Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 26. února 2014

Otázky a odpovědi: nová pravidla pro tabákové výrobky

Evropský parlament dnes schválil revidovanou směrnici EU o tabákových výrobcích. Tento nový právní předpis zpřísňuje pravidla pro výrobu, produkci a prezentaci tabákových výrobků v EU a zavádí nová pravidla pro některé související výrobky. Tato zpráva podává informace o tom, co přesně se změní, až revidovaná směrnice vstoupí v platnost.

Proč se Komise rozhodla revidovat příslušná pravidla?

Cílem nové směrnice je zlepšit fungování vnitřního trhu EU s tabákovými výrobky a současně zajistit vysokou úroveň veřejného zdraví. Rada a Evropský parlament opakovaně vyzývaly k přezkumu směrnice z roku 2011, jelikož došlo k významným změnám ve třech hlavních oblastech.

Za prvé se objevily nové vědecké poznatky týkající se například tabákových aromat a účinnosti zdravotních varování.

Za druhé se na trhu objevily nové výrobky jako elektronické cigarety a silně aromatizované tabákové výrobky.

Za třetí došlo v posledních deseti letech na mezinárodní úrovni ke změnám, na které členské státy zareagovaly různými regulačními přístupy. EU a všechny členské státy jsou smluvními stranami právně závazné Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC), která vstoupila v platnost v únoru 2005.

Jedním z nejnaléhavějších důvodů pro posílení pravidel týkajících se tabákových výrobků je negativní dopad tabáku na lidské zdraví. Užívání tabáku způsobuje v EU ročně přibližně 700 000 úmrtí, kterým lze zabránit. Převážná většina kuřáků začíná kouřit ve velmi nízkém věku – 70 % před svými 18. narozeninami a 94 % před dovršením 25 let. Nová směrnice se snaží snížit atraktivitu tabáku a tabákových výrobků v EU, a to zejména s ohledem na mladé lidi.

Jak bude v budoucnu vypadat krabička cigaret?

Jak je vidět na obrázku, bude v budoucnu na krabičkách povinné vyobrazení a zdravotní varování umístěné v horní části a pokrývající 65 % přední a zadní strany krabičky. Zdravotní varování (např. „Kouření zabíjí – přestaňte hned teď“; „Cigaretový kouř obsahuje přes 70 látek způsobujících rakovinu“ budou pokrývat rovněž 50 % povrchu bočních stran krabičky

a nahradí stávající informace o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhličitého.

Stanovením minimálních rozměrů zdravotních varování se zajistí, aby byla dobře viditelná, a již nebude možné koupit „slimky“, tenké cigarety v úzkých balíčcích, jejichž cílovou skupinou byly zejména mladé ženy.

Aby se zajistilo, že zdravotní varování budou zřetelná, budou muset mít cigaretové krabičky tvar kvádru a v každé krabičce bude minimálně 20 cigaret.

Na krabičce nebude možné umístit žádné propagační nebo zavádějící prvky nebo elementy. Tím se myslí například informace o přínosech pro životní styl, o chuti nebo aromatech či jejich nepřítomnosti (např. „bez konzervantů“), akčních nabídkách nebo informace o tom, že je konkrétní produkt méně škodlivý než ostatní.

Podobná pravidla se budou vztahovat i na obaly tabáku pro ruční balení, které budou muset být také opatřeny zdravotním varováním na přední a zadní straně (dohromady 65 % povrchu obalu) a dalšími varovnými nápisy. Tabák pro ruční balení může být prodáván v obalech kvádrového nebo válcovitého tvaru nebo v balíčku, přičemž každé balení musí obsahovat nejméně 30 g tabáku.

Jak to bude s označováním méně obvyklých tabákových výrobků?

Směrnice se sice vztahuje na všechny tabákové výrobky, avšak členské státy mají výhrady, pokud jde o pravidla pro výrobky, které se v současnosti nepoužívají ve významném množství, jako je dýmkový tabák, doutníky, doutníčky a výrobky, které neprodukují kouř.

