Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL CS ET SK RO

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 20. februarja 2014

Februarski paket kršitev: glavne odločitve

ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ENERGETIKA

OKOLJE

NOTRANJE

ZADEVE

PRAVOSODJE

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

PROMET

AT

1

BE

1

CY

1

1

1

CZ

1

DK

1

EE

1

ES

1

2

IE

1

IT

2

LU

1

1

2

PT

1

RO

2

1

SI

1

SK

1

UK

1

Evropska komisija v mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti v skladu s pravom EU. Te odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno uporabo prava EU v korist državljanov in podjetij.

Komisija je danes sprejela 121 odločitev, od tega 18 obrazloženih mnenj, 8 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve. Za več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/12.

 1. Zadeve, predložene Sodišču

 1. Notranji trg z energijo: Komisija je proti Irski sprožila postopek pred Sodiščem zaradi neprenosa predpisov EU

Evropska Komisija je proti Irski sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker ta ni v celoti prenesla predpisov EU o notranjem trgu z energijo. Irska je do zdaj le delno prenesla direktivo o električni energiji (2009/72/ES). Cilj te direktive je zagotoviti, da se električna energija proizvaja, prenaša in prodaja na konkurenčnih trgih, ki omogočajo enake pogoje za vse subjekte na trgu. Odprti in konkurenčni trgi bodo državljanom in podjetjem zagotovili zanesljivo in trajnostno oskrbo z energijo ob najnižjih mogočih stroških. Države članice bi morale direktivo o električni energiji prenesti do 3. marca 2011.

Komisija predlaga dnevno denarno kazen v višini 20.538 EUR. Pri predlagani kazni sta bili upoštevani trajanje in resnost kršitve. Če bo Sodišče temu pritrdilo, se bo dnevna denarna kazen plačevala od dneva izdaje sodbe Sodišča do dneva prenosa Direktive.

(Več informacij: IP/14/155 – S. Berger – telefon: +32 2292792 – mobilni telefon: +32 460792792)

 1. Zanesljivost oskrbe: Komisija je proti Cipru sprožila postopek pred Sodiščem zaradi neprenosa predpisov EU o minimalnih zalogah nafte

Evropska komisija je proti Cipru sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi neprenosa direktive o zalogah nafte. Države članice morajo v skladu s to direktivo hraniti minimalne zaloge surove nafte in naftnih derivatov, da bi zagotovile zanesljivost oskrbe z nafto ob morebitnih motnjah. To direktivo so morale prenesti do 31. decembra 2012.

Komisija proučuje tudi stanje glede prenosa v drugih državah članicah, ki je niso obvestile o popolnem prenosu te zakonodaje. Zato bi lahko Komisija današnji ukrep v naslednjih mesecih dopolnila z nadaljnjimi postopki pred Sodiščem.

(Več informacij: IP/14/156 – S. Berger – telefon: +32 2292792 – mobilni telefon: +32 460792792)

 1. Okolje: Komisija je proti Danski sprožila postopek pred Sodiščem zaradi težav glede gospodarjenja z vodami

Evropska komisija je proti Danski sprožila postopek pred Sodiščem, ker ta ni predložila načrtov za upravljanje povodij. Ti načrti so bistveni za uvedbo ukrepov, ki so potrebni za doseganje cilja „dobrega stanja“ danskih voda do leta 2015, in bi jih bilo treba sprejeti do decembra 2009. Zaradi zamude pri teh načrtih bi se lahko zgodilo, da ne bi bilo mogoče zagotoviti zahtevane kakovosti voda. Komisija je zadeve na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika predložila Sodišču EU.

(Več informacij: IP/14/157 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Evropska komisija je proti Estoniji sprožila postopek pred Sodiščem v zvezi z dostopom do informacij o okolju

Evropska komisija je proti Estoniji sprožila postopek pred Sodiščem zaradi pomanjkljivosti v zakonodaji o dostopu do informacij o okolju. Države članice morajo v skladu z zakonodajo EU zagotoviti, da lahko državljani zlahka dostopajo do informacij o okolju, ki jih imajo javni organi. Komisija je ocenila estonsko zakonodajo na tem področju in ugotovila, da vsebuje pomanjkljivosti; kljub številnim opozorilom niso bili sprejeti ukrepi za izboljšanje te zakonodaje. Komisija je zato na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika proti Estoniji sprožila postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: IP/14/158 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Delovni čas: Komisija je proti Italiji sprožila postopek pred Sodiščem zaradi nespoštovanja predpisov EU glede javnega zdravstva

Evropska komisija se je odločila, da proti Italiji sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi nepravilne uporabe direktive o delovnem času za zdravnike v javnem zdravstvu. Italija tem zdravnikom trenutno odreka pravico do omejenega tedenskega delovnega časa in minimalnega časa dnevnega počitka.

