Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL CS ET SL RO

Európska komisia

OZNAM

Brusel 20. februára 2014

Februárový súbor prípadov porušenia práva: hlavné rozhodnutia

ZAMESTNANOSŤ a sociálne záležitosti

ENERGETIKA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VNÚTORNÉ

ZÁLEŽITOSTI

SPRAVODLIVOSŤ

DANE A COLNÁ ÚNIA

DOPRAVA

AT

1

BE

1

CY

1

1

1

CZ

1

DK

1

EE

1

ES

1

2

IE

1

IT

2

LU

1

1

2

PT

1

RO

2

1

SI

1

SK

1

UK

1

Európska komisia v rámci mesačného súboru rozhodnutí o porušení právnych predpisov podniká právne kroky voči členským štátom z dôvodu nesprávneho plnenia ich povinností podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú mnohých odvetví, je zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ v prospech občanov a podnikov.

Komisia dnes prijala 121 rozhodnutí vrátane 18 odôvodnených stanovísk8 podnetov, ktoré predložila Súdnemu dvoru Európskej únie. Ďalej uvádzame súhrn hlavných rozhodnutí. Viac informácií o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov nájdete v MEMO/12/12.

 1. Podnety na Súdny dvor

 1. Vnútorný trh s energiou: Komisia podáva na súd podnet voči Írsku z dôvodu zanedbania povinnosti transponovať pravidlá EÚ

Európska komisia podáva Súdnemu dvoru EÚ podnet voči Írsku z dôvodu zanedbania povinnosti úplne transponovať pravidlá EÚ týkajúce sa vnútorného trhu s energiou. Írsko doteraz len čiastočne transponovalo smernicu o elektrickej energii (2009/72/EC). Účelom smernice je zabezpečiť, aby sa elektrická energia vyrábala, prepravovala a predávala na konkurencieschopných trhoch, a teda vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých aktérov na trhu. Otvorené a konkurencieschopné trhy občanom a podnikom zabezpečia bezpečné a udržateľné dodávky energie pri čo najnižších možných nákladoch. Členské štáty mali povinnosť transponovať smernicu do 3. marca 2011.

Komisia navrhuje dennú pokutu vo výške 20.538 EUR. Pri navrhovanej pokute sa zohľadnilo trvanie a závažnosť porušenia predpisov. V prípade, že súd rozhodne v prospech uloženia dennej pokuty, Írsko bude povinné ju splácať od dátumu rozsudku do dátumu transpozície.

(viac informácií: IP/14/155 - S. Berger - tel. +32 229 2792 - mobil +32 460 792 792)

 1. Bezpečnosť dodávok: Komisia podáva na súd podnet voči Cypru z dôvodu zanedbania povinnosti transponovať pravidlá EÚ týkajúce sa minimálnych zásob ropy

Európska komisia podáva Súdnemu dvoru EÚ podnet voči Cypru z dôvodu zanedbania povinnosti transponovať smernicu o zásobách ropy. V smernici sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálnu zásobu surovej ropy a ropných produktov s cieľom zaručiť bezpečnosť dodávok ropy v prípade možných narušení. Členské štáty boli povinné transponovať smernicu do 31. decembra 2012.

Komisia takisto skúma stav transpozície v iných členských štátoch, ktoré neposkytli informácie o úplnej transpozícii smernice do svojich právnych predpisov. Preto v nastávajúcich mesiacoch môžu nasledovať ďalšie podnety na súd voči iným krajinám.

(for more information: IP/14/156 - S. Berger - tel. +32 229 2792 - mobil +32 460 792 792)

 1. Životné prostredie: Komisia podala žalobu proti Dánsku z dôvodu problémov v oblasti vodného hospodárstva

Európska komisia podala žalobu proti Dánsku z dôvodu zanedbania povinnosti predložiť plán manažmentu povodia. Tieto plány sú nevyhnutné pre zavedenie opatrení na dosiahnutie cieľa „dobrého stavu“ vôd v Dánsku do roku 2015 a Dánsko malo povinnosť prijať ich do decembra 2009. Omeškanie plánov by mohlo znamenať, že sa nepodarí zabezpečiť požadovanú kvalitu vôd. Komisia na základe odporúčania komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika podáva v tejto veci podnet na Súdny dvor EÚ.

