Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT EL CS ET SK SL

COMISIA EUROPEANĂ

MEMO

Bruxelles, 20 februarie 2014

Pachetul de proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna februarie: principalele decizii

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ & AFACERI socialE

ENERGIE

MEDIU

AFACERI

INTERNE

JUSTIȚIE

IMPOZITARE & UNIUNE VAMALĂ

TRANSPORT

AT

1

BE

1

CY

1

1

1

CZ

1

DK

1

EE

1

ES

1

2

IE

1

IT

2

LU

1

1

2

PT

1

RO

2

1

SI

1

SK

1

UK

1

În pachetul pe care îl întocmește lunar, conținând decizii referitoare la neîndeplinirea obligațiilor, Comisia Europeană acționează în justiție statele membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Astăzi, Comisia a luat 121 de decizii, incluzând 18 avize motivate și 8 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mai jos se prezintă un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații cu privire la procedurile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.

 1. Sesizări ale Curții de Justiție

 1. Piața internă a energiei: Comisia sesizează Curtea pentru netranspunerea de către Irlanda a normelor UE

Comisia Europeană deschide o acțiune împotriva Irlandei la Curtea de Justiție a UE pentru netranspunerea în întregime a normelor UE privind piața internă a energiei. Până în prezent, Irlanda a transpus doar parțial Directiva privind energia electrică (2009/72/CE). Obiectivul directivei este de a asigura generarea, transportarea și vânzarea energiei electrice pe piețe concurențiale, ceea ce creează condiții de concurență echitabile pentru toți actorii de pe piață. Existența unor piețe deschise și concurențiale va asigura cetățenilor și întreprinderilor o aprovizionare cu energie sigură și sustenabilă, la cel mai mic preț posibil. Directiva privind energia electrică trebuia să fie transpusă de statele membre până la 3 martie 2011.

Comisia propune o penalitate zilnică în valoare de 20.538 EUR. Penalitatea propusă ia în considerare durata și gravitatea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul în care Curtea confirmă existența cazului de neîndeplinire a obligațiilor, penalitatea zilnică se plătește de la data hotărârii până la data transpunerii.

(Pentru informații suplimentare: IP/14/155 - S. Berger - Tel. +32 229 2792 - Mobil +32 460 792 792)

 1. Securitatea aprovizionării: Comisia sesizează Curtea pentru netranspunerea de către Cipru a normelor UE privind rezervele minime de petrol

Comisia Europeană deschide o acțiune împotriva Ciprului la Curtea de Justiție a UE pentru netranspunerea Directivei privind stocurile de petrol. Directiva prevede obligația statelor membre de a dispune de un nivel minim de rezerve de petrol brut și de produse petroliere, pentru a asigura siguranța aprovizionării cu petrol în cazul unor posibile disfuncționalități. Directiva trebuia să fie transpusă de statele membre până la 31 decembrie 2012.

Comisia analizează, de asemenea, situația transpunerii în alte state membre care nu au informat Comisia cu privire la transpunerea ei în întregime. Prin urmare, acțiunea de azi a Comisiei ar putea fi completată cu alte sesizări ale Curții în următoarele luni.

(Pentru informații suplimentare: IP/14/156 - S. Berger - Tel. +32 229 2792 - Mobil +32 460 792 792)

 1. Mediu: Comisia sesizează Curtea cu privire la Danemarca pentru probleme legate de gestionarea apei

Comisia Europeană deschide o acțiune împotriva Danemarcei la Curte pentru faptul că nu a prezentat planuri de gestionare a bazinelor hidrografice. Aceste planuri sunt esențiale pentru a pune în aplicare măsuri pentru a se atinge obiectivul reprezentat de o „stare bună” a apelor daneze până în 2015 și ar fi trebuit să fi fost adoptate înainte de decembrie 2009. Prezentarea cu întârziere a planurilor ar putea determina imposibilitatea de a asigura calitatea corespunzătoare a apei. La recomandarea comisarului pentru mediu, dl Janez Potočnik, Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: IP/14/157 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Mediu: Comisia Europeană sesizează Curtea cu privire la Estonia pentru probleme privind accesul la informații despre mediu