Přestože se členské státy mohou rozhodnout tyto výrobky z přísných pravidel pro označování (použití obrazových i textových zdravotních varování) vyjmout, stále budou muset zajistit, aby byly výrobky označeny všeobecným varováním doplněným o textové varování. Tabákové výrobky, které neprodukují kouř, budou muset být označeny zdravotním varováním na dvou největších plochách obalu. Stejně jako v předchozí směrnici je umístění a velikost veškerých varování upraveno zvláštními pravidly.

Mohou členské státy zavést jednotné balení?

Ačkoliv nová pravidla znamenají, že zdravotní varování budou pokrývat převážnou část celkového povrchu krabičky cigaret, zbude určité místo pro uvedení značky. Nová směrnice členským státům výslovně umožňuje, aby zavedly další opatření týkající se standardizace balení nebo jednotné balení, pokud je to v zájmu veřejného zdraví, přiměřené a nevytváří to skryté překážky obchodu mezi členskými státy.

Budou zakázány aromatizované cigarety? Jak to bude s přídatnými látkami atd.?

V cigaretách a tabáku pro ruční balení nesmí být aromata použita v množství, které by výrobku dodalo výrazné charakteristické aroma jiné než tabákové. Směrnice cigarety a tabák pro ruční balení s takovýmto charakteristickým aroma zakazuje. Členské státy a Komise mohou předtím, než v této věci rozhodnou, konzultovat nezávislou evropskou poradní skupinu. Mentol je považován za charakteristické aroma a bude zakázán po uplynutí čtyřletého přechodného období, které se vztahuje na všechny výrobky s větším než 3% podílem na trhu v EU.

Ostatní tabákové výrobky, jako jsou doutníky, doutníčky a výrobky, které neprodukují kouř, jsou ze zákazu charakteristických aromat vyňaty. Tato výjimka se v případě, že dojde k zásadní změně okolností (s ohledem na objem prodeje nebo stupeň rozšíření mezi mladými lidmi), zruší. Z tohoto zákazu je vyňat také tabák pro orální použití (Snus), na který se nevztahují ani některá další ustanovení týkající se složení.

Přídatné látky, které jsou při výrobě tabákových výrobků nepostradatelné, jako je cukr, kterým se nahrazuje cukr, k jehož ztrátám dochází během sušení, mohou být používány i nadále. Směrnice nerozlišuje mezi odrůdami tabáku, jako jsou Virginia, Burley nebo Oriental.

Jaké informace budou muset výrobci tabákových produktů poskytovat?

Na všechny tabákové výrobky se bude vztahovat povinné oznamování složek ve standardizovaném elektronickém formátu. Rozšířená oznamovací povinnost bude zavedena pro některé často používané látky, které se nacházejí v cigaretách a tabáku pro ruční balení (seznam priorit). To umožní regulačním orgánům získat více informací o složkách obsažených v tabákových výrobcích a jejich vlivu na zdraví a vznik závislosti.

Stejně jako v předchozí směrnici bude povinné poskytnout informace o zplodinách dehtu, nikotinu a oxidu uhličitého u cigaret, a pokud jsou dostupné, také informace o dalších zplodinách. Členské státy mohou po výrobcích rovněž požadovat, aby provedli studie týkající se dopadu přídatných látek na zdraví.

Bude i nadále možné kupovat/kouřit elektronické cigarety?

Ano. Budou nicméně zavedená nová pravidla pro zajištění bezpečnosti a kvality tohoto výrobku. Nová pravidla byla navržena s cílem zajistit v celé EU stejné zacházení s e-cigaretami, které obsahují nikotin (na výrobky, které nikotin neobsahují, se směrnice nevztahuje).

Elektronické cigarety mohou být jednorázové (na jedno použití), dobíjecí (jednorázovou patronou) nebo plnící (z plnící lahvičky).

Proč potřebujeme nová pravidla pro elektronické cigarety?

Elektronické cigarety jsou poměrně nový výrobek a jejich podíl na trhu roste. I když mohou plnit určitou úlohu při zanechání nebo omezení kouření, jejich dlouhodobé dopady na veřejné zdraví nejsou doposud známy. Protože je nikotin návyková toxická látka, je nezbytné zavést požadavky na kvalitu a bezpečnost elektronických cigaret obsahujících nikotin.