(viac informácií: IP/14/157 - J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Životné prostredie: Komisia podala žalobu proti Estónsku z dôvodu nezabezpečenia dostatočného prístupu k informáciám o životnom prostredí

Európska komisia podala žalobu proti Estónsku z dôvodu nedostatkov v legislatíve týkajúcej sa prístupu k informáciám o životnom prostredí. Podľa právnych predpisov EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť občanom jednoduchý prístup k informáciám verejných orgánov o životnom prostredí. Komisia preskúmala estónsku legislatívu v tejto oblasti a dospela k záveru, že obsahuje nedostatky. Estónsko napriek opakovaným upozorneniam nepodniklo žiadne kroky na odstránenie týchto nedostatkov. Komisia na základe odporúčania komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika preto podala na Súdnom dvore EÚ žalobu voči Estónsku.

(viac informácií: IP/14/158 - J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Pracovný čas: Komisia podáva na súd podnet voči Taliansku z dôvodu nedodržiavania pravidiel EÚ v oblasti služieb verejného zdravotníctva

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ podnet voči Taliansku z dôvodu nesprávneho uplatňovania Smernice o pracovnom čase, pokiaľ ide o lekárov v službách verejného zdravotníctva. V súčasnosti talianske zákony nepriznávajú predmetným lekárom právo na obmedzený počet pracovných hodín v týždni a na minimálne doby denného odpočinku.

Komisii boli doručené viaceré sťažnosti, na základe ktorých v máji 2013 zaslala Taliansku odôvodnené stanovisko, v ktorom ho požiadala, aby prijalo potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť súlad jeho vnútroštátnych právnych predpisov s predmetnou smernicou (MEMO/13/470).

(viac informácií: IP/14/159 - J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Pracovné právo: Komisia podáva na súd podnet voči Luxembursku z dôvodu nezabezpečenia ochrany pracovníkov na dobu určitú

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ podnet voči Luxembursku z dôvodu nesplnenia povinnosti zabezpečiť účinnú ochranu pracovníkov na dobu určitú podľa smernice o práci na dobu určitú (1999/70/EC).

Komisia zaznamenala problémy v tejto oblasti pri posúdení vykonávania smernice 1999/70/ES. V apríli 2013 v rámci konania vo veci porušenia právnych predpisov zaslala Luxembursku „odôvodnené stanovisko“ (MEMO/13/375). Luxembursko však Komisii neposkytlo žiadne informácie o prípadných opatreniach na zabezpečenie súladu s predmetnou smernicou.

(viac informácií: IP/14/160 - J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil+32 498 99 4107)

 1. DPH uplatňovaná pri nezávislých skupinách osôb: Komisia podáva na súd podnet voči Luxembursku

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ podnet voči Luxembursku z dôvodu režimu DPH, ktoré predmetný členský štát uplatňuje vzhľadom na nezávislé skupiny osôb.

Podľa európskych právnych predpisov môžu byť služby, ktoré skupina nezávislých osôb poskytuje svojim členom, oslobodené od DPH len vtedy, ak sú priamo potrebné pre ich nezdaniteľnú činnosť alebo činnosť oslobodenú od zdanenia. Luxemburská právna úprava, ktorej súčasťou je maximálna hraničná hodnota zdaňovaných operácií, nie je v súlade s touto požiadavkou.

Európska komisia sa preto domnieva, že táto právna úprava nie je v súlade s pravidlami Európskej únie týkajúcimi sa DPH. Okrem iného jej dôsledkom môže byť narušenie hospodárskej súťaže.

(viac informácií : IP/14/161 - E. Traynor - tel. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Odôvodnené stanoviská

 1. Komisia vyzýva Rakúsko a Španielsko, aby zabezpečili väčšiu transparentnosť svojho financovania železničnej dopravy

Európska komisia sa zasadzuje za to, aby Rakúsko a Španielsko zabezpečili úplnú transparentnosť oddelenia účtov v železničnej doprave, ako sa vyžaduje v smernici 2012/34/EÚ. Jedným z hlavných účelov pravidiel EÚ je zabezpečiť transparentnosť využívania verejných financií na služby verejnej dopravy, aby sa poskytovatelia týchto služieb mohli zapájať do hospodárskej súťaže za rovnakých podmienok v prospech konečných používateľov.