Comisia Europeană deschide o acțiune împotriva Estoniei la Curte pentru deficiențele din legislația privind accesul la informațiile referitoare la mediu. În temeiul legislației UE, statele membre trebuie să asigure accesul facil al cetățenilor la informațiile despre mediu, în cazul în care acestea se află în posesia autorităților publice. După ce a evaluat legislația Estoniei în acest domeniu, Comisia a concluzionat că există deficiențe și, în pofida mai multor avertismente, nu au fost luate măsuri de îmbunătățire a legislației. Prin urmare, la recomandarea comisarului pentru mediu, dl Janez Potočnik, Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: IP/14/158 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Timpul de lucru: Comisia Europeană sesizează Curtea cu privire la Italia pentru nerespectarea normelor UE referitoare la serviciile de sănătate publică

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE pentru faptul că Italia nu a aplicat corect Directiva privind timpul de lucru în cazul medicilor angajați în serviciile publice de sănătate. În prezent, legislația din Italia privează acești medici de dreptul lor de avea un timp de lucru săptămânal limitat și de a avea perioade minime de repaus zilnic.

După ce a primit mai multe plângeri, Comisia a solicitat Italiei să ia măsurile necesare pentru a asigura faptul că legislația națională este conformă directivei, printr-un „aviz motivat” trimis în mai 2013 (MEMO/13/470).

(Pentru informații suplimentare: IP/14/159 - J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Legislația muncii: Comisia Europeană sesizează Curtea cu privire la Luxemburg pentru neasigurarea protecției personalului angajat pe durată determinată

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE pentru faptul că Luxemburg nu și-a respectat obligațiile de a proteja efectiv anumiți lucrători angajați pe durată determinată, în conformitate cu Directiva privind munca pe durată determinată (1999/70/CE).

Comisia a luat cunoștință de aceste probleme în urma unei evaluări a punerii în aplicare a Directivei 1999/70/CE. Comisia a trimis Luxemburgului un „aviz motivat” în cadrul unei proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, în aprilie 2013 (MEMO/13/375), dar Luxemburg nu a informat Comisia cu privire la măsurile luate pentru a asigura conformitatea.

(Pentru informații suplimentare: IP/14/160 - J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. TVA pentru grupuri independente de persoane: Comisia sesizează Curtea în privința Luxemburgului

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Luxemburgului din cauza regimului de TVA aplicat de acest stat membru grupurilor independente de persoane.

Conform legislației UE, pentru a fi scutite de TVA, serviciile prestate de un grup independent membrilor acestuia trebuie să fie necesare în mod direct activităților acestora neimpozabile sau scutite. Cu toate acestea, dispoziția legislativă luxemburgheză care prevede un plafon maximal pentru operațiunile impozitate nu îndeplinește această condiție.

Prin urmare, Comisia Europeană consideră că această reglementare nu este în conformitate cu normele stabilite de Uniunea Europeană în materie de TVA. În plus, ea ar putea genera denaturări ale concurenței.

(Pentru informații suplimentare: IP/14/161- E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Avize motivate

 1. Comisia îndeamnă Austria și Spania să manifeste o mai mare transparență în ceea ce privește finanțarea transportului feroviar

Comisia Europeană este preocupată de faptul că Austria și Spania nu asigură o transparență deplină în ceea ce privește separarea conturilor pentru transportul feroviar, în conformitate cu Directiva 2012/34/UE. Unul dintre principalele obiective ale normelor UE este asigurarea transparenței în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice pentru serviciile de transport public, astfel încât furnizorii de servicii de transport să poată concura în condiții de egalitate, spre beneficiul utilizatorilor finali.

Până în prezent, contrar dispozițiilor UE, aceste două țări nu asigură transparența deplină în ceea ce privește prezentarea conturilor întreprinderilor feroviare, în principal în ceea ce privește fondurile publice plătite pentru servicii în cadrul obligațiilor de serviciu public. Existența unor conturi transparente este singura cale de a determina modul în care sunt cheltuite fondurile publice și dacă acestea sunt folosite pentru alte scopuri decât cele prevăzute. Într-adevăr, sistemul actual din Austria și Spania nu exclude posibilitatea ca fondurile publice plătite în temeiul obligațiilor de serviciu public, dedicate serviciilor de transport de călători, să fie utilizate pentru a subvenționa alte servicii de transport.