Aby mohly veřejné orgány tyto produkty monitorovat a získávat o nich nové informace, je nezbytné rovněž zavést povinnost poskytovat informace. Řada rozhodnutí týkajících se elektronických cigaret zůstane na členských státech – např. regulace aromat, reklama bez přeshraničního dopadu a věkové omezení.

Tato nová pravidla se nebudou vztahovat na elektronické cigarety používané k léčebným účelům (jak je stanoveno ve směrnici 2001/83/ES) nebo na zdravotnické prostředky (směrnice 93/42/EHS), ale bude platit pro všechny spotřební elektronické cigarety uvedené na trh EU.

Co se změní pro uživatele a výrobce elektronických cigaret?

Uživatelé elektronických cigaret:

  • budou mít z posílených požadavků na bezpečnost a kvalitu výrobků prospěch: s ohledem na to, že je nikotin toxická látka, bude pro elektronické cigarety zavedena maximální úroveň koncentrace nikotinu a bude rovněž zaveden maximální objem patron, nádob a lahviček s nikotinovou náplní (e-liquid). Tyto nádoby s náplní budou muset být zabezpečené proti nežádoucí manipulaci, odolné proti otevření dětmi a chráněny proti úniku, aby se omezilo riziko, že náplň spotřebitele nebo zejména děti potřísní, nebo že ji požijí. V kapalině obsahující nikotin mohou být použity pouze vysoce čisté složky a na elektronické cigarety bude kladen požadavek, aby za běžných podmínek použití dávkovaly stabilní množství nikotinu. To znamená, že pokud si spotřebitel z elektronické cigarety potáhne stejnou silou a stejně dlouze, měl by pokaždé vdechnout podobné množství nikotinu.

  • budou díky požadavkům na balení a označování lépe informování: zdravotní varování na obalech elektronických cigaret budou povinná, stejně jako návod k použití, informace o návykovosti a toxicitě, seznam všech látek obsažených v produktu a informace o obsahu nikotinu ve výrobku. Na krabičce nebude možné umístit žádné propagační prvky.

  • budou lépe chráněni: orgány členských států a Komise budou moci zasáhnout v případě, že v souvislosti s těmito výrobky vzniknou odůvodněná bezpečnostní rizika. Orgány budou monitorovat trh s cílem odhalit důkazy o tom, že používání elektronických cigaret vede k závislosti na nikotinu nebo k zahájení konzumace tradičních tabákových výrobků, zejména u mladých lidí a nekuřáků, a Komise bude informovat o bezpečnostních rizicích a vývoji na trhu.

Výrobci elektronických cigaret budou (kromě toho, že své výrobky budou vyrábět v souladu s výše uvedenými pravidly pro bezpečnost, kvalitu a balení) mít za povinnost:

  • předem členským státům oznámit uvedení nových výrobků na trh: oznámení bude obsahovat informace o výrobci, použitých složkách a zplodinách, dávce a úrovni příjmu nikotinu, výrobku a výrobním procesu a prohlášení o tom, že výrobce přijímá plnou odpovědnost za kvalitu a bezpečnost výrobku při běžném použití.

  • každoročně členským státům oznamovat: objemy prodeje výrobků, typy uživatelů a jejich preference a trendy.

  • dodržovat zvláštní pravidla týkající se reklamy: stávající pravidla pro přeshraniční reklamu a propagaci tabákových výrobků se budou vztahovat rovněž na elektronické cigarety.

Mohou být pravidla týkající se elektronických cigaret později přehodnocena?

V nové směrnici je zakotveno monitorování a podávání zpráv související s elektronickými cigaretami zaměřené na vývoj trhu a změny týkající se zdravotních rizik. Shromážděné informace umožní získat přehled o tom, jaká další legislativní opatření je třeba případně přijmout, a Komise v případě potřeby tuto oblast přezkoumá.

Je zachován zákaz tabáku pro orální použití (snus)?