Komisija je po prejemu več pritožb v obrazloženem mnenju, poslanem maja 2013 (MEMO/13/470), Italijo pozvala, naj ustrezno ukrepa in zagotovi skladnost nacionalne zakonodaje z Direktivo.

(Več informacij: IP/14/159 – J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Delovno pravo: Komisija je proti Luksemburgu sprožila postopek pred Sodiščem zaradi delavcev, zaposlenih za določen čas

Evropska komisija se je odločila, da proti Luksemburgu sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi kršitve obveznosti iz direktive o delu za določen čas (1999/70/EC) za učinkovito zaščito nekaterih delavcev, zaposlenih za določen čas.

Komisija se je s temi težavami seznanila po oceni izvajanja Direktive 1999/70/ES. Luksemburgu je aprila 2013 poslala obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev (MEMO/13/375), vendar je Luksemburg ni obvestil o sprejetih ukrepih za zagotavljanje skladnosti.

(Več informacij: IP/14/160 – J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. DDV za neodvisne skupine oseb: Komisija se je odločila, da proti Luksemburgu sproži postopek pred Sodiščem

Evropska komisija se je odločila, da pred Sodiščem Evropske unije sproži postopek proti Luksemburgu zaradi sistema DDV, ki ga ta država članica uporablja za neodvisne skupine oseb.

V skladu z evropsko zakonodajo so lahko DDV oproščene storitve, ki jih neodvisna skupina opravi za svoje člane, če so neposredno namenjene za opravljanje njihovih neobdavčljivih ali oproščenih dejavnosti. Luksemburška ureditev, ki določa najvišji prag obdavčenih transakcij, pa ne izpolnjuje tega pogoja.

Evropska komisija zato meni, da ti predpisi niso skladni s pravili, ki jih je Evropska unija določila na področju DDV. Poleg tega bi lahko povzročili izkrivljanje konkurence.

(Več informacij: IP/14/161 E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon +32 498983871)

 1. Obrazložena mnenja

 1. Komisija poziva Avstrijo in Španijo k večji preglednosti pri financiranju na področju železnic

Evropska komisija je zaskrbljena, ker bi morali Avstrija in Španija zagotoviti popolno preglednost glede ločevanja poslovnih računov na področju železnic, kot predpisuje Direktiva 2012/34/EU. Eden od glavnih namenov predpisov EU je zagotoviti preglednost pri uporabi javnih sredstev za storitve javnega prevoza, da se lahko izvajalcem prevoznih storitev omogočijo enaki konkurenčni pogoji v korist končnih uporabnikov.

Ti državi za zdaj v nasprotju z določbami EU ne zagotavljata popolne preglednosti pri predstavitvi poslovnih računov prevoznikov v železniškem prometu, zlasti v zvezi z javnimi sredstvi, izplačanimi za storitve iz obveznosti javne službe. Samo z vodenjem preglednih računov je mogoče ugotoviti, kako se porabljajo javna sredstva in ali se porabljajo za druge namene od predvidenih. Sedanja ureditev v Avstriji in Španiji dejansko ne izključuje možnosti, da se javna sredstva, izplačana za obveznosti javne službe in namenjena storitvam potniškega prevoza, uporabljajo za navzkrižno subvencioniranje drugih prevoznih storitev.

Ker je to v nasprotju z veljavnimi predpisi EU, katerih cilj je vzpostavitev učinkovitega, neizkrivljenega in konkurenčnega notranjega trga EU za železniški promet, je Komisija Avstriji in Španiji poslala obrazloženo mnenje. Če v dveh mesecih ne bo prejela zadovoljivega odgovora, bo lahko proti njima sprožila postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns – telefon: +32 22987638 – mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Okolje: Komisija poziva Belgijo k ukrepanju v zvezi z onesnaževanjem zraka

