produkter i overensstemmelse med ovennævnte regler om sikkerhed, kvalitet og emballage):

  • underrette medlemsstaterne, inden de markedsfører nye produkter: meddelelsen skal indeholde oplysninger om producenten, de anvendte ingredienser og emissioner, nikotindoser og -optagelse, produkt og produktionsproces og en erklæring om, at producenten påtager sig det fulde ansvar for produktets kvalitet og sikkerhed ved normal brug.

  • hvert år rapportere til medlemsstaterne: om produkternes salgsmængder, typer brugere og deres præferencer og tendenser.

  • overholde specifikke regler for reklame: eksisterende regler for grænseoverskridende reklame og fremme af salget af tobaksvarer vil også gælde e-cigaretter.

Kan reglerne om e-cigaretter tages op til fornyet overvejelse på et senere tidspunkt?

Overvågning og rapportering om alle udviklinger, der vedrører e-cigaretter – herunder på markedet og sundhedsområdet – indgår i det nye direktiv. De oplysninger, der indsamles, vil give et godt overblik over, hvilke yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger der eventuelt er påkrævet, og Kommissionen vil tage spørgsmålet op på ny, hvis det er nødvendigt.

Opretholdes forbuddet mod snus?

Ja. I EU har tobak, der indtages oralt (som snus) – der ikke tygges – været forbudt siden 1992. Sverige har en undtagelse i sin tiltrædelsestraktat, men svenskerne skal sikre, at produktet ikke sælges uden for Sverige. Snus er vanedannende og har sundhedsskadelige virkninger. Allerede før 1992 var en række EU-lande begyndt at forbyde produktet på grund af dets betydelige vækstpotentiale og appel til unge.

Hvad bliver der gjort for at bekæmpe ulovlig handel med tobaksvarer?

Det nye direktiv indeholder vidtgående foranstaltninger mod ulovlige tobaksvarer, som skal sikre, at der kun sælges produkter, der opfylder direktivets krav, i EU. Det indføres et sporingssystem til den lovlige forsyningskæde i hele EU samt synlige og usynlige sikkerhedsfeatures (f.eks. hologrammer), der skal lette håndhævelsen af reglerne og hjælpe myndighederne og forbrugerne med at opdage ulovlige produkter. De foranstaltninger, der er fastsat i det nye direktiv, vil bidrage til at omdirigere handel med tobak til lovlige kanaler og kan også hjælpe medlemsstaterne med at genskabe mistede indtægter. Sporing af disse produkter vil blive indfaset først for cigaretter og rulletobak og derefter for alle andre tobaksvarer.

Vil grænseoverskridende fjernsalg blive forbudt?

Grænseoverskridende fjernsalg vil ikke blive forbudt på EU-niveau, men de enkelte medlemsstater kan vælge at forbyde det. Hvis de gør, må de detailhandlende ikke levere til forbrugere i den pågældende medlemsstat. Hvis de vælger ikke at forbyde fjernsalg, skal detailhandlende, som ønsker at sælge tobaksprodukter hen over grænserne, anmelde deres aktivitet inden det første salg i den medlemsstat, hvor de er etableret, og i de medlemsstater, som de sælger tobaksvarer til. Desuden skal de indføre et system til alderskontrol for at sikre, at tobaksvarer ikke sælges til børn og unge.

Hvad er de forventede sundhedsmæssige og økonomiske fordele ved de nye regler?

Strenge regler om emballage og tillokkende aromastoffer skal bidrage til at få unge til at afholde sig fra at eksperimentere med og blive afhængige af tobak. Revisionen af reglerne forventes at føre til et fald på 2 % i tobaksforbruget over en femårig periode. Det svarer til omkring 2,4 millioner færre rygere i EU.

Regeringerne og samfundet som helhed vil drage fordel af en bedre folkesundhed, som giver flere sunde leveår. Sundhed er en værdi i sig selv, og en sund befolkning er en nøglefaktor for økonomisk vækst. Den nedbringelse af tobaksforbruget, der følger af de nye foranstaltninger, er beregnet at ville føre til årlige besparelser til sundhedsydelser på 506 mio. EUR.

Klarere og mere præcise oplysninger om tobaksvarer vil give folk mulighed for at træffe begrundede beslutninger. Tobaksvareproducenterne vil desuden drage fordel af klarere regler, et mere velfungerende indre marked og lige konkurrencevilkår. Med de nye regler tages der også hensyn til små og mellemstore virksomheders særlige behov.

Hvornår træder de nye regler i kraft?

Det nye direktiv skulle træde i kraft i maj 2014. En gennemførelsesperiode på to år for medlemsstaterne til at bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med det reviderede direktiv betyder, at de fleste af de nye regler vil blive anvendt i første halvdel af 2016. Men direktivet fastsætter også en overgangsperiode for alle produktkategorier for at give producenter og detailhandlende tid til at sælge ud af deres lagerbeholdning, forudsat varerne overholder det gamle direktiv eller anden relevant lovgivning. Som nævnt ovenfor er der planlagt en udfasningsperiode på fire år for alle produkter med en markedsandel i EU på over 3 %, f.eks. mentolcigaretter.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

Følg os på Twitter: @ eu_health


Side Bar