Tieto dve krajiny doteraz v rozpore s ustanoveniami EÚ nezabezpečili úplnú transparentnosť vedenia účtov železničných podnikov, predovšetkým z hľadiska verejných financií vyplatených za služby v rámci záväzku služby vo verejnom záujme. Transparentné vedenie účtovníctva je jediný spôsob, ako zistiť, akým spôsobom sa vynakladajú verejné financie a či sa nepoužívajú na iný než určený účel. Súčasné právne úpravy v Rakúsku a Španielsku nevylučujú možnosť, aby sa verejné finančné prostriedky vyplatené na služby prepravy cestujúcich v rámci záväzku služby vo verejnom záujme použili na krížové dotovanie iných služieb prepravy.

To je v rozpore s platnými predpismi EÚ, ktoré sú zamerané na vytvorenie efektívneho, nenarušeného a konkurencieschopného vnútorného trhu EÚ v oblasti železničnej dopravy, a preto Komisia zaslala Rakúsku a Španielsku odôvodnené stanovisko. Ak Komisia nedostane do dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže podať na Súdny dvor Európskej únie podnet voči týmto dvom krajinám.

(Viac informácií: H. Kearns - tel. +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada Belgicko, aby podniklo kroky v oblasti znečistenia ovzdušia

Európska komisia vyjadrila obavu, že Belgicko nechráni občanov pred jemným prachom (PM10) znečisťujúcim ovzdušie. Ide o malé častice v emisiách z priemyslu, dopravy a domáceho vykurovania, ktoré môžu spôsobiť astmu, srdcovo-cievne problémy, rakovinu pľúc a predčasné úmrtie. Podľa práva EÚ sú členské štáty povinné obmedziť mieru, do akej sú občania týmto časticiam vystavení. Občania v Bruseli, v prístavnej zóne v Gente, Antverpách (vrátane prístavnej zóny), vo Flámsku a v Liège sú vystavení škodlivým úrovniam PM10 od roku 2005. Komisia zastáva názor, že Belgicko neprijalo opatrenia na ochranu zdravia občanov, ktoré mali byť zavedené už od roku 2005, a žiada ho, aby podniklo urýchlené a účinné kroky zamerané na budúcnosť, aby obdobie nesúladu s právnymi predpismi EÚ bolo čo najkratšie. Výzva, ktorú dnes Komisia adresuje Belgicku je prakticky dodatočné odôvodnené stanovisko a nasleduje po dodatočnej formálnej výzve zaslanej v novembri 2012 (pozri IP/13/47). Ak Belgicko uspokojivo nezareaguje, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Zdravie a bezpečnosť: Komisia žiada Cyprus, aby vykonával smernicu o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore

Komisia požiadala Cyprus, aby do svojho vnútroštátneho práva transponoval smernicu EÚ o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore (2010/32/EU). Smernicou sa vykonáva rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi uzavretá medzi Európskym združením zamestnávateľov v nemocničnom a zdravotníckom sektore (HOSPEEM) a Európskou federáciou odborových organizácií verejnej správy (EPSU). Jej účelom je prostredníctvom plánovania, zvyšovania informovanosti, poskytovania informácií, školení, prevencie a monitorovania vybudovať čo najbezpečnejšie pracovné prostredie pre pracovníkov v nemocničnom a zdravotníckom sektore. Žiadosť Komisie má podobu „odôvodneného stanoviska“ v súlade s konaním EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Cyprus má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámil opatrenia na dosiahnutie súladu s predmetnou smernicou. V opačnom prípade môže Komisia podať voči Cypru podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada Cyprus, aby do svojej legislatívy zapracoval pravidlá EÚ týkajúce sa skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad

Európska komisia naliehavo žiada Cyprus, aby zaslal podrobnosti o tom, ako právne predpisy EÚ o skladovaní kovovej ortuti považovanej za odpad zaviedol do svojich právnych predpisov. Po tom, ako Cyprus nedodržal pôvodný termín (15. marec 2013), Komisia zaslala formálnu výzvu, v ktorej mu povolila dvojmesačnú lehotu na poskytnutie odpovede. Keďže jej žiadna nebola doručená, zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Cyprus v lehote dvoch mesiacov uspokojivo nezareaguje, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Schengenský priestor: Komisia žiada Českú republiku, aby svoje vnútroštátne predpisy o zodpovednosti prepravcu uviedla do súladu s pravidlami EÚ

Komisia dnes formálne požiadala Českú republiku, aby zaviedla zmeny do svojich právnych predpisov tak, aby sa pokuty nemohli ukladať prepravcom, ktorí v rámci letov v schengenskom priestore prepravujú cudzích štátnych príslušníkov bez relevantných cestovných dokladov.

Komisia vydala odôvodnené stanovisko, v ktorom Českú republiku požiadala, aby zrevidovala svoje právne predpisy v tejto oblasti. Ak Česká republika Komisii do dvoch mesiacov neoznámi opatrenia, ktorými zabezpečila dodržiavanie týchto povinností vyplývajúcich z predmetnej smernice, Komisia môže podať voči nej podnet na Súdny dvor EÚ.

Podľa právnych predpisov EÚ (Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985, ako aj smernica Rady 2001/51/ES) sú prepravcovia zodpovední za to, že osoby, ktoré prepravujú na územie členských štátov, majú potrebné platné cestovné doklady, a v prípade, že prepravujú cestujúcich s nedostatočnými dokladmi, mali by sa im uložiť sankcie. Týka sa to však len situácií, keď prepravujú občanov tretích krajín na územie Európskej únie. Zodpovednosť prepravcov teda nie je uplatniteľná na lety v rámci schengenského priestoru ani na občanov EÚ. Zavedenie takýchto pravidiel pri letoch v rámci schengenského priestoru znamená, že prepravcovia sú povinní vykonávať systematické kontroly osôb prekračujúcich vnútorné hranice podobné kontrolám, ktoré sa majú vykonávať len pri preprave cestujúcich mimo schengenského priestoru.

(Viac informácií: M. Cercone - tel. +32 229 80963 - mobil +32 498 98 2349)

 1. Pracovný čas: Komisia žiada Španielsko, aby rešpektovalo právo forenzných lekárov na maximálny pracovný čas a minimálne doby denného odpočinku

Európska komisia žiada Španielsko, aby rešpektovalo právo forenzných lekárov na maximálny pracovný čas a minimálne doby denného odpočinku, ako sa vyžaduje v smernici o pracovnom čase (2003/88/EC). Podľa španielskych právnych predpisov nie sú viaceré kľúčové práva obsiahnuté v predmetnej smernici (napríklad 48 hodinový limit priemerného týždenného pracovného času vypočítaného za štvormesačné referenčné obdobie a minimálna doba odpočinku po odpracovaní nadčasu) zaručené pre forenzných lekárov. Pravidelne sú povinní dodatočne k svojmu bežnému pracovného času vykonávať pohotovostnú službu a podľa vnútroštátnych právnych predpisov nie je zaručené obmedzenie týchto nadčasov na priemer 48 hodín do týždňa vypočítaný na základe primeraného referenčného obdobia. Nie je zaručené ani právo forenzných lekárov na minimálnu dennú dobu odpočinku počas pohotovostnej služby. Členské štáty môžu na základe smernice vylúčiť platnosť ustanovení o minimálnom dennom odpočinku pri činnostiach, ktoré zahŕňajú potrebu nepretržitosti služby, ale len pod podmienkou, že dotknutým pracovníkom poskytnú zodpovedajúcu dobu náhradného odpočinku okamžite po odpracovaní nadčasu, čo podľa španielskych zákonov nie je zaručené. Komisii bola doručená sťažnosť týkajúca sa tejto skutočnosti. Svoje obavy z tejto situácie vyjadrila vo formálnej výzve, ktorú Španielsku zaslala v septembri 2012. Žiadosť má podobu „odôvodneného stanoviska“ v súlade s konaním EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Španielsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo v záujme uvedenia vnútroštátnych právnych predpisov do súladu s právom EÚ. V opačnom prípade môže Komisia podať voči Španielsku podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Námorná bezpečnosť: Komisia žiada Španielsko, aby správne vykonávalo opatrenia na zlepšenie bezpečnosti svojich prístavov