Deoarece acest fapt contravine normelor UE în vigoare, care vizează stabilirea unei piețe interne a UE pentru transportul feroviar eficiente, nedistorsionate și concurențiale, Comisia a trimis un aviz motivat Austriei și Spaniei. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru informații suplimentare: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Mediu: Comisia solicită Belgiei să ia măsuri pentru a diminua poluarea aerului

Comisia Europeană este preocupată de faptul că Belgia nu protejează cetățenii de poluarea aeriană cu particule mici (PM 10). Aceste particule mici provin din emisiile generate de industrie, trafic și încălzirea locuințelor, ele putând cauza astm, afecțiuni cardiovasculare, cancer pulmonar și deces prematur. În conformitate cu legislația UE, statele membre au obligația de a limita expunerea cetățenilor la particulele de acest tip. Cetățenii din Bruxelles, zona portuară din Gent, Anvers (inclusiv zona portuară), Flandra și Liège au fost expuși la niveluri nesănătoase de PM 10, din 2005. Comisia consideră că Belgia nu a luat măsuri, care ar fi trebuit să fie în vigoare din 2005, pentru protejarea sănătății cetățenilor și solicită Belgiei să ia măsuri preventive rapide și eficiente pentru ca perioada de neconformitate să fie cât mai scurtă posibil. Acțiunea de azi, din punct de vedere tehnic un aviz motivat suplimentar, urmează unei scrisori de punere în întârziere suplimentare transmisă în noiembrie 2012 (a se vedea IP/13/47). Dacă Belgia nu acționează în mod corespunzător, Comisia poate sesiza cauza Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru informații suplimentare: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

  Sănătate și securitate: Comisia solicită Ciprului să pună în aplicare Directiva privind rănile provocate de obiecte ascuțite în sectorul spitalicesc și în cel al asistenței medicale

Comisia a solicitat Ciprului să transpună în legislația națională Directiva UE privind rănile provocate de instrumente medicale ascuțite în sectorul spitalicesc și în cel al asistenței medicale (2010/32/UE). Directiva pune în aplicare Acordul-cadru privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuțite, care a fost încheiat între Asociația angajatorilor din sectorul spitalicesc și al sănătății (HOSPEEM) și Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU). Scopul său este de a asigura un mediu de lucru cât mai sigur posibil pentru lucrătorii din sectorul asistenței medicale și din spitale, printr-o combinație de măsuri de planificare, sensibilizare, informare, formare profesională, prevenire și monitorizare. Cererea Comisiei are forma unui „aviz motivat” în cadrul unei proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Cipru are în prezent la dispoziție două luni pentru a comunica Comisiei măsurile luate pentru a se conforma directivei. În caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru informații suplimentare: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Mediu: Comisia solicită Ciprului să pună în aplicare normele UE privind depozitarea mercurului metalic considerat deșeu

Comisia Europeană îndeamnă Cipru să trimită detalii cu privire la modul în care legislația UE privind depozitarea mercurului metalic considerat deșeu este transpusă în legislația sa națională. Deoarece Cipru nu s-a încadrat în termenul inițial de 15 martie 2013, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere, acordând Ciprului două luni pentru a răspunde. Întrucât nu a primit niciun răspuns, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Cipru nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi sesizată Curții Europene de Justiție.

(Pentru informații suplimentare: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Schengen: Comisia solicită Republicii Cehe să își alinieze legislația națională privind răspunderea transportatorilor la normele UE

Comisia a solicitat astăzi în mod oficial Republicii Cehe să își modifice legislația pentru a asigura faptul că nu se impun sancțiuni transportorilor atunci când transportă resortisanți străini fără documente de călătorie corespunzătore în zboruri din interiorul spațiului Schengen.

Comisia a emis un aviz motivat, solicitând Republicii Cehe să își revizuiască legislația națională în acest domeniu. În cazul în care Republica Cehă nu informează Comisia în termen de două luni cu privire la măsurile luate în vederea asigurării conformității depline cu obligațiile care le revin în temeiul directivei, Comisia poate trimite Cehia în fața Curții Europene de Justiție.

În conformitate cu legislația UE (Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, precum și Directiva 2001/51/CE a Consiliului), transportatorii trebuie să se asigure că persoanele pe care le aduc pe teritoriul statelor membre sunt în posesia documentelor de călătorie necesare valabile și ar trebui să facă obiectul unor sancțiuni în cazul în care transportă pasageri fără documente suficiente. Cu toate acestea, acest aspect se referă doar la situațiile în care transportatorii transportă resortisanți ai unor țări terțe în interiorul Uniunii Europene. Prin urmare, răspunderea transportatorilor nu este aplicabilă zborurilor din interiorul spațiului Schengen sau cetățenilor UE. Impunerea unor astfel de norme zborurilor din interiorul spațiului Schengen înseamnă că transportatorii sunt obligați să verifice sistematic persoanele care trec frontierele interne, în mod similar verificării călătorilor care efectuează zboruri internaționale.