Ano. V EU je tabák pro orální použití (např. snus), který se nežvýká, zakázán již od roku 1992. Na Švédsko se v rámci jeho přístupové smlouvy vztahuje výjimka, pokud zajistí, aby uvedený výrobek nebyl prodáván mimo švédské území. Snus je návykový a má nepříznivý dopad na zdraví. Již před rokem 1992 řada členských států tento výrobek zakázala s ohledem na potenciál tržního růstu a jeho přitažlivost pro mladé lidi.

Jaké kroky jsou přijímány proti nelegálnímu obchodu s tabákovými výrobky?

Nová směrnice obsahuje přísná opatření proti nelegálnímu obchodu s tabákovými výrobky, aby se zajistilo, že se v EU prodávají pouze výrobky splňující požadavky směrnice. Zavádí celoevropský systém pro sledování a dohledávání určený pro legální dodavatelský řetězec a viditelné a neviditelné bezpečnostní prvky (např. hologramy), což by mělo usnadnit vymahatelnost práva a pomoci orgánům a spotřebitelům odhalit nelegální výrobky. Opatření obsažená v nové směrnici pomůžou nasměrovat obchod s tabákem na legální cestu a mohou rovněž pomoci členským státům obnovit ušlé příjmy. Sledování a dohledávání tabákových výrobků bude zavedeno postupně, přičemž nejdříve se začne uplatňovat na cigarety a tabák pro ruční balení a následně na všechny ostatní tabákové výrobky.

Bude zakázán přeshraniční prodej na dálku?

Na úrovni EU nebude přeshraniční prodej na dálku zakázán, avšak členské státy se mohou rozhodnout, že zákaz takového prodeje zavedou. Pokud k tomu dojde, nesmí obchodníci dodávat výrobky spotřebitelům sídlícím v příslušném členském státě. Pokud se členské státy pro zákaz nerozhodnou, musí obchodníci, kteří chtějí prodávat tabákové výrobky do zahraničí, oznámit svou činnost před prvním prodejem v členském státě, ve kterém se nacházejí, a ve členských státech, do kterých hodlají tabákové výrobky prodávat. Musí rovněž zavést systém pro ověření věku, aby se zajistilo, že se tabákové výrobky neprodávají dětem a dospívajícím.

Jaké jsou předpokládané zdravotní a hospodářské přínosy těchto nových pravidel?

Přísná pravidla vztahující se na krabičky a atraktivní aromata by měla mladé lidi odradit od experimentování s tabákem a zabránit jim ve vytvoření závislosti. Předpokládá se, že nová směrnice povede v průběhu 5 let ke snížení spotřeby tabáku o 2 %. To znamená přibližně o 2,4 milionů méně kuřáků v celé EU.

Přínosem pro vlády a společnost jako celek bude zlepšení veřejného zdraví, zejména prodloužení části života prožité ve zdraví. Zdraví je hodnotou samo o sobě a zdravá populace je klíčem k hospodářskému růstu. Snížení spotřeby tabáku, ke kterému nová opatření povedou, povede podle propočtů každoročně v oblasti zdravotní péče k úsporám ve výši 506 milionů eur.

Srozumitelnější a přesnější informace o tabákových výrobcích umožní, aby lidé přijímali informovaná rozhodnutí. Jasnější pravidla, zlepšené fungování vnitřního trhu a rovné podmínky budou navíc přínosem také pro výrobce. Nová pravidla zohledňují rovněž potřeby malých a středních podniků.

Kdy začnou nová pravidla platit?

Nová směrnice by měla vstoupit v platnost v květnu 2014. S ohledem na dvouleté prováděcí období, které má členským státům umožnit, aby uvedly své právní předpisy do souladu s revidovanou směrnicí, začne většina nových pravidel platit v první polovině roku 2016. Směrnice však rovněž počítá s přechodným obdobím pro všechny kategorie výrobků, aby měli výrobci a obchodníci čas doprodat své stávající zásoby splňující požadavky staré směrnice a všech dalších příslušných právních předpisů. Jak bylo uvedeno výše, počítá se u všech výrobků, které mají podíl na trhu vyšší než 3 %, např. u mentolových cigaret, se čtyřletým přechodným obdobím.

Další informace:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_cs.htm

Sledujte nás na Twitteru: @EU_Health


Side Bar