Európska komisia zaslala Španielsku formálnu žiadosť, v ktorej ho požiadalo o správne uplatňovanie smernice o zvýšení bezpečnosti prístavov (2005/65/ES) vo všetkých španielskych prístavoch, ktorých sa smernica týka. Hlavným cieľom tejto smernice je zaviesť spoločné opatrenia zamerané na zvýšenie bezpečnosti prístavov voči hrozbám narušení bezpečnosti. Mnohé španielske prístavy ešte nezaviedli ani nevykonávajú hodnotenia a plány bezpečnosti prístavov stanovené v smernici. Smernica je pritom jedným zo základných nástrojov politiky v oblasti ochrany námornej dopravy a jej účelom je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti ako cestujúcich, tak nákladu vo všetkých európskych prístavoch.

(Viac informácií: H. Kearns - tel. +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Zdravie a bezpečnosť: Komisia žiada Taliansko, aby úplne uplatňovalo minimálne požiadavky na rybárov

Európska komisia žiada Taliansko, aby úplne a správne uplatňovalo smernicu Rady 93/103/EC o minimálnych požiadavkách pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na palube rybárskych plavidiel, ako sa stanovuje v prílohe II k danej smernici. Rozsah uplatňovania talianskych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva daná smernica, je podľa všetkého výrazne užší, než sa v smernici vyžaduje. Predovšetkým uplatňovanie minimálnych požiadaviek pre bezpečnosť a ochranu zdravia uvedených v talianskom zákone závisí od okolností, ako sú napríklad charakteristiky pracoviska, činnosť alebo riziko na palube, pričom by sa požiadavky uvedené v smernici mali uplatňovať za každých okolností, pokiaľ to umožňujú štrukturálne charakteristiky rybárskeho plavidla. Žiadosť Komisie má podobu „odôvodneného stanoviska“ v súlade s konaním EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Taliansko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia na dosiahnutie súladu s predmetnou smernicou. V opačnom prípade môže Komisia podať voči Taliansku podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada Luxembursko, aby do svojej legislatívy zapracovalo pravidlá EÚ týkajúce sa priemyselných emisií

Európska komisia naliehavo žiada Luxembursko, aby zaslalo podrobnosti o tom, ako právne predpisy EÚ o priemyselných emisiách zaviedlo do svojich právnych predpisov. Novou smernicou o priemyselných emisiách sa nahrádzajú a aktualizujú staršie pravidlá s cieľom predchádzať znečisteniu v dôsledku priemyselnej činnosti, redukovať ho a v čo najväčšej možnej miere ho eliminovať. Členské štáty boli povinné transponovať smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov do 7. januára 2013. Luxembursko nedodržalo tento termín a Komisia mu 24. júla 2013 zaslala formálnu výzvu. Luxembursko odpovedalo, že legislatívny návrh je predmetom zvažovania, ale neposkytlo žiadny presný časový harmonogram, a keďže smernica ešte nie je transponovaná, Komisia zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Luxembursko v lehote dvoch mesiacov uspokojivo nezareaguje, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ, dôsledkom čoho môže byť uloženie finančnej pokuty.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Komisia žiada Luxembursko, aby zrevidovalo svoje právne predpisy o zdaňovaní nadhodnoty nehnuteľností

Komisia formálne požiadala Luxemburské veľkovojvodstvo, aby ukončilo uplatňovanie diskriminačného daňového režimu pri daňových poplatníkoch, ktorí príjmy z nehnuteľností nanovo investujú v zahraničí, to znamená mimo územia Luxemburského veľkovojvodstva ale v rámci EÚ/EHP.

Nadhodnota získaná opätovným predajom nehnuteľného majetku a investovaná v zahraničí sa zdaňuje okamžite. Na druhej strane, ak sa tá istá nadhodnota investuje do nehnuteľnosti na území Luxemburska, poskytuje sa výhoda v podobe odkladu zdanenia. Táto úprava platí pre fyzické osoby vlastniace nehnuteľnosť na území Luxemburska, bez ohľadu na to, či majú sídlo v Luxembursku alebo v inom členskom štáte EÚ/EHP.