(Pentru informații suplimentare: M. Cercone - Tel. +32 229 80963 - Mobil +32 498 98 2349)

 1. Timpul de lucru: Comisia solicită Spaniei să respecte drepturile medicilor legiști de a avea un timp de lucru maxim și perioade minime de repaus

Comisia Europeană a solicitat Spaniei să respecte drepturile medicilor legiști de a avea un timp de lucru limitat și perioade minime de repaus, în conformitate cu Directiva privind timpul de lucru (2003/88/CE). În conformitate cu legislația spaniolă, unele drepturi esențiale cuprinse în această directivă, cum ar fi o limită de 48 de ore a timpului mediu săptămânal de lucru, calculată pe parcursul unei perioade de referință de 4 luni, precum și o perioadă minimă de repaus după orele suplimentare de lucru, nu sunt garantate medicilor legiști. Acestora li se cere cu regularitate să efectueze săptămânal o perioadă de gardă în plus față de programul lor normal de lucru, iar legislația națională nu garantează faptul că aceste ore suplimentare se încadrează în media de 48 de ore de lucru pe săptămână, calculată pe parcursul unei perioade de referință corespunzătoare. Legislația națională nu asigură nici faptul că medicii legiști beneficiază de perioade minime de repaus zilnic în cursul acestor perioade de serviciu. În temeiul directivei, statele membre sunt autorizate să excludă din dispozițiile privind perioada minimă de repaus zilnic activitățile care necesită un serviciu continuu, dar aceasta doar cu condiția ca lucrătorilor în cauză să li se acorde perioade echivalente de repaus compensator imediat după orele de lucru suplimentare, ceea ce legislația spaniolă nu garantează. Comisia a primit o plângere cu privire la această situație și a trimis Spaniei o scrisoare de punere în întârziere, în septembrie 2012, pentru a-și exprima preocuparea. Solicitarea are forma unui „aviz motivat” în cadrul unei proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Spania are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a alinia legislația națională la cea a UE. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Securitatea maritimă: Comisia solicită Spaniei să pună în aplicare în mod corect măsurile de îmbunătățire a securității porturilor sale

Comisia Europeană a solicitat oficial Spaniei să aplice corect Directiva privind consolidarea securității portuare (2005/65/CE) în toate porturile spaniole vizate de directivă. Obiectivul principal al directivei este de a introduce măsuri comune pentru consolidarea securității portuare în fața amenințării incidentelor de securitate. Multe porturi spaniole încă nu au adoptat și pus în aplicare evaluările și planurile de securitate portuară care sunt prevăzute în directivă. Aceasta, fiind un instrument de politică fundamental pentru securitatea maritimă, are obiectivul de a asigura un nivel înalt și egal de securitate, atât pentru pasageri, cât și pentru marfă, în toate porturile europene.

(Pentru informații suplimentare: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Sănătate și securitate: Comisia solicită Italiei să aplice în întregime cerințele minime aplicabile pescarilor

Comisia Europeană a solicitat Italiei să aplice în întregime și în mod corect Directiva 93/103/CE a Consiliului privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit, astfel cum se prevede în anexa II a directivei. Domeniul de aplicare al legislației Italiei prin care directiva este pusă în aplicare pare a fi substanțial mai mic decât cel prevăzut în directivă. În particular, aplicarea cerințelor minime de securitate și sănătate prevăzute în legislația italiană depinde de circumstanțe cum ar fi caracteristicile locului de muncă, activitatea sau riscul de la bord, în timp ce cerințele stipulate în directivă ar trebui să se aplice în toate cazurile, în măsura în care caracteristicile structurale ale navei de pescuit o permit. Cererea Comisiei are forma unui „aviz motivat” în cadrul unei proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Italia dispune în prezent de două luni pentru a comunica Comisiei măsurile luate în vederea respectării în întregime a directivei. În caz contrar, Comisia poate trimite Italia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Mediu: Comisia solicită LUXEMBURGULUI să transpună normele UE privind emisiile industriale

Comisia Europeană îndeamnă Luxemburgul să trimită detalii cu privire la modul în care legislația UE privind emisiile industriale este transpusă în legislația națională. Noua directivă privind emisiile industriale înlocuiește și actualizează normele mai vechi, pentru a preveni, reduce și, pe cât posibil, elimina poluarea generată de activitățile industriale. Directiva trebuia să fi fost transpusă în legislația națională până la data de 7 ianuarie 2013. Luxemburgul nu a respectat termenul și i s-a trimis o scrisoare de punere în întârziere, la data de 24 iulie 2013. Luxemburgul a răspuns că proiectele de lege sunt în curs de elaborare, dar nu a oferit un calendar precis. Având în vedere că directiva nu a fost încă transpusă, Comisia trimite un aviz motivat. Dacă Luxemburgul nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi sesizată Curții de Justiție a UE, caz în care se pot aplica sancțiuni financiare.