Evropska komisija je zaskrbljena, ker Belgija prebivalcem ne zagotavlja zaščite pred onesnaževanjem z drobnimi delci (PM10). Vir teh drobnih delcev, ki lahko povzročijo astmo, težave s srcem in ožiljem, raka na pljučih in prezgodnjo smrt, so emisije iz industrije, prometa in ogrevanja gospodinjstev. Države članice morajo v skladu z zakonodajo EU omejiti izpostavljenost prebivalstva tem delcem. Prebivalci Bruslja, pristaniškega območja v Gentu, Antwerpna (vključno s pristaniškim območjem), Flandrije in Liega so od leta 2005 izpostavljeni nezdravim ravnem PM10. Komisija meni, da Belgija ni sprejela ukrepov, ki bi jih morala izvajati že od leta 2005 za varovanje zdravja prebivalstva, zato jo je pozvala, naj sprejme v prihodnost usmerjene, hitre in učinkovite ukrepe, da bi bilo obdobje neizpolnjevanja obveznosti čim krajše. Današnji ukrep, ki je v tehničnem smislu dodatno obrazloženo mnenje, sledi dodatnemu uradnemu opominu, ki je bil poslan novembra 2012 (glej IP/13/47). Če Belgija ne bo ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Zdravje in varnost: Komisija poziva Ciper k izvajanju direktive o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju

Komisija je Ciper pozvala, naj v nacionalno zakonodajo prenese direktivo EU o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju (2010/32/EU). S to direktivo se izvaja okvirni sporazum o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju, ki sta ga sklenila Evropsko združenje delodajalcev v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju (HOSPEEM) in Evropska zveza sindikatov javnih uslužbencev (EPSU). Cilj te direktive je doseči čim varnejše delovno okolje za zaposlene v zdravstvenem sektorju in bolnišnicah, in sicer z združevanjem ukrepov načrtovanja, ozaveščanja, obveščanja, usposabljanja, preprečevanja in nadzora. Poziv Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Ciper mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o sprejetih ukrepih za skladnost z Direktivo. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da bo proti Cipru sprožila postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Okolje: Komisija poziva Ciper, naj prenese predpise EU o skladiščenju kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek

Evropska komisija Ciper poziva, naj pošlje podrobne podatke o prenosu zakonodaje EU o skladiščenju kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek, v nacionalno zakonodajo. Ko je Ciper zamudil prvotni rok, tj. 15. marec 2013, mu je Komisija poslala uradni opomin, v katerem mu je dala na voljo dva meseca za odgovor. Ker ni prejela odgovora, mu pošilja obrazloženo mnenje. Če Ciper ne bo ukrepal v dveh mesecih, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Schengen: Komisija poziva Češko k uskladitvi nacionalne zakonodaje o odgovornosti prevoznikov s predpisi EU

Komisija je danes Češko uradno pozvala, naj spremeni svojo zakonodajo in zagotovi, da se prevoznikom ne izrekajo kazni, ker na letih znotraj schengenskega območja prevažajo tuje državljane brez ustreznih potnih listin.

Komisija je izdala obrazloženo mnenje, v katerem je Češko pozvala k pregledu nacionalne zakonodaje na tem področju. Če Češka Komisije v dveh mesecih ne bo obvestila o ukrepih, ki jih je sprejela za zagotavljanje popolne skladnosti s svojimi obveznostmi v skladu z Direktivo, se lahko Komisija odloči, da proti njej sproži postopek pred Sodiščem EU.

V skladu z zakonodajo EU (Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 in Direktiva Sveta 2001/51/ES) so prevozniki odgovorni, da imajo osebe, ki jih prepeljejo na ozemlje držav članic, potrebne veljavne potne listine, in jim je treba naložiti kazni, če prevažajo potnike s pomanjkljivimi dokumenti. Vendar to velja samo za primere, kadar prevozniki prepeljejo državljane tretjih držav na ozemlje Evropske unije. Odgovornost prevoznikov zato ne velja za notranje lete znotraj schengenskega območja ali za državljane EU. Uvedba takšnih pravil za lete znotraj schengenskega območja pomeni, da morajo prevozniki za osebe, ki prečkajo notranje meje, opravljati sistematične kontrole, podobne tistim, ki jih je treba opravljati samo za potnike na mednarodnih letih.