Ide o neopodstatnené obmedzenie slobody poskytovať služby a voľného pohybu kapitálu, ako sú stanovené v článkoch 56 a 63 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a v zodpovedajúcich článkoch 36 a 540 Dohody o EHP. Súdny dvor EÚ sa už vyjadril v podobnom zmysle vo svojom rozsudku z 26. októbra 2006 vo veci C-345/05 Komisia proti Portugalsku.

Rozhodnutie Komisie má podobu „odôvodneného stanoviska“. Ak Komisia nedostane do dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže voči Luxembursku podať na Súdny dvor Európskej únie podnet.

(viac informácií: E. Traynor - tel. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Životné prostredie: Komisia naliehavo žiada Portugalsko, aby vylepšilo skládku na Azoroch

Európska komisia sa obáva, že Portugalsko nechráni svojich občanov pred vplyvom nesprávneho nakladania s odpadom na ostrove Santa Maria (Azory). Napriek predchádzajúcim upozorneniam Komisie jedna skládka ešte stále funguje v rozpore s právnymi predpismi EÚ o odpadoch a skládkach. Portugalsko uviedlo, že vybuduje nové zariadenie na spracovanie a zhodnotenie organického odpadu a uzatvorí starú skládku, ale Komisia má obavy z pomalého napredovania, ktoré doteraz zaznamenala. V snahe podnietiť Portugalsko, aby urýchlilo svoje kroky v tejto oblasti, zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Portugalsko v lehote dvoch mesiacov uspokojivo nezareaguje, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Životné prostredie: Komisia naliehavo žiada Rumunsko, aby konalo vo veci nelegálnych skládok a vyčistilo odpadové nádrže

Európska komisia sa obáva, že Rumunsko nechráni svojich občanov pred vplyvom nesprávneho nakladania s odpadom. Napriek predchádzajúcim upozorneniam z aktuálnych informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, vyplýva, že 19 skládok v Rumunsku ešte stále funguje v rozpore s právnymi predpismi EÚ o odpade a skládkach a predstavujú tak vážne ohrozenie zdravia ľudí a životného prostredia. Komisia zasiela Rumunsku odôvodnené stanovisko v snahe podnietiť ho, aby urýchlilo svoje kroky v tejto oblasti. V ďalšom odôvodnenom stanovisku mu adresuje výzvu vyčistiť dve odpadové nádrže zachytávajúce odpad z ťažby medi a zinku v oblasti Moldova Noua. Odpadové nádrže sú jedným z hlavných zdrojov jedovatého prachu, ktorý má výrazný vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Komisia sa obáva, že Rumunsko neprijalo potrebné opatrenia na kontrolovanie emisií a zamedzenie tomu, aby sa nádrže prestali používať bez toho, aby sa vyčistili. Komisia začala konanie vo veci porušenia právnych predpisov v októbri 2012. Rumunské orgány podali správu o dosiahnutom pokroku, ale úloha ešte nie je dovŕšená a vážny problém s prachom pretrváva. Komisia zasiela odôvodnené stanovisko a ak Rumunsko v lehote dvoch mesiacov uspokojivo nezareaguje, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Jednotný európsky železničný priestor: Komisia žiada Rumunsko, aby zaviedlo spravodlivé poplatky za infraštruktúru a zabezpečilo finančnú udržateľnosť svojho manažéra infraštruktúry

Európska komisia vyjadrila svoje obavy o finančnú stabilitu hlavného rumunského manažéra infraštruktúry v nastávajúcich rokoch. Rumunská železničná sieť je jednou z najväčších v Európskej únii a poplatky za nákladné vlaky sa radia medzi najvyššie v Európe. Železničnej sieti vznikol nezanedbateľný schodok, ktorý rastie každým rokom, pričom rozsiahle časti siete nie sú udržiavané v dobrom stave. Zároveň manažér infraštruktúry nemá dostatok stimulov znižovať náklady a poplatky. V smernici o jednotnom európskom železničnom priestore sa však členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť finančnú rovnováhu manažéra infraštruktúry prostredníctvom účinných stimulov na znižovanie nákladov a poplatkov. Navyše, hoci sú všetky hlavné železničné koridory v Rumunsku elektrifikované, motorové vlaky musia prispievať k financovaniu elektrického vybavenia traťového systému rovnakou mierou ako elektrické vlaky. Keďže smernicou EÚ sa obmedzujú poplatky na priame náklady za prevádzku vlakových služieb, Komisia žiada Rumunsko, aby neukladalo takéto poplatky na motorové vlaky.