(Pentru informații suplimentare: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Comisia solicită Luxemburgului să își revizuiască legislația privind fiscalitatea profiturilor imobiliare

Comisia a solicitat în mod oficial Marelui Ducat al Luxemburgului să pună capăt regimului fiscal discriminatoriu aplicat contribuabililor care reinvestesc veniturile imobiliare în străinătate, adică în afara Luxemburgului, dar în UE/SEE.

Profiturile obținute din revânzarea unui bun imobiliar și reinvestite în străinătate sunt imediat impozitate. Pe de altă parte, aceleași profituri beneficiază de o amânare temporară a impozitării în cazul în care acestea sunt reinvestite într-un imobil situat în Luxemburg. Acest regim se aplică persoanelor fizice proprietare ale unui imobil situat în Luxemburg, indiferent dacă își au reședința în Luxemburg sau în alt stat membru al UE/SEE.

Este un caz de restricționare nejustificată a libertății de a presta servicii și a liberei circulații a capitalurilor, astfel cum sunt prevăzute la articolele 56 și 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolele 36 și 40 corespunzătoare din Acordul privind SEE. Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat deja în acest sens în hotărârea sa din 26 octombrie 2006 în cauza C-345/05, Comisia/Portugalia.

Decizia Comisiei are forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită Luxemburgul în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru informații suplimentare: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Mediu: Comisia îndeamnă Portugalia să modernizeze depozitul de deșeuri din Azore

Comisia Europeană este preocupată de faptul că Portugalia nu își protejează cetățenii de efectele gestionării deficitare a deșeurilor de pe insula Santa Maria (Azore). În pofida avertismentelor anterioare din partea Comisiei, un depozit de deșeuri local funcționează încă fără a respecta legislația UE privind deșeurile și depozitele de deșeuri. Portugalia a indicat faptul că va construi o fabrică ecologică nouă de tratare și valorificare a deșeurilor și că va dezafecta vechiul depozit de deșeuri, dar Comisia este preocupată de progresele lente de până în prezent. Pentru a stimula Portugalia să își accelereze acțiunile în acest domeniu, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Portugalia nu acționează în termen de două luni, Comisia poate sesiza cauza Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Mediu: Comisia îndeamnă România să ia măsuri corespunzătoare în privința depozitelor ilegale de deșeuri și să curețe iazurile de decantare

Comisia Europeană este preocupată de faptul că România nu își protejează cetățenii de efectele gestionării deficitare a deșeurilor. În pofida avertismentelor anterioare, cele mai recente informații de care dispune Comisia indică faptul că 19 depozite de deșeuri din România funcționează încă fără a respecta legislația UE privind deșeurile și depozitele de deșeuri, ceea ce reprezintă un risc grav pentru sănătatea umană și pentru mediu. Pentru a stimula România să își accelereze acțiunile în acest domeniu, Comisia trimite un aviz motivat. De asemenea, se trimite un aviz motivat pentru a solicita României să curețe două iazuri de decantare din exploatările miniere de cupru și zinc din Moldova Nouă. Iazurile de decantare sunt o sursă majoră de pulberi toxice, care au consecințe semnificative asupra sănătății umane și asupra mediului. Comisia este preocupată de faptul că România nu a luat măsurile necesare pentru a controla emisiile și pentru a preveni abandonarea siturilor. Comisia a inițiat în privința acestor aspecte proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, în octombrie 2012. Autoritățile române au raportat cu privire la progresele înregistrate, însă obiectivele nu au fost încă îndeplinite, iar grava problemă a pulberilor toxice persistă. Prin urmare, se trimite un aviz motivat, iar în cazul în care România nu acționează în termen de două luni, Comisia poate sesiza cauza Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Spațiul feroviar unic: Comisia solicită României să practice tarife corecte de utilizare a infrastructurii și să asigure sustenabilitatea financiară a administratorului infrastructurii sale