(Več informacij: M. Cercone – telefon: +32 22980963 – mobilni telefon: +32 498982349)

 1. Delovni čas: Komisija poziva Španijo k spoštovanju pravic specialistov sodne medicine do najdaljšega delovnega časa in minimalnega časa počitka

Evropska komisija je Španijo pozvala, naj v skladu z zahtevami direktive o delovnem času (2003/88/EC) spoštuje pravice specialistov sodne medicine do omejenega delovnega časa in minimalnega časa počitka. Španska zakonodaja specialistom sodne medicine ne zagotavlja številnih ključnih pravic iz te direktive, na primer omejitve povprečnega tedenskega delovnega časa na 48 ur v štirimesečnem referenčnem obdobju in minimalnega časa počitka po nadurnem delu. Poleg običajnega delovnega časa morajo redno opravljati tedensko dežurstvo, nacionalna zakonodaja pa ne zagotavlja, da bi bile te nadure v povprečju omejene na 48 ur na teden, pri čemer se takšno povprečje izračuna za ustrezno referenčno obdobje. Nacionalna zakonodaja specialistom sodne medicine niti ne zagotavlja minimalnega časa dnevnega počitka med temi dežurstvi. V skladu z Direktivo lahko države članice iz določb o minimalnem času dnevnega počitka izvzamejo dejavnosti, ki zahtevajo nepretrgano storitev, vendar samo če se zadevnim delavcem dodeli enakovreden nadomestni počitek takoj po podaljšanem delovnem času, česar španska nacionalna zakonodaja ne zagotavlja. Komisija je prejela pritožbo v zvezi s temi razmerami in Španiji septembra 2012 poslala uradni opomin, v katerem je izrazila svoje pomisleke. Zahteva je bila poslana kot obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Španija ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o sprejetih ukrepih za uskladitev nacionalne zakonodaje z zakonodajo EU. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da proti Španiji sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Pomorska varnost: Komisija poziva Španijo k pravilnemu izvajanju ukrepov za izboljšanje varnosti v svojih pristaniščih

Evropska komisija je Španiji poslala uradno zahtevo, v kateri jo je pozvala k pravilni uporabi direktive o krepitvi varnosti v pristaniščih (2005/65/ES) za vsa španska pristanišča, na katera se nanaša ta direktiva. Zaradi ogrožanja varnosti je glavni cilj te direktive uvedba skupnih ukrepov za krepitev varnosti v pristaniščih. Veliko španskih pristanišč še ni sprejelo in začelo izvajati ocene varnosti in varnostnih načrtov pristanišča, določenih v tej direktivi. Cilj te direktive, ki je osnovno orodje politike za pomorsko varnost, je zagotoviti visoko in enako stopnjo varnosti za potnike in tovor v vseh evropskih pristaniščih.

(Več informacij: H. Kearns – telefon: +32 22987638 – mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Zdravje in varnost: Komisija poziva Italijo k popolni uporabi minimalnih zahtev za ribiče

Evropska komisija je Italijo pozvala, naj v celoti in pravilno uporabi Direktivo Sveta 93/103/ES o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah pri delu na ribiških ladjah, kot je določeno v Prilogi II k Direktivi. Področje uporabe italijanske zakonodaje, s katero je bila prenesena Direktiva, se zdi bistveno ožje od področja uporabe, ki ga zahteva Direktiva. Uporaba minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtev, določenih v italijanski zakonodaji, je zlasti odvisna od okoliščin, kakršne so značilnosti delovnega mesta, dejavnost ali tveganje na krovu, medtem ko bi bilo treba zahteve, določene v Direktivi, uporabljati v vseh okoliščinah, če to omogočajo značilnosti strukture ribiške ladje. Poziv Komisije je bil poslan kot „obrazloženo mnenje“ v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Italija mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o sprejetih ukrepih za popolno skladnost z Direktivo. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da proti Italiji sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Okolje: Komisija poziva Luksemburg, naj prenese predpise EU o industrijskih emisijah

Evropska komisija Luksemburg poziva, naj ji pošlje podrobne podatke o prenosu zakonodaje EU o industrijskih emisijah v nacionalno zakonodajo. Nova direktiva o industrijskih emisijah nadomešča in posodablja starejša pravila, da bi bilo mogoče čim bolj preprečiti, zmanjšati in odpraviti onesnaževanje, ki izvira iz industrijskih dejavnosti. Direktivo je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 7. januarja 2013. Luksemburg je zamudil ta rok, zato mu je bil 24. julija 2013 poslan uradni opomin. Odgovoril je, da je osnutek zakonodaje v obravnavi, vendar ni opredelil natančnega časovnega razporeda. Ker Luksemburg še vedno ni prenesel Direktive, mu Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Če ne bo ukrepal v dveh mesecih, se lahko zadeva predloži Sodišču EU, ki lahko naloži denarne kazni.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Komisija od Luksemburga zahteva pregled zakonodaje o obdavčitvi kapitalskega dobička iz nepremičninskih poslov:

Komisija je od Velikega vojvodstva Luksemburg uradno zahtevala, naj odpravi diskriminatorno davčno ureditev, ki jo uporablja za davčne zavezance, ki dohodke od nepremičnin ponovno vlagajo v tujini, tj. zunaj Velikega vojvodstva Luksemburg, vendar v EU/EGP.

Kapitalski dobiček od nadaljnje prodaje nepremičnine, ponovno vložen v tujini, se takoj obdavči. Nasprotno pa je isti kapitalski dobiček upravičen do začasnega odloga obdavčitve, če se ponovno vloži v nepremičnino v Luksemburgu. Ta ureditev se uporablja za fizične osebe, ki so lastnice nepremičnine v Luksemburgu, ne glede na to, ali imajo stalno prebivališče v Luksemburgu ali drugi državi EU/EGP.

Gre za neupravičeno omejitev prostega pretoka storitev in prostega pretoka kapitala, kot sta določena v členih 56 in 63 Pogodbe o delovanju EU (PDEU) in členih 36 in 40 Sporazuma EGP. Sodišče Evropske unije je tako odločilo že v sodbi z dne 26. oktobra 2006 v zadevi Komisija proti Portugalski, C-345/05.

Odločitev Komisije ima obliko obrazloženega mnenja. Če Komisija v dveh mesecih ne bo prejela zadovoljivega odgovora, lahko proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva Portugalsko k posodobitvi odlagališča odpadkov na Azorih

Evropska Komisija je zaskrbljena, ker Portugalska svojim prebivalcem ne zagotavlja zaščite pred učinki slabega ravnanja z odpadki na otoku Santa Maria (Azori). Kljub predhodnim opozorilom Komisije eno lokalno odlagališče odpadkov še vedno deluje v nasprotju z zakonodajo EU o odpadkih in odlagališčih odpadkov. Portugalska je navedla, da bo zgradila novo napravo za obdelavo organskih odpadkov in zaprla staro odlagališče odpadkov, vendar je Komisija zaskrbljena zaradi dosedanjega počasnega napredka. Da bi Portugalsko spodbudila k hitrejšemu ukrepanju na tem področju, ji pošilja obrazloženo mnenje. Če Portugalska ne bo ukrepala v dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva Romunijo k ukrepanju v zvezi z nezakonitimi odlagališči odpadkov in čiščenju bazenov za jalovino

Evropska komisija je zaskrbljena, ker Romunija svojim državljanom ne zagotavlja zaščite pred učinki slabega ravnanja z odpadki. Po najnovejših informacijah, ki jih ima Komisija na voljo, 19 romunskih odlagališč odpadkov kljub predhodnim opozorilom še vedno deluje v nasprotju z zakonodajo EU o odpadkih in odlagališčih odpadkov, kar pomeni resno tveganje za zdravje ljudi in okolje. Da bi Komisija Romunijo spodbudila k hitrejšemu ukrepanju na tem področju, ji pošilja obrazloženo mnenje. Pošilja pa ji ga tudi zato, da bi jo pozvala, naj očisti dva bazena za jalovino, namenjena izkopavanju bakra in cinka v mestu Moldova Noua. Bazena za jalovino sta obsežen vir strupenega prahu, ki ima precejšnje posledice za zdravje ljudi in okolje. Komisija je zaskrbljena, ker Romunija ni sprejela potrebnih ukrepov za nadzorovanje emisij in preprečitev opustitve lokacij. Komisija je oktobra 2012 začela postopek za ugotavljanje kršitev v tej zadevi. Romunski organi so poročali o napredku, vendar naloga še ni končana in zato resne težave zaradi prahu še niso odpravljene. Komisija Romuniji pošilja obrazloženo mnenje, in če ne bo ukrepala v dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Enotno evropsko železniško območje: Komisija poziva Romunijo k uvedbi pravičnih uporabnin za infrastrukturo in zagotovitvi finančne vzdržnosti svojega upravljavca infrastrukture