(Viac informácií: H. Kearns - tel. +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Slovinsko: zanedbanie povinnosti transponovať pravidlá EÚ týkajúce sa rodičovskej dovolenky

Komisia dnes v druhej fáze konania o porušení povinnosti vydala odôvodnené stanovisko adresované Slovinsku, ktoré zanedbalo povinnosť transponovať pravidlá EÚ týkajúce sa minimálnych nárokov na rodičovskú dovolenku. Členské štáty boli povinné transponovať revidovanú smernicu o rodičovskej dovolenke (2010/18/EU) do vnútroštátneho práva do 8. marca 2013. Na jej základe má každý pracujúci rodič právo na minimálne štvormesačnú rodičovskú dovolenku po narodení alebo adopcii dieťaťa (podľa predchádzajúcej verzie pravidiel EÚ to boli tri mesiace). Účelom pravidiel je podnietiť otcov zobrať si rodičovskú dovolenku (keďže jeden mesiac nemožno previesť z jedného z partnerov na druhého), pričom otázka príjmu zamestnancov, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, je v kompetencii členských štátov a/alebo vnútroštátnych sociálnych partnerov. Všetkých ostatných 27 členských štátov EÚ predmetnú smernicu do svojho národného právneho poriadku už transponovalo. Skutočnosť, že v Slovinsku sa tak nestalo, znamená, že slovinskí rodičia nemajú rovnaké možnosti vyvážiť pracovný a súkromný život ako ostatní Európania.

(Viac informácií: M. Andreeva - tel. +32 229 91382 - mobil +32 498 99 1382)

 1. Zdravie a bezpečnosť: Komisia žiada Slovensko, aby zabezpečilo, aby sa ochranné a preventívne služby vzťahovali na všetkých pracovníkov

Európska komisia žiada Slovensko, aby zabezpečilo, aby všetci zamestnávatelia mali povinnosť určiť pracovníkov zodpovedných za vykonávanie preventívnych a ochranných činností v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktoré sa musia vzťahovať na všetkých zamestnancov. Európskej komisii boli doručené viaceré sťažnosti poukazujúce na skutočnosť, že zamestnávatelia na Slovensku nie sú povinní zaviesť tieto bezpečnostné opatrenia pre pracovníkov, ktorých pracovná náplň nezahŕňa výrazné zdravotné riziko. Podľa Európskej komisie to je v rozpore so smernicou o bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (89/391/EEC). Žiadosť má podobu „odôvodneného stanoviska“ v súlade s konaním EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia na dosiahnutie súladu s predmetnou smernicou. V opačnom prípade môže Komisia vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Formálna výzva

 1. Životné prostredie: Komisia podniká kroky voči Spojenému kráľovstvu pre pretrvávajúce problémy súvisiace so znečistením ovzdušia

Komisia podnikla právne kroky voči Spojenému kráľovstvu, ktoré neznížilo nadmerné hladiny jedovatého plynu - oxidu dusičitého. . Oxid dusičitý je hlavným prekurzorom prízemného ozónu, ktorý spôsobuje respiračné problémy a môže mať za následok predčasné úmrtie. Tomuto nebezpečenstvu sú vystavení predovšetkým obyvatelia miest, pretože prevažné množstvo oxidu dusičitého pochádza z dopravných exhalátov. V európskej legislatíve sú stanovené limity znečistenia ovzdušia, pričom limity pre NOx sa mali dosiahnuť do 1. januára 2010 (s výnimkou prípadov, keď sa povolilo predĺženie lehoty do 1. januára 2015).

(viac informácií: IP/14/154 - J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)


Side Bar