Comisia Europeană își exprimă îngrijorarea cu privire la echilibrul financiar al principalului administrator al infrastructurii din România în anii următori. Rețeaua feroviară din România este una dintre cele mai extinse din Uniunea Europeană, iar tarifele aplicate trenurilor de marfă sunt printre cele mai mari din Europa. Rețeaua feroviară a fost afectată de deficite semnificative, tot mai mari de la un an la altul, în timp ce tronsoane mari ale rețelei nu au fost menținute în stare bună. În același timp, administratorul infrastructurii nu este stimulat să reducă costurile și tarifele. Cu toate acestea, Directiva privind spațiul feroviar unic european solicită statelor membre să asigure echilibrul financiar al administratorului infrastructurii prin intermediul unor stimulente eficiente, în vederea reducerii costurilor și a tarifelor. Mai mult, în timp ce toate coridoarele feroviare principale din România sunt electrificate, trenurile diesel trebuie să contribuie la finanțarea echipamentului electric al căilor ferate la același nivel ca și trenurile electrice. Având în vedere că directiva UE limitează tarifele la costurile directe ale serviciilor de transport feroviar, Comisia solicită României să nu impună aceste tarife trenurilor diesel.

(Pentru informații suplimentare: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Slovenia: netranspunerea normelor UE privind concediul pentru creșterea copilului

Comisia a transmis astăzi un aviz motivat Sloveniei într-o a doua etapă a procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, deoarece nu a transpus normele UE vizând drepturile minime referitoare la concediul pentru creșterea copilului. Directiva revizuită privind concediul pentru creșterea copilului (2010/18/UE) ar fi trebuit să fie transpusă în legislația națională până la data de 8 martie 2013. Ea oferă fiecărui părinte care lucrează dreptul la cel puțin patru luni de concediu după nașterea sau adoptarea unui copil (majorat față perioada de trei luni acordată conform normelor UE precedente). Normele oferă stimulente pentru ca tații să își ia concediu pentru creșterea copilului (întrucât o lună de concediu nu este transferabilă între părinți), însă problema veniturilor lucrătorilor pe durata concediului pentru creșterea copilului este lăsată la latitudinea statelor membre și/sau a partenerilor sociali naționali. Toate celelalte 27 state membre ale UE au transpus până în prezent directiva în legislația lor națională. Faptul că Slovenia nu a transpus directiva înseamnă că părinții sloveni nu sunt în măsură să beneficieze de aceleași condiții privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată ca și ceilalți europeni.

(Pentru informații suplimentare: M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 - Mobil +32 498 99 1382)

 1. Sănătate și securitate: Comisia solicită Slovaciei să asigure faptul că toți lucrătorii beneficiază de servicii de protecție și de prevenire

Comisia Europeană a solicitat Slovaciei să asigure faptul că toți angajatorii au obligația să desemneze persoane care să aplice măsuri de prevenire și de protecție a sănătății și a securității întregului personal. Comisia Europeană a primit mai multe plângeri care indică faptul că în Slovacia angajatorii nu sunt obligați să pună în aplicare aceste măsuri de siguranță pentru lucrătorii al căror loc de muncă nu implică un risc considerabil pentru sănătate. Comisia Europeană consideră că acest fapt este contrar Directivei privind securitatea și sănătatea la locul de muncă (89/391/CEE). Solicitarea are forma unui „aviz motivat” în cadrul unei proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Slovacia dispune în prezent de două luni pentru a comunica Comisiei măsurile luate pentru a se conforma directivei. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită acest stat membru în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru informații suplimentare: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Scrisoare de punere în întârziere

 1. Mediu: Comisia ia măsuri împotriva Regatului Unit în privința unor probleme persistente de poluare a aerului

Comisia a lansat proceduri judiciare împotriva Regatului Unit pentru că nu a redus nivelurile excesive de dioxid de azot, un gaz toxic. Dioxidul de azot este principalul precursor al ozonului troposferic, cauzând probleme respiratorii majore și decese premature. Locuitorii orașelor sunt cu precădere expuși, deoarece majoritatea dioxidului de azot are originea în gazele emanate în trafic. Legislația europeană stabilește limite pentru poluarea aerului, iar limitele pentru NOx ar fi trebuit să fi fost atinse până la data de 1 ianuarie 2010, cu excepția cazului în care a fost acordată o amânare până la data de 1 ianuarie 2015.

(Pentru informații suplimentare: IP/14/154 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)


Side Bar