Evropska komisija je zaskrbljena zaradi finančnega ravnovesja glavnega romunskega upravljavca infrastrukture v prihodnjih letih. Romunsko železniško omrežje je eno od največjih v Evropski uniji, uporabnine za tovorne vlake pa so med najvišjimi v Evropi. Železniško omrežje je ustvarilo velik primanjkljaj, ki se je poglabljal vsako leto, večji deli omrežja pa se niso ohranjali v dobrem stanju. Poleg tega se ne zagotavljajo niti spodbude za upravljavca infrastrukture, da bi znižal stroške in uporabnine. Vendar direktiva o enotnem evropskem železniškem območju od držav članic zahteva, da z učinkovitimi spodbudami za zniževanje stroškov in uporabnin zagotovijo finančno ravnovesje upravljavca infrastrukture. Poleg tega morajo vlaki na dizelski pogon prispevati k financiranju električne opreme ob progi v enakem obsegu kot električni vlaki, saj so vsi glavni romunski železniški koridorji elektrificirani. Ker so uporabnine z direktivo EU omejene na neposredne stroške storitve železniškega prometa, Komisija Romunijo poziva, naj vlakom na dizelski pogon ne zaračunava takšnih uporabnin.

(Več informacij: H. Kearns – telefon: +32 22987638 – mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Slovenija: neprenos predpisov EU o starševskem dopustu

Komisija je v drugi fazi postopka za ugotavljanje kršitev Sloveniji danes izdala obrazloženo mnenje, ker država ni prenesla predpisov EU o minimalnih pravicah do starševskega dopusta. Revidirano direktivo o starševskem dopustu (2010/18/EU) je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 8. marca 2013. V skladu s to direktivo imajo vsi zaposleni starši pravico do vsaj štirih mesecev dopusta po rojstvu ali posvojitvi otroka (podaljšanje s treh mesecev na podlagi predhodnih predpisov EU). Predpisi zagotavljajo spodbudo za očete, da izkoristijo starševski dopust (ker en mesec dopusta ni prenosljiv med staršema), vendar je določitev dohodka delavcev med starševskim dopustom prepuščena državam članicam in/ali nacionalnim socialnim partnerjem. Vseh drugih 27 držav članic je Direktivo že preneslo v nacionalno zakonodajo. Ker Slovenija tega ni storila, slovenskim staršem niso zagotovljeni enaki pogoji za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.

(Več informacij: M. Andreeva – telefon: +32 22991382 – mobilni telefon: +32 498991382)

 1. Zdravje in varnost: Komisija Slovaško poziva, naj zagotovi, da zaščitne in preventivne službe zajemajo vse delavce

Evropska komisija je Slovaško pozvala, naj zagotovi, da morajo vsi delodajalci obvezno imenovati delavce za izvajanje preventivnih in zaščitnih ukrepov v zvezi z zdravstvenimi in varnostnimi tveganji, pri čemer morajo ti ukrepi zajemati vse zaposlene. Evropska komisija je prejela več pritožb, da delodajalcem na Slovaškem ni treba uvesti teh zaščitnih ukrepov za delavce, katerih delovna mesta ne pomenijo resnega tveganja za zdravje. Evropska komisija meni, da je to v nasprotju z direktivo o varnosti in zdravju pri delu (89/391/EGS). Zahteva je bila poslana kot obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Slovaška mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o sprejetih ukrepih za skladnost z Direktivo. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da proti tej državi članici sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Uradni opomin

 1. Okolje: Komisija ukrepa proti Združenemu kraljestvu zaradi dolgotrajnih težav z onesnaženostjo zraka

Komisija je proti Združenemu kraljestvu začela postopek za ugotavljanje kršitev, ker to ni zmanjšalo previsokih ravni dušikovega dioksida, ki je strupen plin. Dušikov dioksid je glavna predhodna sestavina prizemnega ozona, ki povzroča resne težave z dihanjem in prezgodnjo smrt. Zlasti so izpostavljeni mestni prebivalci, saj večina dušikovega dioksida izvira iz izpušnih plinov v prometu. Evropska zakonodaja določa mejne vrednosti za onesnaženost zraka, pri čemer je bilo treba mejne vrednosti NOx doseči že do 1. januarja 2010, če ni bilo odobreno podaljšanje roka do 1. januarja 2015.

(Več informacij: IP/14/154 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)


Side Bar